Ergo- og fysioterapitjeneste

FysioTerapibasseng

Besøksadresse:

Skjervøy Helsesenter, under etasjen / "kjeller"

Kontakt oss:

Postadresse

Ergo- og fysioterapitjeneste
Sandvåghaugan 1
9180 Skjervøy

Ledende kommunefysioterapeut

Siv Karlsen

Telefon: 777 75 722
Mobiltelefon: 488 67 195

E-post: siv.karlsen@skjervoy.kommune.no

         

Kommunefysioterapeut

           Renate Ingebrigtsen 

Telefon: 777 75 724
Mobiltelefon: 978 71 373

E-post: renate.ingebrigtsen@skjervoy.kommune.no

 

Nærværsarbeid

           Fysioterapeut

           Susanne Minde

           Telefon: 480 72 551

           E-post: susanne.minde@skjervoy.kommune.no

 

Privatpraktiserende fysioterapeut

Bjørn Tostrup

Telefon: 777 75 723

 

Ergoterapeut

Karin Hennie Meilandstind,

Jobber hver dag fra kl. 08.00 - 15.30

frisklivstrening mandag, onsdag og torsdag fra kl. 14.00 - 15.30

Telefon: 777 75 725
 E-post:
Karin.meilandstind@skjervoy.kommune.no

 

Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeut

           Linn-Terese Stangvik

           Telefon: 90671683
            E-post: linn.stangvik@skjervoy.kommune.no

 

Vaktmester med ansvar for hjelpemidler

Jon Ivar Johansen

Tlf: 99 37 12 20

Epost : jon.ivar.johansen@skjervoy.kommune.no

Kan nås på tlf. hver dag fra kl 08:00-14:00.

 

Beskrivelse av ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten i kommunen skal serve alle innbyggere i hele kommunen som har en sykdom, skade eller lyte og som har behov for kompenserende hjelpemidler og tilrettelegging for å mester hverdagslivet og for å forebygge skade. Ergoterapeuten i Skjervøy kommune jobber hovedsakling med hjelpemiddelformidling.

Innenfor hjelpemiddelområdet kan ergoterapeut foreta hjemmebesøk hos bruker, være din kontaktperson for kompenserende hjelpemidler. Ergoterapeuten skriver søknad for deg til hjelpemiddelsentralen i Troms. Når hjelpemidlet er kommet får du opplæring og oppfølging av bruken av aktuelle hjelpemidler. Ergoterapeuten plikter til å holde seg oppdatert i hvilke hjelpemidler som er prisforhandlet. 

Når ergoterapeuten er på et hjemmebesøk, kartlegger hun/han brukers helse, hjelpebehov, hvordan boligen er utformet, hvilke hjelpemidler som kan komme til nytte. Noen ganger må det tas mål av bruker, hvis bruker har behov for eksempel en elektrisk rullestol eller eller andre lignende hjelpemidler. Man må ta mål i boligen hvis bruker for eksemple skal ha hev/senk løsning til kjøkken eller trapper. I noen tilfeller må ergoterapeuten ta bilde og tegne opp boligen før søknaden sendes til hjelpemiddelsentralen.

Når hjelpemidlet er innvilget og kommet til kommunen, må ergoterapeuten gi opplæring i bruk av det aktuelle hjelpemidlet. Hjelpemidlet skal også evalueres og kontrolleres at det er riktig bruk og fyller formålet. Det kreves derfor i de mange tilfeller et oppfølgingsbesøk.

Det kan være lang ventetid for å få ergoterapi.

 

Beskrivelse av fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering. I tillegg også veiledning og rådgiving av ulik art og mot ulike målgrupper. Etablering av tverrfaglig samarbeid rundt de brukere hvor dette anses som nødvendig og hensiktsmessig. Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste.

Målgruppe

Fysioterapitjenesten yter tjenester til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har behov for fysioterapi. Barn, utviklingshemmede, funksjonshemmede og hjemmeboende eldre er prioriterte grupper. Det er også akutte skader og sykdommer - uansett brukergruppe. Øvrige pasienter – dette gjelder de fleste med belastningslidelser, henvises til venteliste. Det er alltid litt ventetid, men en fysioterapeut vil ta kontakt straks det blir ens tur.

Hvordan få tjenesten

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.

Hva omfatter tjenesten

 • Barn og unge (0 –19 år)
  • Habilitering – funksjonshemmede barn/unge behandles etter behov.
  • Individuell vurdering og behandling etter henvisning, etablering av tverrfaglig samarbeid ved behov.
  • Skolehelsetjenestetilbudet i videregående skole gjelder primært de utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede elevene.
 • Voksne funksjonshemmede (18-67 år)
  • Rehabilitering og opptrening etter større skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse.
  • Utviklingshemmede med større fysiske funksjonshemminger vurderes og behandles i et tverrfaglig samarbeid med personalet rundt bruker. Tverrfaglig evaluering og oppfølging etter avtale.
  • Aktvitetsveiledning gis på forespørsel.
 • Eldre (67 år -> )
  • Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse.
  • Prioritering av hjemmeboende eldre.
  • Aktivitetsveiledning gis på førespørsel.

Formidling av hjelpemidler

 • Søknader
 • Opplæring
 • Oppfølging

Pris for tjenesten

Tjenesten benytter de til enhver tid gjeldende takster for egenandeler som er fastsatt av Helse-departementet (med hjemmel i folketrygdloven av 28. februar 1997, § 5-8 femte ledd og § 22-2 andre ledd). Fritak for betaling av egenandeler har de pasienter med diagnoser som er listet opp i nevnte forskrift. I tvilstilfeller avgjør Trygdekontoret.

Hjemmel for tjenesten

 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Forvaltningsloven

Klage

Hvis du ikke får den tjenesten du mener du har behov for/krav på, eller ønsker å klage på behandling kan du ta kontakt med Ledende fysioterapeut. Eventuelt kan du kontakte fylkets pasientombud, eller gi skriftlig klage til Fylkesmannen i Troms – Helseavdelingen (jfr. Pasientrettighetsloven).

Praktiske opplysninger

Kommunen har to fast ansatte kommunefysioterapeuter. Kommunen har ellers avtale med privatpraktiserende fysioterapeut som yter tjenester direkte til publikum. Tjenesten er lokalisert til Fysioterapiavdelingen i underetasjen på Skjervøy Helsesenter.

Andre tilbud

Det er mulig for å leie treningssal eller terapibasseng for pasienter eller foreninger. Søknad sendes til Ledende fysioterapeut. Bedrifter som ønsker arbeidsplassvurderinger eller andre tilbud til sine ansatte, ta kontakt med privatpraktiserende fysioterapeuter.

name 39

name 42

 

Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune

Har du vansker med å gjennomføre de viktige aktivitetene i din hverdag? Da kan hverdagsrehabilitering være noe for deg.

 

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Det foregår i og rundt hjemmet til den enkelte. Hverdagsrehabiliterings mest sentrale spørsmål er: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? Er det å kunne for eksempel å lage mat, gå på butikken, leke med barnebarn, stelle seg selv, hogge ved eller gå på kafe? Dette spørsmålet gjør at vi sammen kan jobbe mot et felles mål om at du kan mestre disse aktivitetene.

 

Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv opptrening i 4-8 uker, og vil gradvis bli nedtrappet etterhvert som at du mestrer dine mål. For å sikre et helhetlig tilbud vil det bli dannet et team rundt hver enkelt bruker. Dette kan være mål som å gå selv på butikken for å handle mat, kunne gå til hytten eller kunne lage mat selv. Målene skal være spesifikke, målbare, oppnåelig og tidsavgrenset.

 

Hvem får Hverdagsrehabilitering ?

Hverdagen består av mange aktiviteter som vi tar som en selvfølge. Når dette blir utfordrende kan hverdagsrehabilitering hjelpe deg.  Hverdagsrehabilitering er for dem som har opplevd å miste en eller flere funksjoner og ikke lengere mestrer hverdagen sin, som en følge av de tapete funksjonene og står i fare for å måtte flytte fra sitt eget hjem som følger av funksjonstapet.

 

Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune:

Hverdagsrehabiliterings teamet i Skjervøy kommune er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og Hjelpepleier, som kommer hjem til deg for å trene. Før oppstart av treningen vil en terapeut komme hjem til deg på besøk. Under dette besøket vil dere ha en samtale om hva som er viktig for deg, hva som er utfordrerne og om hvordan du kan tilrettelegge omgivelsene for at du skal meste de aktivitetene som er viktig for deg. Det vi forventer av deg er at du er motivert til å gjøre en innsats og til å bli med på treningen for å nå dine mål.

 

Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune hjelper deg til å nå dine mål, slik at du fortsatt kan bo hjemme :)

 

Føler du at dette er noe for deg eller noen du er glad i, kontakt prosjektleder eller annet helsepersonell i kommunene, så

henviser de deg til hverdagsrehabiliteringstemaet.

 

Web levert av CustomPublish AS