Kontaktinformasjon

Ledende fysioterapeut Siv Karlsen: 77775722 / 48867195

Kommunefysioterapeut Renate Ingebrigtsen: 77775724 / 97871373

Forebyggende fysioterapeut Marit Frogum: 48072551

Privatpraktiserende fysioterapeut Bjørn Tostrup: 77775723

Målgruppe

Fysioterapitjenesten yter tjenester til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har behov for fysioterapi. Barn, utviklingshemmede, funksjonshemmede og hjemmeboende eldre er prioriterte grupper. Det er også akutte skader og sykdommer - uansett brukergruppe. Øvrige pasienter – dette gjelder de fleste med belastningslidelser, henvises til venteliste. Det er alltid litt ventetid, men en fysioterapeut vil ta kontakt straks det blir ens tur.

Hvordan få tjenesten

For fysioterapibehandlingen kan man få en rekvisisjon fra lege eller ta direkte kontakt med tjenesten selv. Det vil da bli registrert et kontaktskjema og foretatt en muntlig screening for å vurdere graden av behov, i fht akutt time eller venteliste. Fysioterapeutene følger retningslinjer ut ifra en utarbeidet prioriteringsliste. Henvendelser til fysioterapeut kan komme fra pasienten selv, lege, primærkontakt, barnehagestyrer, helsesøster, klassestyrer, hjemmesykepleie, foreldre m.fl.

Hvem kan bruke tjenesten?

Barn og unge (0 –19 år)

 • Habilitering – funksjonshemmede barn/unge behandles etter behov.
 • Individuell vurdering og behandling etter henvisning, etablering av tverrfaglig samarbeid ved behov.
 • Skolehelsetjenestetilbudet i videregående skole gjelder primært de utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede elevene. 

Voksne funksjonshemmede (18-67 år)

 • Rehabilitering og opptrening etter større skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse.
 • Utviklingshemmede med større fysiske funksjonshemminger vurderes og behandles i et tverrfaglig samarbeid med personalet rundt bruker. Tverrfaglig evaluering og oppfølging etter avtale.
 • Aktvitetsveiledning gis på forespørsel.

Eldre (67 år og oppover)

 • Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse.
 • Prioritering av hjemmeboende eldre.
 • Aktivitetsveiledning gis på førespørsel.

Kommunens ansatte

 • Rask tilgang til fysioterapeut
 • Fokus på økt arbeidsnærvær.
 • Henvisning fra lege eller via skjema for direkte tilgang

Pris for tjenesten

Tjenesten benytter de til enhver tid gjeldende takster for egenandeler som er fastsatt av Helse-departementet (med hjemmel i folketrygdloven av 28. februar 1997, § 5-8 femte ledd og § 22-2 andre ledd). 

Klage

Hvis du ikke får den tjenesten du mener du har behov for/krav på, eller ønsker å klage på behandling kan du ta kontakt med Ledende fysioterapeut. Eventuelt kan du kontakte fylkets pasientombud, eller gi skriftlig klage til Fylkesmannen i Troms – Helseavdelingen (jfr. Pasientrettighetsloven).

Praktiske opplysninger

Kommunen har to fast ansatte kommunefysioterapeuter, og en fast ansatt fysioterapeut v/forebygging og nærvær. Kommunen har ellers avtale med privatpraktiserende fysioterapeut som yter tjenester direkte til publikum. Tjenesten er lokalisert til Fysioterapiavdelingen i underetasjen på Skjervøy Helsesenter.

Andre tilbud

Det er mulig for å leie treningssal eller terapibasseng for pasienter eller foreninger. Søknad sendes til Ledende fysioterapeut. Bedrifter som ønsker arbeidsplassvurderinger eller andre tilbud til sine ansatte, ta kontakt med privatpraktiserende fysioterapeuter.