Gravemelding skal inneholde informasjon om:

 • Hvor det skal graves.
 • Hva det skal graves for.
 • Dybde for graving.
 • Hvem som skal grave og kontaktperson som er ansvarlig for graving.
 • Vedlagt kart i målestokk 1:500 eller 1:1000. 

I Skjervøy kommune skal gravemelding minimum sendes / leveres til:

Søknadsprosess og saksbehandling

 • Gravemelding skal behandles hos Geomatikk og VISSI  før Skjervøy kommune behandler og godkjenner denne som siste instans.
 • Ferdigbehandlet gravemelding vil bli sendt pr. post,  epost, eller melding om henting vil bli gitt pr. tlf avhengig av hva som er avtalt
 • Gravemelding som ikke har vært behandlet hos Geomatikk og VISSI vil ikke bli behandlet av Skjervøy kommune.
 • Gravemelding skal leveres Skjervøy kommune, teknisk etat minimum fem dager før arbeidet skal starte.
 • Den enkleste måten å sende gravemelding på er å registrere seg på kundeportalen til Geomatikk på ledningsportalen.no, og levere gravemelding digitalt der. Når man så får svar fra Geomatikk videresender man den til  VISSI  (Ymber).

Påvisning

 • Elektriske kabler blir påvist av VISSI eventuelt Geomatikk. - Vann og avløpsledninger blir påvist av Skjervøy kommune v/ anleggseksjon.
 • Bestilling av påvisning utføres av den som er ansvarlig for graving.

Informasjon på nett

Plikter og ansvar for den som graver

 • Ved graving plikter den som er ansvarlig for arbeidet å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene.
 • Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og plikter å betale reparasjon av skaden. Han/hun og også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.
 • Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og Forurensningslovens § 28, 37.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.
 • Ved graving i kommunale veger og plasser skal området tilbakeføres til minimum den standen det hadde når gravingen skjedde og innen 3 måneder etter graving er ferdigstilt. Ved graving i asfaltert vei skal asfaltkanter sages før reasfaltering. Dersom dette ikke skjer vil Skjervøy kommune sette i stand området for byggherrens regning.
 • Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i denne orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengingen. Det er en forutsetning for tillatelsen at arbeidet som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.