Vilkårene rundt deling og registrering av eiendom er hjemlet i Matrikkelloven. Deling av eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 93, se også § 63. Kommunen skal ved behandling av søknader se til at delinga ikke er i strid med lover, bestemmelser og arealplaner for det aktuelle området. Se også Jordlovens § 12.

Når et mindre areal skal deles i fra en eiendom, og legges til en annen eiendom, defineres dette som grensejustering, og skal behandles etter delingsloven.

Kommunekart.com