Kommunen har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Tjenesten gis etter individuelle behov. Kommunen skal blant annet tilby:

  • Helsetjenester i hjemmet 
  • Ergoterapi, hverdagsmestring, rehabilitering og habilitering 
  • Praktisk bistand 
  • Støttekontakt 
  • Plass i institusjon – korttidsopphold og langtidsopphold 
  • Avlastningstiltak for barn og voksne 
  • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid 
  • Brukerstyrt personlig assistanse 
  • Velferdsteknologi 
  • Omsorgsbolig

Disse punktene er noen av de tjenestene du bruker vedlagt skjema (se under) til å søke på. 

Punkt 5 på søknadskjemaet bruker du til å utdype hvilke behov du har, og eventuelt hvilken tjeneste du søker innen helse og omsorg.