I møte den 15,10,2012 gjorde formannskapet vedtak om at det skal innføres offisielle vei adresser i hele kommunen. I dag er det bare Skjervøy sentrum som har offisielle vei adresser.

I den forbindelse inviterer Skjervøy kommune både privatpersoner og lag og foreninger til å komme med ideer til nye veinavn. Vi vet og tror at det er mange som kjenner navn som er gode, har lokal tilknytning og er av kulturhistorisk verdi. Derfor håper vi på et bredt engasjement.
Og husk at veinavnet ikke alltid må ende på -veien, bruk fantasien og finn på gode alternativer:
-bakken, -svingen, -haugen, -stien, eller rett og slett bare et stedsnavn som er beskrivende for området.
Kommunen har 36 parseller som skal ha navn, oversikt over disse finner du her. I påvente av et navn er veiene tildelt en firesifret adressekode.
Hva skal adresseres?
Bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles en vei adresse. Kommunen har også valgt å ta med områder hvor det er hytter/fritidsboliger som ikke er tilknyttet vei.
Hva er en adresse?
En vei adresse består av adressenavn (gate-/vegnavn) + adressenummer med evt bokstav. Ved flere boenheter med samme inngang brukes også bruksenhetsnummer: f.eks. H0203

Til nå er det bare Skjervøy sentrum som har vei adresser. Pr. 02.04.13 hadde Skjervøy kommune 1046 veiadresser og 686  adresseobjekter som mangler dette. Disse har bare en matrikkeladresse dvs gårdsnummer + bruksnummer + evt festenummer + evt undernummer.

De fleste veiparsellene ligger altså i såkalt spredtbygde strøk. Her vil adressenummer bli tildelt etter avstandsprinsippet. Dette vil si at tildeling av adressenummer skjer i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste ti-meter. En avstand på 430 meter fra starten på vegen gir da adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44.

Saksgang
Arbeidet med å tildele veinavn kan kort oppsummeres slik:
  • Dele inn veinettet i adresseparseller
  • Samle inn forslag til veinavn
  • Kommunen innstiller på forslag til veinavn
  • Navneforslag legges ut på høring
  • Formannskapet vedtar veinavn
  • Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen(e) på eiendommen
  • Kommunen setter opp nødvendige veiskilt
  • Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus
 
Lovhjemmel for adresseringsarbeidet:
For spesielt interesserte er det mye å lese i Statens kartverks Adresseveileder.
Forslagen til adressenavn påføres detteskjema, og bes sendt til Skjervøy kommune, teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr. epost til post@skjervoy.kommune.no
Frist settes til 24,05,2013
Har du behov for ytterligere informasjon kan dere kontakte:
Eivind Mathisen, telefon 77775526.