Skjervøy kommune har bevilget 250.000 kroner årlig til møteplass for ungdom. Disse midlene kan søkes på vår og høst hvert år.

Målgruppen for denne ordning er lag og foreninger eller private (foretak). Midlene kan brukes som egenandel i prosjekt der det søkes midler hos eksterne eller til å fullfinansiere tiltak. Tiltak/møteplasser som har et langsiktig perspektiv vil bli prioritert. Målet med ordningen er å bidra til at det skapes nye møteplasser for unge, men ordningen skal også bidra til å sikre og utvide dagens tilbud. Kommunestyret har et klart mål om å unngå utenforskap og styrke inkluderingen blant unge. Følgende kommunale bygg kan være aktuelle som møteplasser. Rådhuskantina, Kiilgården og kulturhuset.

Vi setter et tak pr. søknad på 30 000kr, men det kan innvilges høyere summer ved veldokumentert og langsiktige tiltak.

Søknaden må inneholde:

  • Navn på søker
  • Kontaktperson med telefonnummer
  • Kontonummer
  • Beskrivelse av formålet, dato og ønsket lokasjon
  • Egen plan for trafikksikkerhet. Bruk gjerne tryggtrafikk.no i dette arbeidet.
  • Innsendelse av rapport av prosjektet/ aktiviteten i ettertid.

 

Søknadsfrist: 15. mars og 15. september

 

Søknaden sendes til:

Skjervøy kommune, Oppvekst- og kultursektoren

Postboks 145 G, 9189 Skjervøy

Eller elektronisk til:

Kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

Tildeling:

Tildeling av disse midlene gjøres av oppvekst- og kultursektoren ut i fra tilskudds kriteriene.