Skjervøy kommune er sammen med alle kommuner og fylkeskommunen i Troms med i prosjektet "Bredbåndsfylket Troms". Dette er et prosjekt som er et av de mest ambisiøse innenfor bredbåndssatsingen i Norge, kanskje det mest abisiøse av alle.

Med "Bredbåndsfylket Troms" skal vi bygge en helt ny infrastruktur i fylket, Det elektroniske stamnettet (bredbåndet) vil være av høy internasjonal standard - og gi både næringslivet og det offentlige et verktøy som trengs til fornying, omstilling og vekst. Investeringene i infrastrukturen vil koste i underkant av 130 millioner kroner.  Investeringene finansieres over en periode på 10-12 år. Kommunenes og fylkeskommunens etterspørsel etter bredbåndskapasitet samles og utgjør ca 50% av finansieringsbehovet. Resterende vil dekkes inn av bredbåndsfondet og gjennom utleie/samarbeid med ulike aktører. Fylkeskommunen og kommunene i Troms vil eie den nye insfrastrukturen, som har en levetid på minimum 30 år.

Det nye nettet vil i hovedsak være fiberoptisk kabel, som i praksis gir hver av kommunene i fylket ubegrenset nettkapasitet. I første omgang vil de fleste storbrukerne koble seg på med 10 og 100 Mbit. Dette kan - om ønskelig - enkelt oppgraderes til 1 Gbit.

Totalt vil investeringene i fiber og elektronikk beløpe seg til i underkant av 130 millioner kroner. Tilbudene som nå er antatt utgjør 108 millioner kroner. I tillegg til selve investeringene i infrastruktur, kommer finans- og driftskostnader. Tilbudsforespørsel vedrørende elektronikk og finansiering vil gå ut høsten 2003.

Beregnet byggestart er årsskiftet 2003/2004. Ferdigstillelse vil skje fortløpende. Hele nettet er prosjektert ferdigstilt i 2006.

Les mer om prosjektet på "Bredbåndsfylket Troms" web-side: