Skjervøy kommune

Møteinnkalling
 

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

 
 

Saksnr
Innhold
PS 031/08
Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og sosialetaten høsten 2008
PS 032/08
Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009 - 2012
PS 033/08
Økonomirapport med tilhørende budsjettreguleringer for kultur- og undervisningsetaten pr. 10.10.08
PS 034/08
Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012
PS 035/08
Referatsaker
RS 017/08
Befaringsrapport skjenkebevilling/Pub
RS 018/08
Befaringsrapport
RS 019/08
Befaringsrapport salgsbevilling
RS 020/08
Befaringsrapport salgsbevilling
RS 021/08
Beboerregnskap 2007 - revisjonsberetning for 2007
RS 022/08
TaKT-prosjektet i Skjervøy kommune
RS 023/08
Årsmelding for 2007/08 fra Oppfølgingstjenesten i Nord-Troms
RS 024/08
Tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak - Årviksand skole
RS 025/08
Tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak - Svar fra rektor ved Årviksand skole
RS 026/08
Tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak Arnøyhamn skole
RS 027/08
Rapport fra tilsyn ved Årviksand skole
RS 028/08
Rapport fra tilsyn i Årviksand barnehage
RS 029/08
Rapport fra tilsyn ved Arnøyhamn skole
RS 030/08
Rapport fra tilsyn ved Arnøyhamn barnehage
RS 031/08
Årsplan for Ørnveien Naturbarnehage 2008/09

 
 
 
Event. Forfall meldes til tlf. 77 77 55 00, eller på e-post til post@skjervoy.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling.
 
 
 
 
 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
031/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
21.10.08
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG: Budsjettreguleringsskjema 1 og 3
                      Søknad om skjønnsmidler til barnevern datert 16.07.08                                                                       
 
Saksfremlegget har et slikt oppsett:
 • Rutiner og gjennomføring av budsjettkontroll for 2008
 • Oversikt på hovedpostnivå
 • Tabeller og kommentarer til hvert enkelt ansvarsområde
 • Oppsummering av de økonomiske utfordringer for 2008 og åra fremover    
 
Rutiner og gjennomføring av budsjettkontroll for 2008.
 
Helse- og sosialsjefen har i 2008 hatt slikt ”fokus” på økonomi og økonomirapportering:
 • Regnskapet 2007 med kommentarer på hvert enkelt ansvar i forhold til budsjett og utfordringer
 • Rapportering om overforbruk med spesielt fokus på barnevern, hjemmesykepleie, avlastning og sosialtjenestelovens kap.4, jfr. helse- og sosialsjefens brev til ordfører, rådmann og økonomisjef datert 10.04.08. Helse- og sosialsjefen konkluderer her med et overforbruk på 3,8 mill. kr. for 2008.
 • Økonomirapport og rullering av økonomiplan, jfr. helse- og sosialsjefens brev til formannskapet datert 18.05.08. Oppsummering om overforbruk som i brev datert 10.04.08
 • Alle virksomhetslederne innkalles til møte med helse- og sosialsjefen for en gjennomgang av den økonomiske situasjon, jfr. brev datert 16.06.08. Disse møtene er gjennomført i tidsrommet 24.juni til 2.juli d.å.
 • Alle virksomhetslederne får i brev datert 04.07.08 frist til 1. september for innspill på økonomiplan 2009-2012 og til 15.september på budsjettregulering. Alle virksomhetslederne har gitt tilbakemelding.
 • Tilbakemelding om rammekutt for helse- og sosialetaten, jfr. helse- og sosialsjefens brev til ordfører, rådmann og økonomisjef datert 29.08.08
 • Økonomirapport med budsjettreguleringer høsten 2008
 • Utsending av budsjettoversikter til virksomhetslederne. Rutinen er at oversikten skal sendes ut hver måned når lønna er kjørt. Dette har ikke helt skjedd i henhold til planen.
 
Budsjettsituasjonen på hovedpost nivå:
 

H.k. 1.3.
Tekst
Budsjett 2008
Forbruk pr. 15.09.08
Forbruk i % pr. 15.09.08
Forbruk i % pr. 15.09.07
Forbruk i % pr. 15.09.06
10100 –10999
Lønn
56.213.000
44.293.609
79
77
71
11000 – 11999
Kjøp av varer og tjenester
3.945.000
2.792.119
71
58
60
12000 -12999
Inventar/utstyr
617.000
610.801
99
78
105
13000 – 13999
Kjøp av varer og tjenester
2.144.000
2.196.157
102
71
81
14000 – 14999
Overføringer
3.126.000
2.439.908
78
85
70
15000 – 15999
Finansutgifter
125.000
155.363
124
90
86
16000 – 16999
Salg/leieinntekt
4.287.000
2.975.985
69
69
71
17000 – 17999
Ref. staten
7.157.000
4.447.911
62
31
54
18000- 18999
Overføringer stat
145.000
150.000
103
244
92
19000 – 19999
Finansinntekter
75.000
65.100
87
67
121
Netto
 
54.506.000
44.848.961
82
83
74

 
Lønn
Forbruket på ulike lønnsarter er høyt pr. 15.september 2008 sammenlignet med tidligere år. Grunnen til dette er det sentrale lønnsoppgjøret, vikarutgifter, lønn forebyggende tiltak og barnevern.  
 
100 poster
Høyere forbruk enn tidligere år er. Som et eksempel har barnevernstiltak et forbruk på 300.000 over budsjett.    
 
200-poster:
Har brukt 99 % av total beløpet. Det foretas her en regulering mot fond (ca kr. 200.000). Advokat- og psykologutredninger barnevern har en overskridelse i forhold til budsjett med kr. 93.000.
 
300-poster:
Her ligger driftsavtaler med leger og fysioterapeut, jordmorlønn og institusjonsopphold i barnevernet. De store merutgiftene er overforbruk på institusjonsplasser i barnevernet. Her er overforbruket beregnet til 1.175.000 ved årets slutt.
 
400-poster:
Her ligger økonomisk sosialhjelp hvor det fremgår et mindre overforbruk. Tilskudd boutgifter og div. bidrag - barnevern ligger an til et overforbruk med kr. 413.00 ved årets slutt.                                                                                         
 
500-poster:
Her er sosiale utlån utgiftsført. Her ligger det et stort engangsbeløp på lån til enkeltperson etter vedtak i brukerutvalget.
 
 
 
 
600-poster:
Her inntektsføres egenandeler. Det største enkeltbeløpet her er egenandeler sykehjemmet med kr. 600.000 over budsjett som har sin bakgrunn i flere beboere og dermed også større utgifter både til lønn og drift.
 
700-poster:
Her inntektsføres sykepengerefusjoner, sykestue kompensasjon og psykiatritilskudd. Sykestuekompensasjon er inntektsført, men enda ikke psykiatritilskuddet. Det er alltid et usikkerhetsmoment hvor mye av fraværet som er kort- og langtidsfravær og dermed hvor mye som kommer i sykepengerefusjon.
 
 
Situasjonen på de enkelte virksomheter:
 
300 Administrasjon

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
790.869
1 076.000
74
76
73
Inntekter
1.538
3.000
51
90
88
Netto
789.331
1.073.000
74
76
73

 • Høyere utgift lønn i forbindelse med lønnsoppgjøret
 
 
310 Helsestasjon

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
1.270.636
2.063.000
62
68
75
Inntekter
34.453
50.000
69
31
239
Netto
1.236.182
2.013.000
61
71
70

 • Redusert utgift fastlønn pga permisjon i 2008 og virksomheten dekker derfor selv sentralt lønnsoppgjør.
 • Midler i Opptrappingsplan for psykisk helse er ikke belastet enda. Noen midler vil bli brukt i 2008 og kr. 111.000 avsettes til fond 2009. Oversikt over bruk av disse øremerkede midlene fremgår av øk.plan for 2009-2012, jfr. tiltak 20.
 • Ber om midler i skjema 3 til jordmor lønn sentralt lønnsoppgjør
 
320 Legetjenesten

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
3.978.724
5.783.000
69
67
90
 
Inntekter
1.251.104
1.686.000
74
64
77
 
Netto
2.727.620
4.097.000
67
68
72
 

 • Legetjenesten har totalt sett lavere utgifter enn budsjettert, både på lønn og drift.
 • Lavere utgifter fast lønn fordi vi ikke har hatt leger i de kommunale avtalene hele året
 • Tjenesten har videre noe høyere inntekter enn budsjettert
 • Dekker opp sentralt lønnsoppgjør
 • Lavere utgifter ref. berettiget lønn fordi vi ikke har turnuslege 2. halvår.
 • Lavere utgifter enn budsjettert for beredskapslønn
 • Redusert utgift transport av helsepersonell ut fra tidligere års erfaring med 100.000 som føres som rammekutt i 2009.
 • Ubesatte legestillinger gir lavere utgifter enn budsjettert på driftsavtaler
 • Høyere utgifter og inntekter sykevikarer/sykepengerefusjon
 
 
 
 
321 Fysioterapitjenesten

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
824.690
1.336.000
62
71
80
Inntekter
238.057
472.000
50
66
73
Netto
586.633
864.000
68
74
84

 • Lavere utgifter enn budsjettert på fast lønn og refusjonsberettiget lønn bl.a. fordi vi ikke har tatt inn vikar i svangerskapspermisjon
 • Dekker opp sentralt lønnsoppgjør
 • Inntekt egenandeler er lavere enn budsjettert, mens svangerskap ref. ikke var budsjettert
 
350 Sosialtjenesten

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
1.526.064
1.851.000
82
74
76
Inntekter
114.702
6.000
1912
469
833
Netto
1.411.702
1.845.000
76
72
73

 • Merutgifter lønn i forbindelse med lønnsoppgjør
 • Høyere utgifter innleie vikar i forbindelse med videreutdanning psykisk helse må sees mot høyere inntekt (statlig tilskudd videreutdanning)
 
351 Tilskudd eldre og uføre

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
200.637
199.000
101
68
17
Inntekter
153.821
124.000
124
114
50
Netto
46.816
75.000
62
-9
-38

 • Her føres utgifter utbedringstilskudd, etableringstilskudd m.m. Kommunen mottar nesten tilsvarende tilskudd.
 
354 Økonomisk sosialhjelp

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
1.597.056
2.082.000
77
76
61
Inntekter
57.438
265.000
22
39
75
Netto
1.539.618
1.817.000
85
82
59

 • Merutgift lønn forebyggende tiltak (avlastning og brukerstyrt personlig assistent), jfr. brev datert 10.04.08 og økonomirapport våren 2008
 • Vurdert i forhold til dagens forbruk ligger det ikke an til vesentlig overforbruk på boutgifter og div.bidrag
 • Det ser ut til at inntektene er budsjettert for høyt og burde vært redusert også i økonomiplanen
 
355 Edruskapsvern

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
14.188
112.000
13
13
20
Inntekter
18.558
30.000
62
42
15
Netto
-4.370
82.000
-5
5
26

 • Lavere forbruk enn budsjettert totalt sett.
 
 
 
 
 
 
360 Barnevern

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
2.856.013
1.916.000
149
114
92
Inntekter
28.104
20.000
141
251
462
Netto
2.827.909
1.896.000
149
112
87

 • Det er rapportert om store merutgifter barnevern både i brev datert 10.04.08 og i økonomirapport våren 2008.
 • Interne reguleringer på skjema 1
 • Reguleringer på skjema 3 viser et beregnet overforbruk på 2.152.000 for 2008
 • Vi har 3 barn på institusjon som gir en utgift på 28.319 pr. barn pr. mnd. Regning for siste kvartal 2007 er dekket i 2008. 
 • Vi betaler tapt arbeidsfortjeneste for fostermor med kr. 272.000
 • Vi har utgifter til forebyggende tiltak og utgiftsdekking for barn under tiltak med til sammen kr. 292.000
 • Vi betaler utgifter for barn plassert i fosterhjem og institusjon med kr. 413.000( dette gjelder klær, utstyr, reiser m.m.)
 • Utgiftene er høyere enn det som var rapportert i vår med kr. 450.000 i forhold til tapt arbeidefortjeneste, div. bidrag, utgiftsdekning og institusjonsopphold.
 • Det er ikke tatt høyde for evt. nye barnevernstiltak ut året.
 
370 Hjemmesykepleien

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
5.933.716
6.978.000
85
83
79
Inntekter
210.900
590.000
36
91
137
Netto
5.722.816
6.388.000
90
82
75

 • Det var rapportert om store merutgifter for hjemmesykepleien allerede i april d.å. På dette tidspunkt hadde vi enda ikke fått svar på innrapportering til Sosial- og helsedirektoratet om ressurskrevende brukere
 • Hjemmesykepleien har på grunn av ubesatte stillinger lavere utgifter fastlønn enn budsjettert.
 • På grunn av ressurskrevende brukere er vikarutgiftene langt over budsjettert, jfr. skjema 3.  
 • Innrapportering av ressurskrevende brukere gir en inntekt som er ført på skjema 3 med kr. 680.000.
 
372 Hjemmehjelpstjenesten 

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
1.942.491
2.562.000
76
80
71
Inntekter
226.328
336.000
67
67
82
Netto
1.716.163
2.226.000
77
82
69

 • Under dette ansvaret ligger også omsorgslønn og støttekontakt som er lovbestemte ytelser, jfr. sosialtjenesteloven kap. 4. Overforbruk her er 114.000 som også er signalisert i tidligere rapporteringer.
 
373 Hybelhuset

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
82.723
39.000
212
113
112
Inntekter
80.315
48.000
167
160
110
Netto
2.408
-9.000
-27
-269
104

 • Høyere utgifter på kjøp av matvarer og høyere inntekt salg av mat enn budsjettert.
 • Installert nye lås på Hybelhuset som sikkerhetstiltak for beboerne. Ugiftene dekkes mot fond.
 
 
 
 
 
375 Avlastnings- og omsorgsboliger for funksjonshemmede barn

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
4.755.128
5.725.000
83
72
57
Inntekter
276.399
238.000
116
19
17
Netto
4.478.729
5.487.000
82
80
65

 • Det er rapportert om store merutgifter avlastning både i brev datert 10.04.08 og økonomirapport våren 2008.
 • Utgiftene er lavere en tidligere rapportert. Både fordi det er ført inntekt ressurskrevende brukere med kr. 200.000 og det er gjort endringer på ressursbruk på ettermiddagstid.
 • Kostnader slik disse fremgår av skjema 3 er netto 586.000
 • Tiltaket er svært vanskelig å kostnadsberegne:
  • Brukerutvalget fattet vedtak om tjenester i desember 2007 slik at vi dermed ikke hadde realistisk budsjett for 2008
  • Etter søknad blir nye vedtak fattet av brukerutvalget høsten 2008 og det er vanskelig å forutsi kostnadene
  • Foreldre kan i løpet av året søke på utvidede tiltak.
 
377 Omsorgsboliger i Skoleveien 2

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
4.634.212
6.098.000
76
73
72
Inntekter
259.764
2.276.000
11
7
69
Netto
4.374.448
3.822.000
114
143
91

 • En del interne reguleringer
 • Statlige prosjektmidler har bidratt til innsparing på lønn som bidrar til rammekutt i øk.plan 2009-2012
 • 2 hjelpepleiere tar videreutdanning i psykisk helsearbeid og utgifter til vikarer er regulert mot fond og statlig inntekt.
 • Psykiatritilskudd fra staten er ikke inntektsført enda
 
 
378 Omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
4.084.464
5.643.000
72
80
76
Inntekter
261.127
329.000
79
153
127
Netto
3.823.337
5.314.000
72
75
72

 • Har lavere utgifter på fastlønn enn budsjettert både fordi vi ikke har alle stillinger bemannet/bemannet med personell med lavere kompetanse/har spart på vaktenes lengde.
 • Har vesentlig høyere vikarutgifter enn budsjettert, bl.a. vikarutgifter ved feriereiser for beboerne. 
 • Overnevnte må sees mot økte egenandeler
 
379 Aktivtetssenteret

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
256.450
440.000
58
63
67
Inntekter
77.342
11.000
703
325
280
Netto
179.108
429.000
42
55
57

 • Lavere utgifter enn budsjettert på grunn fravær hvor det ikke er leid inn vikar.
 • Økt inntekt i forhold til sykepengerefusjon
 
 
 
 
 
 
 
380 Skjervøy sykestue og sykehjem

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
17.272.554
21.856.000
79
75
68
Inntekter
4.339.931
5.171.000
84
52
47
Netto
12.503.555
16.685.000
78
82
75

 • På grunn av vakanser, lavere kompetanse i forholdet mellom fast ansatte og vikarer og kortere vakter på vikarene dekker er det ikke overskridelser på fastlønn.
 • Høyere inntekter enn budsjettert egenandeler (600.000) bidrar til å dekke overforbruk på vikarer og overforbruk drift.
 • Når dette beløpet blir tatt inn som en del av rammekuttet fra 2009 med kr. 350.000 vil det bli store problemer med å komme i balanse.
 • Denne store virksomheten har et overforbruk på drift til kjøp av medisiner, medisinske forbruksvarer, forbruksvarer og mat med kr.230.000 i 2008
 
381 Vaskeri

 
Forbruk pr. 15.09.08
Budsjett
2008
Forbruk i % 15.09.08
Forbruk i % 15.09.07
Forbruk i % 15.09.06
Utgifter
467.342
411.000
114
75
83
Inntekter
9.115
9.000
101
86
184
Netto
458.228
402.000
114
75
81

·         Det ble i utgangspunktet gjort en feil ved budsjettering for dette området og det måtte hentes midler fra andre områder til fast lønn her.
 
 
Oppsummering av de økonomiske utfordringene i 2008 og i tida fremover
 
Slik det fremgår av skjema 3 har etaten et overforbruk med kr. 4.401.000. Denne utgiften har sammenheng med ressurskrevende brukere og når denne inntekten føres som fradrag, ber etaten om kr. 3.521.000 for å dekke overforbruket.
 
Overforbruket fremkommer i all hovedsak slik:
 
Barnevern.
En hovedgrunn til dette overforbruket er utgifter til barnevern som er beregnet til en kostnad på kr. 2.152.000 over budsjett. Dette overforbruket er det rapportert om både i brev datert 10.04.08 og i økonomirapport våren 2008. Dette beløpet er høyere enn tidligere rapportert og grunnen fremgår foran i saksfremlegget.
 
Dette kostnadsnivået må det tas høyde for i økonomiplanen for 2009-2012,jfr. tiltak 12. Det er ingen grunn til å tro at kostnadene vil bli lavere de første åra.
 
Hjemmesykepleie
Økte utgifter skyldes flere ressurskrevende brukere med krav og vedtak om helsehjelp. Kommunen har rapportert inn ressurskrevende brukere og har fått kr. 1.080.000 i 2008 og det vurderes slik at dette beløpet vil være på samme nivå også i 2009. Kr. 200.000 er inntektsført tidligere og det resterende beløpet fordeles på 370 og 375 med henholdsvis kr. 680.000 og 200.000. Det er rapportert om overforbruk i brev datert 10.04.08 og økonomirapport våren 2008.
 
Dette kostnadsnivået må det tas høyde for i økonomiplanen for 2009-2012, jfr. tiltak 2.
 
 
 
 
 
Avlastningstiltak
Det fremgår foran i saksfremlegget hva som er grunnen til merforbruket og dette tiltaket er det også rapportert om både i brev datert 10.04.08 og økonomirapport våren 2008.
 
Dette er også et må-tiltak i økonomiplanen for 2009-2012, jfr. tiltak 11.
 
Tiltak hjemlet i sosialtjenestelovens kap.4, jfr. ansvar 354 og 372.
Det er her fattet vedtak som gir et overforbruk både i 2008 og krever økte bevilgninger i åra fremover, jfr. økonomiplan tiltak 15.
 
Skjervøy sykestue og sykehjem
Overforbruk fremgår i liten grad av skjema 3 og grunnen til dette er at overforbruket er regulert mot merinntekt på kr. 600.000. Denne muligheten til regulering halveres fra 2009 fordi inntekten bidrar til rammekutt. Helse- og sosialsjefen er bekymret for budsjettsituasjonen for denne virksomheten i åra fremover.
 
Institusjonen har hatt vakante stillinger og lavere kompetanse på vikarer i faste stillinger. Dette har ført til at det ikke er overskridelser på fastlønn.
 
Det er store merutgifter på vikarer.                                                                                                               
Det er store merutgifter på drift: medisiner, forbruksvarer, mat m.m.
En stor del av disse utgiftene dekkes av større egenandeler sykehjemspasienter. Utgifts- og inntektssida har en klar sammenheng.
Denne store virksomheten er den som i størst grad rammes av at det ikke er kompensert for pristigning de siste 10-12 åra i Skjervøy.
 
Merutgift lønn og drift burde vært ført mot merinntekter på permanent grunnlag. Det vises til økonomiplanen og tiltak 18 og 19. Kr. 350.000 av merinntekten bidrar til etatens rammekutt fra 2009.
 
Underbudsjettering vil føre til overforbruk i åra fremover.
 
Sentralt lønnsoppgjør
Sentralt lønnsoppgjør med virkning fra 1.mai 2008 er beregnet å koste etaten:

Fast lønn
1.423.000
Vikarer
444.000
Pensjon
575.000
Totalt
2.442.000

 
Til sammenligning bes det om kr. 4.171.000 for å dekke sentralt og lokalt lønnsoppgjør i 2009, jfr. økonomiplan tiltak 1.
 
Konklusjon:
Helse- og sosialsjefen ber om at etaten tilføres midler slik:
·        Til dekking av barnevernsutgifter kr. 2.152.000 ( her ligger også merutgifter lønn barnevernstiltak)
·        Fra lærlingebuffer kr. 120.000
·        Fra lønnsbuffer kr. 1.249.000
 
 
 
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
1)      Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner budsjettreguleringa for helse- og sosialetaten i henhold til skjema 1.
2)      Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:
1.      Økonomirapporten for helse- og sosialetaten tas til etterretning.
2.      Formannskapet søker å finne dekning for innmeldte behov i henhold til skjema 3.
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, 11.oktober 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
032/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
21.10.08
 

Saksutredning
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
210 &14
08/01029-19
Lise Román
04.09.2008

 
 
 
 
Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009 - 2012 

 
 

 
Helse- og sosialsjefens økonomiplan for 2009-2012 gir uttrykk for behov for tiltak på alle områder innafor etatens 9 virksomheter og er derfor å betrakte som en forenklet plan for helse- og sosialetaten for tidsrommet 2009-2012.
 
Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009-2012 legger til grunn forhold og behov som er rapportert gjennom årsmeldinger, regnskap, økonomirapporteringer og konkrete innspill fra virksomhetslederne høsten 2008. 
 
Alle virksomhetslederne har kommet med konkrete innspill til økonomiplanen. Helse- og sosialsjefen velger ikke å legge disse ved som vedlegg. Disse kan deles ut hvis det er ønske om dette.                                                                                            
 
Helse- og sosialsjefen beskriver tiltakene fortløpende i saksfremlegget uten prioritering av tiltakene.
 
Helse- og sosialsjefen prioriterer tiltakene i forslaget til vedtak etter følgende kriterier:
1)      Tiltak hvor det foreligger vedtak som forplikter kommunen: lønn, vedtak om hjemmetjenester, vedtak om avlastning, vedtak om barnevernstjenester og vedtak etter sosialtjenestelovens kap.4. Dette er lovpålagte ytelser hjemlet i kommunehelsetjeneste-, sosialtjeneste- og barnevernsloven. Disse utgiftene vil påløpe selv om det i økonomiplanen ikke bevilges midler og da som et overforbruk uten dekning i budsjettet.
2)      Dokumenterte behov for økning av tjenestetilbud gjennom årsmeldinger og andre tilbakemeldinger fra virksomhetene.
 
 

Tiltak 1.   Økte lønnsutgifter 2009
Merutgifter fastlønn etter sentralt og lokalt lønnsoppgjør
3.108.000
Merutgifter vikarer etter sentralt og lokalt lønnsoppgjør
412.000
Merutgifter pensjon etter sentralt og lokalt lønnsoppgjør
651.000
Forslag: Økte lønnsutgifter legges inn med kr. 4.171.000, jfr. tabell overfor, fra 2009

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 2. Hjemmetjenesten – økt bemanning (jfr. tiltak 3, 4 og 5 og 6)
Kommunens målsetting er at eldre og funksjonshemmede skal kunne bo i egne hjem så lenge som mulig under tryggest mulig forhold. Det vises til k-sak 10/02 om behov for økt bemanning i hjemmetjenesten. For å nå en slik målsetting må en vurdere flere områder som påvirker eldre og funksjonshemmedes livskvalitet og basale behov, som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ernæring og aktivitetstilbud. Økte tilbud i hjemmetjenesten beskrives i tiltak 3, 4, 5 og 6.   Det vises til brev fra leder av hjemmetjenesten datert 01.09.08 og til årsmeldinger sist for 2007.                                                                                             
 
Begrunnelse for økte ressurser i hjemmetjenesten:
 • Antall eldre og antall eldre 90+ øker.
 • Det blir stadig flere unge brukere med store hjelpebehov (dette har vært en sterk tendens på landsbasis som også gjelder for Skjervøy)
 • Det vises til årsmeldinger 2005, 2006 og 2007 hvor pleieoppdrag og tilsyn fremgår:                                                                 
2005
2006
2007
18.250
25.954
34.574
 • Antall brukere er ikke økende, men den enkelte bruker trenger mer og mer hjelp
 • 1 bruker er avhengig av 1 hjelper fra morgen til kveld og en annen er avhengig av hjelp nær sagt hele sin våkne tid.
 
Et utilfredsstillende tilbud om hjemmetjenester vil øke behovet/kravet om sykehjemsplass. Det er i dag 13 på venteliste for sykehjemsplass. Både ut fra en etisk vurdering og en økonomisk vurdering er det uakseptabelt at personer som kan bo hjemme med et forsvarlig tilbud, skal bo på sykehjem.  
 
Hjemmetjenesten fikk sine stillingsressurser økt med 50% i 2006 og videre med 35% i 2007og 432.000 fra 2008. Kreftsykepleier ble tilsatt i 2007.   Leder av hjemmetjenesten ber om 2,5 nye stillinger fra 2009.                                                                                        
 
Regnskapet for 2007 viser et overforbruk på lønn med kr.1.258 i forhold til opprinnelig budsjett. Blant annet har man måttet leie inn ekstra for å ivareta helt grunnleggende behov hos svært pleietrengende brukere med kr. 600.021 i 2007, jfr. regnskapstall.
 
Hjemmetjenester er en lovbestemt ytelse og det er ikke anledning å avslå tjenester ut fra en økonomisk begrunnelse. Hvis det ikke bevilges midler vil overforbruket fortsette uten budsjettdekking. Bemanningssituasjonen er meget anstrengt også i de andre virksomhetene i pleie- og omsorg slik at det ikke er mulig å dekke dette opp andre steder.
 
De ansatte i virksomheten har en meget travel arbeidsdag og uttrykker at de er svært slitne.
 
Helse- og sosialsjefen rapporterer hvert år til Sosial- og helsedirektoratet kostnader ved ressurskrevende brukere. Det er rapportert 3 brukere i 2008 hvorav 2 tilhører hjemmetjenesten. I henhold til brev fra direktoratet vil dette gi kommunen en inntekt på kr. 1.080. 000. Av dette er kr. 200.000 allerede lagt inn i økonomiplanen. Sannsynligheten for at tilskudd fra staten vil være tilsvarende eller høyere i 2009 er stor. Noen av tiltakene som anbefales her finansiers av statlige tilskudd med kr. 680.000.
Forslag: Følgende stillinger opprettes med virkning fra 01.01.09 (alle tall inkl. feriepenger og pensjon og med lav ansiennitet)
·        1x100% stilling for sykepleier
395.000
·        1x100% stilling for hjelpepleier
350.000
·        25% hjelpepleierstilling på Arnøy(har i dag 50%)
88.000
·        Finansiering statlig tilskudd ressurskrevende brukere
-680.000
Totalt behov for tiltak på årsbasis 
153.000

 
 

Tiltak 3.   Aktivitetstilbud for eldre/funksjonshemmede.
Det fremgår av helse- og omsorgsdepartementets rundskriv nr. I-5/2007 aktiv omsorg at kommunene er forpliktet til å gi aktivitetstilbud til de som er avhengig av praktisk hjelp og bistand i dagliglivet.
Pr. i dag har etaten ikke aktivitører tilknytta verken hjemmetjenesten eller institusjonen.
 
Målsetting er å øke trivsel og redusere følelsen av ensomhet og isolasjon som for mange er et stort problem. Videre vil dette føre til at eldre kan bo lenger i eget hjem og gi pårørende en avlastning. I forbindelse med prosjekt utbygging av Skjervøy helsesenter er det tatt med lokaler for aktivitetssenter. Det vil ta tid før dette prosjektet kan realiseres. I påvente av dette ønsker hjemmetjenesten å ta i bruk stue i 2. etasje på helsesenteret som et midlertidig tilbud. Dette vil være et behovsprøvd tilbud som ikke er åpent for alle. Brukere må transporteres i hjemmetjenestens biler. Det vil være en viktig forutsetning for å få dette til at det innvilges midler til leasing av den 5. bilen for hjemmetjenesten. Vi tenker oss at sosialt samvær og det å treffe andre er det viktigste, men det kan også bli snakk om enkle aktiviteter og enkel servering av kaffe og kaker. Senteret skal være åpent 3 dager pr. uke.
 
Skjervøy sykestue og sykehjem hadde opprinnelig 2x50% stilling for aktivitører. På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon er midler til begge stillinger fjernet.
Brukergruppe:
Hjemmeboende - sterkt behovsprøvd på grunn av kapasitetsproblemer
Omfang av tilbudet:
3 timer 3 dager pr. uke
Oversikt over tilbudet med årlige kostnader:
Kostnader
Lokaler i felles stue i 2. etasje på helsesenteret. Kostnader vil være en reduksjon av husleie for dette arealet som er knyttet til beboerne i omsorgsboligene. Tallet vil man komme tilbake til.
 
Gjenoppretting av 50% for aktivitør som inkluderer å hente brukerne og å planlegge tilbudet
175.000
Personell til transport – hjemmetjenesten har dårlig kapasitet, så det kan bli vanskelig å bruke eksisterende ressurser. Tallet må man komme tilbake til
 
Transportmidler –lease ny bil
50.000
Utstyr/aktivitetsmateriell
10.000
Enkel servering
20.000
Forslag: Det etableres dagsenter for hjemmeboende. Kostnader med kr. 55.000 legges inn 2009. Dette tilbudet vil bli integrert i et nytt dagsenter nårhelsesenteret blir bygd ut.

 
 

Tiltak 4.      Mattilbud for hjemmeboende
Riktig og god ernæring er viktig for at eldre kan bo i eget hjem. I dag produseres middag til hjemmeboende på helsesenterets kjøkken. Behovet er økende og det har vært en formidabel økning i antall middager de seinere år. I dag er tilbudet sterkt behovsprøvd på grunn kapasiteten. For å legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, er det behov for å øke kapasiteten på kjøkkenet.
Forslag: Det opprettes 50% stilling for kjøkkenassistent fra 2010 med  kr. 171.000

 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 5.    Multidose
Leder av hjemmetjenesten beskriver i brev datert 01.09.08 et opplegg kalt multidose. Multidose er ferdige legemidler til den enkelte pasient dosert i pose. Ved å ha et samarbeid mellom fastlege og apotek reduserer man behovet for sykepleierressurser. I dag bruker hjemmetjenesten 40% sykepleierstilling hver uke til ukedosettene for medisin. Hver uke gjøres det i dag i stand 47 ukedosetter. Det ser ut til at stadig mer tid vil gå med til dette arbeidet. Det er innhentet pris for multidose på apoteket og prisen vil utgjøre kr. 140.000 pr. år. Det vil være mulig å få tilskudd med kr. 500,- pr. år pr. pasient fra NAV. Til sammenligning koster ei 40% sykepleierstilling inkl. feriepenger og pensjon kr. 184.000
Forslag: Det inngås et samarbeid med Skjervøy apotek om multidose for hjemmetjenestens brukere med en utgift på kr. 140.000 fra 2010. Tilskudd fra NAV utgjør på helårsbasis 23.000 for 47 pasienter.

 
 

Tiltak 6.     Leasing av bil til hjemmetjenesten på Arnøy
Frem til nå har hjelpepleier på Arnøy benyttet privat bil i tjenesten. Dette vil ikke være mulig fra sommeren 2009.
Forslag:  Det legges inn midler for leasing av bil med kr. 25.000 i 2009 og deretter kr. 50.000.

 
 

Tiltak 7.    Nattevaktstilling for institusjonen/døgnbemannet hjemmetjeneste
Både leder for hjemmetjenesten og leder for sykestua sykehjemmet tar opp behovet for økt bemanning natt.
Institusjonen har 3 nattevakter på hver natt – 2 hjelpepleiere og 1 sykepleier. Det ønskes 4 nattevakter for å dekke pleie- og tilsynsbehovet for hjemmeboende brukere, beboere i omsorgsboligene i helsesenteret, beboere på sykehjem og skjermet enhet og for sykestuepasientene. Denne nattevaktstillinga kan også være en back-up for omsorgsboligene som har 1 nattevakt. Slik back-up tjeneste ytes i dag av teknisk etat og kommunen betaler kr. 130.000 for dette.
Forslag: Det opprettes 3x66,67% nattevaktstilling for å ivareta behovet for pleie og tilsyn i hjemmetjenesten, bistå omsorgsboligene med hjelp etter behov og dermed redusere belastninga på nattevaktene på institusjonen. Tiltaket iverksettes fra 2010 med kr. 963.000 Med dette reduseres utgiftene til avtale med teknisk med kr. 130.000 på årsbasis.

 
 

Tiltak  8. Økt bemanning på institusjonen
Institusjonen har ei bemanning på ukedagene 8+6 pleiere(dag+ ettermiddag). I helga er bemanninga 7+5. Beboerne er gamle og skrøpelige og pleietyngden er stor. Det er store problemer med å rekruttere personell til helgevakter bl.a. fordi dette oppfattes som meget tungt arbeid. En bedre bemanning kan gjøre det lettere å skaffe folk. Det bes om økt bemanning med 1 på ettermiddager i helgene.
Forslag: Bemanninga på institusjonen økes med 2x19,7% stillinger i helgene fra og med 2010 med kr. 161.000.

 
 

Tiltak  9.     Miljøarbeider/ aktivitør
Skjervøy sykehjem har ikke hatt aktivitør på flere år. Det blir klaget fra beboerne og deres pårørende over at kommunen ikke har ei slik stilling. Sommeren 2008 hadde vi en miljøarbeider i 50% stilling som bidro til trivselstiltak for beboerne og som også hjalp til med tilrettelegging ved måltider m.m.
Forslag: Det opprettes 50% stilling for miljøarbeider for å bidra til økt aktivitet og trivsel for beboerne på sykehjemmet med kr. 175.000 fra 2009.

 

Tiltak 10.  Tiltak for å rekruttere og beholde nattevakter
Kommunen har i lengre tid hatt store problemer med å få besatt og beholde personell i nattevaktstillinger. Hver natt er det 3 nattevakter på sykestua/sykehjemmet, 1 i Malenaveien 2-4, 1 i Skoleveien 2 og 1 i avlastnings- og omsorgsboligene. For å dekke nattevaktbehovet må det være 15 personer i ca. 65% stillinger. I tilegg går sykepleierne på institusjonen 3-delt turnus med nattevakt. Pr. i dag er 3   stillinger ubesatt.   Helse- og sosialsjefen har sammen med sine virksomhetsledere drøftet hvordan vi kan stabilisere situasjonen på natt. En løsning er å gi de ansatte som jobber natt høyere tillegg med kr. 20,- pr. time og som samlet vil utgjøre kr. 350.000 på årsbasis.
Forslag: Lønn nattevakter økes med kr. 350.000 fra 2010.

 
 

Tiltak 11.  Avlastnings og omsorgstilbud – Sandvåghaugen 2.  
Foresatte søker hvert år om et forhøyet tilbud. Ettersom barnets behov og belastning på foreldre øker med barnets alder vil slike søknader om økt tilbud bli imøtekommet. Avlastningstilbud er et lovbestemt tilbud etter sosialtjenestelovens kap.4-2b. Søknadene behandles av brukerutvalget. For 2009 legges det inn kostnader ved økte tilbud innvilget av brukerutvalget desember 2007 og den beregnede økningen i forhold til forventede søknader om mer avlastning som skal behandles av brukerutvalget i desember 2008. 
Helse- og sosialsjefen vil i 1.kvartal 2009 gå gjennom disse merkostnadene for å kvalitetssikre beregningene av utgiftene.
Forslag: For å dekke merutgiftene til avlastningstiltak, både i forhold til innvilgede søknader i desember 2007 og nye søknader i 2008, bevilges det kr. 757.000 fra 2009.

 
 

Tiltak 12.    Barnevern –økte midler
Helse- og sosialsjefen ba i forbindelse med økonomiplan for 2008-2011 om økte midler til barnevern med kr. 500.000. Midlene ble lagt inn for 2008. Helse- og sosialsjefen signaliserte den gang at man måtte komme tilbake til en videreføring av midler i årene fremover.    
 
Det vises til årsmelding for 2007 hvor situasjonen rundt barnevernet er beskrevet. Og videre til regnskapet for 2007 hvor merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett er ca 1 mill kr.
 
Helse- og sosialsjefen har i brev til ordfører, rådmann, økonomisjef datert 10.04.08 rapportert om merforbruk barnevern  utover budsjett med kr. 1.697.000 i 2008. Videre ble merforbruket tatt opp i forbindelse med økonomirapport pr. mai 2008. Budsjettregulering pr. 15.september viser et merforbruk barnevern utover budsjett med kr. 2.152.000 i 2008. Økonomirapporten forklarer overforbruket på de ulike områdene. Helse- og sosialsjefen har drøftet situasjonen med sosialleder flere gang i år. Det er ikke grunn til å tro at antall barn under tiltak vil endre seg i 2009 eller at tiltakene vil endres slik at kostnadene blir lavere i 2009. Det er heller ikke grunn til å tro at kommunen vil få refusjoner fra Buf-etat eller andre kommuner i forhold til for eksempel barn i institusjon. I det rapporterte overforbruket for 2008 er det ikke tatt høyde for eventuelle nye tiltak.                                                                     
 
Regning for institusjonsplasser x3 for siste kvartal 2007 kom så seint at den er ført på 2008. Denne summen er trukket fra når det bes om midler for 2009.
 
Den største økning tilskrives kommunal egenandel for institusjonsplass for 3 barn som koster kommunen kr. 1.020.000 pr. år. Deretter følger utgifter tapt arbeidsfortjeneste, forebyggende tiltak, utgiftsdekking, div.bidrag med et totalt merforbruk utover budsjett med kr. 938.000.
 
Helse- og sosialsjefen har søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler på bakgrunn av merutgifter til barnevernet, jfr. brev datert 16.07.08.
Det ble bevilget kr. 500.000 som et engangsbeløp i 2008 og dette beløpet må legges til for 2009.
Helse- og sosialsjefen vil i løpet av 1.kvartal 2009 foreta en ny gjennomgang av tiltak og kostnader sammen med sosialleder.
Forslag: Barnevernet tilføres midler med kr. 2.500.000 i 2009. Samme utgiftsnivå bør også legges inn for 2010.

 
 

Tiltak  13.     Økt bemanning barnevern
Barnevernstjenesten har hatt økt arbeidspress det siste året og har fått flere alvorligere og vanskeligere saker. I tillegg er antall plasseringer utenfor hjemmet økt fra 6 til 10 i løpet av det siste året. Sosial- og barnevernstjenesten har samlet 3 fagstillinger. 1 stilling går over til NAV når dette etableres i Skjervøy. 2 fagstillinger skal etter dette ha ansvar for barnevernet samt tiltak etter sosialtjenestelovens kap. 4. 
Forslag: Barnevernet tilføres midler til 50% stilling som barnevernspedagog med kr.198.000 fra og med 2010.

 
 

Tiltak 14.     Hjemmebaserte tjenester - barnevern
Kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord har deltatt i prosjekt HbT (hjemmebaserte tjenester). Prosjektet utløper i 2008. Kommunene har betalt en egenandel på kr. 54.000 pr. år. Prosjektet har vært positivt og det er ønskelig å bruke denne arbeidsmetoden i fortsettelsen ved å tilsette koordinator.                                                                 
Koordinator vil ha følgende oppgaver: 
 • Ivaretakelse og rekruttering av miljøarbeidere HtB
 • Bistå barnevernstjenesten i koordinering av tiltak og miljøarbeidere
 • Organisere veiledning for miljøarbeidere
 • Tilrettelegge for felles fag/erfaringsdager for de som jobber i HtB
Miljøarbeider som jobber direkte i hjemmet sammen med familien er et forebyggende tiltak som kan bidra til å redusere behovet for plassering utenfor hjemmet. Dette er sett på som et tiltak som både er til beste for barn/foreldre og som kan bidra til kostnadsreduksjon på sikt.
 
De øvrige kommunene i Nord-Troms har bevilget penger til dette formål. Rådmannen har i møter i styringsgruppa signalisert at også Skjervøy skal delta i dette interkommunale samarbeidet.
 
Helse- og sosialsjefen ser ikke at utgifter i barnevernet kan reduseres for å gi plass til egenandel til dette tiltaket med kr. 75.000 og ber derfor om midler til dette.
Forslag: Det innvilges kr. 75.000 fra 2009 som skal bidra til å koordinere hjemmebaserte tjenester for de 4 Nord-Troms kommunene.

 
 

Tiltak 15.    Sosialtjenestelovens kap 4. - lønn forebyggende tiltak
Det er en stor økning av antall saker etter kap.4 som både gjelder støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Merforbruk utover budsjett i 2008 er beregnet til kr. 147.000. De vedtak som er fattet i 2008 vil i all hovedsak bli videreført i 2009.
Forslag: Forebyggende tiltak etter kap. 4 i sosialtjenesteloven økes med kr. 150.000 fra 2009.

 
 
 
 
 

Tiltak 16.   Inventar/utstyr
 
2009
2010     2011
Nøkkelbokser(10stk. á kr. 2.100 eks.moms) og trygghetsalarmer( 10 stk. á kr.1.100 eks.moms) hjemmetjenesten
 
 
40.000
Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel i omsorgsboligene i 2. etasje og på Hybelhuset. Er utslitt etter 8 års bruk
 
21.000
 
Dekontaminator sykehjemmet – har vært reparert flere ganger i det siste året. Når den ryker, må det kjøpes ny straks.
100.000
 
 
Oppvaskmaskin på hovedkjøkken – servicemannen sier den er utslitt. Når den ryker må den erstattes umiddelbart 
50.000
 
 
Sofa på vaktrommet er utslitt og har vært ”lappa” flere ganger og bør skiftes ut om 1-2 år. Kostnadene er ikke beregnet
 
 
 
Platene på den store komfyren på hovedkjøkken er svekket og må skiftes om 1-2 år. Kostnadene er ikke beregnet.
 
 
 
Forslag: Kostnader legges inn i forhold til tabell for 2009
 

 
 

Tiltak 17.   Datautstyr
 
2009
2010
Mobil profil- er en bærbar utgave av den PC baserte Unique Profil. Den bærbare enheten gir tilgang på oppdaterte pasientopplysninger hjemme hos pasienten. Dette bør skje som et samarbeid mellom Nord-Troms kommunene som for andre IT-løsninger den siste tida. Gjennomføres i 2010.
 
75.000
Samspill prosjekt – forberedelse og tilrettelegging for elektronisk samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene i kommunen, fastleger og sykehus. Det er søkt om prosjektmidler. Kostnader ved etablering og opplæring er kr.80.000. i tillegg kommer utgifter i forhold til oppkobling mot Norsk Helsenett som ikke er avklart enda
80.000
 
NOTUS lisens og brukerstøtte
46.000
46.000
Forslag:  Utgifter til samspill prosjekt dekkes av fondsmidler for 2009. NOTUS lisens legges inn fra 2009.
101.000
96.000

 
 

Tiltak 18.   Økte utgifter på 100 poster, jfr. budsjettregulering høst 2008
Dette gjelder innkjøp av alt fra kontormateriell, bleier, medisiner, matvarer, renholdsartikler m.m.. Disse utgiftene er ikke blitt regulert mot prisvekst på de siste 10 år. Det viser seg hvert år ved budsjettreguleringa at etaten har svært urealsistiske budsjett på dette området som gjør overforbruk uunngåelig. Tallet nedenfor fremgår av budsjettreguleringa høsten 2007. Det største ”enkeltresultat” er sykestua og sykehjemmet hvor forbruket er 238.000 over budsjett.
Forslag:  For å gi en delvis kompensasjon for prisvekst økes 100 poster med kr. 100.000 fra og med 2009.

 
 

Tiltak 19.   Økte inntekter og økte utgifter - sykehjemmet
Sykehjemmet har hatt flere pasienter og har hatt høyere egenandeler enn budsjettert for 2008 med kr. 600.000. 350.000 bidrar til det vedtatte rammekuttet. Det bes om at merinntekt for øvrig dekker merutgifter til lønn- og drift fra og med 2009.
Forslag:  Inntekts- og utgiftssida økes med kr. 250.000 for sykestua og sykehjemmet i 2009

 
 

Tiltak 20.   Plan for psykisk helse 2007-2010 – barn og unge/voksne
 
Plan for psykisk helse 2007 – 2010 ble vedtatt i kommunestyret i februar 2007, jfr. K-sak 2/07. Det er i planen sterkt fokus på barn og unge, jfr. handlingsplanen. Det ble opprettet ny stilling på helsestasjonen som tiltrådte oktober 2007.
 
Helsestasjonen skal være et kraftsenter for psykisk helse. Selve lokalene fungerer dårlig for dette og det er mye gammelt utstyr og inventar. Det er behov for en ombygging for at helsestasjon for ungdom skal ha bedre funksjonalitet, at helsesøstrene skal ha større kontorer for å ivareta samtaler med ulike enkeltpersoner og grupper, det er behov for psykolog kontor og at venterom gjøres om til en møteplass for mødre med barn, undervisning m.m. Det er avsatt midler til fond for slik oppgradering og dette er godkjent av statlig myndighet.
 
Midler i opptrappingsplanen er kr. 2.4 mil kr. Det er et krav om at 20% skal brukes til barn og unge. Midlene har hatt en økning med kr. 346.000 i 2007 og det samme for 2008. En stor del av de øvrige midlene brukes til den etablerte psykiatritjenesten.
 
Staten skjerper nå rapporteringsplikten for kommunene. Dette gjelder også avsetning av midler til fond fra 2007 og fra 2008. Derfor settes det også opp oversikt over bruk av midler i 2008.
 
Forslag: Midler i Opptrappingsplanen for psykisk helse disponeres slik for 2008, 2009 og 2010:
 
 
2008
2009
2010
Disponible midler
692.000
692.000
692.000
Rådgiver på helsestasjonen
393.000
393.000
393.000
Økning aktivitetstilbud for voksne  
40.000
90.000
90.000
Kommunepsykolog i 20% stilling. 3 mndr. dekkes av Modelldistrikt 2009 
 
70.000
105.000
Modum Bad- fortsatt foreldre – kurs for foreldre etter samlivsbrudd
33.000
33.000
 
Brukerundersøkelser- lisens
21.000
21.000
21.000
Klatrevegg idrettshall
7.000
 
 
Ungdom og rus – kurs for unge og foreldre
15.000
 
 
Fagdager: psykiatritjenesten, tverrfaglig fagdag, koordinatorer for individuell plan
23.000
 
30.000
Dramagrupper- lønn/opplæring instruktører som et trivsels- og aktivitetstiltak
 
25.000
25.000
Fritid og samarbeid med frivillige organisasjoner
 
60.000
28.000
Oppgradering av helsestasjon for ungdom (midlene dekkes av fond kr. 250.000).
250.000
 
 
Avsetning til fond - udisponerte midler 2008
 
161.000
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 21. Psykiatritjenesten, jfr.tiltak 20 og 22
Dette tiltaket må sees i sammenheng med tiltak 20 hvor det av midler i Opptrappingsplanen brukes kr. 90.000 til aktivitetstiltak for voksne.
Leder av psykiatritjenesten ber om midler til økt aktivitet/meningsfull hverdag for sine brukere slik:
 • Flere arbeidsplasser i ASVO
 • Støttekontakter
 • Økte aktivitetstilbud fra 2 til 4 dager pr. uke
Psykiatritjenesten har søkt om midler gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet og er innvilget kr. 360.000 i 2008 og med mulighet for midler i inntil 3 år. Satsinga i prosjektet er arbeids- og aktivitetstilbud. Det planlegges å søke om prosjektmidler til andre formål både rettet mot barn/unge/voksne.  
Forslag: Tiltak  i psykiatritjenesten sees opp mot tiltak 20 og 22. Det vil i økonomiplan-perioden bli søkt om midler gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet som er direkte knyttet opp mot målsetting i plan for psykisk helse.  

 
 

Tiltak  22. Støttekontakter
Støttekontakt er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4-2c, jfr. § 4.3. Støttekontakt er et lovbestemt tilbud til personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller om er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.
Støttekontakttilbud er et forebyggende tiltak etter barnevernloven. I fylkesmannens tilsyn med kommunen i 2003 fikk kommunen et avvik på det arbeidet som var gjort for å rekruttere støttekontakter. Det ble slått fast at kommunen hadde flere vedtak på støttekontakttilbud, men at vedtaket ikke ble iverksatt på grunn av manglende personell. Situasjonen, nå 4 år etter, er ikke vesentlig endret. Fylkesmannen signaliserer nye tilsyn i 2009.                                                                                                                                    
 
Totalt har 22 personer vedtak om støttekontakt. Av dette er 12 barn og 10 voksne. Tiltaket er ikke iversatt for 9 personer. Dette utgjør totalt 42 støttekontakttimer. Det er svært vanskelig å rekruttere og beholde støttekontakter.   Hovedsaklig har den enkelte 4 timer støttekontakt pr. uke. Med dagens arbeidsmarked er folk flest ikke interessert i et slikt arbeid som er krevende og som man får lite igjen for rent lønnsmessig.
 
Personer med demens sykdom, psykisk utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, fysisk funksjonshemmede m.flere kan ha krav på støttekontakt. I noen grad har fast ansatte fått utvidet stillingene sine for å være støttekontakt. Det å være støttekontakt er en ensom og krevende jobb i én til én kontakt med mennesker med store problemer. Man lykkes best hvis den som skal være støttekontakt har en fagutdanning som hjelpepleier eller barne- og ungdomsarbeider.
 
Hvis støttekontakten også jobber turnus med helgevakter, vil man være i stand til å forene denne funksjonen med målsettinga om større stillingshjemler innafor pleie- og omsorg.
 
Støttekontakt belastes 360(barnevern), 372(hjemmehjelp) og 354(økonomisk sosialhjelp).
Helse- og sosialsjefen ber nå om å få opprettet 2x50% stilling for støttekontakt som også arbeider turnus med arbeid hver 3.helg. Det vises for øvrig til plan for psykisk helse 2007- 2010 hvor støttekontakt er et av tiltakene i planen.
Forslag: Det opprettes 2x50% stilling for støttekontakt fra 2009 med kr. 350.000.  

 
 
 
 
 

Tiltak 23. Tiltak for psykisk utviklingshemmede – økte personellressurser
Virksomhetsleder ber om følgende:
 • Økning av ressurser på formiddag fra 3 til 4 ansatte på vaktene
 • Økning av helgeressurser fra 2 til 3 ansatte på vaktene
 
Kravet begrunnes slik:
 • Nye brukere flytter inn med store behov for hjelpetiltak på grunn av ulike sykdomstilstander, innlæring av nye ferdigheter og trygghetsskapende rutiner
 • Beboerne blir eldre og trenger av denne grunn mer hjelp
Til i dag har brukerne både ønsket og vært i stand til å dra på aktivitetssenteret. Når dette nå på grunn av alder eller sykdom ikke er mulig må personellressursene deles på boligene og aktivitetssenteret.
Forslag: Det opprettes 100% stilling for vernepleier med kr 395.000 fra og med 2010.  

 
 

Tiltak 24. Utvidet stilling for ergoterapeut
Ergoterapeut er i dag tilsatt i 50% stilling. Denne stillinga er kombinert med turnusstilling i avlastningstiltaket. Ledende fysioterapeut skriver til helse- og sosialsjefen slik: ”Det er behov for å øke ergoterapeut stillinga fordi arbeidsmengden er for stor. Tilbakemelding fra hjelpemiddelsentralen er at behovet for hjelpemidler og fagpersoner som kan organisere dette bare øker og øker. Økt stilling vil gi lavere ventetid og ta en større del av opptrening i hånd- og armfunksjon noe som vil avlaste fysioterapeut.  
Forslag:  Helse- og sosialsjefen finner det ikke mulig å prioritere denne stillinga i økonomiplan perioden.

 
 

Tiltak 25. Renhold av omsorgsboliger.
Omsorgsboligene i Malenaveien, Skoleveien og Sandvåghaugan 2 blir rengjort av helse- og sosialetatens eget personell. Renhold av privat areal gjøres på dagtid. Renhold av fellesareal gjøres av nattevaktene.                                                                                                          
Problemet er følgende: 1) omsorgsboligene får aldri polert og bonet gulvene fordi dette ikke kan gjøres om nettene 2) omsorgsboligene får aldri foretatt annet renhold i høyden 3) fellesarealet på Sandvåghaugan 2 er stort, barn i aktivitet fører til større behov for renhold – problemer med å få utført nødvendig renhold.                                                                         
Teknisk etat er bedt om å bistå med overnevnte renhold. Renholderne sies ikke å ha kapasitet. Dette har ført til at etaten har betalt over eget budsjett nødvendig renhold i 2007. Kommunen har ikke nødvendige personellressurser til å utføre påkrevd renhold og opplysninger som fremgår av renholdsprosjektet er ikke reelle tall for kommunen som helhet. Teknisk etat har beregnet at overnevnte renhold vil koste kr. 231.000 på årsbasis.
Forslag:  Helse- og sosialsjefen finner ikke å kunne prioritere dette tiltaket i økonomiplan perioden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 26.  Utbygging av Skjervøy helsesenter – økte driftskostnader
Det vises til f-sak 56/06 hvor det oppnevnes komité for forprosjekt – utvidelse Skjervøy helsesenter. Her fremgår også en beskrivelse av behov for nye funksjoner/arealer. Forprosjektet er ferdigstilt i november 2007. Beregningene nedenfor bygger på tall fra 2007.      
Det er regnet på behovet for økte midler drift ved utbygginga av helsesenteret. Mange forhold må avklares frem til utbygging vil finne sted som vil føre til en nøyere beregning av kostnader. Helse- og sosialsjefen vurderer behovet slik i litt grove tall: Ny skjermet enhet med 9 pasienter. Her er inkludert fastlønn, ferievikar, sykevikar, tillegg og pensjon. Samme bemanning som dagens skjermede enhet.
3.842.000
2 sykehjemsavdelinger med henholdsvis 12 og 11 pasientrom. Økning av antall pasienter med 5.
Økning og ny organisering av sykestua for å heve kvaliteten og øke kapasiteten.
1.733.000
Ny nattevaktstilling – den 4. nattevakt, jfr. tiltak 3 hvor det bes om denne stillinga knytta til hjemmetjenesten før utbygging av helsesenteret.
1.093.000
Aktivitetssenter for institusjonens beboere, omsorgsboligene og hjemmeboende brukere – behovet er anslått av utbyggingskomitéen til 2x 100% stillinger( 50% ligger allerede inne fra 1/1-08)
486.000
Flere pasienter/brukere på selve helsesenteret og flere hjemmeboende vil kreve høyere bemanning på kjøkkenet. Økt behov er anslått 1x 100% stilling
324.000
Høyere generell drift med flere pasienter/brukere:
 • Drift aktivitetssenter (her er drifta på dagens aktivitetssenter lagt inn)
 • Økt drift institusjonen ( beregnet i forhold til dagens drift med 34 pasienter mot fremtidig antall 49))
 • Andre driftsutgifter som vaktmester, renhold m.m. må beregnes av teknisk etat
1.028.000
Utgifter totalt
8.506.000
Økt inntekt egenandeler, matsalg, sykepengerefusjoner
1.875.000
Slik det fremgår av tidligere tiltak bes det om nattevaktstilling både knyttet opp mot institusjon og hjemmebaserte tjenester. Hvis denne stillinga er innfridd før helsesenterets utbygging vil ikke stillinga være aktuell under dette tiltaket.
 
På samme måte vil økte ressurser til kjøkken, aktivitør/miljøarbeider og drift av aktivitetssenter bidra til reduksjon av behov under dette tiltaket.
Forslag: Det vises til overnevnte oversikt. Ut fra en vurdering av kommunens økonomiske situasjon foreslås ikke tiltaket lagt inn i økonomiplanperioden 2009-2012.  

 
 

Tiltak 27. Sandvåghaugen turområde; områdeutvikling og tilgjengelighet for alle.
Prosjektet er finansiert av Husbanken og Skjervøy kommune og gjelder området Sandvåghaugen, Sandvågen, veien ut til Stussnesmoloen og et friområde ved Stussnesmoloen. I dette området finner vi helsesenteret, de ny omsorgs- og avlastningsboligene og omsorgsboligene i Malenaveien 2 og 4. Her ligger også videregående skole og campingplass. Gjennom prosjektet har man fokusert på utvikling av hele området for å øke tilgjengelighet og etablere nye aktiviteter og opplevelser i området. Prosjektbeskrivelsen følger vedlagt.
Forslag: Tiltaket tas opp i bredere sammenheng i forbindelse med senere års økonomiplaner.  

 
 
 
 
 

Tiltak 28. Vaktmester for eldre og uføre.
Skjervøy eldreråd har bedt om at det opprettes vaktmestertjeneste for eldre og uføre. Det argumenteres med at det er billigere for kommunen at eldre får hjelp i hjemmet enn at de tvinges til å oppgi sine boliger for å bo på institusjonen. Helse- og sosialsjefen mener det er i tråd med kommunens målsetting at eldre skal bo i egen hjem så lenge som mulig.
Forslag: Helse- og sosialsjefen finner ikke å kunne prioritere dette tiltaket i økonomiplan perioden.

 
 
Helse- og sosialsjefens prioritering av tiltak fremgår av forslag til vedtak og kriterier slik disse er beskrevet fremst i saksfremlegget er lagt til grunn.
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget gjør slikt vedtak:
 
 
1)   Kommunestyret har i sak 33/08 vedtatt følgende ramme for helse- og sosialetaten i perioden: 

2009
2010
2011
2012
2013
64.309.000
64.196.000
64.196.000
64.959.000
64.959.000

 
I ramma ligger kutt for etaten med kr. 650.000 i 2009, kr. 763.000 i 2010, kr. 763.000 i 2011.
 
Oppvekst- og levekårsutvalget foreslår slik konkretisering av rammekutt for 2009:
 • Økte inntekter sykehjemmet med kr. 350.000
 • Reduserte utgifter transport av helsepersonell med kr. 100.000
 • Reduserte utgifter i forhold til prosjekt i psykiatritjenesten med kr. 200.000
Det tas forbehold om statlige prosjektmidler også for 2009. Konkretisering av kutt fra og med 2010 vil en måtte komme tilbake til.
 
2) Utgifter hvor det foreligger vedtak som forplikter kommunen. Utgiftene påløper selv om det ikke bevilges midler til dette og da som er overforbruk på budsjettet (lønn, vedtak om lovpålagte ytelser etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og barnevernsloven, interkommunalt barnevernstiltak det er signalisert støtte til, bil som er nødvendig for å utføre tjenestene og NOTUS lisens som er vedtatt i 2007) . 
 

Tiltaknr. 
Tiltaksnavn
2009
2010
2011
2012
1
Økte lønnsutgifter
4.171
4.171
4.171
4.171
2
Økt bemanning hjemmetjenesten
 
 
 
 
 
100% stilling for sykepleier            
395
395
395
395
 
150% stilling for hjelpepleier        
525
525
525
525
 
25% hjelpepleier stilling Arnøy
 
88
88
88
 
Tilskudd ressurskrevende brukere
680
680
 
 
12
Barnevern –økte midler
2.500
2.500
2.000
1.500
 
Skjønnsmidler 2009- beløp ikke avklart
 
 
 
 
14
Hjemmebaserte tjenester (HtB)
75
75
75
75
6
Leasing av bil Arnøy
25
50
50
50
11
Avlastningstilbud
 
 
 
 
 
Merutgifter etter vedtak des.07 og beregnede utgifter til vedtak fattet i des. 08
757
757
757
757
 
Tilskudd ressurskrevende brukere
200
200
 
 
15
Sosialtjenestelovens kap. 4- forebyggende tiltak
150
150
150
150
17
NOTUS lisens+ support
46
46
46
46

 
 
3)   Plan for psykisk helse – disponering av øremerkede tilskudd 2008 og plan for fremtidig bruk hvor det foreligger rapporteringsplikt:
 

Tiltak 20
2008
2009
2010
Disponible midler
692
692
692
Rådgiver helsestasjonen(310)
393
393
393
Økning aktivitetstilbud for voksne (377)
40
90
90
Kommunepsykolog- 20% stilling, 9 mndr. 2009 og deretter helårsvirkning (310)
 
70
105
Modum Bad -fortsatt foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd
33
33
 
Brukerundersøkelser –lisens (377)
21
21
21
Klatrevegg idrettshall
7
 
 
Ungdom og rus- kurs for unge, foreldre og fagfolk
15
 
 
Fagdager: psykiatritjenesten, samarbeid over fag- og etatsgrenser, koordinatorer individuell planig 
23
 
30
Dramagrupper- lønn/opplæring instruktører
 
25
25
Fritid og samarbeid med frivillige organisasjoner
 
60
28
Oppgradering av helsestasjon for ungdom –midler avsatt til fond med kr. 250.000
250
 
 
Avsetning til fond 25130001 50(377)+ 110(310). Bruk av midler avgjøres av Tverrfaglig ressursgruppe og psykiatritjenesten
 
160
 

 
 
4) Tiltak som dekkes av fondsmidler og økte inntekter:
 

Tiltak
 
2009
2010
2011
17
Samspill prosjekt –innføring av elektronisk pasientjournal
80
 
 
 
Finansieres av fond 25130004
80
 
 
19
Økte lønns- og driftsutgifter sykehjemmet
250
250
250
 
Økte egenandeler sykehjemmet
250
250
250

 
 
5)  Tiltak med høy prioritet i prioritert rekkefølge:
 

Tiltak
 
2009
2010
2011
3
Aktivitetssenter
120
240
240
16
Inventar og utstyr sykehjemmet
150
 
 
4
Mattilbud for hjemmeboende- 50% kjøkkenassistent
170
170
170
5
Multidose
 
140
140
 
Tilskudd NAV
8
23
23
22
Støttekontakter alle brukergrupper
 
 
 
9
Miljøarbeider sykehjemmet - 50%
102
175
175
8
Økt bemanning institusjonen i helgene
 
161
161
7
Nattevaktstilling for hjemmetjenesten/institusjonen
 
963
963
 
Redusert utgift back-up teknisk
 
130
130
23
Tiltak psykisk utviklingshemmede
 
395
395
13
Økt bemanning barnevern- 50% stilling
 
 
198
16
Inventar og utstyr hjemmetjenesten
 
21
40
17
Profil mobil
 
75
 
18
Økte driftsutgifter
100
100
100

 
 
6. Tiltak som ikke prioriteres i økonomiplan perioden.

Tiltak 10
Midler til å rekruttere og beholde nattevakt – en viss kompensasjon ved lokalt oppgjør 2008
Tiltak 21
Psykiatritjenesten, jfr. tiltak 20 og 22
Tiltak 28
Vaktmester for eldre
Tiltak 24
Utvidet stilling for ergoterapeut
Tiltak 25
Renhold av omsorgsboliger
Tiltak 26
Utbygging av Skjervøy Helsesenter – driftskostnader
Tiltak 27
Sandvåghaugan turområde – områdeutvikling og tilgjengelighet for alle

 
 
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 10.oktober 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
033/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
21.10.08
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
200
08/01898-3
Torleif Nordfjærn
11.10.2008

 
 
 
 
 
 
Økonomirapport med tilhørende budsjettreguleringer for kultur- og undervisningsetaten pr. 10.10.08 
 
 
Vedlegg:
 
Budsjettreguleringsskjema 1 og 3
 
Bakgrunn for saken:
 
I henhold til kommunestyrevedtak skal det avlegges økonomirapport pr. 15.09. hvert år.
 
Saksopplysninger
 
Kultur- og undervisningssjefen har allerede foretatt budsjettreguleringer ved bruk av Skjema 1 i juli dette år. Skjema 1 brukes ved reguleringer innen samme virksomhet og mellom ulike virksomheter innen etaten. Det er likevel behov for å foreta en rekke reguleringer ved bruk av Skjema 1 også nå på høsten, i tillegg til reguleringer som øker rammen (Skjema 3). 
 
Som kjent ble etaten pålagt innsparingstiltak som var forutsatt iverksatt allerede fra 01.08. d.å, bl.a. nedleggelse av idrettsskolen. Budsjettallene nedenfor er korrigert for innsparinger, og i tillegg er de reguleringer som ble gjort i juli 2008, inkludert.
 
Det presiseres at når det gjelder budsjett og regnskap sees etaten som en enhet, uten skille mellom de virksomheter som politisk hører hjemme enten i kultur- og fritidsutvalget eller i oppvekst- og levekårsutvalget.
 
 
BUDSJETT OG FORELØPIG REGNSKAP PER 10.10.08
 
                                                                                  Budsjett           Regnskap                    Prosentvis forbruk       
10000 – 10999 Lønn                        42.774.000      39.078.565                          91,4%
11000 – 12999 Driftsutgifter                4.009.000       3.114.458                           77,7 %
13000 – 13999 Tjenestekjøp              2.514.000       2.658.100                         105,7 %
14000 – 14999 Overføringer               5.460.000       3.843.163                          70,4 %  
15900                Avskrivning                  155.000                 6.844                            4,4 %
 
Sum utgifter                                        54.912.000      48.701.130                           88,7 % 
 
16000 – 16999 Salg/leie                      2.529.000       1.707.783                           67,5 % 
17000 – 17999 Refusjoner                   7.541.000       6.764.849                           89,7 % 
18000 – 18999 Tilskudd                     8.048.000       7.059.198                           87,7 %  
 
Sum inntekter                                     18.118.000      15.531.830                          85,7 %  
 
Netto driftsutgifter                              36.794.000      33.169.300                          90,1 %
 
Fastlønn til og med oktober og med etterbetaling fra og med mai for den lønnsøkning som skjedde ved det sentrale oppgjøret i år, er inkludert i regnskapet ovenfor. Derimot er konsekvensene av det lokale lønnsoppgjøret i år ikke tatt med. Også her skal det være etterbetaling fra og med mai, men siden de lokale lønnsforhandlingene fant sted den 08.10., vil etterbetaling samt ny lønn vise seg i regnskapet først i november d.å.
 
Lønnsøkninger som følge av lønnsoppgjør i løpet av regnskapsåret skal dekkes av en felles buffer, og dette er en vesentlig årsak til at det er nødvendig å bruke et budsjettskjema 3.
 
I og med at lønn i oktober er belastet ovenstående regnskap, skal normalt 81,6 % av årets lønnsutgifter være belastet regnskapet. Her har etaten et overforbruk på ca kr 4.175.000,-. Her må det imidlertid korrigeres for en rekke refusjoner, bl.a. for svangerskapslønn, som man aldri budsjetterer med.
 
Ved jevnt forbruk fordelt over hele året vil det være normalt at 79 % av de øvrige utgiftene er påløpt pr. 15.10. Forbruket her er så langt ligger nokså nøyaktig på 79 % og er altså som forventet.
 
67,5 % av budsjetterte salgsinntekter er regnskapsført så langt. Dette er noe lavere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Vedtaket om reduserte barnehagesatser fra 01.08.08 – prisen for hel plass ble redusert fra kr 1.600,- til kr 1.300,- pr. måned. Forventet inntektssvikt er på kr 100.000,-. Dekning finnes i kommunens mye omtalte barnehagefond.   
 
Når det gjelder refusjoner og tilskudd fra andre, er det allerede mottatt drøyt 89 % av budsjettert beløp. Her er det mer i vente, noe som også framgår av Skjema 1.
 
       
Behov for tilførsel av midler – Budsjettreguleringsskjema 3
 
Det presiseres at siden kommunene har opparbeidet et stort barnehagefond, bes det ikke om midler fra lønnsbufferen for å dekke opp overforbruk i lønn i barnehagene. Overforbruket her dekkes altså av barnehagefondet. Det bes heller ikke om midler fra bufferen som skal dekke lærlingelønn. Også her benyttes barnehagefondet til å finne dekning.
 
Følgende poster trenger tilførsel av midler fra buffere:
 
1.      Fastlønn og refusjonsberettiget lønn som følge av lønnsstigning i 2008:
 
kr 990.000,-
 
2.      Økte pensjonsutgifter som følge av lønnsstigning i 2008:
 
kr 192.000,-
 
 
 
3.      Fra flyktningebudsjettet
 
I og med at det ikke lenger gis øremerket statlig tilskudd til undervisning av fremmedspråklige grunnskolelever og slik undervisning har vært gitt i høsthalvåret 2008, må det i tråd med hva kultur- og undervisningssjefen ble lovet, hentes midler fra flyktningebudsjettet for å finne dekning for lærerlønn og pensjon.
 
Dette utgjør:
 
Lærerlønn      kr 140.000,-
Pensjon           kr   14.000,-
 
Totalt              kr 154.000,-
 
Samlet ber kultur- og undervisningsetaten dermed om en tilførsel av kr 1.336.000,-
 
Et regnskap med sterke forbehold:
 
Det knytter seg usikkerhet til flere av både inntekts- og utgiftspostene i regnskapet. Eksempelvis gjør den ustabile situasjonen vi for tiden har, at størrelsen på den statlige refusjonen i forbindelse med norskvisningen av fremmedspråklige voksne fortsatt er uviss. Her kan man risikere et inntektstap på flere hundre tusen kroner. Det er videre uklart om man når målet for inntekt på kulturhuset/kinoen. Det avhenger av filmer/arrangementer som ennå ikke har vært vist.
 
Det ser også ut til at det blir vanskelig å nå målet for foreldrebetaling i SFO. Trolig vil man her få en svikt på ca kr 60.000,-.
 
Når det gjelder utgiftspostene utenom lønn, ser det ut til at man med de endringer som er gjort med framlagte Skjema 1, vil komme ut i balanse.
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
 
Kultur- og fritidsutvalget gjør følgende vedtak:
 
1. Kultur- og fritidsutvalget godkjenner budsjettreguleringer i henhold til Skjema 1.
 
2.      Kultur- og fritidsutvalget innstiller at formannskapet gjør følgende vedtak:
Formannskapet tar økonomirapporten fra kultur- og undervisningsetaten til etterretning.
 
3.      Formannskapet søker å finne dekning for innmeldte behov i henhold til Skjema 3.
 

Skjervøy, 10.10.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 

 
Skjervøy kommune

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
034/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
21.10.08
 

Saksutredning
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
100
08/01908-2
Torleif Nordfjærn
11.10.2008

 
 
 
 
 
 
Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012 
 
 
Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i k.sak 33/08 – Rullering av økonomiplan, behandlet av kommunestyret den 18.06.08.
 
Basis er vedtatt budsjett for 2008.
 
Driftsutgifter:
 
Lønn                10000 – 10999           kr 42.622.000
Driftsutgifter     11000 – 12999           kr   3.992.000
Tjenestekjøp    13000 – 13999           kr   1.940.000
Overføringer    14000 – 14999           kr   3.636.000
Avskrivning      15900                         kr      155.000
 
 
Endringer i økonomiplanperioden:
 
                                                           2009                2010                2011                2012   
 
Redusert rammetimer u.skolen -205                -205               -205                -205
Reduksjon kurs Kunnskapsløftet         -200               -200              -200                -200
Reduksjon læreb. Kunnskapsløftet        -200               -200               -200                -200 
Redusert rammetimer færre barn           -125               -175               -175                -175
Reduksjon 50 % stilling Arnøyhamn     - 65               -165               -165                -165
Redusert stilling grunnskolen                -166               -400               -400                 -400
Kutt grunnskolen                               -1.310             -1.310            -1.310              -1.310
Rammekutt                                          -400               -641               -641 
Reduksjon materiell færre barn - 30               - 50               - 50                - 50
Reduksjon merkantil stilling                  -160               -160               -160                -160
Reduksjon 1 stilling kulturhuset -130               -320               -320                -320
Reduksjon kulturhus/kino                     - 60               - 60               - 60                - 60
Nedlagt idrettskole/idrettsl.stilling     -291                    -291               -291                 -291
Reduksjon i kulturskolen                      - 58                - 58                - 58                  - 58
Reduksjon stillinger SFO                     - 75                - 75                - 75                  - 75
Nedleggelse vinterskole Lauksletta       - 90                - 90                - 90                 - 90
Økt uketimetall småskoletrinnet      +140                    +140              +140                +140
Reduserte stillinger grunnskolen                                                          -316                -760
Elev i annen kommune                                                            - 30                 - 60
Bem.red. funksj.hem. barnh.                                                            -1.464              -1.464   
Tilskudd tråkkemaskin                                                                                   -175
 
Ny basis utgiftsramme          48.920.000      48.085.000     46.275.000     46.267.000 
 
 
Driftsinntekter:
 
Salg                 16000 – 16999           kr 2.482.000
Refusjoner       17000 – 17999           kr 7.442.000
Tilskudd           18000 – 18999           kr 5.627.000 
 
Endringer i økonomiplanperioden:
 
2009               2010                2011                2012
 
Inntektstap idrettsskolen                       -32                 -32                 -32                 -32   
Redusert inntekt kulturhuset                  -50                -120                -120                -120
 
Ny basis inntektsramme       15.469.000     15.399.000     15.399.000      15.399.000   
 
Med de endringene som er nevnt ovenfor, har man følgende ny basis for 2009 – 2012:
 
 
Utgifter:
 2009              2010               2011               2012
 
Lønn 10000-10999                 39 687             38 872             37 092             37 289
Driftsutgifter 11000-12999       3 502              3 482              3 482              3 482
Tjenestekjøp 13000 – 13999  1 940              1 940              1 910              1 880
Overføringer                             3 636              3 636              3 636               3 461 
Avskrivning 15900                      155                   155                  155                  155
           
Sum basis utgifter                 48 920             48 085             46 275             46 267
 
Inntekter:
 
Vanlig salg 16000-16999         2 400              2 330              2 330              2 330
Refusjoner 17000-17999         7 442              7 442              7 442              7 442
Tilskudd 18000-18999             5 627              5 627              5 627               5 627           
 
Sum basis inntekter              15 469             15 399             15 399             15 399
 
 
Kutt i grunnskolene:
 
Kommunestyrets vedtak om kutt i stillinger i grunnskolene er gjort i flere omganger, dvs. ved budsjettbehandling i 2006, 2007 og ved rulleringen i juni 2008. Det er lett å miste oversikten derfor tas her en oppsummering:
 
Sum reduksjoner lønn ved skolene: kr 2.101.000 i 2009
                                                            kr 2.205.000 i 2010
                                                            kr 2.521.000 i 2011
                                                            kr 2.965.000 i 2012
 
Sum øvrige reduksjoner i skolene    kr 430.000 i 2009
                                                            kr 450.000 i 2010, 2011 og 2012
                                                          
I tillegg gjennomføres det kutt i administrasjonen (1/2 merkantil stilling), 1 stilling tas på kulturhuset, og det kuttes også i tilbudet i kulturskolen.
 
På toppen av dette kommer et uspesifisert rammekutt på kr 400.000,- i 2009 og kr 641.000 i de to årene 2010 og 2011.
 
Hvordan kunne spare 2,1 millioner kroner i grunnskolene?
 
Det er kun nedleggelse av en skole som kan gi innsparing i den størrelsesorden kommunestyret vedtok med de kuttene som ble gjort sist sommer. Det meste av midlene i skolen går til lønn. En skolenedleggelse vil først kunne gi innsparing på høsten, dvs. 5 måneders effekt i 2009. Da er det svært problematisk at man har et vedtak som tilsier kutt i grunnskolen på kr 1.310.000 i hvert av årene 2009 – 2012. Beløpet tilsvarer helårseffekten ved en skolenedleggelse.
 
De ca kr 800.000,- som skal spares inn i lønn ved skolene i tillegg til ovennevnte beløp fra og med 2009, vil man muligens kunne greie. Her er det bl.a. en forutsetning at det blir bare en førsteklasse ved Skjervøy barneskole fra høsten 2009.
 
 
1.      Nye må-tiltak i 2009:
 

Tiltak 1 Økte lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjørene i 2008
 
Dette er et anslag fordi det lokale oppgjøret først fant sted den 08.10.08.
 
                                                                                                                      kr 2.500.000,-
 

 

Tiltak 2 Økte utgifter som følge av nye statlige pålegg
 
Økt timetall 5. – 7. klassetrinn fra 01.08.09              Lønn i 2009               kr     60.000,-
                                                                                   Lønn i 2010               kr   144.000,-
 
Det økte timetallet på 2 t/u i 5. – 7. klasse er øremerket fysisk aktivitet for elevene.

 

Tiltak 3 Økte overføringer til private barnehager
 
Kompensasjon for redusert foreldrebetaling – k.sak 33/08                         kr    180.000,-

 
 

Tiltak 4 Reduserte inntekter
 
Redusert foreldrebetaling i de kommunale barnehagene – k.sak 33/08     kr     231.000,-

 
 
 
 
 
 
2.      Tiltak som ønskes gjennomført:
 
Nedenfor er listet opp en del tiltak som ønskes gjennomført.
 
Framfor disse tiltakene vil kultur- og undervisningssjefen sette følgende:
 
 • Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 må unngås. Etaten har alt gjennomført store kutt og er som nevnt pålagt kutt i skolene på 2,1 mill. i 2009. Hvor man i tillegg skal kunne kutte kr 400.000 har ikke kultur- og undervisningssjefen noen forslag til.  
 
 • Kuttene på 2,1 mill. i grunnskolene med full effekt i 2009 er urealistisk. Elevnedgang og mulig endret skolestruktur gjør at man på sikt kan spare ved at antall stillinger i skolene reduseres, men innsparingsbeløpet i 2009 er satt alt for høyt. Ved en innsparing på 2.1 mill på årsbasis vil man få en effekt på kr 875.000 i 2009. Helårseffekten av en innsparing på 2,1 mill i løpet av de 5 høstmånedene er 5 millioner kroner! 5 millioner kroner tilsvarer 12 lærerstillinger!!
 
 

Tiltak 5 Bemanningsøkning i PPT
 
I henhold til bemanningsplanen skal PPT ha leder i full stilling, førskolelærer i halv stilling og en mindre logopedstilling. Den halve stillingen som førskolelærer har stått vakant i 10 år, og lønnsmidlene er dratt inn. Arbeidsmengden i PPT er stadig stigende og behovet for kompetanse på førskolebarn er skrikende.
 
Halv stilling for førskolelærer gjeninnføres fra 01.08.09 Lønn i 2009     kr       91.000,-
                                                                                           Lønn i 2010     kr      199.000,-

 
 

Tiltak 6 Renovering av Skjervøy ungdomsskole
 
       Plankomitéen skriver bl.a.:
 
 1. Utbedring av ventilasjons- og sentralvarmeanlegg. Denne saken har vi tatt opp tidligere i forbindelse med forslag om renovering av skolen, men vi har vel kun fått oppmerksomhet rundt dette i valgkampene. Dersom en ikke finner finansiering for en totalrenovering, bør det i det minste settes av midler til kartlegging av inneklima, og forslag til tiltak for utbedring av dette. Midler til; Forprosjekt renovering av u-skolen, bør avsettes. Da kan renoveringa skje etter en helhetlig plan.
 2. Vi ser at med utskifting av vinduer i kontorfløya til lærerne, så er renoveringa begynt stykkevis og delt. Fortsetter det slik, bør det settes av midler til utbedring av garderobeforholdene lærere. Dette er en sak som også har vært tatt opp tidligere, og omfatter ombyggingsarbeid samt innkjøp av garderobeskap til alle lærerne.
 
    Forprosjekt renovering av skolen - i 2009        kr 250.000,-       i 2010   kr    250.000,-
    Utbedring lærergarderobe - i 2009                   kr 100.000,-        
 
   Kultur- og undervisningssjefens kommentar:
 
 Som kjent har regjeringen foreslått nye skolemilliarder i neste års statsbudsjett. Det er   
 derfor på høy tid å få satt fortgang i arbeidet med renovering av skolen.  

 
 
Tiltak 7 Midler til fortsatt kursing i Kunnskapsløftet
 
I perioden 2005 – 2008 ble det satt av kr 200.000,- som kommunal egenandel i forbindelse med kursing av lærerne i den nye skolereformen. I tillegg ble det hentet inn statlige midler på ca kr 400.000,- pr. år. I statsbudsjettet for 2009 hevdes det at den statlige satsing på kompetanseheving for lærerne skal fortsette. For å få statlig tilskudd til kompetansehevingen, kreves en kommunal egenandel – staten krever hvert år rapportering som synliggjør kommunens egenandeler.
 
Det bes derfor om                                kr 200.000,- i hvert av årene 2009 - 2012
 
 
 
Tiltak 8 Nye lærebøker etter Kunnskapsløftet
 
I årene 2006 – 2008 bevilget kommunestyret kr 200.000 hvert år til innkjøp av nye lærebøker som er i tråd med fagplanene for Kunnskapsløftet. I tillegg bidro staten med samme beløp. Fortsatt mangler det nye lærebøker i en del fag. Dette skyldes både at bøkene er svært dyre og at de er sterkt forsinket. Det er derfor behov for ekstramidler til nye lærebøker i et par år til.
                                                                                              2009                            2010
Videreføring av midler gitt i 2006 – 2008                       kr 200.000,-                kr 200.000,- 
 

Tiltak 9 Skjervøy kulturhus – lysteknisk utstyr
 
DIMMERKANALER:
Det siste året har vi hatt 3 branntilløp i lysriggens dimmerkanaler grunnet et sterkt underdimensjonert og ditto slitt lysanlegg. Dimmerkanalene må derfor byttes ut. Pga at anlegget i utgangspunktet er underdimensjonert og i tillegg må tåle belastninger som følger av den generelle utviklingen i underholdningsbransjen, så må vi på sikt ha 60 dimmerkanaler på plass. Utskiftingen kan foregå over f.eks. 4-5 år, men for å unngå ytterligere branner trenger vi å 24 nye kanaler snarest, for å avlaste de gamle. De gamle dimmerkanalene kan fortsatt brukes til mindre belastninger som strøm til andre, mindre strømkrevende apparater som brukes på scenen.
Utskifting av dimmerkanaler vil i tillegg til de direkte kostnader føre med seg en god del kabling og utvidelse hovedkurs på scenen.
Etter nyttår har vi også opplevd at lysanlegget er blitt så slitt at det er problematisk bare å få slått det på. Dette betyr i praksis at pr i dag er faren for at vi på arrangementer i tiden framover risikerer at scenen blir liggende mørk. Denne faren anses for å være meget stor, og erfaringene fra den siste tiden antyder at faren vil bli større og større, helt til scenelyset i praksis er ikke-eksisterende.
 
BEVEGELIGE LYS:
Kulturhuset har kun stasjonære lys, hvilket vil si at vi aldri kan gjøre noe mer avansert enn å blinke med de lysene vi har. Dagens krav i bransjen, og spesielt i anledninger rettet mot barn og ungdom, går i retning av bevegelig lys. Da det også her finnes flere forskjellige typer, så bør vi på sikt ha 20 stk, men også dette kan skje over flere budsjettår. Vi snakker da om å kjøpe litt og litt, ikke bruke dyre avbetalingsordninger, i første omgang 4-8 stk i 2007. I tillegg kommer vi til å måtte supplere med nye teaterlyskastere i den kommende 5-årsperioden.
 
TOTALT BEHOV LYS:
I likhet med f. eks. databransjen så skjer det mye på markedet når det gjelder pris og teknisk utvikling. I perioden 2007 – 2012 regner vi med å måtte investere i lysteknisk utstyr for ca. 450.000,-. Siden det eksisterende anlegget er i kritisk dårlig stand, trenger vi 200.000,- i 2008 og 40.000,- i året fram til 2013. I tillegg må det utvides med større hovedsikring inn på scenen. Dette vil ikke nødvendigvis føre til økt strømforbruk, men at anlegget vil slite mindre på sikringskursene under toppbelastningene, og at sikringene faktisk blir stående.
Et lyspunkt siden denne saken ble meldt første gang, er at det nå ser ut til det er håp om at det kan brukes utstyr som går på 220 volt, i stedet for 400 volt, som bransjen i dag tar i bruk mer og mer.
 
                                                                                 2009                 2010              2011             2012
 
 Lysteknisk utstyr                                       kr 200.000        kr 40.000      kr 40.000   kr 40.000  

 

Tiltak 10 Kontormøbler PPT
 
Utstyr kontor for førskolelærer                                                                  kr         8.000,-

 

Tiltak 11 Utstyr ved Arnøyhamn skole
 
Nye pulter                                                                                                  kr       60.000,-
Møbler bibliotek                                                                                        kr       20.000,-
Nytt tekjøkken                                                                                           kr       15.000,-

 

Tiltak 12 IKT i skolene
                                                                                          2009                           2010
 
Fornying og supplering av datautstyr i skolene                kr 100.000,-               kr 100.000,-

 
Tiltak 13 Gjeninnføring av kulturmidler
 
Kr 190.000 i kultur- og aktivitetstøtte ble fjernet fra kulturbudsjettet etter kommunestyre-vedtak i 2007. Lag og foreninger har derfor ikke fått noen kommunal støtte i 2008.
 
Det foreslås at ordningen med slik støtte gjeninnføres.
 
Kostnad fra og med 2009:                                                      kr 190.000,- 
 

Tiltak 14 Skjervøy kulturhus – lydteknisk utstyr
KLANGMASKIN/EFFEKTER:
Vi har de siste par årene investert i en del småutstyr til effektbehandling. Nå gjenstår bare det som kalles for hovedklang, før vi er à jour for en stund framover. Hovedklang brukes til legge klang på hovedvokalist/-solist. Kostnad: Kr. 70.000,-
 
PA-FLATE:
For å kunne levere lydjobber utenfor eget hus, så ønsker vi ytterligere 4 sub-høyttalere og heisestativer til å heise opp topphøyttalere. Kostnad: Kr. 250.000,-
 
BACKLINE:
2 gitarforsterkere til bruk hovedsakelig for eksterne brukere. Kostnad: Kr. 60.000,-
 
MONITORING:
Monitorforsterker og monitormikser til større produksjoner: Kr. 180.000,-
 
                                                                        2009                 2010                 2011             2012
Lydteknisk utstyr                                   kr 60.000     kr 60.000          kr 60.000    kr 60.000

 

Tiltak 15 Skjervøy kulturhus – datautstyr
Bærbar datamaskin dedikert til programmering av lysbord. Kostnad: ca. kr. 8.000,- for maskin og 20.000,- for programvare.
2 x Stasjonær datamaskin til billettluka, inklusive trykkfølsomme skjermer og strekkodeleser. Kostnad 25.000,-
Digital reklamemonter for foajé og utendørsvisning, inklusive nødvendig programvare. Kostnad: 50.000,-
PROGRAMVARE:
Stadig mer av billettsalg i samfunnet foregår på internett. Vi ønsker å oppgradere billettsystemet til å kunne tilby billettsalg over internett. Til dette trengs ytterligere tilleggsmoduler av dagens programvare. Med sentral serverdrift mellom kommunene i Nord-Troms er det mulig for Skjervøy kulturhus å selge tjenesten billettsalg til andre aktører i regionen, og på den måten håper vi på sikt å kunne tjene inn igjen investeringen. Kostnad: ca. kr. 35.000,-
                                                                            2009            2010                  2011                2012
Datautstyr                                                kr 30.000    kr 30.000        kr 30.000       kr 30.000

 
 
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget gjør følgende vedtak:
 
1.      Kultur- og undervisningsetaten gis minimum en brutto utgiftsramme på kr 51.660.000 i 2009. (Sum basis utgifter og tiltak 1 – 3 i saksframlegget).
 
2.      Inntektsrammen for etaten settes til kr 15.238.000 i 2009. (Sum basis inntekter
og tiltak 4).
 
3.      Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 fjernes da det ikke er mulig å gjennomføre i tillegg til de svært store øvrige kuttene etaten er pålagt.
 
4. Kutt i grunnskolene på kr 2.100.000 i 2009 innebærer en reduksjon på kr 
     5.000.000 på helårsbasis. Så store kutt er urealistisk, og oppvekst- og levekårs-
     utvalget ber derfor formannskapet finne midler for å begrense kuttet.
 
      5. Oppvekst- og levekårsutvalget viser til den framlagte lista for nye tiltak som  
           ønskes gjennomført, og ber formannskapet forsøke å finne rom for disse.
 
 
 
 

Skjervøy, 11.10.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef