Skjervøy kommune

Møteinnkalling
 

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

 
 

Saksnr
Innhold
PS 001/08
Orientering om FYSAK-prosjektet i Skjervøy
PS 002/08
Regional plan for biblioteksamarbeid i Nord-Troms
PS 003/08
Friluftskart i Skjervøy kommune
PS 004/08
Valg av Skjervøy kommunes representant i arbeidsgruppen for etablering av Halti kvenkultursenter
PS 005/08
Godkjenning av mandat og valg av driftsstyre for Skjervøy kulturhus
PS 006/08
Oppfølging av innmeldte saker kultur- og fritidsutvalget ønsker å drøfte eller ønsker belyst i 2008
PS 007/08
Referatsaker

 
 
 
Tema på møtet: FYSAK-Skjervøy. Prosjektleder Rita Mathiesen orienterer.
 
I forbindelse med referatsak 001/08 vil innehaver av Midt i Værret, Birgit Paulsen, møte for å orientere om planene for et Tusenårssted i tilknytning til utbygging i området hvor Seppala-gården lå før den ble revet.  
 
Event. Forfall meldes til tlf. 77 77 55 00, eller på e-post til post@skjervoy.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling.
 
 
 
Helge Guttormsen
 
 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
001/08
Kultur- og fritidsutvalg
28.02.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
Torleif Nordfjærn

 
 
 
 
 
Vedlegg:
 
Troms fylkeskommune: Evaluering av FYSAK Troms (desember 2007)
 
 
 
FYSAK-koordinator Rita Mathiesen orienterer om FYSAK Skjervøy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, 15.02.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 

 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
002/08
Kultur- og fritidsutvalg
28.02.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
C60
08/00375-1
Torleif Nordfjærn
15.02.2008

 
 
 
Regional plan for biblioteksamarbeid i Nord-Troms 
 
 
Vedlegg:
 
Regional plan for biblioteksamarbeid i Nord-Troms 2008 - 2011
 
Bakgrunn for saken:
 
Styret i Nord-Troms Regionråd gjorde i sak 02/08 den 29.01.08 slikt enstemmig vedtak:
 
”Nord-Troms Regionråd berømmer bibliotekene for et godt planarbeid og ser det som veldig positivt at man klarer å få til et faglig samarbeid mellom bibliotekene i regionen. Nord-Troms Regionråd slutter seg til den framlagte regionale plan for biblioteksamarbeid i Nord-Troms og oppfordrer kommunene til å godkjenne planen.”
 
Saksopplysninger:
 
Hver for seg er bibliotekene i de 6 Nord-Tromskommunene små enheter med få ansatte og relativt begrensede ressurser. Selv om bibliotekene i regionen i årevis har hatt god kontakt og uformelt samarbeid, er det først de siste 3 – 4 årene at samarbeidet har kommet inn i mer faste former.
 
Samarbeidet ble formalisert høsten 2004 etter et fellesmøte hvor man bestemte at biblioteksjefene i Nordreisa og Skjervøy skulle fungere som et arbeidsutvalg. Nord-Troms Regionråd trakk nevnte arbeidsutvalg inn i arbeidet med å etablere et studiesenter i Nord-Troms.
 
Bibliotekene i regionen har nå et faglig nettverk, hvor ikke bare etablering av studiebibliotek i alle seks kommunene har vært et viktig mål. Bibliotekene har også sett nødvendigheten og nytten av å samordne og utvikle andre felles tjenester på områder der hvert bibliotek i seg selv blir for lite til å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til publikum.
 
Våren 2007 ble biblioteksjefene enig om å få utarbeidet en felles plan for biblioteksamarbeidet i regionen, noe arbeidsutvalget i regionrådet ga sin tilslutning til.
 
Vurderinger:
 
En regional plan for forpliktende biblioteksamarbeid i Nord-Troms er et godt alternativ til den statlige Bibliotekreform 2014 som foreslår at små bibliotek slås sammen til enheter med minimum 6 – 8 ansatte, dvs. en såkalt ”konsolidering” av bibliotek med færre enn 5 ansatte. Alle kommunene i Nord-Troms har sendt høringsuttalelser om den statlige bibliotek-reformen, og alle har gått mot en konsolidering av bibliotekene som vil innebære at man får ett hovedbibliotek i regionen og muligens en filial i hver av de øvrige fem kommunene.   
 
Kultur- og undervisningssjefen er helt enig med biblioteksjefene i at det vil være avgjørende for å lykkes i det regionale biblioteksamarbeidet å få opprettet ny stilling som koordinator for samarbeidet. Hvor stor stillingen skal være og hvordan den skal finansieres, må man komme tilbake til senere.
 
Konklusjon:
 
Framlagte plandokument vil utgjøre den første felles plan for et forpliktende biblioteksamarbeid i Nord-Troms og vil gjelde for perioden 2008 – 2011. Planen vil bidra til å sikre befolkningen i Nord-Troms en best mulig bibliotektjeneste.
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Kultur- og fritidsutvalget godkjenner framlagte plan for regionalt biblioteksamarbeid i Nord-Troms.
 
 
 

Skjervøy, 15.02.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
003/08
Kultur- og fritidsutvalg
28.02.08
 
 
Formannskapet
26.03.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
C22
08/00341-1
Jan Arild Hansen
11.02.2008

 
 
 
Friluftskart i Skjervøy kommune 
 
Vedlegg:          Utskrift fra digitalt friluftskart, Salten regionråd
                        Vedtak i Skjervøy kommunes næringsutvalg 16.02.2006, saksnr. 003/06
 
Bakgrunn for saken:
 
Skjervøy kommune har sammen med kommunene Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Storfjord fått nytt digitalt karttjeneste. GIS line Webinnsyn kan benyttes av innbyggerne og andre som har behov for kartinformasjon, og er tilgjengelig gjennom link på forsiden av kommunens hjemmeside. Kartet baserer seg på meget gode kartdata, og oppdateres kontinuerlig.
 
Kartet er utskriftsvennlig, og kan benyttes i søknader til kommunen i forbindelse med for eksempel byggesak, fradeling og andre typer søknader der det kreves kart.

Kartene har i tillegg ortofoto og satellittbilder, slik at det er mulig å kombinere bilder og kart. Dette gjelder også for områder utenfor bygder og tettsteder, og gir en unik innsikt i vårt flotte landskap.
 
Skjervøy kommune har vedtatt at turløyper skal skiltes og merkes som tiltak for økt satsning på reiseliv. Idrettsleder har i den forbindelse lagt frem et forslag for rådmann og ordfører hvor en benytter eksisterende kartløsning til kartlegging av turløyper for utvikling av turkart. Dette arbeidet må gjøres grundig, og ligge til grunn før evt. skilting/merking av turstier
 
Saksopplysninger:
 
I eksisterende kartløsning ligger muligheten for å legge inn turløyper med mer. Denne oppdateringen er tilgjengelig fra leverandør, men er en tjeneste som krever resurser. Prosjektet må deles inn i tre faser, hvor en først må bevilge resurser til å oppgradere kartet, og etablere en arbeidsgruppe som utarbeider plan for det arbeidet som må gjøres. Dernest må en kartlegge turmulighetene, for til slutt å legge inn det innsamlede datagrunnlaget i databasen.
 
Andre tjenester som også bør legges inn i friluftskartet, er: overnattingssteder (hotell og sjøbu), åpne hytter, idrettsanlegg, jakt-/fiskemuligheter og scooterløyper.
 
Saksbehandler ser nødvendigheten ved å kvalitetssikre kartleggingsarbeidet og ser det som vår oppgave å utvikle en felles standard for friluftskart i Skjervøy kommune. Videre må en kartlegge turløyper, overnattingssteder med mer i kommunen i løpet av 2008 i henhold til den standard som er nødvendig ved slik arbeid. En overordnet målsetning er å få et friluftskart som dekker alle kommuner som har denne karttjenesten.
 
Friluftskartet ligger tilgjengelig for allmenn bruk, og er viktig informasjonskanal for innbyggere, men også viktig med tanke på å synliggjøre våre muligheter, tilbud og tjenester for potensielle innbyggere. Dette kan være det lille ekstra som gjør at en familie flytter til vår kommune. Friluftskartet vil samle all type kartdata i en kartløsning. Sett i et reiselivsperspektiv, er også dette en fordel, da en samler all informasjon om regionens potensial innen naturbasert turisme i en og samme digitale kartløsning.
 
Vurderinger:
 
Ulike prosjekter innenfor emnet turkart, hvor turløyper er tegnet inn på kart og trykt opp i foldere/ nettsider er gjort av FYSAK grupper, reiselivsaktører m.fl. Dette er et bra initiativ og viser behovet for friluftskart. Resultatene av dette arbeidet blir dessverre for unøyaktig, for tilfeldig og ikke minst vanskelig å oppdatere. Dessuten mangler en felles standard på kvalitetssikring og løsninger.
 
Kommunene har gjort en betydelig investering i den eksisterende kartløsning. Kostnadene på lisenser vil ikke være vesentlig høyere enn i dag. Det er antatt en samlet kostnad på ca kr 50.000 – kr 60.000,- for å gjøre eksisterende løsning kompatibel for friluftskart. Det er i dag et prosjekt i Nordreisa, hvor kommunen og Nasjonalparksenteret skal sette i gang med friluftskart i Reisa nasjonalpark. Det betyr at karttjenesten vil bli utviklet med de ønskede løsninger i området rundt nasjonalparken, uavhengig av initiativ fra de andre kommunene.
 
Kostnader:
 
Kostnadene for de andre kommuner som ønsker å gjøre kartløsningen kompatibel for friluftskart, er ikke kjent ennå. Alexander Sebergsen i Nordreisa kommune anslår utviklings-kostnadene for Skjervøy kommune til et sted mellom kr 10.000 –  kr 30.000.- avhengig av antall kommuner som ønsker denne tjenesten over sitt ”område”
 
 
Konklusjon:
 
Hver kommune må selv finne løsning hvordan en skal finansiere og gjennomføre kartleggingsarbeidet. Det skal være mulig å søke div. tilskudd, som f.eks.  skjønnsmidler, tippemidler, friluftsmidler med mer. Dette må undersøkes videre.
 
For Skjervøy kommune bør dette arbeidet komme i gang snarest med et tett samarbeid med Skjervøy videregående skole, reiselivsforeningen, FYSAK og lokale lag/foreninger som en forutsetning for et kvalitetssikret produkt.
 
Det vil være naturlig at Idrettsleder i kommunen har ansvaret for dette prosjektet, og at kultur- og undervisningsetaten får midler øremerket til dette arbeidet.
 
En felles plan utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen, lag/forening og næringsliv bør være på plass så tidlig som mulig. Selve kartleggingen bør være ferdigstilt i løpet av sommer/høst 2008. Ut i fra egen erfaring kan kartleggingsarbeidet gjøres på følgende måte:
 
1.      Kartlegging av turløyper i Skjervøy kommune:
Turløyper i Skjervøy kommune registreres med GPS. Loggen er utgangspunktet for å tegne inn turløyper i karttjenesten. Samarbeid med lokale kjentfolk for å lokalisere de ulike turløypene er viktig. Arbeidet med kartlegging er startet høsten 2007.
 
2.      Beskrivelse av turløyper:
 
En beskrivelse av de kartlagte turløyper legges også inn i kartløsningen med link til mer utfyllende informasjon. Det er viktig at det utvikles en felles standard/mal på informasjon som legges i ut på kartløsningen.
 • Lengde, høydeforskjell og evt. gj.sn. hellingsgrad
 • Startpunkt og parkeringsmuligheter
 • Risikoanalyse og skredvurdering
 • Kvalitet (type underlag og gradering)
 • Kartgrunnlag
 • Bilder
 • Historikk, spesielle severdigheter og lignende
 
 
3.      Kartlegging av Idrettsanlegg, inklusive lysløyper:
 
Lysløyper synfares med GPS for å utvikle løypeprofil, kartdata med mer. Data lastes inn på karttjenesten og viser lysløyper med all nødvendig informasjon
 
Andre idrettsanlegg skal beskrives med:           Åpningstid og sesong
Treningstimer og type aktivitet
 
4.      Kartlegging og registrering av overnattingssteder:
 
Alle overnattingssteder er merket av på kart med symbol (seng, bespisning, hytte). En link til overnattingsstedets hjemmeside ved klikk på symbol. Kortfattet informasjon. Årlig oppdatering er et minimumskrav.
 
5.      Kartlegging og registrering av jakt og fiske, scooterløype med mer:
 
Gode jakt- og fiskemuligheter merkes på kartet med symbol og all nødvendig informasjon om jaktkort med mer. Scooterløyper med egen farge på kart, og ved søk finner enn informasjon om løypa. Aktiv link til hjemmesider scooterforening
 
De kartlagte data som legges inn i karttjenesten, må gjennomføres av fagfolk. I dette tilfellet er Eivind Mathisen og Alexander Sebergsen nøkkelpersoner i videre arbeid.
 
Dagens kartløsning ligger som direkte link på kommunens hjemmeside. Det nye friluftskartet må ligge som link fra FYSAK-sider, lag/foreninger og andre næringsdrivende med interesse for dette. Link til friluftskart må synliggjøres bedre på hjemmesiden. All informasjon som legges inn på kartet, må kvalitetssikres av sikkerhetsmessige hensyn.
 
Karttjenesten gir utskrift av meget god kvalitet, og kan benyttes som kart til ulike foldere/ brosjyrer med mer. Når en også har et produkt av høy klasse, vil det kunne benyttes som markedsføringskanal for kommunene. På sikt bør også muligheten for å laste ned GPS-logg for turer via nett.
 
Salten friluftsråd har denne karttjenesten, og er i så måte et godt eksempel på denne type friluftskart. Et nært samarbeid med Salten regionråd og Salten friluftsråd må etableres for å kvalitetssikre det arbeidet som vi ønsker å sette i gang med. Se for øvrig www.friluftskart.salten.no/
 
 
 
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Kultur- og fritidsutvalget støtter arbeidet med å utarbeide friluftskart for Skjervøy kommune og ber formannskapet finne midler til gjennomføring av prosjektet.
 
 
 

Skjervøy, 15.02.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 
 
 

 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
004/08
Kultur- og fritidsutvalg
28.02.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
C52
08/00378-1
Torleif Nordfjærn
16.02.2008

 
 
 
Valg av Skjervøy kommunes representant i arbeidsgruppen for etablering av Halti kvenkultursenter 
 
 
Vedlegg:
 
Ingen
 
Bakgrunn for saken:
 
Nord-Troms Regionråd gjorde i møte den 29.01.08 i sak 04/08 Halti kvenkultursenter slikt enstemmig vedtak:
 
1.      Det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle kommunene i Nord-Troms som får i oppdrag å utarbeide forslag til en selskapsavtale for et interkommunalt selskap som skal eie og drive Halti kvenkultursenter. Nord-Troms Regionråd ber hver kommune oppnevne en representant til arbeidsgruppen.
 
2.      Nord-Troms Regionråd forutsetter at Troms fylkeskommune deltar aktivt i arbeidsgruppen og blir en del av det interkommunale selskapet.
 
3.      Utkast til mandat for arbeidsgruppen legges fram på neste møte i Nord-Troms Regionråd.
 
4.      Prosjektleder for kvenkulturprosjektet fungerer som sekretær for arbeidsgruppen.
 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger:
 
Kultur- og fritidsutvalget har fått i oppdrag å oppnevne Skjervøys representant i arbeids-gruppen for kvenkultursenteret. Saken fremmes uten innstilling til vedtak.
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, 16.02.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
005/08
Kultur- og fritidsutvalg
28.02.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/00388-1
Torleif Nordfjærn
18.02.2008

 
 
 
Godkjenning av mandat og valg av driftsstyre for Skjervøy kulturhus 
 
 
Kultur- og fritidsutvalget gjorde i sak 008/07 den 11.12.07 slikt enstemmig vedtak:
 
”Det velges et driftsstyre for Skjervøy kulturhus på 5 medlemmer hvorav 2 av disse skal velges fra næringslivet.
 
Det nedsettes et utvalg på følgende personer som utarbeider forslag til mandat:
 
Ann Karin Westby
Linda Laupstad
Helge Guttormsen
 
Kultur- og fritidsutvalget godkjenner mandatet og velger driftsstyret på sitt neste møte.
 
 
Saken legges fram uten innstilling fra administrasjonens side. Det forutsettes at mandat-/valg-
komiteen legger fram sitt forslag i møtet.
 
 
 
 
 

Skjervøy,18.02.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 

 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
006/08
Kultur- og fritidsutvalg
28.02.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/00391-1
Torleif Nordfjærn
19.02.2008

 
 
 
Oppfølging av innmeldte saker kultur- og fritidsutvalget ønsker å drøfte eller ønsker belyst i 2008 
 
 
Kultur- og fritidsutvalgets medlemmer meldte inn følgende saker på forrige møte i sak 009/07:
 
 • Kiilgården
 • Driftsstyre for kulturhuset
 • 17. maiarrangementet på Skjervøy i 2008
 • Skjervøydagan 2008
 • FYSAK
 • Man ønsker ett tema behandlet på hvert møte. Hvilke tema man ønsker, tas opp på neste møte i utvalget
 
 
Tema på møtet denne gangen (28.02.08) blir FYSAK. FYSAK-koordinator Rita Mathiesen vil orientere om FYSAK-Skjervøy.
 
Av de øvrige temaene kultur- og fritidsutvalget ønsker belyst i løpet av 2008, vil følgende bli behandlet denne gangen:
 
 • Driftsstyre for kulturhuset – tas opp som egen sak
 • Skjervøydagan 2008 – se referatsak 002/08 Kunst mot havet – planer om kunstutstilling under Skjervøydagan 2008
 
Kultur- og fritidsutvalget har følgende møteplan for 2008:
 
28.02.
01.04.
02.06.
11.09.
21.10.
 
Kultur- og undervisningssjefen foreslår at følgende saker ikke tas opp denne gangen, men drøftes på de øvrige møtene i vårhalvåret 2008:
 
 • 17. maiarrangementet på Skjervøy i 2008 (tas i møte 01.04.)
 • Kiilgården
 
 
Kultur- og fritidsutvalget må denne gangen bestemme tema for følgende møter:
 
 
01.04.
02.06.
11.09.
21.10.
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, 19.02.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 

 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
007/08
Kultur- og fritidsutvalg
28.02.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/00374-1
Torleif Nordfjærn
15.02.2008

 
 
 
Referatsaker 
 
Referat 001/08 Midt i Værret v/Birgit Paulsen: Søknad om disponering av tusenårsmidler til
                         Seppalautstilling i tilknytning til Midt i Værret       
 
Referat 002/08 Kunst mot havet – planer om kunstutstilling under Skjervøydagan 2008. Div.
                         mail fra initiativtaker Odvar Karlsen 
 
Referat 003/08 Fra ungdomsleder: Prosjektplan – ungdommens hus
 
Referat 004/08 Den norsk kulturminnedagen: Den norske kulturminnedagen 14. september     
                          2008