Skjervøy kommune

Møteinnkalling
 

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

 
 

Saksnr
Innhold
PS 014/08
Økonomirapport med tilhørende budsjettreguleringer for kultur- og undervisningsetaten pr. 10.10.08
PS 015/08
Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012
PS 016/08
Referatsaker
RS 006/08
Referat fra møte i driftsstyret for Skjervøy kulturhus 17.04.08
RS 007/08
Referat fra møte i driftsstyret for Skjervøy kulturhus 03.06.08

 
 
 
Event. forfall meldes til tlf. 77 77 55 46, eller på e-post til post@skjervoy.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling.
 
 
 
 
 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
014/08
Kultur- og fritidsutvalg
20.10.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
Torleif Nordfjærn

 
 
 
 
 
Vedlegg:
 
Budsjettreguleringsskjema 1 og 3
 
Bakgrunn for saken:
 
I henhold til kommunestyrevedtak skal det avlegges økonomirapport pr. 15.09. hvert år.
 
Saksopplysninger
 
Kultur- og undervisningssjefen har allerede foretatt budsjettreguleringer ved bruk av Skjema 1 i juli dette år. Skjema 1 brukes ved reguleringer innen samme virksomhet og mellom ulike virksomheter innen etaten. Det er likevel behov for å foreta en rekke reguleringer ved bruk av Skjema 1 også nå på høsten, i tillegg til reguleringer som øker rammen (Skjema 3). 
 
Som kjent ble etaten pålagt innsparingstiltak som var forutsatt iverksatt allerede fra 01.08. d.å, bl.a. nedleggelse av idrettsskolen. Budsjettallene nedenfor er korrigert for innsparinger, og i tillegg er de reguleringer som ble gjort i juli 2008, inkludert.
 
Det presiseres at når det gjelder budsjett og regnskap, sees etaten som en enhet, uten skille mellom de virksomheter som politisk hører hjemme enten i kultur- og fritidsutvalget eller i oppvekst- og levekårsutvalget.
 
 
 
 
 
 
 
BUDSJETT OG FORELØPIG REGNSKAP PER 10.10.08
                                                         
 
                                                           Budsjett           Regnskap                    Prosentvis forbruk       
10000 – 10999 Lønn                        42.774.000      39.078.565                          91,4%
11000 – 12999 Driftsutgifter                4.009.000       3.114.458                           77,7 %
13000 – 13999 Tjenestekjøp              2.514.000       2.658.100                         105,7 %
14000 – 14999 Overføringer               5.460.000       3.843.163                          70,4 %  
15900                Avskrivning                  155.000                 6.844                            4,4 %
 
Sum utgifter                                        54.912.000      48.701.130                           88,7 % 
 
16000 – 16999 Salg/leie                      2.529.000       1.707.783                           67,5 % 
17000 – 17999 Refusjoner                   7.541.000       6.764.849                           89,7 % 
18000 – 18999 Tilskudd                     8.048.000       7.059.198                           87,7 %  
 
Sum inntekter                                     18.118.000      15.531.830                          85,7 %  
 
Netto driftsutgifter                              36.794.000      33.169.300                          90,1 %
 
Fastlønn til og med oktober og med etterbetaling fra og med mai for den lønnsøkning som skjedde ved det sentrale oppgjøret i år, er inkludert i regnskapet ovenfor. Derimot er konsekvensene av det lokale lønnsoppgjøret i år ikke tatt med. Også her skal det være etterbetaling fra og med mai, men siden de lokale lønnsforhandlingene fant sted den 08.10., vil etterbetaling samt ny lønn vise seg i regnskapet først i november d.å.
 
Lønnsøkninger som følge av lønnsoppgjør i løpet av regnskapsåret skal dekkes av en felles buffer, og dette er en vesentlig årsak til at det er nødvendig å bruke et budsjettskjema 3.
 
I og med at lønn i oktober er belastet ovenstående regnskap, skal normalt 81,6 % av årets lønnsutgifter være belastet regnskapet. Her har etaten et overforbruk på ca kr 4.175.000,-. Her må det imidlertid korrigeres for en rekke refusjoner, bl.a. for svangerskapslønn, som man aldri budsjetterer med.
 
Ved jevnt forbruk fordelt over hele året vil det være normalt at 79 % av de øvrige utgiftene er påløpt pr. 15.10. Forbruket her er så langt ligger nokså nøyaktig på 79 % og er altså som forventet.
 
67,5 % av budsjetterte salgsinntekter er regnskapsført så langt. Dette er noe lavere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Vedtaket om reduserte barnehagesatser fra 01.08.08 – prisen for hel plass ble redusert fra kr 1.600,- til kr 1.300,- pr. måned. Forventet inntektssvikt er på kr 100.000,-. Dekning finnes i kommunens mye omtalte barnehagefond.   
 
Når det gjelder refusjoner og tilskudd fra andre, er det allerede mottatt drøyt 89 % av budsjettert beløp. Her er det mer i vente, noe som også framgår av Skjema 1.
 
       
Behov for tilførsel av midler – Budsjettreguleringsskjema 3
 
Det presiseres at siden kommunene har opparbeidet et stort barnehagefond, bes det ikke om midler fra lønnsbufferen for å dekke opp overforbruk i lønn i barnehagene. Overforbruket her dekkes altså av barnehagefondet. Det bes heller ikke om midler fra bufferen som skal dekke lærlingelønn. Også her benyttes barnehagefondet til å finne dekning.
 
Følgende poster trenger tilførsel av midler fra buffere:
 
1.      Fastlønn og refusjonsberettiget lønn som følge av lønnsstigning i 2008:
 
kr 990.000,-
 
2.      Økte pensjonsutgifter som følge av lønnsstigning i 2008:
 
kr 192.000,-
 
 
 
3.      Fra flyktningebudsjettet
 
I og med at det ikke lenger gis øremerket statlig tilskudd til undervisning av fremmedspråklige grunnskolelever og slik undervisning har vært gitt i høsthalvåret 2008, må det i tråd med hva kultur- og undervisningssjefen ble lovet, hentes midler fra flyktningebudsjettet for å finne dekning for lærerlønn og pensjon.
 
Dette utgjør:
 
Lærerlønn      kr 140.000,-
Pensjon           kr   14.000,-
 
Totalt              kr 154.000,-
 
Samlet ber kultur- og undervisningsetaten dermed om en tilførsel av kr 1.336.000,-
 
Et regnskap med sterke forbehold:
 
Det knytter seg usikkerhet til flere av både inntekts- og utgiftspostene i regnskapet. Eksempelvis gjør den ustabile situasjonen vi for tiden har, at størrelsen på den statlige refusjonen i forbindelse med norskvisningen av fremmedspråklige voksne fortsatt er uviss. Her kan man risikere et inntektstap på flere hundre tusen kroner. Det er videre uklart om man når målet for inntekt på kulturhuset/kinoen. Det avhenger av filmer/arrangementer som ennå ikke har vært vist.
 
Det ser også ut til at det blir vanskelig å nå målet for foreldrebetaling i SFO. Trolig vil man her få en svikt på ca kr 60.000,-.
 
Når det gjelder utgiftspostene utenom lønn, ser det ut til at man med de endringer som er gjort med framlagte Skjema 1, vil komme ut i balanse.
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
 
Kultur- og fritidsutvalget gjør følgende vedtak:
 
1. Kultur- og fritidsutvalget godkjenner budsjettreguleringer i henhold til Skjema 1.
 
2.      Kultur- og fritidsutvalget innstiller at formannskapet gjør følgende vedtak:
Formannskapet tar økonomirapporten fra kultur- og undervisningsetaten til etterretning.
 
3.      Formannskapet søker å finne dekning for innmeldte behov i henhold til Skjema 3.
 
 

Skjervøy, 10.10.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef
 

 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
015/08
Kultur- og fritidsutvalg
20.10.08
 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget
21.10.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
100
08/01908-1
Torleif Nordfjærn
11.10.2008

 
 
 
Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012 
 
 
Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i k.sak 33/08 – Rullering av økonomiplan, behandlet av kommunestyret den 18.06.08.
 
Basis er vedtatt budsjett for 2008.
 
Driftsutgifter:
 
Lønn                10000 – 10999           kr 42.622.000
Driftsutgifter     11000 – 12999           kr   3.992.000
Tjenestekjøp    13000 – 13999           kr   1.940.000
Overføringer    14000 – 14999           kr   3.636.000
Avskrivning      15900                         kr      155.000
 
 
Endringer i økonomiplanperioden:
 
                                                           2009                2010                2011                2012   
 
Redusert rammetimer u.skolen -205                -205               -205                -205
Reduksjon kurs Kunnskapsløftet         -200               -200              -200                -200
Reduksjon læreb. Kunnskapsløftet        -200               -200               -200                -200 
Redusert rammetimer færre barn           -125               -175               -175                -175
Reduksjon 50 % stilling Arnøyhamn     - 65               -165               -165                -165
Redusert stilling grunnskolen                -166               -400               -400                 -400
Kutt grunnskolen                               -1.310             -1.310            -1.310              -1.310
Rammekutt                                          -400               -641               -641 
Reduksjon materiell færre barn - 30               - 50               - 50                - 50
Reduksjon merkantil stilling                  -160               -160               -160                -160
Reduksjon 1 stilling kulturhuset -130               -320               -320                -320
Reduksjon kulturhus/kino                     - 60               - 60               - 60                - 60
Nedlagt idrettskole/idrettsl.stilling     -291                    -291               -291                 -291
Reduksjon i kulturskolen                      - 58                - 58                - 58                  - 58
Reduksjon stillinger SFO                     - 75                - 75                - 75                  - 75
Nedleggelse vinterskole Lauksletta       - 90                - 90                - 90                 - 90
Økt uketimetall småskoletrinnet      +140                    +140              +140                +140
Reduserte stillinger grunnskolen                                                          -316                -760
Elev i annen kommune                                                            - 30                 - 60
Bem.red. funksj.hem. barnh.                                                            -1.464              -1.464   
Tilskudd tråkkemaskin                                                                                   -175
 
Ny basis utgiftsramme          48.920.000      48.085.000     46.275.000     46.267.000 
 
 
Driftsinntekter:
 
Salg                 16000 – 16999           kr 2.482.000
Refusjoner       17000 – 17999           kr 7.442.000
Tilskudd           18000 – 18999           kr 5.627.000 
 
Endringer i økonomiplanperioden:
 
2009               2010                2011                2012
 
Inntektstap idrettsskolen                       -32                 -32                 -32                 -32   
Redusert inntekt kulturhuset                  -50                -120                -120                -120
 
Ny basis inntektsramme       15.469.000     15.399.000     15.399.000      15.399.000   
 
Med de endringene som er nevnt ovenfor, har man følgende ny basis for 2009 – 2012:
 
 
Utgifter:
 2009              2010               2011               2012
 
Lønn 10000-10999                 39 687             38 872             37 092             37 289
Driftsutgifter 11000-12999       3 502              3 482              3 482              3 482
Tjenestekjøp 13000 – 13999  1 940              1 940              1 910              1 880
Overføringer                             3 636              3 636              3 636               3 461 
Avskrivning 15900                      155                   155                  155                  155
           
Sum basis utgifter                 48 920             48 085             46 275             46 267
 
Inntekter:
 
Vanlig salg 16000-16999         2 400              2 330              2 330              2 330
Refusjoner 17000-17999         7 442              7 442              7 442              7 442
Tilskudd 18000-18999             5 627              5 627              5 627               5 627           
 
Sum basis inntekter              15 469             15 399             15 399             15 399
 
 
 
 
Kutt i grunnskolene:
 
Kommunestyrets vedtak om kutt i stillinger i grunnskolene er gjort i flere omganger, dvs. ved budsjettbehandling i 2006, 2007 og ved rulleringen i juni 2008. Det er lett å miste oversikten derfor tas her en oppsummering:
 
Sum reduksjoner lønn ved skolene: kr 2.101.000 i 2009
                                                            kr 2.205.000 i 2010
                                                            kr 2.521.000 i 2011
                                                            kr 2.965.000 i 2012
 
Sum øvrige reduksjoner i skolene    kr 430.000 i 2009
                                                            kr 450.000 i 2010, 2011 og 2012
                                                          
I tillegg gjennomføres det kutt i administrasjonen (1/2 merkantil stilling), 1 stilling tas på kulturhuset, og det kuttes også i tilbudet i kulturskolen.
 
På toppen av dette kommer et uspesifisert rammekutt på kr 400.000,- i 2009 og kr 641.000 i de to årene 2010 og 2011.
 
Hvordan kunne spare 2,1 millioner kroner i grunnskolene?
 
Det er kun nedleggelse av en skole som kan gi innsparing i den størrelsesorden kommunestyret vedtok med de kuttene som ble gjort sist sommer. Det meste av midlene i skolen går til lønn. En skolenedleggelse vil først kunne gi innsparing på høsten, dvs. 5 måneders effekt i 2009. Da er det svært problematisk at man har et vedtak som tilsier kutt i grunnskolen på kr 1.310.000 i hvert av årene 2009 – 2012. Beløpet tilsvarer helårseffekten ved en skolenedleggelse.
 
De ca kr 800.000,- som skal spares inn i lønn ved skolene i tillegg til ovennevnte beløp fra og med 2009, vil man muligens kunne greie. Her er det bl.a. en forutsetning at det blir bare en førsteklasse ved Skjervøy barneskole fra høsten 2009.
 
 
1.      Nye må-tiltak i 2009:
 

Tiltak 1 Økte lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjørene i 2008
 
Dette er et anslag fordi det lokale oppgjøret først fant sted den 08.10.08.
 
                                                                                                                      kr 2.500.000,-
 

 

Tiltak 2 Økte utgifter som følge av nye statlige pålegg
 
Økt timetall 5. – 7. klassetrinn fra 01.08.09              Lønn i 2009               kr     60.000,-
                                                                                   Lønn i 2010               kr   144.000,-
 
Det økte timetallet på 2 t/u i 5. – 7. klasse er øremerket fysisk aktivitet for elevene.

 

Tiltak 3 Økte overføringer til private barnehager
 
Kompensasjon for redusert foreldrebetaling – k.sak 33/08                         kr    180.000,-

 

Tiltak 4 Reduserte inntekter
 
Redusert foreldrebetaling i de kommunale barnehagene – k.sak 33/08     kr     231.000,-

 
 
2.      Tiltak som ønskes gjennomført:
 
Nedenfor er listet opp en del tiltak som ønskes gjennomført.
 
Framfor disse tiltakene vil kultur- og undervisningssjefen sette følgende:
 
  • Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 må unngås. Etaten har alt gjennomført store kutt og er som nevnt pålagt kutt i skolene på 2,1 mill. i 2009. Hvor man i tillegg skal kunne kutte kr 400.000 har ikke kultur- og undervisningssjefen noen forslag til.  
 
  • Kuttene på 2,1 mill. i grunnskolene med full effekt i 2009 er urealistisk. Elevnedgang og mulig endret skolestruktur gjør at man på sikt kan spare ved at antall stillinger i skolene reduseres, men innsparingsbeløpet i 2009 er satt alt for høyt. Ved en innsparing på 2.1 mill på årsbasis vil man få en effekt på kr 875.000 i 2009. Helårseffekten av en innsparing på 2,1 mill i løpet av de 5 høstmånedene er 5 millioner kroner! 5 millioner kroner tilsvarer 12 lærerstillinger!!
 
 

Tiltak 5 Bemanningsøkning i PPT
 
I henhold til bemanningsplanen skal PPT ha leder i full stilling, førskolelærer i halv stilling og en mindre logopedstilling. Den halve stillingen som førskolelærer har stått vakant i 10 år, og lønnsmidlene er dratt inn. Arbeidsmengden i PPT er stadig stigende og behovet for kompetanse på førskolebarn er skrikende.
 
Halv stilling for førskolelærer gjeninnføres fra 01.08.09 Lønn i 2009     kr       91.000,-
                                                                                           Lønn i 2010     kr      199.000,-

 

Tiltak 6 Renovering av Skjervøy ungdomsskole
 
       Plankomitéen skriver bl.a.:
 
  1. Utbedring av ventilasjons- og sentralvarmeanlegg. Denne saken har vi tatt opp tidligere i forbindelse med forslag om renovering av skolen, men vi har vel kun fått oppmerksomhet rundt dette i valgkampene. Dersom en ikke finner finansiering for en totalrenovering, bør det i det minste settes av midler til kartlegging av inneklima, og forslag til tiltak for utbedring av dette. Midler til; Forprosjekt renovering av u-skolen, bør avsettes. Da kan renoveringa skje etter en helhetlig plan.
  2. Vi ser at med utskifting av vinduer i kontorfløya til lærerne, så er renoveringa begynt stykkevis og delt. Fortsetter det slik, bør det settes av midler til utbedring av garderobeforholdene lærere. Dette er en sak som også har vært tatt opp tidligere, og omfatter ombyggingsarbeid samt innkjøp av garderobeskap til alle lærerne.
 
    Forprosjekt renovering av skolen - i 2009        kr 250.000,-       i 2010   kr    250.000,-
    Utbedring lærergarderobe - i 2009                   kr 100.000,-        
 
   Kultur- og undervisningssjefens kommentar:
 
 Som kjent har regjeringen foreslått nye skolemilliarder i neste års statsbudsjett. Det er   
 derfor på høy tid å få satt fortgang i arbeidet med renovering av skolen.  

 
 
Tiltak 7 Midler til fortsatt kursing i Kunnskapsløftet
 
I perioden 2005 – 2008 ble det satt av kr 200.000,- som kommunal egenandel i forbindelse med kursing av lærerne i den nye skolereformen. I tillegg ble det hentet inn statlige midler på ca kr 400.000,- pr. år. I statsbudsjettet for 2009 hevdes det at den statlige satsing på kompetanseheving for lærerne skal fortsette. For å få statlig tilskudd til kompetansehevingen, kreves en kommunal egenandel – staten krever hvert år rapportering som synliggjør kommunens egenandeler.
 
Det bes derfor om                                kr 200.000,- i hvert av årene 2009 - 2012
 
 
Tiltak 8 Nye lærebøker etter Kunnskapsløftet
 
I årene 2006 – 2008 bevilget kommunestyret kr 200.000 hvert år til innkjøp av nye lærebøker som er i tråd med fagplanene for Kunnskapsløftet. I tillegg bidro staten med samme beløp. Fortsatt mangler det nye lærebøker i en del fag. Dette skyldes både at bøkene er svært dyre og at de er sterkt forsinket. Det er derfor behov for ekstramidler til nye lærebøker i et par år til.
                                                                                              2009                            2010
Videreføring av midler gitt i 2006 – 2008                       kr 200.000,-                kr 200.000,- 
 

Tiltak 9 Skjervøy kulturhus – lysteknisk utstyr
 
DIMMERKANALER:
Det siste året har vi hatt 3 branntilløp i lysriggens dimmerkanaler grunnet et sterkt underdimensjonert og ditto slitt lysanlegg. Dimmerkanalene må derfor byttes ut. Pga at anlegget i utgangspunktet er underdimensjonert og i tillegg må tåle belastninger som følger av den generelle utviklingen i underholdningsbransjen, så må vi på sikt ha 60 dimmerkanaler på plass. Utskiftingen kan foregå over f.eks. 4-5 år, men for å unngå ytterligere branner trenger vi å 24 nye kanaler snarest, for å avlaste de gamle. De gamle dimmerkanalene kan fortsatt brukes til mindre belastninger som strøm til andre, mindre strømkrevende apparater som brukes på scenen.
Utskifting av dimmerkanaler vil i tillegg til de direkte kostnader føre med seg en god del kabling og utvidelse hovedkurs på scenen.
Etter nyttår har vi også opplevd at lysanlegget er blitt så slitt at det er problematisk bare å få slått det på. Dette betyr i praksis at pr i dag er faren for at vi på arrangementer i tiden framover risikerer at scenen blir liggende mørk. Denne faren anses for å være meget stor, og erfaringene fra den siste tiden antyder at faren vil bli større og større, helt til scenelyset i praksis er ikke-eksisterende.
 
BEVEGELIGE LYS:
Kulturhuset har kun stasjonære lys, hvilket vil si at vi aldri kan gjøre noe mer avansert enn å blinke med de lysene vi har. Dagens krav i bransjen, og spesielt i anledninger rettet mot barn og ungdom, går i retning av bevegelig lys. Da det også her finnes flere forskjellige typer, så bør vi på sikt ha 20 stk, men også dette kan skje over flere budsjettår. Vi snakker da om å kjøpe litt og litt, ikke bruke dyre avbetalingsordninger, i første omgang 4-8 stk i 2007. I tillegg kommer vi til å måtte supplere med nye teaterlyskastere i den kommende 5-årsperioden.
 
TOTALT BEHOV LYS:
I likhet med f. eks. databransjen så skjer det mye på markedet når det gjelder pris og teknisk utvikling. I perioden 2007 – 2012 regner vi med å måtte investere i lysteknisk utstyr for ca. 450.000,-. Siden det eksisterende anlegget er i kritisk dårlig stand, trenger vi 200.000,- i 2008 og 40.000,- i året fram til 2013. I tillegg må det utvides med større hovedsikring inn på scenen. Dette vil ikke nødvendigvis føre til økt strømforbruk, men at anlegget vil slite mindre på sikringskursene under toppbelastningene, og at sikringene faktisk blir stående.
Et lyspunkt siden denne saken ble meldt første gang, er at det nå ser ut til det er håp om at det kan brukes utstyr som går på 220 volt, i stedet for 400 volt, som bransjen i dag tar i bruk mer og mer.
 
                                                                                 2009                 2010              2011             2012
 
 Lysteknisk utstyr                                       kr 200.000        kr 40.000      kr 40.000   kr 40.000  

 

Tiltak 10 Kontormøbler PPT
 
Utstyr kontor for førskolelærer                                                                  kr         8.000,-

 

Tiltak 11 Utstyr ved Arnøyhamn skole
 
Nye pulter                                                                                                  kr       60.000,-
Møbler bibliotek                                                                                        kr       20.000,-
Nytt tekjøkken                                                                                           kr       15.000,-

 

Tiltak 12 IKT i skolene
                                                                                          2009                           2010
 
Fornying og supplering av datautstyr i skolene                kr 100.000,-               kr 100.000,-

 
Tiltak 13 Gjeninnføring av kulturmidler
 
Kr 190.000 i kultur- og aktivitetstøtte ble fjernet fra kulturbudsjettet etter kommunestyre-vedtak i 2007. Lag og foreninger har derfor ikke fått noen kommunal støtte i 2008.
 
Det foreslås at ordningen med slik støtte gjeninnføres.
 
Kostnad fra og med 2009:                                                      kr 190.000,- 
 

Tiltak 14 Skjervøy kulturhus – lydteknisk utstyr
KLANGMASKIN/EFFEKTER:
Vi har de siste par årene investert i en del småutstyr til effektbehandling. Nå gjenstår bare det som kalles for hovedklang, før vi er à jour for en stund framover. Hovedklang brukes til legge klang på hovedvokalist/-solist. Kostnad: Kr. 70.000,-
 
PA-FLATE:
For å kunne levere lydjobber utenfor eget hus, så ønsker vi ytterligere 4 sub-høyttalere og heisestativer til å heise opp topphøyttalere. Kostnad: Kr. 250.000,-
 
BACKLINE:
2 gitarforsterkere til bruk hovedsakelig for eksterne brukere. Kostnad: Kr. 60.000,-
 
MONITORING:
Monitorforsterker og monitormikser til større produksjoner: Kr. 180.000,-
 
                                                                        2009                 2010                 2011             2012
Lydteknisk utstyr                                   kr 60.000     kr 60.000          kr 60.000    kr 60.000

 

Tiltak 15 Skjervøy kulturhus – datautstyr
Bærbar datamaskin dedikert til programmering av lysbord. Kostnad: ca. kr. 8.000,- for maskin og 20.000,- for programvare.
2 x Stasjonær datamaskin til billettluka, inklusive trykkfølsomme skjermer og strekkodeleser. Kostnad 25.000,-
Digital reklamemonter for foajé og utendørsvisning, inklusive nødvendig programvare. Kostnad: 50.000,-
PROGRAMVARE:
Stadig mer av billettsalg i samfunnet foregår på internett. Vi ønsker å oppgradere billettsystemet til å kunne tilby billettsalg over internett. Til dette trengs ytterligere tilleggsmoduler av dagens programvare. Med sentral serverdrift mellom kommunene i Nord-Troms er det mulig for Skjervøy kulturhus å selge tjenesten billettsalg til andre aktører i regionen, og på den måten håper vi på sikt å kunne tjene inn igjen investeringen. Kostnad: ca. kr. 35.000,-
                                                                            2009            2010                  2011                2012
Datautstyr                                                kr 30.000    kr 30.000        kr 30.000       kr 30.000

 
 
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Kultur- og fritidsutvalget gjør følgende vedtak:
 
1.      Kultur- og undervisningsetaten gis minimum en brutto utgiftsramme på kr 51.660.000 i 2009. (Sum basis utgifter og tiltak 1 – 3 i saksframlegget).
2.      Inntektsrammen for etaten settes til kr 15.238.000 i 2009. (Sum basis inntekter
og tiltak 4).
 
3.      Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 fjernes da det ikke er mulig å gjennomføre i tillegg til de svært store øvrige kuttene etaten er pålagt.
 
4.      Kultur- og fritidsutvalget viser til den framlagte lista for nye tiltak som ønskes 
gjennomført, og ber formannskapet forsøke å finne rom for disse.
 
 
 
 

Skjervøy, 11.10.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef