Det kan gis støtte til prosjekter som skal

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.


 

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift. 

Søk her

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal, Regionalforvaltning.no.

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=4425&Cookie=0 

Krav til søknad