Plan for barns overgang fra barnehage til skole

 
 
Plan for samarbeid mellom Eidekroken barnehage, Vågen Barnehage,  Ørneveien Naturbarnehage,
Årviksand barnehage,
 SFO og Skjervøy barneskole.
 
 
 
 
 
 
2007 - 2010
 
 
 
Mål :
Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage – skole for enkeltbarn og gruppe både faglig og sosialt.
 
Delmål 1.:
Bli kjent med lokalitetene, rutiner, innhold i skolen, SFO-ordninger og de ansatte på skole og SFO.
 
 
Delmål 2.:
Vi må informere hverandre, gjensidig gjøres kjent med de store linjene og hva som forventes ved skolestart.
 
 
Hva samarbeider vi om :
Besøker hverandre gjennom året, turer, aktiviteter, 1.klasse vise f.skl.barn rundt på skolen
førskoledager om våren
 
 
Hvilken informasjon deler vi :
Barnehagen informerer om interessene til gruppa, allergier og praktiske ting til SFO.
Barn med spesielle behov, her starter vi samarbeidet tidlig. (egen plan for dette)
Informasjon ellers gis etter avtale med foreldre / foresatte.
Skolen informerer barnehagen etter 2-3 måneder om hvordan det går med barna.
 
 
Hva gjør vi på førskolen i barnehagen ?
Vi jobber med språk, bokstaver, diktning, tekst og begreper.
Barna får også bli kjent med tall, telling, systematisering og kategorisering.
Vi jobber også med samarbeid, konsentrasjon og selvstendighetstrening og
Vi prøver gjennom året og bli litt kjent med engelsk språk.
 
 
 
 
Barnehagens satsningsområde :
Barnehagene skal i tidsrommet 2007 – 2010 ha språkmiljø og språkutvikling som satsningsområde.
Barnehagene ønsker tilbakemelding i forhold til dette fra skole om de ser noen endringer i kompetansen til barna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÅNED
HVA GJØR VI
HVORDAN
HVORFOR
ANSVARLIG
September
Foreldremøter i barnehagene
 
Info om planen
Barnehagene
Oktober
Oppstart førskolen.
 
Felles tur alle barnehagene i lag
Samles i grupper
 
 
Noe skoleforberedende
 
Bli kjent tur
Ped.leder
 
 
Ped.ledere
November
Evalueringsmøte
 
Samtale lærer og styrer
Høre hvordan det går med barna på skolen, forventninger fra skole til barnehage og omvendt, hva det bør jobbes med frem til skolestart
1.klasse lærere
Desember
 
 
 
 
 
Januar
Info om evt. barn som trenger ekstra oppfølging
 
Telefonkontakt styrer til skole
For evt. tilrettelegging
Styrer
Februar
Besøke SFO
 
Bli kjent
SFO
Mars
Informasjon om hvilke barn som begynner fra den enkelte barnehage
 
Telefonkontakt
 
Inspektør
April
Innskrivning
 
 
 
Fellestur barnehagene
Barn og foreldre møter på skolen
 
 
Navnesjekk, adresse og lignende, info om spesielle ting skolen bør kjenne til
 
Bli bedre kjent
Inspektør / rektor
 
 
 
Ped.ledere
Mai
Førskoledag
 
Barna er på skolen sammen med en fra barnehagen
Bli kjent med skolens lokaler og oppleve en skoledag
1.klasselærer og ped.leder
Juni
Overgangsmøte
 
 
 
 
 
Brev ut til foreldre om hvilken klasse de kommer i og hvilken kontaktlærer de får
 
Besøke SFO
Styrer/ped.leder informerer om barna etter samtykke fra foreldrene
Skolen skal få litt info om barna, evt. tilrettelegging
som trengs
 
 
 
 
 
 
 
 
Bli kjent
Inspektør
 
 
 
 
 
Skolen
 
 
 
 
 
 
SFO
 
 
 
 
 
 
Ansvarsfordeling
 
Skolen ved rektor / inspektør:
 
Overordnet ansvar for at planen blir gjennomført
Tilbakemelding på kompetanse endring på barna.
 
Skolen ved kontaktlærer 1.klasse ,evt. høstens kontaktlærer :
 
Har ansvar for førskole dagene på våren. Lager planer og tidfester dem med pedagogisk leder i barnehagen.
Ha kontakt med pedagogisk leder i barnehagen.
 
 
SFO leder :
 
Ha kontakt med pedagogisk leder i barnehagen.
 
 
Barnehagen ved styrer :
 
Overordnet ansvar for at planen gjennomføres.
Informere foreldre om planen når barna starter på siste året i barnehagen.
 
 
Barnehagen ved pedagogisk leder :
 
Holde kontakten med SFO leder og kontaktlærer for 1.klasse.
Informere foreldre om hva som er gjort, og hva som skal skje videre. (månedsplan)
Innhente informasjon fra foreldre som kan gis videre til skole ved rektor / inspektør.
Dette må gjøres på foreldresamtale på våren. Få skriftlig samtykke.
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg :
1. Plan overgang barnehage – skole, barn med spesielle behov
2. Samtykke skriv fra foreldre overgang barnehage – skole
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1.
 
 
 
 
PLAN OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE - SFO
BARN MED SPESIELLE BEHOV
 
MÅL : 
Sikre en god overgangsordning for barnet og få opprettet et godt samarbeid barnehage – skole – SFO.
 
Dersom det lar seg gjøre følger barn med spesielle behov ordinær plan for overgang barnehage – skole.
 
Det må nedfelles i individuell plan for hver enkelt bruker hvordan en overgangsplan skal fungere.
 
HVEM
NÅR
HVA
Styrer
To år før skolestart
Samarbeid med skolen/SFO p.g.a. evt. tilrettelegging
PPT
Ett år før skolestart
Overlapping ansvarsgruppemøte eller lignende
Koordineringsansvarlig
Kultur og undervisning/ Teknisk etat
To år før skolestart
Fys. tilrettelegging må være på plass i god tid før skolestart
Skole
Vår før skolestart
Innskriving
Skole/SFO
Vår før skolestart
Besøke barnehagen, bli kjent med barnet og individuell opplæringsplan
Bhg / Skole
Vår før skolestart
Vurdere om det er behov for at en assistent følger over i skole og evt. hvor lenge
Bhg. /SFO
Vår før skolestart
Besøk i SFOs lokaler
 
Barnehage
Ved skolestart
Følger over ved behov, opplæring
Barnehage, foreldre og PPT
Januar det året de skal starte på skolen
Vurdering om utsatt skolestart
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2.
 
 
 
Samtykke skriv fra foreldre
Overgang barnehage – skole
 
 
 
I forbindelse med skolestart har barnehagen og skolen overgangsmøte, der vi har som mål å skape en god og trygg skolestart.
 
Med foreldrenes samtykke, samtaler vi om hva som er viktig for at barnet skal få en god start på skolen. Er det spesielle hensyn kan vi også opplyse om dette.
 
Barnehagen sier også litt om det sosiale klimaet mellom barna i barnehagen.
 
For at vi skal kunne si noe om ditt barn, trenger vi din / deres tillatelse som foreldre.
Snakk med pedagogisk leder på din avdeling, hvis du lurer på hvilke opplysninger som vil bli gitt om ditt / deres barn.
 
 
 
 
 
 
Herved gir jeg / vi tillatelse om at barnehagen kan snakke om mitt / vårt
 
 
barn ____________________________ på overgangsmøte med skolen.
 
 
 
 
 
Foreldrenes navn _________________________________________
 
Web levert av CustomPublish AS