Skjervøy kommune
Møteinnkalling
 
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
 
 
Saksnr
Innhold
PS 001/08
OMVISNING OG ORIENTERING PÅ HELSESENTERET
PS 002/08
HELSE- OG SOSIAL PLAN - ORGANISERING AV PLANARBEIDET
PS 003/08
PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 - 2010 - EVALUERING FEBRUAR 2008
PS 004/08
Tilsynsplan for barnehagene
PS 005/08
Plan for overgang barnehage- skole
PS 006/08
Referatsaker
RS 001/08
Svar ang. omsorgsplan 2015 - Rapportering av resultat og plantall
RS 002/08
Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Hotell Maritim, Restaurant/bar
RS 003/08
Befaringsrapport salgsbevilling - Skjervøy Handel ICA Nær
RS 004/08
Befaringsrapport salgsbevilling - Coop Nord, Prix avd. Skjervøy
RS 005/08
Lokal arbeidstidsavtale for grunnskolene i Skjervøy kommune
RS 006/08
Årsmøtet i Skjervøy senterparti: Oppvekstsentermodell
RS 007/08
Troms fylkeskommune Oppfølgingstjenesten: Møtereferat og årsmelding 2006-07
 
 
 
Viktig: Oppmøte skjer på helsesenteret, hvor møtet starter kl. 09.30. Etter omvisning og orientering fortsetter møtet i formannskapssalen på rådhuset. 
 
 
 
Evt. forfall meldes til 77 77 55 00. Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling.
 
 
 
 
 
 
 

 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 
Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
001/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
14.02.08
 
 
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
 
 
 
Oppvekst og levekårsutvalget bestemte i møtet den 10.12.07 at utvalget skulle ha sitt neste møte på Helsesenteret, jfr. sak 3/07.
 
Som en del av arbeidet med en ny helse- og sosialplan er det viktig å bli kjent med og å få kunnskap om de ulike virksomheter og oppgaver innafor helse- og sosialetaten.
 
Omvisning og orienteringer på helsesenteret foregår slik:
 • Omvisning legetjenesten v/ medisinsk faglig leder Paul Odberg
 • Omvisning fysioterapitjenesten v/ledende fysioterapeut Siv M. Karlsen
 • Orientering om dagens situasjon og fremtidige utfordringer v/Paul Odberg og Siv M. Karlsen
 • Omvisning sykestue, sykehjem og skjermet enhet v/ leder Margot Hansen
 • Omvisning hjemmetjenesten og omsorgsbolig v/leder Eldbjørg Nyvoll
 • Orientering om dagens situasjon og fremtidige utfordringer v/ Margot Hansen og Eldbjørg Nyvoll
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
 
 
Skjervøy, 31.januar 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 
Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
002/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
14.02.08
 
 
Formannskapet
26.03.08
 
 
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/00254-1
Lise Román
31.01.2008
 
 
 
HELSE- OG SOSIAL PLAN - ORGANISERING AV PLAN-ARBEIDET 
 
Bakgrunn
 
Det vises til møte i Oppvekst- og levekårsutvalget den 10.12.07, jfr. sak 3/07 – Orientering om helse- og sosialetaten. Det ble her orientert om at arbeidet med ny Helse- og sosialplan må igangsettes.
 
Helsetilsynet i Troms har ved tilsyn av fysioterapitjenesten i april 2006 bedt om at det utarbeides en overordnet plan for helsetjenestene i kommunen.
 
Saksopplysninger:
 
Den ”gamle” helse- og sosialplanen er for perioden 1993- 1996.
Pleie- og omsorgsplan er utarbeidet for perioden 1999 – 2002.
 
Grunnen til at det ikke tidligere er utarbeidet en ny plan er kort og godt at dette er svært tidkrevende og at helse- og sosialsjefen ikke har funnet tid til dette arbeidet.
 
Vurderinger:
 
Hvorfor en ny helse- og sosialplan?
 • I lov om helsetjenesten i kommunene fremgår det at kommunene er pålagt å planlegge sine helsetjenester
 • En helse- og sosialplan vil gi opplysninger om dagens situasjon. Det vil bli fokusert på de utfordringene vi har i dag og hvilke utfordringer vi vil få i tida fremover.
 • Konklusjonene i planen vil være avgjørende for de prioriteringer kommunen vil gjøre i tida fremover og må følges opp med tiltak i økonomiplanene og også andre overordnede kommunale plandokument.
 
Hva er viktig for å kunne utarbeide en ny helse- og sosialplan?
 • viktig at man har kunnskap om det ”feltet” en skal planlegge for
 • viktig å kjenne til eksisterende planer
 • viktig at politikerne og administrasjonen reflekterer over dagens situasjon og hvordan vi tenker oss at utfordringene vil bli fremover
 • viktig med et planutvalg som består av helse- og sosialsjef, virksomhetsledere og politikere
 • Prosessen i planarbeidet er nesten like viktig som selve det ferdige dokumentet
 
 
 
 
Helse- og sosialplan for 1993 - 1996 hadde følgende hovedinndeling:
 • Barn og unge
 • Eldre
 • Fysisk funksjonshemmede
 • Personer med psykisk utviklingshemming
 • Personer med psykiske lidelser
 • Rusmiddelforebyggende tiltak
 • Miljørettet helsevern
 
Pleie- og omsorgsplan for 1999 -l 2002 hadde slik hovedinndeling:
 • Kap. 1: Beskrivelse av tjenestetilbud – dagens situasjon
 • Kap. 2: Utfordringer – brukergrupper med behov for pleie- og omsorgstjenester
 • Kap. 3: Andre utfordringer i planperioden
 • Kap. 4: Mål for pleie- og omsorgstjenestene i planperioden
 • Kap. 5: Tiltaksplan for planperioden
 
Innhold i en ny helse- og sosialplan
En ny plan vil måtte innholde mange av de forhold, utfordringer, problemområder som er beskrevet i tidligere planer. I tillegg har vi i dag nye utfordringer som ikke var så sterkt i fokus tidligere som de er i dag. Ett eksempel her er de økende rekrutteringsproblemer til stillinger innafor pleie- og omsorgstjenestene.
 
Dette må en komme tilbake til i arbeidet med planen.
 
Konklusjon:
 
Organisering:
·        Det oppnevnes et planutvalg med mandat å utarbeide en Helse- og sosialplan med slik sammensetning:
§         2 politikere fra Oppvekst- og levekårsutvalget
§         Helse- og sosialsjefen (sekretær)
§         Leder av Skjervøy sykestue og sykehjem
§         Leder av hjemmetjenesten
§         Leder av psykiatritjenesten
§         Ledende helsesøster
§         Sosialleder
·        Helse- og sosialsjefen har ansvar for å sette ned administrative arbeidsgrupper etter behov. Utredningsarbeid kan foregå i arbeidsgruppene før det legges frem for planutvalget
 • Oppvekst- og levekårsutvalget skal orienteres fortløpende om arbeidet i planutvalget som tema i forbindelse med de ordinære møtene
 
 
Fremdriftsplan:
 • Helse- og sosialplan bør være ferdig i løpet av 2009
 • Kunnskapsoverføring planlegges gjennomført slik i 2008:
Møte 10.12.07
Plan for helsemessig og sosial beredskap
Møte 14.02.08
Omvisning og orientering av lege- og fysioterapitjenesten, sykestua/sykehjemmet og hjemmetjenesten. 
Plan for psykisk helse 2007-2010 og evaluering av planen.                            Oppnevne planutvalg for ny helse- og sosialplan.
Møte 27.03.08
Årsmeldinger 2007. Spesiell fokus på sosial- og barneverntjenestene, NAV og helsesøstertjenesten.                                                         
Møte 03.06.08
Møte på Arnøy. Befaring og orientering av virksomheter kultur- og undervisning. Hjemmetjenesten i distriktet.
Rullering av Edruskapspolitisk plan
Møte 10.09.08
Omvisning og orientering av Malenaveien 2-4, avlastnings- og omsorgsboligene Sandvåghaugan 2 og Skoleveien 2. 
Møte 21.10.08
Økonomiplan 2009-2012 og budsjettreguleringer
Våren 2008
Presentasjon av Forprosjekt for utvidelse av Skjervøy helsesenter
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget tilrår at Formannskapet fatter slikt vedtak:
 
1)      Det oppnevnes et planutvalg med mandat å utarbeide Helse- og sosialplan med slik sammensetning:
§         2 politikere fra Oppvekst- og levekårsutvalget
§         Helse- og sosialsjefen (sekretær)
§         Leder av Skjervøy sykestue og sykehjem
§         Leder av hjemmetjenesten
§         Leder av psykiatritjenesten
§         Ledende helsesøster
§         Sosialleder
2)      Helse- og sosialsjefen har ansvar for å sette ned administrative arbeidsgrupper etter behov. Utredningsarbeid kan foregå i arbeidsgruppene før det legges frem for planutvalget
3)      Oppvekst- og levekårsutvalget skal orienteres fortløpende om arbeidet i planutvalget som tema i forbindelse med de ordinære møtene
4)      Det tas sikte på at helse- og sosialplanen kan legges frem til politisk behandling innen utgangen av 2009
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
 
 
Skjervøy, 31.januar 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 

 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 
Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
003/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
14.02.08
 
 
Formannskapet
26.03.08
 
 
Kommunestyret
07.05.08
 
 
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/00164-1
Lise Román
21.01.2008
 
 
 
PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 - 2010 - EVALUERING  FEBRUAR 2008 
 
Vedlegg:
 
1)      Plan for psykisk helse 2007 – 2010
2)      Saksfremstilling og vedtak i K-sak 02/07
3)      Evaluering av Handlingsplan for barn og unge v/Tverrfaglig ressursgruppe (TRG)
4)      Evaluering av Handlingsplan for voksne v/Psykiatriteamet
5)      Mandat for tverrfaglig ressursgruppe
6)      Prosedyrer for individuell plan
7)      Økonomiplan 2008-2011, tiltak 14 for barn og unge og tiltak 15 for voksne
 
Bakgrunn for saken:
 
Plan for psykisk helse 2007 – 2010 ble behandlet i Kommunestyret den 28.02.07, jfr. sak 02/07 og med følgende enstemmige vedtak:
1)      Plan for psykisk helse for Skjervøy kommune for 2007- 2010 godkjennes.                                        
2)      Det opprettes 100 % stilling for å styrke det psykiske helsearbeidet for barn og unge i 2007. Stillinga finansieres av midler i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Stillinga knyttes til helsestasjonen med ledende helsesøster som nærmeste overordnede. 
3)      Helse- og sosialsjef, kultur- og undervisningssjef og ledende helsesøster pålegges i nært samarbeid med aktører i det psykiske helsearbeid for barn og unge og RBUP å vurdere hvilke tiltak som skal settes inn med virkning fra 2008. Tiltakene finansieres av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Helse- og sosialsjefen har ansvar for å legge frem tiltak i Økonomiplanen for 2008- 2011.
4)      Det opprettes ei tverrfaglig og tverretatlig kontaktgruppe som sammen med de ulike aktører skal utarbeide prosedyrer og rutiner for samarbeid. Gruppa består av ledende helsesøster (leder for gruppa), leder av PPT, 1 fra skole, 1 fra barnehage og 1 fra sosialkontoret.
5)      Helse- og sosialsjef og kultur- og undervisningssjef har det overordnede ansvar for at tiltak i planen som går på samarbeid, samhandling og utarbeidelse av prosedyrer og rutiner for dette samarbeidet blir utført.
6)      Helse- og sosialsjefen har ansvar for at tiltak for voksne som kan løses innafor dagens ressurser og rammer blir gjennomført.
7)      Helse- og sosialsjefen har ansvar for å legge frem forslag til nye tiltak for voksne med psykiske vansker i Økonomiplanen for 2008-2011. 
8)      Plan for psykisk helse evalueres av kommunestyret i oktober 2007. Helse- og sosialsjefen og kultur- og undervisningssjefen har ansvaret for denne evalueringa.
 
 
 
 
Saksopplysninger
 
Helse- og sosialsjefen legger frem en evaluering av Handlingsplanen for det psykiske helsearbeidet i Skjervøy kommune( planens del VI), jfr. vedtak i K-sak 02/07 pkt. 8.
 
En revidering av selve planen vil tidligst foreligge pr. september/oktober 2008.
 
Tverrfaglig ressursgruppe har slik det fremgår av vedlegg 3 foretatt en gjennomgang av noen områder i del II – psykisk helsearbeid for barn og unge pkt. 5 – aktører i psykisk helsearbeid for barn og unge. Dette vil man måtte komme tilbake til ved revidering av planen.
 
Vurderinger
 
Evaluering av planen når det gjelder barn og unge:
 
Om styrking av helsestasjonen:
Ny stilling for rådgiver fra 16.10.07. Funksjonsområdet er under utvikling og utprøving – føringene for arbeidet ligger i plan for psykisk helse:
·        Etablering av tverrfaglig ressursgruppe og ansvarlig for å drive denne
·        Systemkoordinator for arbeidet med individuell plan i forhold til informasjon, oppfølging og opplæring av plankoordinatorer m.m.
·        Foreldeveiledning og undervisningsopplegg m.m.
·        Se beskrivelsen av arbeidet rundt individuell plan hvor informasjon, prosedyre for søknad, søknadsskjema og erklæring om samtykke er lagt ut på kommunens hjemmeside, jfr. vedlegg 3 og 6.
 
Om utvikling av helseprofil:
Helseprofil er utarbeidet og foreligger i eget hefte. Dette er presentert av prosjektleder i Modelldistrikt. Dette er ikke brukt aktivt for å finne nye tiltak da vi ikke har ikke funnet dette hensiktsmessig.
 
Om å sette inn tiltak hvor behovet er størst:
Handlingsplanen inneholder forslag om en rekke tiltak som kan være aktuelle i forhold til utfordringene i del II. Iverksatte og gjennomførte tiltak er:
 • Kurs om taushetsplikt på Skjervøy i oktober 2007 – interkommunalt med mange deltakere fra ulike arenaer
 • Tre dagers kurs om barn av psykisk syke foreldre på Skjervøy 6.-8. februar 2008. Interkommunalt kurs med 20 påmeldte fra Skjervøy
 • TRG har som oppgave å vurdere og prioritere tiltak for å få helhet, sammenheng og oversikt.
 • ”Nettungen” er planlagt tatt i bruk i løpet av våren. Dette er et internett basert planleggings- og samarbeidsverktøy. En metode for forebyggende arbeid blant barn, unge og deres foreldre.
 
Om skolehelseteam og barnehagehelseteam
Det pågår arbeid for å utarbeide retningslinjer og rutiner. Gode retningslinjer for dette arbeidet vil kanskje også kunne dekke behovet for å ha prosedyrer for bekymringsmeldinger, igangsetting av tiltak m.m.
 
 
 
 
 
 
 
Om ytterligere styrking av skole- hjem samarbeidet
For skoleåret 2008/2009 vil skolene få et lavere rammetimetall på grunn av innsparinger. Dette vil føre til at det ikke blir ekstra ressurser til kontaktlærere som har store elevgrupper, ”tunge” elever eller til veiledning av enkelt elevers assistenter.
 
Ribbes skolene for alle ikke lovpålagte ressurser, er det ingen muligheter til å imøtekomme de elevene som trenger litt ekstra hjelp for å lykkes både faglig og sosialt.
 
Om økning av helsesøsterressurs i ungdomsskole og videregående skole
Dette er det ikke planlagt eller lagt til rette for bl.a. på grunn av at ledende helsesøster skal ha permisjon i 40 % stilling i 4 måneder.
 
Evaluering av planen som gjelder voksne:
 
Tiltak
Tidsramme
Hva er blitt gjort
5 ansatte i psykiatritjenesten har tatt videreutdanning i rus/psykiatri med kommunal støtte til utdanning
 • Vurdere hvordan denne kompetansen skal benyttes til beste for personer med rus/psykiatri problem
2007-2010
Leder av psykiatritjenesten innkaller til møte i januar 2008. Er det mer som kan gjøres enn det vi gjør i dag.
Ta i bruk leiligheter på Hybelhuset til personer med problemer med rus/psykiatri. Flere forhold må vurderes:
 • Bygningsmessige forhold
 • Bemanningsmessige behov
2007-2010
Det er et stort behov for å ha en plass hvor mennesker med denne type problem kan overnatte/bo en kortere periode. Tilbudet kan ikke starte uten at bemanninga blir økt (1+1+1)
Flere arbeidsplasser i ASVO eller vernede arbeidsplasser
2007-2010
Det er ikke enkelt å finne egnede arbeidsplasser. ASVO har mange mennesker med psykiske problemer. ASVO har vært svært positive. Kommunen har ordnet arbeidsplass til en person
Øke aktivitetstilbud fra 2 dager til 4 dager pr. uke
2007-2010
Aktivitetstilbud er ikke blitt økt. Hvis man skal utvide tilbudet ettermiddag/helg er det stor økonomisk kostnad.
Det søkes om å få i gang 2 prosjekter:
 • Å få økt friluftsaktivitet. Finne en egnet plass hvor man kan sette uværshule.
 • Å få økt arbeid/aktivitets tilbud for de som ikke kan benytte seg av dagens arbeidstilbud. Kjøpe en gammel båt som man kan pusse opp.
Disse prosjektene er et samarbeid med Mental Helse sitt lokallag
Opprette 2 fast 50 % stillinger for støttekontakter i kombinasjon med helgestilling
2007-2010
Stort behov for støttekontakter, men å få tak i egnede personer er ikke enkelt
Spesialisthelsetjeneste
 • Utvide psykologtilbud for voksne med 1 dag pr. uke på Skjervøy
2007-2010
Dette er blitt tatt opp med Psykiatrisk senter i Nordreisa. Det er ikke aktuelt å øke psykologdagene på Skjervøy. Kjøreturen til Nordreisa er ikke for lang
Samarbeid md spesialisthelsetjeneste
 • Forebygge akuttinnleggelser
2007-2010
Det samarbeides tett med senteret i Nordreisa.
Flere av våre brukere har fått opphold på døgnenheten på kort varsel
Ambulerende team har startet sin virksomhet ved senteret i Nordreisa. De kan kontaktes for råd og veiledning
Brukermedvirkning:
 • Brukerundersøkelse, gjennomføring og oppfølging
2007-2010
 • Det skal gjennomføres brukerundersøkelse i januar 2008
 • Det jobbes kontinuerlig med individuelle planer
 • De som har behov har ansvarsgruppe
 • Mental Helse er med i psykiatriteam møte 1 gang pr. år. Flere ganger ved behov. Samarbeid med dem om Verdensdagen for psykisk helse og prosjektet som nevnt overfor.
 
Planen for psykisk helse var tatt opp i psykiatriteamet i møte i desember 2007. Det var enighet om at planen er bra. De ble understreket viktigheten av tilbudet for personer med rus/psykiatriproblematikk.
Kommunen har i dag manglende tilbud for de som trenger overnatting/kortere innleggelse på grunn av langvarig rusmisbruk. Men det er enda lang vei før man har gjort noe med Hybelhuset og bemanningssituasjonen der.
 
 
Vedtak i sak 2/07 – hva har skjedd siden februar 2007
1)      Planen ble godkjent av kommunestyret.
2)      100 % fast stilling på helsestasjonen for rådgiver er besatt fra oktober 2007.
3)      Det har vært et nært samarbeid mellom helse- og sosialsjef, kultur- og undervisningssjef, ledende helsesøster og RBUP. Det vises til Økonomiplan 2008-2011- tiltak 14 og 15, jfr. vedlegg 7, hvor helse- og sosialsjefen redegjør for behov for tiltak både i forhold til barn/unge og voksne med psykiske problemer. I samarbeidet med RPUP ble kommunen anbefalt å se situasjonen litt an før igangsetting av nye tiltak. Øremerkede midler blir satt på fond for fremtidig bruk når ønskede tiltak er vurdert.
4)      Det er opprettet ei tverrfaglig kontaktgruppe med ny betegnelse Tverrfaglig ressursgruppe (TRG). Det vises til vedlegg 5 – mandat for Tverrfaglig ressursgruppe. Gruppa består av: Rådgiver(leder), ledende helsesøster, helsesøster, leder for PPT, barnehagene v/1 styrer, Skjervøy barneskole v/inspektøren, Skjervøy ungdomsskole v/inspektøren, skolene på Arnøy v/1 lærer, barnevernstjenesten og tiltak for funksjonshemmede barn v/miljøterapeut
5)      Helse- og sosialsjefen og leder for psykiatritjenesten vurderer tiltak innafor eksisterende rammer.
6)      Helse- og sosialsjefen har fokusert på et utvidet aktivitetstilbud overfor voksne, jfr. økonomiplan tiltak 15 som finansieres av Opptrappingsplanen hvor kr. 90.000 er avsatt til dette formålet.
7)      Plan for psykisk helse ble ikke evaluert i oktober 2007. Begrunnelsen er at rådgiver ikke begynte i jobb før i oktober og at vi da først kom i gang for fullt.
 
Konklusjon:
 
Helse- og sosialsjefen oppsummerer Plan for psykisk helse og det arbeidet som er gjort dette året som er gått etter at planen ble politisk behandlet slik:
 • Planen har et sterkt fokus på barn og unge. Planlegging og oppfølging av tiltak er spesielt utfordrende på grunn av mange aktører og mange arenaer. Det arbeidet som pågår i Tverrfaglig ressursgruppe som er sektorovergripende og tverrfaglig synes å ha kommet svært godt i gang.
 • Det arbeides med å utarbeide prosedyrer for barnehagehelseteam og skolehelseteam. Det tar tid å få en felles forståelse, felles plattform og å kvalitetssikre dette arbeidet. 
 • Prosedyrer og kvalitetssikring rundt arbeidet med individuell plan er på plass og tilgjengeligheten til informasjonen er økt ved presentasjonen på kommunens hjemmeside
 • Plan for psykisk helse har mange likhetspunkter med Prosjektet for barn med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre. Arbeidet med planen og med prosjektet vil kunne bidra til en bedre kvalitet på begge områder.
 • Det har vært satset på psykiatritjenesten i Skjervøy både ved å bygge ut døgnbaserte tilbud og tilbud til hjemmeboende. Personer med psykiske problemer er ofte ensomme og mangler arbeid og aktivitetstilbud. Det ligger en stor utfordring i å øke aktivitetstilbudene og også mulighetene for å være i arbeid. Her arbeides det med å se på muligheter i samarbeid med lokallaget av Mental Helse.
 • Det har vært satset på økt kompetanse i forhold til rus/psykiatri problematikk. Det vil være viktig å se hvordan man kan bruke denne økte kompetansen i forhold til brukerne våre.
 • Brukermedvirkning har et sterkt fokus i planen. Det utføres nå en kvalitetssikret brukerundersøkelse overfor brukerne av psykiatritjenesten. Denne måten å gjennomføre brukerundersøkelse på, vil sannsynligvis seinere bli brukt i forhold til andre brukere av helse- og sosialtjenestene.
 
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget tilrår formannskapet å fremme saken til Kommunestyret med slikt vedtak:
 
Kommunestyret viser til helse- og sosialsjefens saksfremlegg og til de vedlegg som følger saken.
 
Kommunestyret konstaterer at vedtak i K-sak 02/07 i stor grad er fulgt opp gjennom samarbeid og samhandling på tvers av etatsgrensene.
 
Kommunestyret ber om å få seg forelagt en revidert plan for psykisk helse i løpet av høsten 2008. Her må det også fremgå hvordan udisponerte øremerkede tilskudd gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse skal brukes i årene fremover.
 
 
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
 
 
Skjervøy, 4. februar 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 
 
 

 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 
Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
004/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
14.02.08
 
 
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/00292-1
Åshild Ellinor Simonsen
05.02.2008
 
 
 
Tilsynsplan for barnehagene 
 
 
 
I følge barnehageloven skal kommunen føre tilsyn med barnehagene:
 
             § 16 Tilsyn:
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting og uforsvarlige eller ulovlige forhold med godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.
 
Tilsyn er en oppgave som etter hvert er blitt ganske omfattende. For å få til gode rutiner både med hensyn til informasjon, veiledning, kontroll, tilsynsbesøk og oppfølging er det nødvendig at kommunen har en plan for tilsyn i barnehagene. Planen bør si noe om hva det skal føres tilsyn med og bør også si noe om hvor ofte det skal utøves tilsyn, samt innholde rutiner for samarbeid om tilsyn etter annet regelverk.
 
 
 
 
Plan for tilsyn med barnehagene i Skjervøy kommune
 
Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og bestemmer hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges til, jf. kommuneloven §§ 10, 12 og 23. Kommunestyret kan med hjemmel i kommuneloven §§ 10, 12 og 23 nr. 4 ved delegering bestemme hvem som skal være tilsynsmyndighet i kommunen. 
 
Brukerne skal gjennom kommunens tilsyn, være sikret at følgende er ivaretatt:
 • Tilsyn skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstkår
 • Barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak.
 • Eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold til lov om barnehager med forskrifter
 
 
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 16 bestemmer at kommunen skal føre det lokale tilsyn med virksomheter (kommunale og private) etter denne lov. Lovens § 8 femte ledd, sikrer tilsynsmyndigheten rett til innsyn.
 
Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til
 • Lov om barnehager, eventuelt avdekke ulovlige eller uforsvarlige forhold, og stille krav om forbedring.
 • Rammeplan for barnehager, å etterse at barnehagens faglige innhold er i henhold til denne.
 • Forskrift om sikkerhet på lekeplassen (19. juli 1996)
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. (01.12.95)
 • Lov om brannvern
 • Lov om produktkontroll
 
Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige forhold i barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen.
 
Ansvaret for tilsyn med barnehager delegeres til administrasjonssjefen. Tilsyn etter lov om barnehager gjennomføres i praksis av kultur- og undervisningsetaten i samarbeid med teknisk etat. Denne fører også tilsyn med at eier har fått godkjenning etter lovverk som ulike faginstanser har ansvaret for. Tilsynet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt gode rutiner mellom kommunale etater/faginstanser. 
 
 
 
·        Tilsynet kan være anmeldt/varslet eller uanmeldt.
·        Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal alle barnehager ha minst et tilsyn hvert annet år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere.
·        Ulike tema kan i perioder få økt fokus, for eksempel ulike satsingsområder.
 
 
ANSVAR
TRINN
AKTIVITET
Tilsynsansvarlig
1
Sender ut varsel om tilsyn til barnehagen minst 3 uker før gjennomføring av tilsyn. Følgende sendes ut som vedlegg:
·        Plan for tilsyn av barnehage i Skjervøy kommune
·        Skjema 1 - Skjema til bruk i arbeidet med kommunens tilsyn av barnehager
Styrer/eier
2
Skjema 1 fylles ut og returneres til tilsynsmyndigheten senest en uke før gjennomføring av tilsynet.
Styrer
3
Avtaler med de som skal være med på tilsynet fra barnehagen:
·        Eier
·        Foreldrerepresentant
Tilsynsansvarlig
4
Skjema 1 blir gjennomgått under tilsynet og er utgangspunkt for drøftinger og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheten til styrer/eier.
Tilsynsansvarlig
5
Rapport fra tilsynet, skjema 2, sendes tilbake til barnehagen senest 2 uker etter gjennomføring av tilsynet.
Rapporten skal inneholde vedtak og opplysninger om klagebehandling.
Styrer/eier
6
Vurdering, (skjema 3) fylles ut av styrer (og ev. eier) og returneres kommunalsjefen senest 2 uker etter gjennomføring av tilsyn
 
 
 
Kan utføres når barnehagemyndigheten av ulike årsaker finner det nødvendig.
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 
 
 1. Ansvaret for tilsyn med barnehager delegeres til rådmannen.
 
 1. Kommunestyret godkjenner den fremlagte planen for tilsyn med barnehagene i Skjervøy kommune
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
 
 
Skjervøy, 04.02.08
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur og undervisningssjef
 
 
Åshild Ellinor Simonsen
 
avdelingsleder
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1                                                                                                                 Skjema 1
 
 
 
 
 
 
Fra: ………………………………………………….barnehage
Tlf:
 
 
 
Skjemaet benyttes under tilsynet og brukes som grunnlag for tilsynsrapport.
 
 
 
          Hvordan blir foreldrene trukket med i samarbeidet? (treffpunkter, situasjoner – skriv det           som er mest nærliggende)
-         om det enkelte barn………………………………………………………………
 
-        om innholdet/årsplanen i barnehagen…………………………………………….
 
 
          Hvordan ivaretar barnehagen ”i samsvar med kristne grunnverdier”?
                        ………………………………………………………………………………………………
 
 
 
2.Barnehagens innhold                                                              Ja        Nei
 
          Er årsplan sendt kommunen?                                                     ÿ         ÿ        
         
          Er årsplanen behandlet i SU?                                                     ÿ         ÿ
 
          Har foreldrene deltatt/medvirket i utvikling av årsplan?   ÿ         ÿ
 
          Har foreldrene fått utdelt årsplanen?                                         ÿ         ÿ
 
         
          Er satsingsområdene synlige i barnehagen?
          (eks. med oppslag, spesiell informasjon)                        ÿ         ÿ
 
          Arbeider barnehagen med spesielle prosjekter/utv.arb? ÿ         ÿ
 
          Beskrivelse av prosjekter/utv.arbeid (stikkord): ……………………………………………………….
 
 
 
          Barnehagens oppholds- og lekeareal inne: ……….      m2         
 
          Eierens vedtektsfestede arealnorm pr. barn: ………      m2 u/3 år    ………… m2o/3 år
 
          Barnehagens uteareal: ………………….. m2                                    
                                                                                                          Ja        Nei
          Er det gjort endringer i arealbruk etter godkjenning?                  ÿ         ÿ
          Hvis ja, når:……………… og
 
          Hva er endret? …………………………………………………………………………….
 
         
          Ev. naturområde/-avdeling:       (beskrivelse)…………………………………………………
 
          Antall barn pr. avdeling pr. dag: Barnehagen fremviser turnusplan ved tilsynsbesøket.
 
 
          Har barnehagen faste rutiner for kontroll av                                Ja        Nei
          lekeutstyr og lekeplass?                                                            ÿ         ÿ
 
         
          Hvis ja
          - hvor ofte ……………………………
 
          - hvordan blir det dokumentert…………………………………….
 
          Er det behov for fysiske endringer ute og/eller inne, jfr. bl.a. helse og           miljøforskriftene?………………………………………………………………………
 
 
 
          Foreldresamarbeid i barnehagens formelle organer:
         
Hvilke saker tas opp i:
Beskrivelse:
Samarbeidsutvalget:
 
 
 
Hvor mange møter er avholdt forrige kalenderår:
Foreldreråd:
 
 
 
 
 
 
          Oversikt over medlemmene i Samarbeidsutvalget forevises ved tilsynsbesøket.
 
 
 
5.Kontakt og samarbeid mellom den enkelte forelder/familie:
 
         
Område:
Beskrivelse:
Hvordan er samarbeidet mellom foreldre og barnehagen tilrettelagt?
 
Hvilke ordninger/rutiner har barnehagen?
Hvordan behandles uformelle (ikke skriftlige) klager fra foreldrene?
 
 
Dette kan gjelde eks. for sjelden bleieskift, mista votter, slått seg og lignende
Annet
 
 
 
 
                                                                                                                      Ja        Nei
          Er det system for avviksmeldinger ved skriftlige klager?              ÿ         ÿ
 
 
 
 
          Opplysningene innhentes med hjemmel i barnehageloven § 8, og sees i sammenheng      med barnehagens årsmelding/søknad om statstilskudd.
 
          Antall barn med særlige behov, tatt opp etter § 13 i barnehageloven: …………….
         
          Antall barn med rett til tiltak etter opplæringsloven § 5-7………………..
 
          Antall to-språklige barn: …………….
                                                                                                                      Ja        Nei
          Er barnehagens fysiske miljø tilrettelagt for funksjonshemmede? ÿ         ÿ
 
 
                                                                                                                      Ja        Nei
          Vedtektene skal fremvises ved tilsynsbesøket.
 
          Inneholder vedtektene alle punktene i barnehageloven § 7?                    ÿ         ÿ
 
          Når ble vedtektene sist endret? …………………..
 
          Er vedtektene sendt til kommunen?                                                       ÿ         ÿ
 
         
 
8.Personalet i barnehagen                                                                     Ja        Nei
 
Har barnehagen daglig leder med førskolelærerutdanning eller med annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse?                      ÿ         ÿ
 
Har barnehagen førskolelærer eller personer med annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk i alle stillingene for ped. leder?                                                                                                            ÿ           ÿ
          Hvis nei, hvor mye er på dispensasjon?………………..
 
          Er det flere førskolelærere i barnehagen?                                               ÿ         ÿ
          Hvis ja, hvor mange?……………
 
          Hva er grunnbemanningen i barnehagen? ……………………..
 
          Hva slags vikarordning har barnehagen?……………………………
 
          Hvilke regler gjelder for vikarbruk?………………………..
 
 
9.Politiattest                                                                                           Ja        Nei
 
          Har alle med arbeidsavtaler etter 01.01.96 levert politiattest?     ÿ         ÿ
 
          Har andre som omfattes av politiattestforskriften
            levert politiattest?                                                                                 ÿ        ÿ
    
 
          Har barnehagen system for å sikre levering av politiattest?                      ð        ð
 
          Barnehagen fremviser rutinene under tilsynet: ……………………………...
 
 
 
 
          |                                                                                                            Ja        Nei
          Har alle arbeidstakere, også vikarer skrevet under skjema
          for taushetsplikt?                                                                                   ÿ         ÿ
 
          Har barnehagen rutiner for å ivareta dette?                                             ð         ð
 
          Barnehagen fremviser rutinene ved tilsynet.        
 
 
 
          Har barnehagen rutiner når det oppstår situasjoner der det
          er mistanke om omsorgssvikt eller mishandling overfor barn?      ð         ð
 
          Barnehagen fremviser rutinene ved tilsynet.
 
         
          Har alle tilsatte levert TBC-attest?                                                         ÿ         ÿ
 
          Har barnehagen rutiner for å sikre at TBC-attest leveres?                       ð         ð
 
          Barnehagene fremviser rutinene ved tilsynet.
 
 
 
          Har barnehagen øvingslærer?                                                                 ÿ         ÿ
 
          Har barnehagen lærlinger?                                                                     ÿ         ÿ
 
          Har barnehagen annen form for opplæring av elever/studenter? ÿ         ÿ
 
 
 
 
    Opplysninger innhentes med hjemmel i barnehageloven § 8, og ses i sammenheng med  barnehagens årsmelding/søknad om statstilskudd.
 
          Barnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid ved tilsynet.
 
          Opplysningene sammenfattes her: (barnehagen fyller ut)
 
          Gjelder barnehageåret: …200 / 200 ………………………….
         
         
Antall barn
 
u. 3 år    o. 3 år
Antall 1/1 plasser
 
u. 3 år      o. 3 år
Antall ansatte knyttet til avdelingene samlet i årsv.:
Ped. pers.               andre
Andre ansatte i årsv.:
 
Vaktm.     Renh.    Andre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. kommentarer til tabellen ovenfor: ……………………………………………..
 
 
 
2.Samarbeid med andre                                                                       Ja        Nei
 
    Har barnehagen kontakt og samarbeid med andre instanser?                  ÿ         ÿ
 
    Hvilke? ………………………………………………………..
 
    Deltar barnehagen i samordnet opptak?                                     ÿ         ÿ
 
 
 
    Gjennomføres det medarbeidersamtaler i barnehagen?               ÿ         ÿ                    
 
    Gjennomføres det veiledning?                                                    ÿ         ÿ
 
    Er det kompetanseplaner i barnehagen?                                     ÿ         ÿ
 
    Hvordan gjennomføres medbestemmelse for personalet?: ……………………………            
 
    Hvor stort sykefravær hadde barnehagen forrige kalenderår?: ………………………...%                   
 
    Er det satt i gang tiltak for å bedre arbeidsmiljøet?                                 ÿ         ÿ
 
 
   
    Har barnehagen utviklet kvalitetssikringssystem?                        ÿ         ÿ
   
    Barnehagen legger fram systemet ved tilsynsbesøket.
 
    Foretas det brukerundersøkelser?                      Jevnlig ÿ            Av og til ÿ           Aldri ÿ
 
    Barnehagen legger fram resultatene ved tilsynsbesøket.
   
    Hvordan ivaretar barnehagen barns rett til medvirkning? ……………………………………
   
    …………………………………………………………………………………………………
   
    Foretar barnehagen vurdering av virksomheten?                                     ÿ         ÿ
 
    Barnehagen legger frem vurderingssystemer og resultatene ved tilsynet.
 
 
 
   
    Har barnehagen deltidsplasser?                                                 ÿ         ÿ
 
    Er det andre fleksible ordninger?                                                                       ÿ         ÿ
 
    Barnehagen redegjør for systemet ved tilsynet.
 
 
6.Økonomi  (gjelder private barnehager)
 
Revidert regnskap fra forrige regnskapsår og budsjett for inneværende år sendes tilsynsmyndigheten.
 
 
 
 
   
    Er barnehagen registrert i Enhetsregisteret ?                                                       ð         ð
    Gjeldende pr. 04.07.03 eter endringer i Lov om barnehager.     
 
 
 
Dersom styrer/eier ønsker, kan det settes ned noen stikkord som kan utdypes nærmere ved tilsynet.
         
Tema
Vurdering
Årsplan, utviklingsarbeid, prosjekter
 
 
 
Barnehagens fysiske miljø, inne og ute
 
 
 
Samarbeid med foreldrene
 
 
 
Brukervennlighet, barn/alder/oppholdstid
Ventelister
 
 
Personalet -personalledelse
 
 
 
Kvalitetssikringsrutiner – brukerundersøkelser
 
 
 
Klagebehandling, ikke formelle klager.
 
 
 
Økonomi, fremtid og sikkerhet
 
 
 
Annet som eier/styrer ønsker å trekke frem
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
         
 
 
 
 
 
Vedlegg 2                                                                                                                 Skjema 2
 
 
Tilsynsrapport nr. ………..                                                                                                                                                                                             
 
Rapport skrevet av:                                                                            Dato:
 
 
1.      Oppfølging av tidligere pålegg. (pålegg ble gitt i rapport av dato…..
 
 
 
2.      Bakgrunn for tilsynet (gitt i brev eller lignende ved oppstart av tilsynet, pålegg, klage o.a.)
 
 
 
3.      Gjennomføring av tilsynet  (Vise til skjema) Tilsynet har særlig tatt opp forhold knyttet til §§ ….. i barnehageloven og/eller …….
 
 
 
4.      Tilsynet avdekket forhold     
                                                                                                                         ja           nei
·        Hvor det ble gitt merknader om retting av uforsvarlige forhold                ÿ           ÿ
 
·        Hvor det ble gitt pålegg om retting av ulovlige forhold                             ÿ           ÿ
 
·        Hvor det ble gitt pålegg om retting av uforsvarlige forhold                       ÿ           ÿ        
 
5.      Hovedkonklusjon
 
 
 
      6.1 Pålegg (Jf. barnehageloven § 16)
 
 
 
 
       6.2 Avtaler inngått iht. dette punktet
 
 
 
 
For tilsynsmyndigheten:
………………….
Underskrift
 
 
Kopi av rapporten er sendt:
 
 
Vedlegg 3
 
Årsplan for anmeldt tilsyn med barnehagene
 
 
Mars
·       oppstart av årets tilsynsvirksomhet
 • utsendelse av brev til alle barnehager med informasjon om tilsyn og prosessen videre i løpet av året
 • innhenting av årsplaner/virksomhetsplaner
 
April
 • avtaler muntlig/skriftlig om gjennomføring av tilsyn med de to private barnehagene
 • innhenting av nødvendig dokumentasjon
 • gjøre vurderinger
 • planlegge tilsynet
 
Mai/juni
 • utøvelse av tilsyn
 • skrive rapporter
 • veiledning og evt. oppfølging av merknader/pålegg
 
 
August
 • avtaler muntlig/skriftlig om gjennomføring av tilsyn med de to kommunale barnehagene
 • innhenting av nødvendig informasjon
 • gjøre vurderinger
 • planlegge tilsynet
 
 
September/oktober
 • utøvelse av tilsyn
 • skrive rapporter
 • veiledning og evt. oppfølging av merknader/pålegg
 
 

 
Saksutredning
 
 
 
 
Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
005/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
14.02.08
 
 
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/00307-1
Åshild Ellinor Simonsen
05.02.2008
 
 
 
 
Bakgrunn for saken:
 
I Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver heter det:
 
Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen.
 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. Planer for barns overgan fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan.
 
Rammeplan for barnehagen sier også at det må legges til rette for at barn:
·               kan ta avskjed med barnehagen på en god måte
·               kan glede seg til å begynne på skolen
·               oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole.
 
For at en skole skal kunne tilrettelegge opplæringen på best mulig måte fra første dag, er det viktig med god kommunikasjon mellom hjem, barnehage og skole. En god overgang fra barnehagen til 1. klasse kan være bestemmende for skolegangen, for selvbildet og senere kompetanse.
 
Denne planen er utarbeidet av barnehagene på Skjervøy tettsted og Skjervøy barneskole, men er, etter vedtak i oppvekst- og levekårsutvalget, en minimumsplan som er forpliktende for alle barnehagene (private og kommunale) og alle barneskolene i kommunen. Hver enkelt skole og barnehage kan utvide arbeidet med å sikre en god overgang fra barnehage til
skole.
 
Barn som ikke går i barnehage i Skjervøy ivaretas fra den skolen eleven skrives inn ved.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lette overgangen mellom barnehage og skole for enkeltbarn og grupper både faglig og sosialt.
 
·        Bli kjent med lokalitetene, rutiner og innhold i skolen og sfo.
·        Bli kjent med ansatte på skole og sfo.
 
 
Informasjon til hverandre om hva som gjøres i forhold til førskolebarn og om hva som forventes ved skolestart.
 
 
 • Besøker hverandre gjennom året,
 • turer
 • aktiviteter
 • 1.klasse viser førskolebarn rundt på skolen
 • førskoledager om våren
 
 
Barnehagen informerer om interessene til gruppa, allergier og praktiske ting til SFO.
Barn med spesielle behov, her starter vi samarbeidet tidlig. (egen plan for dette)
Informasjon ellers gis etter avtale med foreldre / foresatte.
Skolen informerer barnehagen etter 2-3 måneder om hvordan det går med barna.
 
 
Vi jobber med språk, bokstaver, diktning, tekst og begreper.
Barna får også bli kjent med tall, telling, systematisering, kategorisering og vi prøver gjennom året å bli litt kjent med engelsk språk.
Videre vil vi også jobbe med samarbeid, konsentrasjon og selvstendighetstrening.
 
 
 
 
Barnehagene skal i tidsrommet 2007 – 2010 ha språkmiljø og språkutvikling som satsningsområde. Barnehagene skal ha tilbakemelding fra skolen hvordan det går på dette området for å kvalitetssikre sitt arbeid i forhold til språkutvikling.
 
 
MÅNED
HVA GJØR VI
HVORDAN
HVORFOR
ANSVARLIG
September
Foreldremøter i barnehagene
 
Info om planen
Barnehagene
Oktober
Oppstart førskolen.
 
Felles tur alle barnehagene i lag
Samles i grupper
 
 
Noe skoleforberedende
 
Bli kjent tur
Ped.leder
 
 
Ped.ledere
November
Evalueringsmøte
 
Samtale lærer og styrer
Høre hvordan det går med barna på skolen, forventninger fra skole til barnehage og omvendt, hva det bør jobbes med frem til skolestart
1.klasse lærere
Desember
 
 
 
 
 
Januar
Info om evt. barn som trenger ekstra oppfølging
 
Telefonkontakt styrer til skole
For evt. tilrettelegging
Styrer
Februar
Besøke Sfo
 
Bli kjent
Sfo
Mars
Informasjon om hvilke barn som begynner fra den enkelte barnehage
 
Telefonkontakt
 
Inspektør
April
Innskrivning
 
 
 
Fellestur barnehagene
Barn og foreldre møter på skolen
 
 
Navnesjekk, adresse og lignende, info om spesielle ting skolen bør kjenne til
 
Bli bedre kjent
Inspektør / rektor
 
 
 
Ped.ledere
Mai
Førskoledag
 
Barna er på skolen sammen med en fra barnehagen
Bli kjent med skolens lokaler og oppleve en skoledag
1.klasselærer og ped.leder
Juni
Overgangsmøte
 
 
 
 
 
Brev ut til foreldre om hvilken klasse de kommer i og hvilken kontaktlærer de får
 
Besøke Sfo
Styrer/ped.leder informerer om barna etter samtykke fra foreldrene
Skolen skal få litt info om barna, evt. tilrettelegging
som trengs
 
 
 
 
 
 
 
 
Bli kjent
Inspektør
 
 
 
 
 
Skolen
 
 
 
 
 
 
Sfo
 
 
Overordnet ansvar for at planen blir gjennomført
Tilbakemelding til barnehagene etter at barna har begynt på skolen om barnas utvikling. Dette for å kvalitetssikre det skoleforberedende arbeidet som barnehagene har gjort.
Har ansvar for førskole dagene på våren. Lager planer og tidfester dem med pedagogisk leder i barnehagen.
Ha kontakt med pedagogisk leder i barnehagen.
Ha kontakt med pedagogisk leder i barnehagen.
Overordnet ansvar for at planen gjennomføres.
Informere foreldre om planen når barna starter på siste året i barnehagen.
Holde kontakten med SFO leder og kontaktlærer for 1.klasse.
Informere foreldre om hva som er gjort, og hva som skal skje videre. (månedsplan)
Innhente informasjon fra foreldre som kan gis videre til skolen ved rektor / inspektør.
Dette må gjøres på foreldresamtale på våren. Få skriftlig samtykke.
 
 
 
Sikre en god overgangsordning for barn med spesielle behov gjennom et godt samarbeid mellom barnehage, skole, PPT og skolefritidsordningen.
 
Dersom det lar seg gjøre følger barn med spesielle behov ordinær plan for overgang barnehage – skole.
 
Det må nedfelles i individuell plan for hver enkelt bruker hvordan en overgangsplan skal fungere.
 
HVEM
NÅR
HVA
Styrer
To år før skolestart
Samarbeid med skolen/ sfo p.g.a. evt. tilrettelegging
PPT
Ett år før skolestart
Overlapping ansvarsgruppemøte eller lignende
Koordineringsansvarlig
Kultur og undervisning/ Teknisk etat
To år før skolestart
Fys. tilrettelegging må være på plass i god tid før skolestart
Skole
Vår før skolestart
Innskriving
Skole / Sfo
Vår før skolestart
Besøke barnehagen, bli kjent med barnet og individuell opplæringsplan
Bhg / Skole
Vår før skolestart
Vurdere om det er behov for at en assistent følger over i skole og evt. hvor lenge
Bhg. / Sfo
Vår før skolestart
Besøk i SFOs lokaler
 
Barnehage
Ved skolestart
Følger over ved behov, opplæring
Barnehage, foreldre og PPT
Januar det året de skal starte på skolen
Vurdering om utsatt skolestart
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
 
Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner plan for overgang barnehage skole.
 
-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
 
 
Skjervøy,
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef