Skjervøy kommune
Møteinnkalling
 

 

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
 
 

 

Saksnr
Innhold
PS 011/08
Inngåelse av avtale mellom Midt i Værret v/Birgit Paulsen og Skjervøy kommune om tusenårssted i kommunen
PS 012/08
Tema i møte i kultur- og fritidsutvalget 02.06.08 – 1. Kiilgården,
2. Skjervøydagan 2008 
PS 013/08
Referatsaker
RS 005/08
Søknad om prosjektstøtte - "Glemmeboken" og "Jakten på det særegne og norske innen matkultur" v/Henning Værøy, 1475 Finstadjordet
 
 
 
Event. Forfall meldes til tlf. 77 77 55 00, eller på e-post til post@skjervoy.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling.
 
 
 
Helge Guttormsen
 
 
 

 

 
Skjervøy kommune

 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
011/08
Kultur- og fritidsutvalg
02.06.08
 
 
Kommunestyret
18.06.08
 
Saksutredning
 

 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
Torleif Nordfjærn
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:
 
  1. Søknad fra Midt i Værret v/innehaver Birgit Paulsen, mottatt 18.02.08, om disponering av tusenårsmidler til Seppalautstilling i tilknytning til Midt i Værret. (Søknaden har tidligere vært tatt opp som referatsak i kultur- og fritidsutvalget).
 
  1. Skriv fra Polarmuseet i Tromsø, datert 06.03.08, med uttalelse vedrørende utstilling om hundekjøreren Leonhard Seppala.
 
  1. K-sak 72/99, den 20.12.99 – Tusenårssted i Skjervøy kommune.
 
Bakgrunn for saken:
 
I vedlagte skriv, mottatt 18.02. d.å., søker Birgit Paulsen om at Skjervøy kommunes tusenårsmidler investeres i tilknytning til en permanent Leonhard Seppala-utstilling i hennes butikk Midt i Værret på Skjervøy. 
 
 
Saksopplysninger:
 
Skjervøy kommune mottok i 1999 kr 119.000,- i statlige midler øremerket ett spesielt tusenårssted i kommunen. Alle landets kommuner mottok et slikt tilskudd som i løpet av perioden 2000 – 2005 skulle benyttes til å etablere tusenårssteder.
 
Den 20.12.99 gjorde kommunestyret slikt enstemmig vedtak:
 
”Seppolaparken skal være Skjervøy kommunes tusenårssted.”
 
Ovenstående vedtak var i tråd med anbefaling fra kommunens tusenårskomité, som anbefalte at tusenårsmidlene skulle brukes til en musikkpaviljong i parken. 
 
Etter at kommunestyret gjorde det siterte vedtaket, kom det reaksjoner fra flere lydkyndige personer i kommunen. Det ble hevdet at Seppalaparken lydmessig sett er svært dårlig egnet for plassering av en musikkpaviljong fordi parken er for bratt og ikke minst fordi musikkpaviljonger bør legges i stille omgivelser, altså i et område uten trafikkstøy. Det ble også trukket fram at parken er snødekt mer enn halve året og faktisk brukes som snødeponi av kommunen i forbindelse med rydding av parkeringsplassen ved rådhuset.
 
Etter de innvendinger som ble fremmet mot tusenårskomitéens anbefaling og kommunestyrets vedtak, ble saken stilt i bero, og Skjervøy kommune har dermed ikke etablert noe tusenårssted. Tusenårsmidlene har kommunen likevel fått beholde, og det er nå på høy tid å treffe en endelig beslutning om hvordan de skal brukes, til glede og nytte for kommunens befolkning.
 
Vurderinger:
 
Både den lokale tusenårskomitéen og kommunestyret hadde som intensjon at tusenårsmidlene skulle brukes til å markere at verdens mest kjente hundekjører, Leonhard Seppala (slik skrev han navnet sitt etter at han emigrerte til USA), vokste opp på Skjervøy. Seppalagården som ble revet i 1954, og erstattet av Roald Danielsens hus, var nærmeste nabo til Evensenbygget der Midt i Værret nå holder til. Ved å legge tusenårsstedet til Midt i Værret, flytter man altså markeringsstedet enda nærmere der Seppala vokste opp, enn det som lå i kommunestyrets vedtak om at tusenårsstedet skulle ligge i Seppalaparken.
 
Verdifulle gjenstander som Seppalas hundeslede, kjøredrakt og gullvaskefat, gjenstander Seppala ga til Tromsø museum på 1950-tallet, er utlånt fra Utvandrermuseet i Hamar. Disse gjenstandene vil kunne få et permanent oppholdssted på Skjervøy ved et samarbeid mellom Midt i Værret, Nord-Troms museum og Skjervøy kommune. Juridisk sett vil Utvandrermuseet fortsatt stå som eier av gjenstandene, men det vil kunne inngås en langtidsleieavtale med dette museet som er interessert i at gjenstandene forblir i trygge omgivelser på Skjervøy.
 
For nærmere opplysninger om Leonhard Seppala følg denne linken: http://www.skjervoy.com/leonhard-seppala.80483.no.html
 
Som det framgår av vedlagte uttalelse fra Polarmuseet i Tromsø, støttes tanken om en permanent Seppala-utstilling på Skjervøy sterkt fra det faglige miljøet ved museet. Her trekkes også fram den viktige profileringsfaktoren en slik utstilling vil kunne bli for Skjervøy. 
 
Det kan også nevnes at Skjervøy kommune mangler et egnet sted for Fram-utstillingen. Denne, som markerte at det den 20. august 1996 var hundre år siden polarskuta Fram kom til Skjervøy etter tre år i isen i et forsøk på å nå Nordpolen, har ligget nedpakket i esker i 12 år nå.   Realiseres Birgit Paulsens planer om utbygging av lokalene, vil det også bli funnet en løsning som vil innebære at Framutstillingen får et permanent oppholdssted.
 
Selvsagt vil Skjervøy kommune ved rådmannen sørge for at det blir inngått en avtale med Birgit Paulsen som innebærer at gjenstandene som stilles ut, sikres for kommunen dersom Midt i Værret en gang i framtida skulle komme i den situasjon at det ikke lenger er aktuelt å benytte disse lokalene som utstillingssted. Ved hjelp av den faglige kompetansen ved Nord-Troms museum og Polarmuseet i Tromsø vil man også sørge for at gjenstandene oppbevares forsvarlig og tilgjengelig for publikum.
 
Konklusjon:
 
Det anbefales inngått skriftlig avtale mellom Midt i Værret v/Birgit Paulsen og Skjervøy kommune om at Skjervøy kommunes tusenårssted etableres i tilknytning til forretningen Midt i Værret og at tusenårsmidlene, kr 119.000,-, brukes til nødvendige tiltak som sikrer en permanent utstilling knyttet til verdens mest kjente hundekjører, skjervøyværingen Leonhard Seppala. 
 
 
Rådmannens
innstilling:
 
 
Kultur- og fritidsutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
1.      Skjervøy kommunes tusenårssted etableres i tilknytning til forretningen Midt i Værret. Tusenårsstedet skal markere og markedsføre Skjervøy som stedet der verdens mest kjente hundkjører, Leonhard Seppala vokste opp, ved en billed- og gjenstandsutstilling knyttet til Seppalas liv og virke.
 
2.      De museumsfaglige krav som stilles til en permanent Seppalautstilling ivaretas ved et samarbeid med Nord-Troms museum og Polarmuseet i Tromsø.
 
3.      Det delegeres til rådmannen å inngå en skriftlig avtale med innehaver av Midt i Værret som juridisk sikrer gjenstandene for Skjervøy kommune.
 
 
 

 

Skjervøy, 21.05.08
 
Reidar Mæland
Torleif Nordfjærn
Rådmann
Kultur- og undervisningssjef
 

 

 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 

 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
012/08
Kultur- og fritidsutvalg
02.06.08
 
Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/01069-1
Torleif Nordfjærn
21.05.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema i møte i kultur- og fritidsutvalget 02.06.08 
 
 
Kultur- og fritidsutvalget gjorde slikt enstemmig vedtak i møte den 28.02.08:
 
Kiilgården og Skjervøydagan blir tema 02.06.08
 
I tråd med nevnte vedtak legges det opp til en befaring i Kiilgården som en del av møtet.
 
Bestyrer ved Nord-Troms, Nina Einevoll, orienterer om museets planer vedrørende Kiilgården fra kl. 10.00. Deretter foretas befaring. Det tas sikte på at denne skal være foretatt innen kl. 11.30.
 
 
Tema Skjervøydagan – Johan Pedersen i arrangementskomitéen orienterer fra kl. 12.00.
 
 
Temaene legges fram uten innstilling.
 
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
 
 
 
 

 

Skjervøy, 21.05.06
 
Torleif Nordfjærn
 
Kultur- og undervisningssjef