Skjervøy kommune
 
 
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
9:30 – 15.45
 
Møteleder
Møtende medlemmer
1 Geir Helgesen
2 Nils H. Alm
3 Kristin Dalheim
4 Jan Roger Johansen
1 Kolbein Simonsen
2 Elin Einarsen
3 Elin M. Johannessen
Til stede
Antall: 7 medlemmer
 
Herav: 7 medlemmer
            0 varamedlemmer
Andre møtende
Teknisk sjef Yngve Volden, Asle Amundsen på sakene 01/08-03/08
Grethe Ihlang som sekretær
Behandlede saker
Sak nr./år   (f.o.m. – t.o.m.):   01/08 – 16/08
Merknader til protokollen
 
Underskrift
Geir Helgesen     Elin M. Johannessen     Jan Roger Johansen
 
   
 
 
Ekspedisjons-påtegning
 
Elin Einarsen forlot møte kl 13.45
 
 
 
 
 
 
 
 

Saker til behandling:
 
Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 01/08
Søknad om konsesjon for eiendommen Nymoen 66/11
PS 02/08
Søknad om deling av eiendommen 51/1 beliggende i Maursund
PS 03/08
Søknad om deling av eiendommen 66/35 beliggende på Lauksletta
PS 04/08
Søknad om motorferdsel i utmark - kjøring til Nord-Rekvika
PS 05/08
Motorferdsel i utmark - kjøring til Nord-Rekvika
PS 06/08
Kjøring i utmark - Nord Rekvika
PS 07/08
Motorferdsel i utmark, Årviksand - Nord-Rekvik
PS 08/08
Motorferdsel i utmark - Fysak
PS 09/08
Motorferdsel i utmark - Avlasning- og omsorgsboligen
PS 10/08
Søknad om motorferdsel i utmark- Jon Antonsen
PS 11/08
Søknad om motorferdsel i utmark- Skjervøy u.skole
PS 12/08
Lagerplass for biler
PS 13/08
Rullering av handlingsplan for trafikksikkerhetsplanen
PS 14/08
Tema som skal tas opp i kommende møter.
PS 15/08
Referatsaker
PS 16/08
Tilleggssak:
Søknader om dispensasjon etter lov om motorferdsel
 

 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
 
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
 
 
Det er ved avgjørelsen vektlagt følgende:
 
Selv om søkerne ut i saksbehandlingsprosessen er kommet med signaler om at de vil bosette seg på eiendommen, mener driftsutvalget likevel etter en helhetsvurdering at landbruksinteressene i området er best tjent med at eiendommen i fortsettelsen blir utnyttet til tradisjonell landbruksvirksomhet. Jordsøker Henrik Nygaard ønsker å utvide sitt driftsomfang, men for å sikre den framtidige driften trenger han mer jord i eget eie. I så måte ligger eiendommen Nymoen gunstig til siden den har felles grense med hans eiendom Sommervollan 66/7. Tilleggsjord fra eiendommen Nymoen vil bidra til å styrke drifta på bruket til Henrik Nygaard og dermed rekruttering og framtidig bosetting.
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
Elin M. Johannessen erklærte seg inhabil.
 
Forslag fra Nils Alm:
 
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
 
Driftsutvalget i Skjervøy viser til søknad fra Hartvig Albrigtsen og Arne Juland om konsesjon for erverv av eiendommen Nymoen gnr. 66 bnr. 11 i Skjervøy kommune og godkjenner søknaden med henvisning til § 1 pkt. 5 § 9 pkt. 2    og § 10.
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på følgende:
Gården har ikke vært i bruk på 30 år og er under sterkt forfall, men vil nå bli pusset opp og tatt i bruk både som fritidsformål og som styrking av aktivitetsgrunnlaget for en eksisterende naturbasert reiselivsbedrift i samme område.
 
Eiendommens landbruksareal vil bli ivaretatt ut utleid til overnevnte bedrift (jfr skriv fra søker og vedlagte avtale)
 
Driftsutvalget mener denne bruken av eiendommen er i tråd med politiske mål om å sikre fortsatt bosetting i distriktene ved å utnytte landbrukseiendommer til styrking av alternative naturbaserte næringer.
 
 
Forslag fra Elin Einarsen:
 
Driftsutvalget gjør følgende vedtak:
 
Saken utsettes og vi ber partene (kjøper, selger, Lauksletta Overnatting, Henrik Nygaard) prøve å komme til en enighet, og få en avtale mellom Henrik Nygaard og søker, innen april møtet.
Kolbein Simonsen møter for driftsutvalget.
 
 
Forslag fra Kristin Dalheim:
 
Driftsutvalget stiller med to personer: Kolbein Simonsen og Nils Alm.
 
 
 
 
 


 
Forslag til vedtak fra Elin Einarsen, med tillegget fra Kristin Dalheim er enstemmig vedtatt.
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
 
 
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
 
Driftsutvalget i Skjervøy viser til jordlovens 9 og 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa tidligere overflatedyrka jord på eiendommen gnr. 51 bnr. 1 i Skjervøy for oppføring av bolighus.
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at oppføring av bolighus er positivt på grunn av bosettingsmessige hensyn, samtidig som fradelingen ikke berører viktige landbruksarealer. Delingen fører heller ikke til miljø- eller arronderingsmessige ulemper for eiendommen.
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
 
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
 
Driftsutvalget i Skjervøy viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa annet areal fra eiendommen gnr. 66 bnr. 35 for oppføring av fritidshus.
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomteområdet ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, eller annen produktiv mark.
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 
 
 
PS 04/08        Søknad om motorferdsel i utmark - kjøring til Nord-Rekvika
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
 
 
Det gis tillatelse for transport av bagasje/utstyr som omsøkt. Dispensasjonene hjemles i §§ 5c og e.       Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 2008 – 2010, og gjelder for scooter med reg.nr. FK 2096.
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Det gis tillatelse for transport av bagasje/utstyr og vedkjøring som omsøkt. Dispensasjonen hjemles i §§ 5c og e. Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 2008 – 2013.
 
Dispensasjonen gjelder for scooter med reg. nr. SK 2097
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Søknad om byggetillatelse må foreligge, og med hjemmel i ” Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3d” kan transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse foretas uten spesiell søknad.
 
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Det gis dispensasjon for bruk av Yamaha VK 5- ZC 3015 til transport av bagasje/utstyr til hytte i Nord- Rekvik.
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5c.
 
Dispensasjon innvilges for perioden 2008 – 2013.
 
 
 
 
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Det gis dispensasjon for bruk av snøscooter for tråkking av løype som omsøkt. Dispensasjonen gis med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 3e.
 
Det gis dispensasjon for snøscooter med reg.nr. FK 4293
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Det gis dispensasjon for transport av funksjons/bevegelseshemmede fra gangveien i Holledervika, og opp til gapahuken på Stussnes. Dispensasjonen gis med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5a. Dispensasjonen gjelder for FK4293. Hvis det skal brukes flere snøscootere deligeres dette teknisk sjef for utstedelse av dispensasjon.
Dispensasjon for transport til familiegropa på Kågen gis først når det foreligger skriftlig tillatelse fra grunneierne. Dette delegeres også til teknisk sjef.
Snøscooteren leies/lånes ikke ut uten sjåfør fra anleggseksjon. Eventuelle utgifter dekkes av helse- og sosialetaten.
 
 
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 
 
 
 
 
PS 10/08        Søknad om motorferdsel i utmark- Jon Antonsen
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. mai 1988 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 4a. Endret 3 des 1990 nr. 947, 19 juni 1995 nr. 563, 30 april 2003 nr. 516.
 
Det gis tillatelse for transport av ved på egen eiendom til egen bopel som omsøkt.
 
Tillatelsen gjelder for perioden 2008 – 2012.
 
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og dens forskrifter gis det tillatelse for transport av ved og utstyr til prosjektet i uke 9, 2008. Transport av ved gis med hjemmel i forskriftenes § 5e, og for prosjektet i uke 9 hjemles det i forskriftenes § 6.
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Driftsutvalget tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:
                         
·        Skjervøy kommune ser positivt på at det etableres et mottak for bilvrak i Skjervøy og ønsker å bidra til at dette realiseres.
·        Skjervøy kommune søker innarbeidet kr. 21 000,- i økonomiplansammenheng, for opparbeiding av området som omsøkt.
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
 
 


 
Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
Driftsutvalget tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:
 
1.      Handlingsplanen for 2008-2009 med de endringer gjort i driftsutvalget vedtas.
2.      Det søkes fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler etter prioriteringer gjort i driftsutvalget.
3.      Teknisk etat utarbeider kostnadsoverslag over prioriterte tiltak som skal danne grunnlag for søknad om trafikksikkerhetsmidler.
4.      Formannskapet søker innarbeidet egenandelen på 20 % for gjennomføring av tiltak i økonomiplan for 2009.
 
 


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
Nils Alm fikk permisjon, Rita Mathiesen tok sete.
 
 
Driftsutvalget sender brev til Lensmannsetaten, hvor det bes om bedre oppfølging rundt Skolegården – bringing – henting av barn.
 
Det må kjøres en holdningskampanje mot foreldrene, for å unngå kjøring helt fram til skoleporten. Etablere av- og påstigningsplasser ved ungdomshuset og i trekanten ved Kirkegårdsveien /Eideveien/Skoleveien.
 
Teknisk etat, søker på vegne av alle skolenes FAU, på midler for å drive forebyggende trafikksikkerhet mot foreldrene.
 
Administrasjonen tar kontakt, og ber Statens Vegvesen strø ”Langbakken” bedre. Samt be dem etablere parkeringsplass for påsetting av kjettinger ved brofeste på Kågen sia.
 
Legge større trykk mot sentrale myndigheter for å utbedre veien mellom Langslett-krysset og Skjervøy.
 
Skal Skjervøy kommune søke trafikksikkerhetsmidler til gang- og sykkelsti til Hollendervika. Selv om dette er Statens Vegvesen sitt ansvar. Dette må avklares av administrasjonen.
 
 
Forslag fra Geir Helgesen:
 
Utvalget ønsker å se på dette som en gjennomgang av planen, og utsetter rullering av handlingsplanen til neste møte.
 
Rita Mathiesen skal møte på dette møtet, som representant for AD-HOC utvalget.
 
 
 


 
Forslag fra Geir Helgesen enstemmig vedtatt.
 
 


 
Teknisk sjefs
innstilling:
 
Legges frem uten innstilling.


 
 


Behandling i Driftsutvalget - 27.02.2008:
 
  • Generell info om oppbygging av Teknisk etat, antall ansatte med ansvarsområder, bygninger og utstyr.
  • Avklaring – forståelse for vår rolle.
  • Besøk i Industriveien 9, anleggsseksjonen – brannstasjon
  • Miljø
  • Planarbeid. Gjennomgang av hva som er av planer: kystsone, arealplaner, reguleringsplaner, fiskerihavneplan, sentrumsplan, ENØK-plan osv. Hva er vedtatt og nødvendigvis ikke tatt i bruk….
  • Plan- og bygningsloven.
  • Besøk av saksbehandlere – hva jobber den enkelte med?
  • Trafikksikkerhet
  • Vei/vann/kloakk
  • Ha et eget møte hvor en kun har temaet informasjon.
 
 
 
 
 


 
Driftsutvalget bestemmer på hvert møte hva som skal være tema på det neste møtet.
 
I neste møte skal temaet være Kystsoneplan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 10/08       Møteplan for 2008.
 
Til referatsak 10/08. Neste møte i Driftsutvalget flyttes til 8. april -08
 
 
 
 
 
 
TILLEGGSSAK
 
PS 16/08   Søknader om dispensasjon etter lov om motorferdsel
 
I henhold til kommunestyret sin sak 68/07, delegeres det til leder av driftsutvalget i samråd med Rådmannen, behandling av saker gjennom lov om motorferdsel.
 
 
Enstemmig vedtatt.