Skjervøy kommune
 
 
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
9:30 – 16:35
 
Møteleder
Møtende medlemmer
 
1.      Helge Andersen
2.   Einar Lauritzen
3.   Bjørg Mikalsen
4.   Pål S. Mathiesen
 
 
5.      Ann Kristin K. Tyldum
6.      Rolf Johansen
7.      Jan Larsen
Til stede
Antall: 7 medlemmer
 
Herav: 5 medlemmer
             2 varamedlemmer
Andre møtende
Helse- og sosialsjef Lise Roman, kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn, kommunelege I Paul Odberg i sak 013/08, Alkontroll v/Terje Jacobsen og leder av rusforum i Skjervøy Ingrid Lønhaug i sak 015/08, Eldbjørg Ringsby og Kristin Norheim fra tverrfaglig ressursgruppe i sak 024/08, FYSAK-koordinator Rita Mathiesen i sak 028/08.
Behandlede saker
Sak nr./år   013 – 030/08
Merknader til protokollen
Ingen merknader til innkalling og saksliste
Underskrift
 
 
Helge Andersen             Bjørg Mikalsen                     Rolf Johansen
Ekspedisjons-påtegning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saker til behandling:
 
Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 013/08
Vaktbelastning for leger i Skjervøy kommune
PS 014/08
Rullering av Edruskapspolitisk plan - IV- Bevillingspolitikk
PS 015/08
Tema - kontroll av salgs- og skjenkesteder
PS 016/08
Søknad om fornying av skjenkebevilling
PS 017/08
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Hotell Maritim AS - uttalelse
PS 018/08
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og uteservering - fra Lauksletta Overnatting - uttalelse
PS 019/08
Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling - uttalelse
PS 020/08
Detaljhandel - salgsbevilling for øl - Årviksand Handel AS - uttalelse
PS 021/08
Søknad om salg av øl kl. II i Arnøyhamn Handel
PS 022/08
Søknad om fornyet salgsbevilling for øl fra ICA Nær, Skjervøy - uttalelse
PS 023/08
Søknad om bevilling til salg av alkohol - uttalelse
PS 024/08
Retningslinjer for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam
PS 025/08
Plan for psykisk helse- tiltak finansiert av midler i Opptrappings-planen
PS 026/08
Brukerundersøkelse i psykiatritjenesten i Skjervøy kommune
PS 027/08
Plan for atomberedskap - delplan til Plan for sosial og helse-messig beredskap for Skjervøy
PS 028/08
Tema: Forventninger til folkehelsearbeidet - helse inn i langsiktig kommuneplanlegging
PS 029/08
Løft for læring - strategi og handlingsplan for kompetanse-utvikling for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa
PS 030/08
Referatsaker
 

 
 
 


Rådmannens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
 
Skjervøy kommune ønsker å inngå avtale om legevaktsamarbeid med de andre kommunene i Nord-Troms 4. Viktige forutsetninger må være på plass før en slik avtale kan underskives, jfr. utredningen fra medisinsk faglig rådgiver datert 07.04.08.
 
Det oppnevnes ei arbeidsgruppe som skal utrede praktiske forhold ved et legevaktsamarbeid.
Arbeidsgruppa har slik sammensetning:
·        Rådmann
·        Helse- og sosialsjef
·        Representant fra legekontoret
 
Forslag til avtale og kostnader ved et slikt legevaktsamarbeid skal legges frem til godkjenning i kommunestyret.
 
 
 


 
Medisinsk faglig rådgiver Paul Odberg orienterte om dagens vaktordning for legene og mulige framtidige løsninger.
 
Forslag fra Pål S. Mathiesen (SV):
 
I tillegg til de som i innstillinga er foreslått i arbeidsgruppa, oppnevnes en politiker fra oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Rolf Johansen (KP) foreslo leder av oppvekst- og levekårsutvalget, Helge Andersen, valgt inn i arbeidsgruppa.
 
 


 
Innstillinga med tillegg som foreslått av Pål S. Mathiesen, enstemmig vedtatt. Rolf Johansens forslag om at Helge Andersen velges som politisk representant i arbeidsgruppa, enstemmig vedtatt.
 
 
Dermed har oppvekst- og levekårsutvalget gjort slikt vedtak:
 
 
 
 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
 
Skjervøy kommune ønsker å inngå avtale om legevaktsamarbeid med de andre kommunene i Nord-Troms 4. Viktige forutsetninger må være på plass før en slik avtale kan underskives, jfr. utredningen fra medisinsk faglig rådgiver datert 07.04.08.
 
Det oppnevnes ei arbeidsgruppe som skal utrede praktiske forhold ved et legevaktsamarbeid.
Arbeidsgruppa har slik sammensetning:
·        Rådmann
·        Helse- og sosialsjef
·        Representant fra legekontoret
·        Leder av oppvekst- og levekårsutvalget Helge Andersen
 
Forslag til avtale og kostnader ved et slikt legevaktsamarbeid skal legges frem til godkjenning i kommunestyret.
 


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
Tiltak
Ansvarlig
IV – BEVILLINGSPOLITIKK
 
4)
Skjenketid settes til:
Øl og vin:   11.00 - 23.30
Brennevin: 13.00 - 23.00
 
For fredag , lørdag og dag før bevegelig helligdag: 
Øl og vin:   11.00 – 02.00
Brennevin: 13.00 – 01.00
 
I sommermånedene, juni, juli og august, kan skjenking foregå alle dager til 01.00
Kommunestyret
6)
Dagligvarebutikkene i Skjervøy kommune kan gis salgsrett for øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m. 4,75 volumprosent etter søknad.
Kommunestyret
7)
Tidspunkt for salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 til 4,75 volumprosent fra butikkene i Skjervøy settes til: 09.00 -18.00
 
For dager før søn- og helligdager settes salgstiden til: 09.00 – 15.00
 
Salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m. 4,75 volumprosent skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.
 
Kommunestyret
 
 
 
           
           
Helge Andersen (KrF) foreslo setningen ”I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle dager til 01.00” endret til: I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle dager til 01.00, unntatt brennevin som kan skjenkes til kl. 24.00.
 


 
            Innstillinga med endring som foreslått av Helge Andersen, enstemmig vedtatt.
 
            Dermed har oppvekst- og levekårsutvalget gjort slikt vedtak:
 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
 
Tiltak
Ansvarlig
IV – BEVILLINGSPOLITIKK
 
4)
Skjenketid settes til:
Øl og vin:   11.00 - 23.30
Brennevin: 13.00 - 23.00
 
For fredag , lørdag og dag før bevegelig helligdag: 
Øl og vin:   11.00 – 02.00
Brennevin: 13.00 – 01.00
 
I sommermånedene, juni, juli og august, kan skjenking foregå alle dager til 01.00, med unntak for skjenking av brennevin som kan skje til kl. 24.00
Kommunestyret
6)
Dagligvarebutikkene i Skjervøy kommune kan gis salgsrett for øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m. 4,75 volumprosent etter søknad.
Kommunestyret
7)
Tidspunkt for salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 til 4,75 volumprosent fra butikkene i Skjervøy settes til: 09.00 -18.00
 
For dager før søn- og helligdager settes salgstiden til: 09.00 – 15.00
 
Salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m 4,75 volumprosent skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.
 
Kommunestyret
 


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
 
 
            Alkontroll A/S ved Terje Jacobsen orienterte om kontroll av salgs- og skjenkesteder.
 
Alkontroll har kontrakt med 23 kommuner i Troms og Finnmark. De har 4 – 5 ansatte kontrollører. Disse opererer fra Tromsø. Likevel blir de fort gjenkjent ved kontrollene.
 
De ansatte kontrollørene er spesielt skolert for oppgaven.
 
På skjenkestedene ser kontrollørene primært etter:
 
·        om det skjenkes til mindreårige
·        om det skjenkes til personer som er åpenbart beruset
·        om betjeningen er edru
 
 
 
 
Alkontrolls generelle inntrykk er at utestedene er blitt mye flinkere til å overholde skjenkebestemmelsene etter at kravet om kunnskapsprøve for å få bevilling ble innført.
 
Ved salgskontroller sjekkes primært:
 
·        om salgstiden overholdes
·        om de som selger øl, er gamle nok
 
Det er ikke tilstrekkelig at en ansatt som er gammel nok, står bak en kassabetjent som er for ung til å selge øl.
 
I Skjervøy er det budsjettmidler til å gjennomføre 3 kontroller hvert år på hvert skjenke- og salgssted. Alkontroll henstiller til kommunen om å gi beskjed om dager da det er spesielt ønskelig med kontroll, for eksempel ved større arrangementer. Helse- og sosialsjefen vil så langt råd er, følge opp dette.
 
På grunn av reisestrekningen fra Tromsø blir kontrollene i Skjervøy og Nordreisa tatt på samme runde. Dette fører da til at en del av kontrollene skjer relativt tidlig på kvelden mens det er lite folk ute.
 
Et alternativ til å bruke Alkontroll kan være et regionalt samarbeid mellom kommunene i Nord-Troms. Alkontroll mener personalsituasjonen vil være hovedproblemet ved en slik løsning. Helse- og sosialsjefen opplyste at en slik ordning var på trappene for en del år siden. Den strandet på uenighet mellom kommunene når det gjaldt kostnadsfordelingen.
 
Det ble konkludert med at Rusforum må fortsette sitt arbeid med rullering av hele den edruskapspolitiske planen, inkludert ulike kontrollalternativer.
 
Helge Andersen (KrF) fremmet slikt forslag til vedtak:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget ber regionrådet vurdere et felles organ for kontroll av salgs- og skjenkesteder for alkohol i regionen. 
                        Helge Andersens forslag enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Public AS får skjenke-bevilling som omsøkt og da for øl, vin og brennevin inne i skjenkelokalene og for øl og vin på uteservering. Følgende skjenketider anbefales:
 
 
 
 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag før bevegelig helligdag
Øl og vin
11.00 - 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 01.00
 
I sommermånedene, juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00.
 
 
 


           
På bakgrunn av prinsippvedtaket som ble fattet i sak 014/08 i dette møtet, ble følgende endring foretatt i innstillinga:
 
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00, unntatt brennevin som kan skjenkes til kl. 24.00.
 
Det ble videre foreslått å presisere at uteservering kun kan skje på eksisterende platt, og ikke fram mot gata.
 


 
Innstillinga med endring av sluttid for skjenking av brennevin og med presisering av hvor uteservering kan finne sted, enstemmig vedtatt.
 
Dermed lyder vedtaket: 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Public AS får skjenke-bevilling som omsøkt og da for øl, vin og brennevin inne i skjenkelokalene og for øl og vin på uteservering. Følgende skjenketider anbefales:
 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag før bevegelig helligdag
Øl og vin
11.00 - 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 01.00
 
I sommermånedene, juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00, unntatt for brennevin som kan skjenkes til kl. 24.00.
 
Uteservering kun kan skje på eksisterende platt, og ikke fram mot gata. 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Hotel Maritim AS får skjenkebevilling som omsøkt og da for øl, vin og brennevin inne i skjenkelokalene og for øl og vin på uteservering. Følgende skjenketider anbefales:
 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag før bevegelig helligdag
Øl og vin
11.00 - 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 01.00
 
I sommermånedene, juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00.
 
 


 
På bakgrunn av prinsippvedtaket som ble fattet i sak 014/08 i dette møtet, ble følgende endring foretatt i innstillinga:
 
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00, unntatt brennevin som kan skjenkes til kl. 24.00.
 
Det ble videre foreslått at det ikke gis anledning til å ta med glass ut på røykeverandaen som omsøkt.
 
 


 
Innstillinga med endring av sluttid for skjenking av brennevin og med presisering av at det ikke gis anledning til å ta med glass på røykeverandaen enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Lauksletta overnatting får skjenkebevilling for øl, vin og brennevin som omsøkt og med følgende skjenketider:
 
Hverdager
Fredag, lørdag og dager før bevegelige helligdager
Øl og vin
11.00 - 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 01.00
 
I sommermånedene, juni, juli og august, kan skjenking foregå alle dager til 01.00.
 
 


 
På bakgrunn av prinsippvedtaket som ble fattet i sak 014/08 i dette møtet, ble følgende endring foretatt i innstillinga:
 
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00, unntatt brennevin som kan skjenkes til kl. 24.00.
 
Det ble videre foreslått at uteservering ikke må skje i elevenes undervisningstid i den delen av året da Vinterskolen er i drift.
 
 


 
Innstillinga med endring av sluttid for skjenking av brennevin og presisering av at det ikke gis anledning til uteservering i elevenes undervisningstid i den delen av året da Vinterskolen er i drift, enstemmig vedtatt.         


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
Oppvekst- og levekårsutvalget har ingen innvendinger til at det gies fornyet salgsbevilling til Vinmonopolet for perioden 01.07.08 til 30.06.12,   jfr. Alkoholloven § 1-6 for lokalene i Strandveien 82, 9180 Skjervøy.
 
 
 


 
 


 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Årviksand Handel AS får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og fra 09-15 på dager før søn- og helligdager.
 
 
 


 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Arnøyhamn Handel får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og kl. 09-15 på dager før søn- og helligdager.
 


 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at ICA Nær Skjervøy får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og kl. 09 - 15 på dager før søn- og helligdager. 
 


 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Coop Prix, Skjervøy avd. 68, 9180 Skjervøy får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og 09-15 på dager før søn- og helligdager.
 
 
 


 
 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget viser til Plan for psykisk helse del IV Handlingsplan.
Ett av tiltakene i handlingsplanen er å utarbeide rutiner for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam.
 
Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner de fremlagte Retningslinjer for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam utarbeidet av Tverrfaglig ressursgruppe (TRG).
 
 
Eldbjørg Ringsby og Kristin Norheim fra Tverrfaglig Ressursgruppe (TRG) møtte og orienterte om TRG generelt og arbeidet med retningslinjer for Skolehelseteam og Barnehageteam.
 
Einar Lauritzen (AP) fremmet forslag om at Tverrfaglig Ressursgruppe vurderer muligheten for at en foreldrerepresentant kan få plass i TRG. Gruppa tar dette opp til vurdering.  
Innstillinga enstemmig vedtatt med tillegg om at TRG vurderer muligheten for at en foreldrerepresentant kan bli medlem i tillegg til de som alt er med.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner bruk av midler gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse slik:
 
1)      Temadag om rus og psykiatri høsten 2008 med kr. 15.000
2)      Sikkerhetsutstyr, tau og kursing til klatrevegg i Idrettshallen med kr. 6.500
3)      Kursing av fagpersonell med fokus på flerfaglig samarbeid overfor barn og unge med inntil kr. 20.000
4)      Helse- og sosialsjefen gis fullmakt til å iverksette andre tiltak som er basert i Plan for psykisk helse og som fremmes gjennom Tverrfaglig ressursgruppe innafor ramma av midler i Opptrappingsplanen. 
 
 


 
            Einar Lauritzen ble erklært inhabil i denne saken.
 
Det ble enighet om at helse- og sosialsjefen og kultur- og undervisningssjefen diskuterer fordelingen av utgiftene mellom etatene til temadagen nevnt i innstillingas punkt 1.
 
 


 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
Oppvekst- og levekårsutvalget tar den gjennomførte brukerundersøkelsen for psykiatritjenesten til etterretning.
 
Oppvekst- og levekårsutvalget ber om at undersøkelsen blir fulgt opp og da med fokus på de områdene brukertilfredsheten viste seg å være lav.
 
Oppvekst- og levekårsutvalget ber helse- og sosialsjefen vurdere å gjøre slike brukerundersøkelser på andre tjenesteområder innafor helse- og sosialetaten.
 
 
 


 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
PS 027/08      Plan for atomberedskap - delplan til Plan for sosial og helsemessig beredskap for Skjervøy
 


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
 
Plan for atomberedskap i Skjervøy kommune datert mai 2008 godkjennes.
 
Planen oppdateres i forhold til aktuelle navn, adresser og telefonnummer når Plan for helsemessig og sosial beredskap oppdateres 1. gang høsten 2008.
 
 
 
 


 
 


 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.
 


Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
 
 
FYSAK-koordinator i Skjervøy, Rita Mathiesen, orienterte fra den tredje folkehelse- konferansen i Troms, der hun, Ruth Samuelsen fra Mental helse og Linda Laupstad fra kultur- og fritidsutvalget deltok fra Skjervøy.
 
10 av de 25 kommunene i Troms er definert som folkehelsekommuner. I kommuner med denne definisjonen skal det legges større vekt på folkehelseperspektivet enn i de kommunene som ”bare” er FYSAK-kommuner.
 
Troms fylke har som mål å få med flere kommuner enn de 10 som alt er folkehelsekommuner. Fylket vil kunne bidra med kr 100.000,- pr. år til en felles koordinator for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.
 
En ny folkehelseplan skal nå ut på høring. I følge denne må folkehelseperspektivet komme tydelig fram i all kommuneplanlegging. Bl.a. vil dette gjelde i samfunnsplandelen av kommuneplanen i tillegg til i arealplandelen. Rita opplyste at Lyngen kommune nylig har vedtatt ny kommuneplan. Her er folkehelsearbeidet lagt inn i planen.
 
FYSAK-koordinatoren opplyste for øvrig at det er sterkt ønskelig å få med en politiker, enten fra oppvekst- og levekårsutvalget eller fra kultur- og fritidsutvalget i den lokale FYSAK-gruppa.
 
 
Helge Andersen (KrF) fremmet slikt forslag til vedtak:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget tar orienteringen til etterretning.  
 
 


 
            Helge Andrsens forslag enstemmig vedtatt.


Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner handlingsplanen for 2008 som framgår av del 2 i den framlagte regionale strategi- og handlingsplanen ”Løft for læring” – ”Kunnskapsløftet i Nord-Troms”, samt den egenfinansiering som framgår av saksframlegget.
 
 
 
 
            Innstillinga enstemmig vedtatt.
 
 
 
RS 015/08      Prosjektrapportering for helse- og sosialetaten 2008
 
 
 
Referatene ble tatt til etterretning.