Skjervøy kommune
 
 
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
9:30 – 13:30
 
Møteleder
Helge Guttormsen
Møtende medlemmer
 
1.   Helge Guttormsen    
2.   Ann Karin Westby
3.   Linda Laupstad
4.   Hans Kr. Mikalsen
 
 
5.   Mona Jørgensen
6.   Peder A. Amundsen
7.   Marita Friis
Til stede
Antall: 7 medlemmer
 
Herav: 7 medlemmer
            0 varamedlemmer
Andre møtende
Kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn, FYSAK-koordinator Rita Mathiesen på sak 001/08. Hans Kr. Mikalsen møtte til kl. 11.30. Mona Jørgensen til kl. 12.30. Innehaver av Midt i Værret, Birgit Paulsen, møtte for å orientere om referatsak 001/08.
Behandlede saker
Sak nr./år   001/08 – 007/08
Merknader til protokollen
Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Underskrift
 
 
Helge Guttormsen           Ann Karin Westby      Peder Andre Amundsen   
Ekspedisjons-påtegning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saker til behandling:
 
Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 001/08
Orientering om FYSAK-prosjektet i Skjervøy
PS 002/08
Regional plan for biblioteksamarbeid i Nord-Troms
PS 003/08
Friluftskart i Skjervøy kommune
PS 004/08
Valg av Skjervøy kommunes representant i arbeidsgruppen for etablering av Halti kvenkultursenter
PS 005/08
Godkjenning av mandat og valg av driftsstyre for Skjervøy kulturhus
PS 006/08
Oppfølging av innmeldte saker kultur- og fritidsutvalget ønsker å drøfte eller ønsker belyst i 2008
PS 007/08
Referatsaker
 

 
 
 


 
            FYSAK-koordinator Rita Mathiesen orienterte om FYSAK Skjervøy.


 
 
Orienteringen tas til etterretning. Utvalget vil på et senere tidspunkt komme tilbake til mandat for den kommunale FYSAK-gruppa.
 


 
 
PS 002/08      Regional plan for biblioteksamarbeid i Nord-Troms
 


Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Kultur- og fritidsutvalget godkjenner framlagte plan for regionalt biblioteksamarbeid i Nord-Troms.
 
 


 
 
 


 
            Kultur- og undervisningssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
 


Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Kultur- og fritidsutvalget støtter arbeidet med å utarbeide friluftskart for Skjervøy kommune og ber formannskapet finne midler til gjennomføring av prosjektet.
 
 


 
 


 
            Kultur- og undervisningssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
 


 
 


           
            Forslag fra Kystpartiets gruppe: Helge Guttormsen
           
            Forslag på vara fra Fremskrittspartiets gruppe: Mona Jørgensen
 
 


 
            Som medlem velges Helge Guttormsen. Vara: Mona Jørgensen
 
 
  
Den nedsatte gruppa som besto av Helge Guttormsen, SP, Ann Karin Westby, Frp og Linda Laupstad, SV, la fram følgende forslag til mandat:
 
Det opprettes et driftsstyre for Skjervøy kulturhus for valgperioden 2007 – 2011. Det er ønskelig at styret er aktivt og fremmer forslag som kan øke besøket, og derved inntektene ved konserter, teaterforestillinger og kinoframvisninger.
 
Driftsstyret for Skjervøy kulturhus ligger under Skjervøy kommunes administrasjon. Referat fra alle møter, tiltak, osv., legges fram i møtene for Hovedutvalg for kultur og fritid. Det skal utarbeides en fast møteplan for året. Ved helt spesielle behov kan det avholdes flere styremøter, men dette må være avklart med Hovedutvalg for kultur og fritid og Skjervøys kommuneadministrasjon. Kulturhusets leder er sekretær for styret.
 
I de tilfeller hvor kulturhusleder eller styret foreslår store nye tiltak, som vil gi nye investeringer eller store omprioriteringer innenfor vedtatt budsjett, må dette på forhånd legges fram som sak til godkjenning i Hovedutvalget for kultur og fritid.
 
Utvalg av medlemmer
 
Ved sammensetning av driftsstyret er det lagt vekt på representasjon fra Hovedutvalg for kultur og at frivillig kulturliv og varehuset er representert i styret. Hver av de faste styremedlemmene står også oppført med en egen vararepresentant som får tilsendt sakslista for møtene og møtereferatene. Vararepresentantene innkalles når noen av de faste er borte og ikke kan møte.
 
Forslag til styre:
 
Faste medlemmer:                                                   Varamedlemmer:
 
Linda Laupstad (hovedutvalg for kultur og fritid)          Nina Einevoll
Helge Guttormsen (hovedutvalg for kultur)                   Grete Hansen(Skjervøykoret)
Jon Haugen (Skjervøy videregående skole)                 Arild Torbergsen (Skjervøykorpset)
Dag Øivind Thingstad (kulturskolen)                Gøril Nilsen (Skjervøykoret)
Bjørnar Heimly (Varehuset)                                         Linda Henriksen (Varehuset)
 
Leder: Bjørnar Heimly
Nestleder: Jon Haugen
Styrets sekretær: Kåre Bakken
 
 


 
            Komiteens forslag til mandat og representanter i styret enstemmig vedtatt.
 
 
 


 


 
                        Forslag til tema/saker til framtidige møter:
 
                        Fra Arbeiderpartiets gruppe: Ungdomsrådet
                                                                      Idrettsrådet
 
                        Fra SVs gruppe: Solovkisamarbeidet
 
Fra Frps gruppe:   Ønsker ett tema på hvert møte. Foreslår at ungdomsrådet blir tema på neste møte den 1. april.
 
Fra Senterpartiets gruppe: Tema 02.06.08.: Kiilgården og Skjervøydagan
 
 


 
                        Presentasjon av ungdomsrådet blir tema 1. april.
 
                        Kiilgården og Skjervøydagan blir tema 02.06.08
 
 


Referat 001/08 Midt i Værret v/Birgit Paulsen: Søknad om disponering av tusenårsmidler til Seppalautstilling i tilknytning til Midt i Værret.
 
Birgit Paulsen var invitert til møtet for å orientere om sine framtidsplaner når det gjelder utbygging av Midt i Værret som skal inneholde plass for Seppalautstyret, Framutstillinga og markering av Skjervøykongen. Birgit Paulsen orienterte.
 
Forslag fra Senterpartiets gruppe: 
 
Kultur- og fritidsutvalget har i møte 28.02.08 drøftet Birgit Paulsens forslag om å omdisponere kr 120.000,- til tusenårssted i Skjervøy kommune. Kultur- og fritidsutvalget ber om at kommunestyret drøfter saken og fatter vedtak i saken.
 
Referat 002/08 Kunst mot havet – planer om kunstutstilling under Skjervøydagan 2008. Div. mail fra initiativtaker Odvar Karlsen.
 
Referat 003/08 Fra ungdomsleder: Prosjektplan – ungdommens hus
 
Kommentar til referatet: Det må med i prosjektplanen at ungdommens hus er rusfritt. Foreslått av SVs gruppe.
 
Referat 004/08 Den norske kulturminnedagen: Den norske kulturminnedagen 14. september 2008
 
Her ble drøftet ideer rundt turmarsjer i samarbeid med FYSAK på Laukøy, Arnøy og Uløy.