Formannskapet samt Lerøys ledelse samlet ti lunsj

 

Administrerende direktør Renate Larsen fortalte om utbyggingsplaner. Først skal de bygge ut fasiliteter for de som jobber der. Det blir større kjøkken, ny kantine, større oppholdsrom og bedre garderobeforhold for arbeiderne. Lerøy på Skjervøy har ca 140 ansatte.

Lerøy ønsker også å få regulert et større område til videre utbygging av sin produksjon. Bedriften understreker behovet for godt samarbeid og kommunal tilrettelegging.

En utfordring er at vannkvaliteten er tilfredsstillende. Det er null toleranse for forurensning i havna. Bedriften er landsdelens viktigste produsent av sjømat, Nord-Norges sjømathovedstat ble det sagt. Bedriften ønsker også å åpne for at folk skal kunne komme og besøke anlegget deres. En ekstern aktør ønskes i forhold til et slikt samarbeid.
Lerøy engasjerer seg i både skole, kultur og samferdsel i lokalsamfunnet. De er avhengig av ansatte med kompetanse, støtter opp om den videregående skolen og tilbyr ungdom lærlingeplasser. Langbakken forskotteres av Lerøy. I tillegg gir de støtte til aktiviteter for lag og foreninger i Nord-Troms.
Omdømmeprosjektet i Nord-Troms samler Lerøy som en skatt, en skatt som er foreslått av mange.
 
Omdømme prosjektet i Nord Troms
V/ Ingrid Lønhaug