KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om akvakultur Skjervøy kommune

Søker:                             Marine Harvest Norway as  959 352 887

Søknaden gjelder:          endring av tillatt biomasse

Omsøkt størrelse:           1800 tonn MTB

Lokalitet:                         Sandøra

Koordinat: N 70 00,303 Ø 20 56,007

Kontaktadresse: post@skjervoy.kommune.no  eller Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145-G,9189 Skjervøy

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, og som vedlegg til denne kunngjøringen.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 14.10.17