Planen utarbeides som en tematisk kommunedelplan for klima og energi og er på denne måten en del av kommuneplanen og overordnet styringsverktøy for kommunene. Handlingsprogrammet skal sees i sammenheng med årsbudsjett og økonomiplan.

Energi- og klimaplanen for Nord-Troms vil bygge på felles arbeid og ressurser. Dermed vil planens generelle del være av lik utforming. Her vil de lokale kommunale handlingsplanene være avgjørende for virkningen av klimaarbeidet. Energi- og klimaplanen omfatter områder der det er naturlig å samarbeide. Som infrastruktur, energitilførsel og avfallshåndtering.

Foreløpig utarbeidede plandokumenter er utlagt på kommunenes hjemmesider.

Forslag til kommunedelplan vil senere bli lagt ut til offentlig ettersyn på vanlig måte, men de som har innspill og kommentarer å komme med på nåværende tidspunkt bes sende disse til:

Halti Næringshage AS
Hovedveien 2
9151 Storslett

Eller e-post: beate.brostrom@halti.no

Frist for uttalelse: 01.12.2009

Åpne planprogram (OBS! Stor filstr, kan ta lang tid å laste ned!)