SPØRRETIME FOR ANDRE ENN KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER
  1. Umiddelbart etter at kommunestyret er satt kan det avsettes inntil 30 minutters offentlig spørretid i møtesalen. 
  2. Alle personer bosatt i Skjervøy kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere. 
  3. Spørretimen ledes av ordfører, og spørsmålene besvares av ordfører eller denordfører utpeker. 
  4. Spørsmålene skal være innlevert skriftlig til ordfører innen kl.10.00 senest to dager før møtet. 
  5. Spørsmålene bør være korte og ligge innenfor kommunestyrets virkeområde. Spørrer skal selv framføre spørsmålet fra talerstol. 
  6. Etter spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 1 kort replikk hver mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet. 
  7. Spørsmål som gjelder enkeltvedtak i saker som står til behandling i møtet, kan ikke tas opp. Ordfører plikter ovenfor kommunestyret å gi informasjon om personer/grupper som ikke er gitt tilgang til spørretimen og gi en begrunnelse for det.