Høring: Forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedstruktur i politi- og lensmannsetaten

Paragraf

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om  klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten.

Bakgrunnen for forslaget fremgår av Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) og Innst. 306 S (2014-2015). Stortinget behandlet saken 10. juni 2015. 

Les og svar på høringen her.

Høringsfristen er fredag 29. april 2016.
Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill.
Det bes om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Høringsbrev og notat ligger vedlagt som PDF i høyre sidemeny.

Web levert av CustomPublish AS