Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2a pålegger kommunen å utarbeide en kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. 

Kommunestyret behandlet saken den 11.mai 2023 i KS-25.

Forskriften sendes ut til åpen høring. Alle som ønsker det, privatpersoner, organisasjoner/lag/foreninger og offentlige etater kan gi høringssvar.

Forskriften behandles av Skjervøy kommunestyre 22. juni 2023.


Innspill til endringer i forskriften må sendes skriftlig til følgende mail:

helseogomsorg@skjervoy.kommune.no 

Merkes med "Innspill høring forskrift".

Under vedlegg ligger “Vedtatte tildelingskriterier” og “Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem”. 

Du vil også kunne lese utskriften av forskriften for tildeling av langtidsopphold i sykehjem på Skjervøy rådhus, 2.etg. 
 

Frist: 08.06.2023