Hjemmetjeneste

 

Besøksadresse:

Skjervøy Helsesenter, 1.etasje

Kontakt oss:

Postadresse

Sandvåghaugan 1
9180 Skjervøy

Ekspedisjon:

Telefon: 777 75 740
 E-post:
sykehjem-hjemmetjeneste@skjervoy.kommune.no

Leder for hjemmetjenesten:

Trond Aardal

Telefon: 777 75 732
 E-post:  trond.aardal@skjervoy.kommune.no

Kreftsykepleier:

            Gøril Nilsen

            Telefon: 777 75 733

            E-post: goril.nilsen@skjervoy.kommune.no

 

   Hjemmetjenesten i Skjervøy

                kommune

 

 

Tjenestebeskrivelser          

   
Bilde av Skjervøy tettsted sett ovenfra / avstand
 
 
HOVEDMÅL
 
Alle som bor eller oppholder seg i Skjervøy Kommune med hjelpebehov skal få et variert og fleksibelt tilbud om hjelp som sikrer kvalitet og er nødvendig og faglig forsvarlig. Jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven, kap.3, § 3-2.6 bokstav a og b, samt Pasient- og brukerrettighetsloven, kap.2, § 2-1 bokstav a.
 
 
·       Delmål:
Vi ønsker at brukerne opprettholder sin livskvalitet og yter derfor nødvendige hjelp slik at brukerne skal kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det, eller bolig som er tilpasset eldre/funksjonshemmede som kommunen disponerer. Dette må sees ut i fra en faglig vurdering i forhold til brukernes behov og ressurser.
 
·       Delmål:
Vi satser på en god oppbygd fagkompetanse blant de ansatte i tjenesten.
De ansatte i Hjemmetjenesten i Skjervøy Kommune har utarbeidet kjerneord som skal representere verdiene vi står for i arbeidet vi utfører og i kontakten med brukerne:        
o   Vi er solide
o   Vi er løsningsorienterte
o   Vi er troverdige
 
 
 
TJENESTEMÅL
 
 • Det vil bli gjennomført et vurderingsbesøk hos søker innen 3 uker etter mottatt søknad.
 • Under vurderingsbesøket vil vi ta utgangspunkt i søkers helsetilstand, hva han/hun med rimelighet selv klarer, samt søkers mulighet til å få hjelp av andre i husstanden. Oppgaver søker har resurser til å klare selv inngår ikke i tjenestetilbudet.
 • Vi kartlegger evt. pleiebehov, tilsynsbehov, hjelp til administrering av medisiner, behov for hjelpemidler, trygghetsalarm, nøkkelboks, hjemmehjelp og matombringing.
 • Vi yter tjenester slik det framkommer i vedtaket.
 • Funksjonsvurderingene vil bli registrert i IPLOS-systemet og oppdateres ved endringer i behov for bistand/assistanse, boforhold, sivilstand og ellers 2 ganger i året.
 • Vi vil at bruker skal oppleve god personlig service i deres kontakt med ansatte i hjemmetjenesten, hvor de vil bli møtt med en positiv holdning preget av vennlighet, høflighet og respekt.
 • Bruker skal få beskjed dersom det blir endringer i forhold til avtalt tid for hjelp.
 
 
 
SAKSBEHANDLING
 
 • Søknadsskjema fås enten på internett: www.skjervoy.kommune.no eller ved henvendelse til Skjervøy Helsesenter 77775740, og sendes til Skjervøy Helsesenter v/Leder av hjemmetjenesten, Sandvåghauan 1, 9180 SKJERVØY.
 • Søknadsskjema kan også fås ved muntlig henvendelse til Leder av Hjemmetjenesten, tlf. 77 77 57 32.
 • Lege- og/eller spesialisthelsetjenesten kan også henvise deg til Hjemmetjenesten.
 • Søknaden behandles med saksbehandlingstid etter behovets art og innenfor forvaltningslovens regler.
 • Vedtak fattes etter sykepleiefaglig vurdering og ihht. enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. Varighet er inntil behovet øker eller evt. opphører.
 • Økning eller reduksjon i hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.
 • Klagefristen er 4 uker, nærmere orientering om dette framgår i vedtaket.
 
  
 
 
FORVENTNINGER
 
Du kan forvente av oss:
 • At du får rask og rett behandling av din søknad.
 • At du får en objektiv og faglig behandling ved enhver forespørsel.
 • At du får hjelp av faglig kvalifiserte ansatte som viser god personlig service. Dette kan medføre at du får hjelpere av begge kjønn, samt av hjelpere uten norsk etnisk bakgrunn.
 • At tjenesteyter møter opp i rimelig tid. Dersom vi skulle bli forsinket, tar vi kontakt med bruker.
 • At du får en fast kontaktsykepleier og hjelpepleier som du kan samarbeide nærmere med.
 • At evt. avslag på søknader er faglig begrunnet.
 • At vi overholder taushetsplikten.
 
Vi forventer av deg:
 
Når du mottar hjelp fra hjemmetjenesten, blir ditt hjem automatisk hjelperens arbeidsplass. Å arbeide i andres hjem innebærer at hjelperen ivaretar behov for praktisk hjelp, pleie, omsorg, veiledning og støtte, samtidig som de skal ivareta sitt eget organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsmiljø. Jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven skal hjelperen kunne utføre jobben sin på en sikker og helsemessig forsvarlig måte.
 
Vi vil derfor nevne følgende forhold som vi forventer av deg:
 • Vi trenger din tilbakemelding dersom du ikke er fornøyd med oppmøte eller utførelsen av tjenesten slik at vi kan forbedre oss. Kontakt Leder av hjemmetjenesten på telefon: 77 77 57 32.
 • Du/din representant melder ifra dersom behovet for tjenesten endres.
 • Gi beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid, husk også å avbestille evt. hjemmehjelp eller matombringing (telefonnummer står lengst bak i denne
 • Tjenestebeskrivelsen).
 • Respekter at personalet ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
 • Synlig husnummer, utelys, snø må være ryddet bort. Veien må være strødd hvis det er behov for det, eller strøsand må ligge lett synlig og tilgjengelig for hjemmetjenestens ansatte.
 • Legge til rette for gode arbeidsforhold.
 • Er positiv i forhold til installering av tekniske hjelpemidler, for eksempel personløftere, toalettstol, fjerning av dørterskler og muligheter for ommøblering for tilpasning.
 • Flytende håndsåpe og tørkerull må være tilgjengelig for personalet.
 • Hvis du røyker skal det luftes godt ut før personell er ventet, og det skal ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten er tilstede.
 • Gi beskjed om husdyrhold. Dersom det rapporteres om problemer ift. hygiene, dyrets situasjon eller arbeidsforhold må det arbeides fram enighet med Lederen av Hjemmetjenesten om videre tiltak.
 
De kommunale tjenester skal omfatte oppgaver brukeren ikke klarer å utføre selv for å dekke personlige og praktiske behov.
DE ULIKE TJENESTENE
 
HJEMMESYKEPLEIE
 
Kostnader
 • Hjemmesykepleie er gratis i form av personell.
 • Ved hjelp til administrasjon av dine medisiner:
  • Du betaler selv for beholder til Multidose. Hvis noen av dine medisiner ikke legges i multidose, må du dekke kostnadene for fire dosetter (fordi disse legges for to uker av gangen).
  • For medisiner betaler du egenandel jfr. Folketrygdloven – Forskrift om egenandelstak 1 § 2 bokstav d.
 • Ved sårstell i hjemmet ved langvarige og kroniske sår, dekker kommunen kostnader for bandasje- og medisinsk forbruksmateriell, samt reseptfrie legemidler som benyttes i sårbehandlingen. Dette medfører bl.a. at utgiftene til sårstell ikke kommer inn under frikort. Hvis brukeren utfører sårstellet og søker om refusjon fra HELFO, vil denne kostnader komme inn under frikortsordningen, jfr. Folketrygdlovens § 5-22.
 • Enkelte laboratorieprøver faktureres av legekontoret, refunderes etter Folketrygdlovens forskrift om egenandelstak 1 § 2 bokstav b.
 • Injeksjoner betales etter gjeldende takst, faktureres fra legekontoret.
 • Lov om tannhelsetjenesten (1983) gir eldre, langtidssyke og uføre som forventes å bli i institusjon eller hjemmesykepleie i mer enn tre måneder rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. I hjemmesykepleien gjelder dette for de som har pleie minst en gang i uken.
 
Hvem kan få tjenesten
Tilstander av funksjonssvikt etter Helse – og omsorgtjenesteloven Kap. 3 § 3-2 6 punkt a og b
 
 • Personer med akutt skade eller sykdom.
 • Personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt.
 • Personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.
 • Personer som ikke klarer å ivareta sitt behov for nødvendige medisiner og injeksjoner.
 • Personer som ikke klarer å reise til legekontor for nødvendig blodprøvetaking eller andre prøver.
 • Personer som av helsefaglige årsaker har behov for tilsyn og praktisk bistand i hjemmet.
 
Hvem kan ikke få tjenesten
I henhold til Helse – og omsorgtjenesteloven Kap. 3 § 3-2 6 a og b er følgende ikke berettiget:
 • Personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenester ved legekontoret.
 • Personer som uttrykker kun behov for sosial kontakt.
 • Når søknad om hjelp kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp. De kan klare dette selv.
 
Kvalitetsstandarder hjemmesykepleie
 
I henhold til Helse – og omsorgstjenesteloven Kap.3 § 3-2 6 punkt a og b
 
Vi yter hjemmetjeneste fra kl. 08.00-22.00.
Hjelpen består av:
 • nødvendig stell og pleie
 • praktisk bistand som ikke innbefatter helsehjelp
 • medisindosering
 • injeksjoner, blodprøver og andre prøver
 • sårstell
 • tilsyn, observasjon og oppfølging av somatiske etter avtale med lege
 • tilrettelegging og hjelp ved måltider
 • veiledning og opplæring i selvhjelpstrening
 • tilsyn med definerte formål
 • akutt hjelp
 • tilsyn i hjemmet ved aktivering av trygghetsalarm
 
Tjenesten omfatter ikke transport, frisør og fotpleie.
 
 
·        Bistand for personlig stell og pleie:
Pleie ved sykdom gis ved behov. Hjemmesykepleien vil gjøre sitt ytterste for å imøtekomme pasientens og de pårørendes ønsker om pleie i hjemmet. Det vil imidlertid være tilfeller der kommunen av kapasitetshensyn, og i samråd med pasient og pårørende, må beslutte at pleien skal gis i institusjon.
Tilbudet inkluderer:
·         Nødvendig hjelp hver dag til å stå opp og legge seg i rimelig tid.
·         Nødvendig hjelp til personlig vask / stell morgen og kveld.
·         Hjelp til tannpuss / munnstell x 2 daglig.
·         Nødvendig hjelp til hårvask x 1 ukentlig, inkl. hårrulling.
·         Hjelp til barbering.
·         Hjelp hver dag til å kle av og på seg.
·         Tilbud om dusjing / bad 1 gang pr. uke. Etter nøye sykepleiefaglig vurdering ut fra pasientens tilstand og nøye vurdering av kapasitet kan det i spesielle tilfeller innvilges dusj inntil x 2.
 
 
·        Praktisk bistand som ikke innbefatter helsehjelp
Herunder kommer hjelp til oppvask, vask og tørk av klær og bringe avfall ut av boligen dersom bruker ikke er i stand til dette selv.
 
 
 
 
 
·        Administrasjon av medikamenter / injeksjoner / blodprøver:
Hjemmesykepleien administrerer medisiner / injeksjoner / blodprøver som rekvireres av lege.
·         Det benyttes Multidose som leveres ut til fast dag hver 14.dag, kostnad for beholder til Multidose dekkes av bruker.
·         Ved tilfeller der visse medisiner ikke kan legges i Multidose, legges det ekstra dosett. Dette må bruker bekoste.
·         Hjemmesykepleien ordner konto til bruker på apoteket slik at han/hun får faktura sendt hjem i posten.
·         Hjemmesykepleien setter influensavaksine dersom det vurderes at du ikke kommer deg til legekontoret for å få gjort det, legekontoret fakturerer etter gjeldende takst.
 
 
·        Bistand i forhold til ernæring:
·         Alle skal ha mulighet til 3 måltider pr. dag.
·         Brukeren skal gis nødvendig hjelp til å spise dersom det vurderes behov for det.
·         Maten skal være av god ernæringsmessig kvalitet. Det forventes da at bruker har tilstrekkelig mat i huset. Hvis problemer med dette må bruker eller brukerens representant ordne konto på matbutikk slik at vi kan ringe inn ordre for levering av matvarer. Det innvilges da hjelp til å bestille og motta matvarer x 1 ukentlig.
·         Behov for middag fra det kommunale kjøkken etter søknad. Se egen serviceerklæring.
 
 
·        Tilsyn i hjemmet:
Tilsyn i hjemmet skal være etter definert formål. Et tilsyn kan innebære besøk i hjemmet for rådgivning, observasjon og oppfølging av somatiske tilstander etter ordinasjon lege samt vurdering av hjelpebehov eller bistand til utfylling av søknader om ulike pleie- og omsorgstjenester. Tilsyn gis ikke til sosiale formål, for dette må det søkes om støttekontakt eller kontakt Røde Kors besøkstjeneste.
 
 
·        Følgetjeneste:
Hjemmetjenesten innvilger følgetjeneste til nødvendig lege/tannlegebesøk kun etter nøye vurdering i forhold til om brukeren har pårørende bosatt i kommunen, støttekontakt eller overhodet ikke kan ordne dette på annen måte.
 
 
 
  
 
MATOMBRINGING
 
Dette omfatter KUN middagsmåltid – all annen mat må kjøpes inn til hjemmet, jfr. punkt om kvalitetsstandarder i denne Serviceerklæringen.
 
 
Kostnader
Vederlaget betales til kommunen, etter mottatt faktura.
 • 1/1 porsjon kr. 93,- og transport av middag hjem til brukerne kroner 20,-.
 
 • ½ porsjon kr. 70,- og transport av middag hjem til brukerne kroner 20,-.
 
 
Hvem kan få tjenesten
Tjenesten er behovsvurdert og det foretas vedtak med utgangspunkt i Helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Må søkes om, se under ”saksbehandling” for kontaktadresse og telefonnr.
 • Søkeren må ha et særlig hjelpebehov.
 • Hjelpebehovet må være av en slik art at bruker selv ikke er i stand til å tilberede sin egen mat.
 • Underernæring eller fare for det.
 • Kan også tilbys som en tjeneste av forebyggende karakter.
 
 
Hvem kan ikke få tjenesten
 • Når søknad om middag kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp.
 
 
 
Kvalitetsstandarder matombringing
 • Du leveres varm mat.
 • Matombringing kan gis inntil 7 dager i uken hvis behovet tilsier det.
 • Utleveringen starter kl. 13.00 i ukedagene og 13.15 i helgene.
 • Maten skal være av god ernæringsmessig kvalitet.
 • Middagen leveres fra det kommunale kjøkkenet ved Helsesenteret.
 • Dersom du er innvilget dagopphold ved Sykestua og sykehjemmet får du levert maten ved Helsesenteret.
 
 
 
 
TRYGGHETSALARM
 
Tildeling av trygghetsalarm er en del av det totale tjenestetilbudet og skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig i sitt hjem. Montering og bruk av en slik alarm gir trygghet ettersom den sikrer brukeren hjelp dersom et behov skulle oppstå.
 
 
Kostnader
kr. 282,- (fasttelefon)
kr. 332,- (mob.linje)  

    Faktura sendes månedlig.

 
 
Hvem kan få tjenesten
Leder av Hjemmetjenesten har fullmakt til å innvilge eller avslå søknader om utleie av trygghetsalarmer. Til grunn for vedtaket legges opplysninger om søkerens helsemessige og sosiale situasjon.
 • Det må foreligge en risiko for at søker skal komme i en situasjon der det er behov for å tilkalle hjelp. Risikovurdering må foretas på bakgrunn av en helhetsvurdering hvor søkers helsetilstand, sosiale nettverk og boforhold er viktige faktorer.
 • Personer med medisinske tilstander hvor akutt behov for hjelp kan oppstå, for eksempel hjerte og lungesyke.
 • Personer som er utsatt for fall på grunn av sykdom og funksjonshemming.
 • Personer som nylig har gjennomgått alvorlig sykdom med formål om å etablere trygghet i en rekonvalesensperiode.
 • Særlig pleie- og omsorgstrengende/særlig funksjonshemmede som har vanskelig for å kunne benytte vanlig telefon eller telefon med tilleggsutstyr for å tilkalle hjelp.
 • Trygghetsalarmen innvilges til brukeren personlig. Brukeren kan ikke låne ut eller overdra utstyret til andre. Vedtaket opphører uten oppsigelse fra det tidspunkt brukeren faller i fra eller flytter fra hjemmet.
 
 
Hvem kan ikke få tjenesten
 • Når søknad om trygghetsalarm kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker at en ikke ønsker dette montert
 
 
Kvalitetsstandarder trygghetsalarm
 • Ved alarm skal utrykningstiden vanligvis ikke gå over 20 minutter, men vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra meldt hjelpebehov. Lengre tid kan påregnes i distriktene.
 • I distriktene vil man gjøre avtale med nabo eller familie slik at de kan være kontaktpersoner og blir kontaktet ved mottak av alarmer.
 • Mottaksstasjonen er plassert i Sykestue og sykehjemmets lokaler og alarmen vil bli besvart av deres betjening. De kontakter hjemmetjenesten for utrykning dersom alarm oppstår mellom kl. 08-22. På nettene rykker personalet på sykestua./sykehjemmet ut.
 • Kommunen skal gjennomføre regelmessige kontroller av trygghetsalarmene for å sikre at de fungerer etter hensikten. For trygghetsalarmer lokalisert i hjem på tettstedet og ute i distriktet gjennomføres kontroller hver 3.måned av Vaktmester. På Hybelhus og i omsorgsbolig utføres kontroll av trygghetsalarm av personalet i hjemmetjenesten.
 
Montering av trygghetsalarm forutsetter oppmontering av nøkkelboks og utplassering av ekstra husnøkkel i denne. Det forutsettes også at bruker har fasttelefon med analog tilknytning.
 
Du må erstatte ødelagte/tapte deler og manglende tilbakelevering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJEMMEHJELP
 
Kostnader
Egenandel beregnes ut fra husstandens samlede skattbare nettoinntekt. Der det mottas hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i hjemmet, legges denne til den skattbare inntekten før abonnementsprisen fastsettes.
 
Du betaler for den hjelpen du mottar:
Inntekt:
Timesats i kr.
Abonnementspris pr. måned:
Minimumshjelp pr. måned:
Under 2 G
2 – 3 G
3 – 4 G
4 – 5 G
Over 5 G
-
200,-
200,-
230,-
315,-
200,-
668,-
1102,-
1542-
2204-
 
Fra 4 t/måned
Fra 6 t/måned
Fra 7 t/måned
Fra 7 t/måned
 
Faktura fra kommunen sendes ut hver måned.
 
Hvem kan få tjenesten
Tjenesten er behovsvurdert og det foretas vedtak med utgangspunkt i Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-2.6 bokstav b.
 • Personer som har en kronisk sykdom, funksjonssvikt, akutt skade eller sykdom av en slik karakter at han/hun ikke kan utføre oppgavene selv, har rett til nødvendig hjelp.
 • Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp og har andre voksne boende fast i husholdningen som vil kunne ansees som ressurs, har rett til nødvendig hjelp, men det vil kunne vurderes redusert hjemmehjelp.
 • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre oppgavene selv, men som ikke klarer det av andre grunner, har rett til nødvendig hjelp.
 
 
Hvem kan ikke få tjenesten
 • Når søknad om hjemmehjelp kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp.
 
 
Kvalitetsstandarder hjemmehjelp
Husrengjøring utføres bare i rom som er i daglig bruk; stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og korridor/entre. Det avsettes normalt 1 time i eldrebolig/omsorgsbolig og 1,5-2 timer i annen bolig.
 • Husrengjøring innvilges individuelt fra hver 14.dag til 1 gang pr. mnd og innbefatter vask av gulv, støvsuging, evt. risting av lettere matter og støvtørking. I enkelte tilfeller og kun etter nøye vurdering innvilges noen brukere hjelp x 1 hver uke.
 • Hjelp til oppvask av kjøkkenutstyr x 4 pr. uke.
 • Hjelp til å vaske kjøleskap/komfyr/microbølgeovn x 4 pr. år.
 • Sengetøy skiftes normalt hver 14. dag, klær vaskes normalt 1 gang hver uke.
 
Tjenester som faller utenfor kommunens ansvar
 • Stryking, baking, pussing av sølvtøy og lignende.
 • Storrengjøring av tak og vegger, boning av gulv, utvendig og innvendig vindusvask og skifte av gardiner.
 • Løft av store og tunge tepper.
 • Innvendig vask av skap og lignende.
 • Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne hjemmeboende barn.
 • Hagearbeid, stell av blomsterbed, plenklipping og hjelp til husdyrhold.
 • Snørydding.
 • Hjelp til flytting.
 • Kjøp av klær.
 • Betaling av regninger, hente postpakker osv.
 
Det presiseres at Pleie- og omsorgtjenestene tilstreber fleksibilitet, og åpner for at bruker og tjenesteyter kan avtale andre oppgaver innenfor den tildelte tid.
 
Hjelpen faller bort når bruker er bortreist, innlagt på sykehus eller i institusjon.
 
 
 
 

 

 

 

Skjervøy Helsesenter

 

 

 Telefoner:

 

Skjervøy Legekontor:

-          Skjervøy Legevakt – Øyeblikkelig hjelp:

-          Medisinsk nødtelefon:

 

Skjervøy Helsesenter, resepsjon:   

                        

Skjervøy Hjemmesykepleie:

-          Leder av Hjemmetjenesten:

-          Avdelingsleder:

 

Skjervøy Sykestue og Sykehjem:

-          Leder av Institusjon:

-          Avdelingssykepleier:

 

Solkroken:

 

Kjøkkenet:

 

Ledende Fysioterapeut:

Tekniske hjelpemidler v/ergoterapeut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 77 57 00

77 76 11 11

113

 

77 77 57 40

 

77 77 57 30

77 77 57 32

77 77 57 30/32

 

77 77 57 38

77 77 57 42

77 77 57 43

 

77 77 57 50

 

77 77 57 19

 

77 77 57 22

77 77 57 25

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS