Helse og omsorgstjenester

 

 

Skjervøy Helsesenter

 

Telefoner:

Skjervøy Legekontor:

  • Skjervøy Legevakt – Øyeblikkelighjelp:
  • Medisinsk nødtelefon:

 

Helsesenter, resepsjon:                            

Skjervøy Hjemmesykepleie:

  • Leder av Hjemmetjenesten:
  • Avdelingsleder:

 

 

  • Skjervøy Sykestue og Sykehjem:
  • Leder av Institusjon:
  • Avdelingssykepleier:

Solkroken, avd. demente:

Kjøkkenet:

Ledende Fysioterapeut:

Tekniske hjelpemidler v/ergoterapeut:

 

 

 

77 77 57 00

116117

113

 

77 77 57 40

77 77 57 30

77 77 57 32

77 77 57 30/32

77 77 57 38

 

 

77 77 57 42

77 77 57 43

77 77 57 50

77 77 57 19

77 77 57 22

77 77 57 25

 

   

 

 

Logo helse og sosial ny 1c.png

Et mangfoldig tjenestetilbud

Det er ei rekke av tjenester som hører inn under vår helse– og omsorgsetat: vi har et helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, hjemmetjeneste (hjemmesykepleie og praktisk bistand), kreftsykepleie og legetjeneste. Ergo -og fysioterapitjenesten, som blant anna disponerer treningssal og terapibasseng— holder også til på helsesenteret.

Men vi har også tjenester som er lokalisert utenfor Helsesenteret: vi har døgnbemanna boliger innen rus og psykiatri, avlastnings– og omsorgsboliger for funksjonshemmede barn og unge samt boliger for mennesker med psykisk utviklingshemmede. I tillegg kommer barnevernstjeneste og helsestasjon.

Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesket skal kunne bo hjemme lengst mulig. Vi arbeider derfor med å snu våre omsorgstjenester fra å ha hovedvekt på institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester.

I Skjervøy kommune er vi bevisst på at det mye å hente på forebyggende tiltak. Kommunen har både folkehelsekoordinator og frisklivssentral. Her kan man få tilbud om veiledning og hjelp i forhold til for eksempel fysisk aktivitet, røykeslutt og kosthold.

Forebygging gir bedre folkehelse
Kommunen har tiltak som særlig retter seg mot ungdom: Tverrfaglig ressursgruppe (TRG) er et tverretatlig gruppe som blant anna har ansvar for prosjektet ”Ungdom på ræk” - et prosjekt som skal følge opp ungdom som av ulike grunner sliter. ”Ungdom på ræk” følger opp ungdom som har problem med å fullføre skolegang eller er ute av arbeidslivet eller er enslige forsørgere. ”Ungdom på ræk disponerer også en utlånsbank. Ungdom som mangler for eksempel tur– eller sportsutstyr, kan låne dette.

Helsestasjon for ungdom er også et forebyggende tiltak. Hver torsdag ettermiddag kan ungdom oppsøke helsesøster for samtale og veiledning. En gang i måneden er også lege til stede.

Lurer du på hvordan det står til med folkehelsa i Skjervøy, finner du folkehelseprofilen på: www.fhi.no/kommunehelsa

Rådhuset

Skjervøy helsesenter

Psykiatritjeneste, Skoleveien 2

Omsorgs og avlastningsboliger for barn og unge

Omsorgsboliger for utviklingshemmede

Aktiviteten

Veiledingssenteret for pårørende i Nord-Norge

Et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige

Web levert av CustomPublish AS