Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

 
Hvem kan få bostøtte?
Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere for bostøtte. Alle over 18 år kan få støtte, med unntak av studenter uten barn og militære. Disse har egne ordninger.
- Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en selvstendig bolig med bad/toalett og kjøkkenfunksjon og egen inngang. Hvis du leier et rom i en annens bolig, kvalifiserer du altså ikke for bostøtte. 
Størrelsen på bostøtten er tilpasset de reelle utgiftene og inntektene i husstanden. Støtten øker når utgiftene øker og reduseres når inntektene øker, men det er en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Du må betale en del av boutgiftene selv. Størrelsen på denne egenandelen er avhengig av husstandenes samlede inntekt. I boutgiftene inngår blant annet husleie, fellesutgifter i borettslag, renter, avdrag og vanlige gebyrer på boliglån samt en del andre utgifter for dem som bor i enebolig.
 
Behovsprøving
Bostøtten er behovsprøvd og det er skattbar inntekt fra siste ligning som legges til grunn. Fra første juli øker både grensene for hvor mye man kan tjene, og maksimalt beløp en kan få utbetalt.
De som har lav inntekt (under kr 179 180 brutto for enslige) og høye boutgifter oppfordres til å søke. De som allerede får bostøtte trenger ikke å søke på nytt. 
 
Søknad
Bostøtteskjema fås ved henvendelse til helse- og sosialetaten, på telefon 77 77 55 53. Søknad med dokumentasjon sendes Skjervøy kommune, Bostøttekontoret, Postboks 145, 9189 Skjervøy.  
Første søknadsfrist etter de nye reglene er 14. juli. Deretter er søknadsfristen den 14. i hver måned. Bostøtte blir utbetalt ca den 10. hver måned.
 
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider. Her kan du også finne søknadsskjema.