Bygging og graving i forurenset grunn

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning. Du må leie inn en konsulent med ekspertise på grunnforurensning til å foreta undersøkelser. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvordan det skal sikres at grunnen har nødvendig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført.

  Målgruppe

  Grunneier eller utbygger (tiltakshaver)

  Kriterier/vilkår

  Det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset 

  • i områder der det tidligere har vært forurensende industrivirksomhet
  • i områder som har fungert som deponier
  • på branntomter
  • i områder som ligger inntil forurensningsområder
  • eiendommer hvor det tidligere har blitt revet eller rehabilitert bygg.

  I byer må en ofte regne med at det er forurensning i grunnen på grunn av stor ombruk både av arealer og jordmasser.

  Partnere

  Klima- og forurensningsdirektoratet

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier.

  Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tiltaksplanen sendes kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig.

  Søknaden sendes til

  Skjervøy kommune teknisk etat

  postboks 145 G

  9189 Skjervøy

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan bestemme at du skal varsle naboer og eventuelle andre berørte om det planlagte terrenginngrepet. Etter at tiltakene er gjennomført skal en sluttrapport leveres til kommunen. Når rapporten er behandlet og godkjent vil kommunen registrere eiendommen i databasen grunnforurensning.

  Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig samordnes med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk etat
  Telefon:77 77 55 20
  Epost:post@skjervoy.kommune.no
  Postadresse:Postboks 145 9189 SKJERVØY
  Besøksadresse:Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-10-08 13:18
Web levert av CustomPublish AS