Brukermedvirkning i skolen

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

  Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

  Kriterier/vilkår

  Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-04-16 09:41
Web levert av CustomPublish AS