BOLIGTILSKUDD
til mindre utbedringer og tilpasning av bolig
kan gis til husstander der minst et medlem er
funksjonshemmet, er over 60 år eller sosialt
vanskeligstilt.
Ordningen omfatter alle typer helårsboliger som må
tilpasses eldre/funksjonshemmede, eller på annen måte
utbedres, slik at forannevnte kan bo lengst mulig i sin
bolig.
Tilskuddet er behovsprøvd og lyses ut under forutsetning
av at kommunen tildeles midler fra Husbanken.
 
Søknadsfrist: 16. april 2007
 
Søknadsskjema og nærmere opplysninger kan fås
ved henvendelse til:
Skjervøy sosialkontor, Postboks 145, 9189 Skjervøy
Tlf. 77 77 55 55