Skjervøy kommune
 
 
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
9:30 – 13:40
 
Møteleder
Helge Guttormsen
Møtende medlemmer
 
1.   Helge Guttormsen    
2.   Ann Karin Westby
3.   Hans Kr. Mikalsen
4.   Mona Jørgensen
 
5.   Peder A. Amundsen
6.   Marita Friis
7.   Nina Einevoll
Til stede
Antall: 7 medlemmer
 
Herav: 6 medlemmer
            1 varamedlemmer
Andre møtende
Kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn
Johan Pedersen fra selskapet Skjervøydagan deltok på tema 2 Skjervøydagan
Behandlede saker
Sak nr./år   011/08 – 013/08
Merknader til protokollen
Ingen
Det ble i tillegg til den ordinære sakslista lagt fram et tilleggsreferat. Dette er referat fra det andre møtet i Driftsstyret for Skjervøy kulturhus
Underskrift
 
 
Helge Guttormsen           Ann Karin Westby            Hans Kr. Mikalsen
Ekspedisjons-påtegning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saker til behandling:
 
Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 011/08
Inngåelse av avtale mellom Midt i Værret v/Birgit Paulsen og Skjervøy kommune om tusenårssted i kommunen
PS 012/08
Tema.
  1. Kiilgården
  2. Skjervøydagan 2008
PS 013/08
Referatsaker
 

 
 
 


Rådmannens
innstilling:
 
 
Kultur- og fritidsutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
1.      Skjervøy kommunes tusenårssted etableres i tilknytning til forretningen Midt i Værret. Tusenårsstedet skal markere og markedsføre Skjervøy som stedet der verdens mest kjente hundkjører, Leonhard Seppala, vokste opp, ved en billed- og gjenstandsutstilling knyttet til Seppalas liv og virke.
 
2.      De museumsfaglige krav som stilles til en permanent Seppalautstilling ivaretas ved et samarbeid med Nord-Troms museum og Polarmuseet i Tromsø.
 
3.      Det delegeres til rådmannen å inngå en skriftlig avtale med innehaver av Midt i Værret som juridisk sikrer gjenstandene for Skjervøy kommune.
 


 
 


           
            Helge Guttormsen (SP) fremmet slikt forslag til vedtak:
 
Kultur- og fritidsutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
1.      Seppalaparken opprettholdes som tusenårssted i Skjervøy kommune.
 
2.      Det nedsettes en adhockomité for hvorvidt midlene til tusenårssted kan brukes
            til en utstilling om Leonhard Seppala. Fristen for komiteens arbeid settes til  
            utgangen av september.
 
3.      Følgende oppnevnes som medlemmer av adhockomitéen:
 
Nina Einevoll
Helge Guttormsen
Hans Kr. Mikalsen      
 
4.      De museumsfaglige krav som stilles til en permanent Seppalautstilling, ivaretas ved et samarbeid med Nord-Troms museum og Polarmuseet i Tromsø.
 
 
 


 
 
                        Forslag fra Helge Guttormsen (SP) enstemmig vedtatt.
 
 
 
                            
Tema 1: Kiilgården
 


 
Bestyrer ved Nord-Troms museum, Nina Einevoll, orienterte om de planene som forligger for Kiilgården. Skjervøy kommune og museet har etablert et prosjekt som har som mål å etablere Kiilgården som en kultur- og reiselivspark. Prosjektet har både som siktemål å etablere Kiilgården som en møteplass for publikum ved at det bl.a. skal være mulighet for møterom i 1. etasje, og med et kontorlandskap i 2. etasje med leietakere som har reiselivstilknytning. Nord-Troms museum ønsker selv å være leietaker i bygget.
 
Prosjektet forutsetter en renovering/modernisering av Kiilgården. Kostnadene her er av teknisk etat anslått til kr 3.000.000,-. Her trengs imidlertid en nøyere gjennomgang av kostnadene.
 
Det er sendt søknad om tilskudd til oppussinga, bl.a. fra Norsk kulturminnefond. I møtet la kultur- og undervisningssjefen fram deres svar på søknaden. Denne er avslått med den begrunnelse at det søkes midler til ombygging og modernisering, og at man ikke tar hensyn til bygningens verdi som kulturminne. Store deler av tiltaket er oppgradering som faller utenfor Kulturminnefondets virkeområde, sies det i avslaget.
 
Det ser ut til å være vanskelig å få tilskudd utenfra til oppussing av Kiilgården så lenge kommunen som eier ikke makter å stille med nødvendig egenandel. Det ser også ut til å være vanskelig å få statlige midler til tiltaket så lenge det er kommunen som eier bygget. Museet har ingen planer om å overta bygget. 
 
Konklusjonen fra hovedutvalget er at Kiilgården ikke bør eies av kommunen, men omgjøres til en stiftelse som får ansvar for å videreføre prosjektet. Dette fordi det kommunale eierforholdet vanskeliggjør eksterne tilskudd og fordi kommunens økonomiske situasjon gjør det svært vanskelig å framskaffe nødvendig egenandel eller lånefinansiering. 
 
Helge Guttormsen (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
 
Kultur- og fritidsutvalget ber kommunestyret vurdere å omgjøre eierforholdet til Kiilgården til en stiftelse med det mål å få renovert/modernisert gården og få drift i den.
 
 
 
 
 


 
Helge Guttormsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Tema 2: Skjervøydagan 2008
 
Johan Pedersen fra Skjervøydagans ledelse orienterte.
 
Skjervøydagan er nå etablert som eget selskap. Målet er at dette selskapet skal bli en selvstendig institusjon. Dette vil bl.a. gi mulighet for sponsormidler.
 
Skjervøydagan har tilbud om å kjøpe inn et telt på ca 600 m2. Prisen er på ca kr 450.000,-. Dette inkluderer også sittegruppe for 500 personer og et kneppgulv på ca 100 m2. Teltet, eller deler av det, kan også leies ut til andre.
 
Inntil man får midler til å kjøpe eget telt, må man leie, slik man har gjort hittil.
 
Skjervøydagan må kjøpe inn lys/lyd for ca kr 250.000,- i forbindelse med årets arrangement. Dette fordi man ikke kan leie tjenestene fra kulturhuset.
 
Skjervøydagan har hvert år en samarbeidspartner fra de lokale organisasjonene. Samarbeidspartneren har bl.a. oppdrag med vakthold, salg, etc. og vil sitte igjen med en netto på ca kr 100.000. Oppdraget som samarbeidspartner bør rulleres.
 
Det er et ønske fra Skjervøydagan om å kjøpe 0,5 stilling fra kulturhuset for å ivareta sekretariatsfunksjon for Skjervøydagan og Feskivalen. Den halve stillinga vil være på helårsbasis.
 
Hovedutvalgsmedlemmene ga uttrykk for at kulturhuset må trekkes sterkere inn i arrangementet.
 
 
 
RS 005/08    Referat fra møte i driftsstyret for Skjervøy kulturhus 13.05.08 –   
                       møte nr. 2
 
 
Referatene ble tatt til etterretning.