Skjervøy kommune
 
 
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
9:30 – 14:50
 
Møteleder
Møtende medlemmer
 
1.       Helge Andersen
2.   Einar Lauritzen
3.   Bjørg Mikalsen
4.   Pål S. Mathiesen
 
 
5.   Elisabeth Larsen
6.   Ann Kristin K. Tyldum
Til stede
Antall: 6 medlemmer
 
Herav: 6 medlemmer
             0 varamedlemmer
Andre møtende
Helse- og sosialsjef Lise Roman og kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn. Dessuten møtte ledende helsesøster Elin Winje Skallebø, rådgiver Eldbjørg Ringsby, sosialleder Astrid Robertsen og sosialkuratorene Mette Øyen Bless og Sissel Eriksen på sak 008/08
Behandlede saker
Sak nr./år   (f.o.m. – t.o.m.): 007/08 – 012/08
Merknader til protokollen
Ingen
Underskrift
 
 
Helge Andersen               Einar Lauritzen         Ann Kristin K. Tyldum   
Ekspedisjons-påtegning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saker til behandling:
 
Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 007/08
ÅRSMELDING FOR HELSE- OG SOSIALETATEN FOR 2007
PS 008/08
TEMA - ORIENTERING OM VIRKSOMHETER I HELSE- OG SOSIALETATEN
PS 009/08
LÆRLINGER - HELSEFAGARBEIDER
PS 010/08
Årsmelding 2007 for kultur- og undervisningsetaten
PS 011/08
Framtidig renovering av Skjervøy ungdomsskole - midler til planarbeid
PS 012/08
Referatsaker
 

 
 


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
Årsmelding for helse- og sosialetaten for 2007 tas til etterretning.
 
 
 


 
 


 
            Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt.


 


 
Ledende helsesøster Elin Winje Skallebø presenterte helsestasjonen med vekt på dagens situasjon og utfordringene framover.
 
Rådgiver Eldbjørg Ringsby presenterte arbeidet med oppfølging av Plan for psykisk helse for barn og unge og med vekt på det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet.
 
Sosialleder Astrid Robertsen presenterte barnevernstjenesten med vekt på dagens situasjon og utfordringene framover.
 
Helse- og sosialsjef Lise Roman og sosialleder Astrid Robertsen presenterte arbeidet med NAV-reformen i Skjervøy med vekt på status i dag og det som skal skje framover.
 
 
 
På bakgrunn av orienteringen om NAV vil det på et senere møte i år bli gitt en nærmere orientering om NAV-Skjervøy etter at rådmannen har møtt fylkesdirektøren i NAV Troms nå i april.
 
PS 009/08      LÆRLINGER - HELSEFAGARBEIDER
 


Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget anbefaler at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
 
Som et ledd i en plan for å rekruttere flere helsefagarbeidere til Skjervøy kommune gis helse- og sosialetaten anledning til å ta i mot 5 lærlinger høsten 2008.
 
Utgiftene dekkes av kommunens avsatte midler til lærlinger og av stimuleringstilskudd. Finansiering av utgiftene sees også opp mot reduserte utgifter til innleie av vikarer i de periodene kommunen har lærlinger.
 
Økte midler til lærlingeplasser tas opp i forbindelse med økonomiplanen for 2009-2011.
 
 
 


 
 


 
            Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt.


Kultur- og undervisningssjefens
 
innstilling:
 
Hovedutvalget tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
Årsmelding for kultur- og undervisningsetaten for 2007 tas til etterretning.
 
 
 
 
 


 
 


 
            Kultur- og undervisningssjefens innstilling enstemmig vedtatt.


Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget ønsker fortgang i arbeidet med å ferdigstille en planskisse for renovering av Skjervøy ungdomsskole og idrettshall i tråd med det mandat plankomitéen ble gitt i f.sak 102/06 og ber formannskapet finne kr 100.000,- for å finansiere planarbeidet.
 
 


 
 


 
            Kultur- og undervisningssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
 
 
 
Forslag fra Helge Andersen (Krf.): Edruskapspolitisk utvalg bes vurdere utdanning av egne kommunale skjenkekontrollører som et alternativ til dagens modell.
 
Forslaget fra Helge Andersen enstemmig vedtatt.