TRG - Skjervøy kommunes Tverrfaglige Ressursgruppe

solsikke_120x80

Bakgrunnen for TRG er  Skjervøy kommunes plan for psykisk helse 2007-2010 PDF document ODT document   hvor det i handlingsplanen foreslås en tverrfaglig kontaktgruppe som skal drive fram og iverksette tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

TRG har utarbeidet og politisk forankret Retningslinjer og  Mandat TRG PDF document ODT document

Medlemmer i gruppa er:

Kristin Norheim Skjervøy Barneskole.
Pernille Jørgensen Skolene på Arnøy
Britt Risdal Skjervøy Ungdomsskole
  Skjervøy videregående skole
Monica Wolf Barnehagene i Skjervøy
Mette Øyen Bless Barnevernstjenesten
Lena Kvernvold For funksjonshemmede barn
Rita Mathiesen Folkehelsekoordinator
Line Nilsen Eliassen Skjervøy ASVO
Elisabeth Sjøblom PPT
Dag Øyvind Thingstad Leder for kulturskolen
Sissel Østvang Skjervøy Helsestasjon
Bente Haugsnes Flyktningkonsulent

Gruppa kan kontaktes via Rådgiver Eldbjørg Ringsby, som har kontor på Helsestasjonen (tlf 777 75 574), hvis det er saker, situasjoner eller tiltak som ønskes drøftet eller belyst.

En viktig basis  og overordnet mål i dette er å jobbe tverrfaglig og tverretatlig, se helhet og sammenheng, få til et fruktbart og godt samarbeid på tvers av etatsgrenser og arenaer - til det beste for barn og unge.

TRG har utarbeidet  Retningslinjer for Barnehage-Skolehelseteam PDF document ODT document   som et "verktøy" i det forebyggende arbeidet hvor et viktig fokus er å se betydningen og viktigheten av tverrfaglighet og samarbeid.

Hjelp så tidlig som mulig - tidlig hjelp er god hjelp

Aktuelle lenker:

Psykisk helse i skolen

Psykiatrisk opplysning

shdir-psykisk helse

Mental helse

Rådet for psykisk helse

Ungsinn 

Web levert av CustomPublish AS