Finansiering av nye kirkegårdsgjerder

Kirkelig sektor har meldt inn behov på kr 500 000,-, til nye kirkegårdsgjerder på Skjervøy og Arnøyhamn kirkegård.

Kommunestyret har bedt rådmannen søke dette finansiert som et investeringsprosjekt.

Vedtak:

  1. Formannskapet godkjenner tilskudd på inntil kr 500 000,-, til finansiering av nye gjerder på begge kirkegårdene.
  2. Tilskuddet dekkes av årets salgsinntekter.

Søknad om tillatelse til slaktemerder i forbindelse med slakteri

Arnøy Laks AS har overtatt de tidligere lokalene til Skaretfisk AS, med formål å bygge om til lakseslakteri. I den forbindelse, søkes det om tillatelse, til å etablere ventemerder i tilknytning til anlegget. For å kunne drive med slakterivirksomhet, er bedriften helt avhengig av å få tillatelse, til etablering av ventemerder. Det har ikke kommet innsigelser i saken. Lokalitetens omsøkte plassering kommer ikke i strid med vedtatte arealplaner.

Vedtak:

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, tilrår Skjervøy kommune å kunne anbefale positiv behandling av søknaden, om laksemerder på lokaliteten ved Skaret på Lauksletta i Skjervøy kommune.

Søknad om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse på lokalitet 30117 Skognes

Arnøy Laks AS har i dag et anlegg på lokaliteten Skognes. Lokaliteten søkes utvidet fra 2700 tonn maksimalt tillatt biomasse(MTB) til 3590 tonn MTB. Videre søkes det om å flytte forflåten fra sørsiden til vestsiden av anlegget, og lokaliteten søkes etablert permanent. Det har ikke kommet innsigelser i saken. Lokalitetens omsøkte plassering kommer ikke i strid med vedtatte arealplaner.

Vedtak:

Ut fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne anbefale positiv behandling av søknaden på lokaliteten 30117 Skognes, på omsøkte punkt:

  1. Utvidelse av biomassen fra 2700 tonn til 3590 tonn.
  2. Flytting av forflåten fra sørsiden til vestsiden av anlegget.
  3. Permanent lokalisering av lokaliteten.