Treningshall berører eiendommene:

1. Gnr 69, bnr 1 eid av Skjervøy kommune

2. Gnr 69, bnr 1, fnr 595 (45.090,9 m2) eid av Skjervøy kommune

3. Gnr 69, bnr 291 (374,8 m2) eid av Skjervøy Idrettsklubb.

 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig friområde. Hovedhensikt med planen er å omregulere og revidere deler av reguleringsplan for idrettsanlegget for å oppgradere området. Det skal oppføres treningshall og to nye lager. Skøytebanen må flyttes ca 35 meter mot kirkegården.

 

Planområdet har Engnesveien i øst, kirkegården i vest, boligområde i sør og friområde i nord. Planområdet ligger ca. 800 meter fra Skjervøy barneskole og ca. 1 km fra Skjervøy sentrum.

Planbegrensning er markert på kartet. 

Skjervøy kommune har konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning da planen er i samsvar med gjeldene reguleringsplan planid 200002.

 

Merknader sendes skriftlig innen 18.05.2022 

til:    Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy

eller:   skj-teknisk@skjervoy.kommune.no  

 

Kontakt gjerne planlegger Marie Hatteberg Leivestad dersom du har spørsmål  

Telefon: 77775523