PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov eller som strever med utviklingen.

Åpningstider:

Mandag -  Fredag: 08:00 – 15:00

Tlf: 77 77 55 85/ 911 41 790

Ansatte:

Postadresse: PPT for Skjervøy, Boks 145, 9189 Skjervøy

Besøksadresse: Havneterminalen på dampskipskaia, 2.etg.

Tilmeldingsskjemaer:

Trykk på skjemanavnet for å laste ned:

Momentliste for tilmelding: 

Søknad om tilleggsressurser:

Hva gjør PP-tjenesten?

·         Utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behovene til førskolebarnet, grunnskoleeleven, eller den voksene med rett til grunnskoleopplæring, når det gjelder:

·         Spesialpedagogiske tiltak for barn i barnehage, elever i grunnskolen og for voksne med rett til grunnskoleopplæring.

·         Fremskutt eller utsatt skolestart.

·         Helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten.

·         Behov for tegnspråkopplæring.

·         Behov for punktskriftopplæring for sterkt svaksynte elever.

·         Systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler. Dette gjøres gjennom ressursteam, veiledning, rådgivning, nettverksgrupper og kurs.

·         Veiledning av foreldre med førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp.

·         Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og statlige hjelpeinstanser.

Målgruppe

·         Førskolebarn og elever i grunnskolen som ikke har, eller ikke kan få, et tilfredsstillende utbytte av det ordinære barnehage- eller opplæringstilbudet.

·         Barnehager og skoler som ved hjelp av ressursteam og veiledning får råd og støtte til systemarbeid for å bedre tilbudet, både til enkeltbarn/enkeltelever og til hele barne-/elevgruppa.

Utfordringer PPT kan være behjelpelig å utrede og gi råd om

Eksempler på utfordringer

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

 • Barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

 • Elever

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

 • Voksne i grunnopplæringen

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. En sak kan også drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

 

PP-tjenesten har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

 

 

Web levert av CustomPublish AS