Skjervøy kommune

Møteinnkalling
 

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

 
 

Saksnr
Innhold
PS 013/08
Vaktbelastning for leger i Skjervøy kommune
PS 014/08
Rullering av Edruskapspolitisk plan - IV- Bevillingspolitikk
PS 015/08
Tema - kontroll av salgs- og skjenkesteder
PS 016/08
Søknad om fornying av skjenkebevilling
PS 017/08
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Hotell Maritim AS - uttalelse
PS 018/08
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og uteservering - fra Lauksletta Overnatting – uttalelse
PS 019/08
Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling - uttalelse
PS 020/08
Detaljhandel - salgsbevilling for øl - Årviksand Handel AS - uttalelse
PS 021/08
Søknad om salg av øl kl. II i Arnøyhamn Handel
PS 022/08
Søknad om fornyet salgsbevilling for øl fra ICA Nær, Skjervøy - uttalelse
PS 023/08
Søknad om bevilling til salg av alkohol - uttalelse
PS 024/08
Retningslinjer for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam
PS 025/08
Plan for psykisk helse- tiltak finansiert av midler i Opptrappingplanen
PS 026/08
Brukerundersøkelse i psykiatritjenesten i Skjervøy kommune
PS 027/08
Plan for atomberedskap - delplan til Plan for sosial og helsemssig beredskap for Skjervøy
PS 028/08
Tema: Forventninger til folkehelsearbeidet - helse inn i langsiktig kommuneplanlegging
PS 029/08
Løft for læring - strategi og handlingsplan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa
PS 030/08
Referatsaker
RS 009/08
Partnerskapsavtale mellom de seks Nord-Tromskommunene og de videregående skolene i regionen
RS 010/08
Befaringsrapport skjenkebevilling - Hotell Maritim, Restaurant/bar
RS 011/08
Befaringsrapport skjenkebevilling - Public Cafe og Bar
RS 012/08
Befaringsrapport salgsbevilling - Skjervøy Handel ICA
RS 013/08
Befaringsrapport salgsbevilling - Coop Nord
RS 014/08
Årsberetning 2007 - Mental Helse Skjervøy
RS 015/08
Prosjektrapportering for helse- og sosialetaten 2008
RS 016/08
Økonomirapport og rullering av økonomiplan 2008-2011for helse- og sosialetaten våren 2008

 
 
 
 
 
 
 
Event. Forfall meldes til tlf. 77 77 55 00, eller på e-post til post@skjervoy.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling.
 
 
 
 
 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
013/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 
 
Kommunestyret
18.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato

 
 
 
 
 
Vedlegg:
Utredning om vaktbelastning for leger i Skjervøy v/medisinsk faglig rådgiver datert 07.04.08- heretter kalt utredningen.
 
Bakgrunn for saka:
Helse- og sosialsjefen innkalte til et møte med ordfører, rådmann, medisinsk faglig rådgiver, jfr. brev datert 21.02.08. Tilstede var overnevnte og også helse- og sosialsjefen. Tema for møtet var vaktbelastning for legene.
 
Helse- og sosialsjefen har bedt medisinsk faglig rådgiver utrede saka og slik at denne kunne legges frem for politisk behandling våren 2008.
 
Saksopplysninger:
Det vises til utredning datert 07.04.08.
 
Problemstillinger lokalt
De siste åra har det vært problemer med å rekruttere leger til Skjervøy. De tilsatte legene har valgt å slutte etter forholdsvis kort tid. Begrunnelsen til dette har vært at vaktbelastning med 3 leger som deltar i vaktordning har blitt altfor slitsom og lite akseptabel for legene. Legene har ei arbeidstid inkludert vakt:
 • Arbeidstid 37,5 t /uke
 • Vakter 43-45 t/uke
 • Overtid 5-10 t/uke
 • Totalt minimum 85,5 t/u – maksimum 92,5 t/uke
 
Medisinsk faglig rådgiver har ønsket at denne saka skulle tas opp politisk langt tidligere, men helse- og sosialsjefen har vært tilbakeholdende med å konkludere på løsninger på denne problemstillinga.
 
Problemstillinger nasjonalt:
Sosial og helsedepartementet oppnevnte i 1977 et utvalg som skulle vurdere den akuttmedisinske beredskapen. Utvalget konkluderte med at alle kommuner burde være tilknyttet en akutt legevaktssentral som en del av nødmeldetjenesten og at en sammenslåing av større legevaktdistrikt på natta burde vurderes.
 
En undersøkelse fra 2005 viser at 63% av landets kommuner har et legevaktsamarbeid på ettermiddag/natt og i helger. Mens 70% av kommunene har et slikt samarbeid natt og helger.
 
I Troms deltar 17 av fylkets 25 kommuner i et legevaktsamarbeid som varierer i størrelse fra 2( Lyngen og Storfjord) til 6( Lenvik, Dyrøy, Sørreisa, Torsken, Berg og Tranøy).
 
Følgende faktorer er viktig for å ha en god legetjeneste:
 • Kontinuitet
 • Stabilitet
 • Forsvarlighet
 • Forutsigbarhet
 • Rekrutteringsevne
 • Faglig stimulerende
 • Mulighet til faglig oppdatering
 • Høyt kompetansenivå
 
Det vises til utredningen når det gjelder beskrivelsen av betydningen av de ulike punktene.
 
Alternativer for løsninger:
Kommunens ledelse og legetjenesten har over lengre tid vært kjent med den problemstillinga som tas opp her og har vurdert ulike løsninger som ville kunne føre til rekruttering og stabil legedekning over tid.
 
Følgende løsninger har vært vurdert:
 • Lønnsstimulerende tiltak
 • Opprettelse av ”pool” for leger
 • Ansettelse av ekstra lege
 • Avtale med UNN
 • Interkommunalt legevaktsamarbeid
 
Lønnsstimulerende tiltak
Legene er opptatt av at det er for mye arbeid og for lite fritid. Dette er derfor ikke et aktuelt tiltak.
 
Opprettelse av ”pool” for leger.
Prinsippet her er at en gruppe leger går på skift og arbeider i kortere perioder i kommune. I denne perioden tar de brorparten av vaktene slik at de andre legene blir frigitt. Hvis man ser på denne løsninga i forhold til punktet om viktige forutsetninger for en god legetjeneste, vil denne løsninga være lite ønskelig. Dette både ut fra pasientens behov for stabilitet og kontinuitet og ut fra at de kommunale oppgavene i forhold til psykiatri, helsestasjons tilsyn sykestue/sykehjem som ville lide under en slik ordning..
 
Opprettelse av ekstra legestilling.
Opprettelse av en ekstra legestilling vil gi et resultat av 4-delt vakt istedenfor 3-delt som vi har i dag. Dette vil si at hver enkelt lege går fra 10 vakter i dag til 8 vakter pr. mnd. dette vil si en relativt liten gevinst når det gjelder vaktbelastning. Det er også slik at kommunen er relativt godt dekket med leger til de vanlige oppgaver på dagen.
Avtale med UNN
Dette har vært prøvd og da slik at UNN leger skulle dekke helgevakter slik at våre leger fikk fri. Dette ansees ikke for å være en mulig løsning både fordi det ikke lenger er mulig å få andre leger til å ta slike vakter. Legene på UNN er spesialister på sykehus og ikke godt nok kjent med allmennlegepraksis. Det blir dyre ordninger med dekking av reise- og oppholdsutgifter. Det vises for øvrig til opplysninger i utredningen.
 
Opprettelse av interkommunal legevakt.
Opprettelse av interkommunalt legevaktsamarbeid og da sannsynligvis mellom Nordreisa og Skjervøy vil gi en vaktbelastning fra 3-delt til 8-delt vakt og da med fra 10 til 3,5 vakter pr. mnd. Dette er en stor endring i vaktbelastning. Pr. i dag er ikke Kåfjord og Kvænangen kommune klar for et slikt vaktsamarbeid, jfr. opplysninger i utredningen.
 
2 modeller for slikt samarbeid kan skisseres:
 • Felles legesentral som enten er lokalisert til Nordreisa eller Skjervøy.
 • Felles legevakt, men den legen som har vakt ”opererer” ut fra sin hjemkommune.
 
Helse- og sosialsjefens vurdering:
Helse- og sosialsjefen har en helt klar oppfatning av at dagens ”modell” for legetjenesten med en vaktbelastning som er beskrevet tidligere i saka, ikke kan fortsette.
 
Grunnene til dette er flere:
 • Vaktbelastning blir for stor for den enkelte lege i Skjervøy – legene får for mye arbeid og for lite fritid
 • Dette fører til at vi ikke rekrutterer leger til stillingene på Skjervøy
 • Dette fører videre til at vi ikke får stabilitet over tid fordi legene ikke ønsker å bli i kommunen.
 • Pasientene får ut fra dette en dårligere legetjeneste
 
Helse- og sosialsjefen har vurdert de ulike løsninger som er lagt frem for å få en endring av dagens situasjon og konkluderer med at kommunen må søke å inngå avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid med en eller flere kommuner i Nord-Troms 4.
 
Forutsetninger som må være tilstede for å få til en slik interkommunal avtale er beskrevet i utredningen fra kommunelegen. Disse forhold må være på plass før en slik avtale kan endelig godkjennes.
 
Rådmannen slutter seg til helse- og sosialsjefens vurdering og konklusjon i denne saka.
 
 
 
 
 
 
Rådmannens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
 
Skjervøy kommune ønsker å inngå avtale om legevaktsamarbeid med de andre kommunene i Nord-Troms 4. Viktige forutsetninger må være på plass før en slik avtale kan underskives, jfr. utredningen fra medisinsk faglig rådgiver datert 07.04.08.
 
Det oppnevnes ei arbeidsgruppe som skal utrede praktiske forhold ved et legevaktsamarbeid.
Arbeidsgruppa har slik sammensetning:
·        Rådmann
·        Helse- og sosialsjef
·        Representant fra legekontoret
 
Forslag til avtale og kostnader ved et slikt legevaktsamarbeid skal legges frem til godkjenning i kommunestyret.
 
 
 
 

Skjervøy, den 22.mai 2008
 
Reidar Mæland
 
rådmann
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
014/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 
 
Kommunestyret
18.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
033
08/00396-5
 
20.05.2008

 
 
 
Rullering av Edruskapspolitisk plan - IV- Bevillingspolitikk 
 
 
Vedlegg:
Referat fra Rusforum datert 18.04.08
 
Bakgrunn for saka:
Kommunestyret skal behandle søknader og salgs- og skjenkebevillinger for alkohol i møte den 18.06.08. Ordføreren har i denne forbindelse ønsket en rullering av Edruskapspolitisk plan.
 
Saksopplysninger:
Skjervøy kommunes Edruskapspolitiske plan er vedtatt i kommunestyret 21.09.05, k-sak 38/05.
 
Handlingsplanen er delt inn slik:
                I.      Rusfrie aktiviteter
             II.      Holdningsarbeid/informasjon
           III.      Hjelp og oppfølging
          IV.      Bevillingspolitikk
 
Oppvekst- og levekårsutvalget oppnevnte i sak 07/08 et utvalg som skal rullere Edruskapspolitisk plan. Utvalget har samme sammensetning som Rusforum, jfr. Edruskapspolitisk plan II, tiltak 1 og har følgende medlemmer:
·        Ingrid Lønhaug(leder)
·        Einar Lauritzen
·        Ann -Kristin Tyldum
·        Pål S. Mathiesen
·        Sissel Eriksen
·        Eldbjørg Ringsby
 
Utvalget (Rusforum) har slik det fremgår av referat avgitt følgende uttalelse:
 
Skjenketid:

 
Ukedager
Fredag, lørdag og før bevegelige helligdager
Øl og vin
11.00 - 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 02.00

 
I sommermånedene, juni, juli og august, kan skjenking foregå alle ukedager til kl. 01.00
 
Salgstid:
Som tidligere i butikker
 
Kontrollfunksjon i forhold til salg og skjenkesteder:
Rusforum har ikke tatt stilling til dette og vil arbeide videre med spørsmål om kontroll.
 
Vurdering:
Det oppnevnte utvalg som skal rullere Edruskapspolitisk plan har ikke hatt tid til å sluttføre arbeidet.
Det foreligger kun uttalelse til Handlingsplanens bevillingsdel på 2 områder: salgs- og skjenketider.
 
Det er foreslått en reduksjon for skjenking av øl og vin med 1 time fredag, lørdag og dag før bevegelig helligdag til kl.02.00. Det er ikke foreslått endring i skjenking av brennevin som da foreslås til kl. 02.00 som tidligere.
 
Helse- og sosialsjefen foreslår at skjenketid for brennevin settes til 01.00 på fredag, lørdag og dag før bevegelige helligdager.
 
Salgstid er ikke foreslått forandret.
 
Helse- og sosialsjefen vurderer det slik at det utarbeides ny og fullstendig handlingsplan når alle deler av arbeidet med rullering av planen er på plass.
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 

Tiltak
Ansvarlig
IV – BEVILLINGSPOLITIKK
 
4)
Skjenketid settes til:
Øl og vin:   11.00 - 23.30
Brennevin: 13.00 - 23.30
 
For fredag , lørdag og dag før bevegelig helligdag: 
Øl og vin:   11.00 – 02.00
Brennevin: 13.00 – 01.00
 
I sommermånedene, juni, juli og august, kan skjenking foregå alle dager til 01.00
 
Kommunestyret
6)
Dagligvarebutikkene i Skjervøy kommune kan gis salgsrett for øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m. 4,75 volumprosent etter søknad.
Kommunestyret
7)
Tidspunkt for salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 til 4,75 volumprosent fra butikkene i Skjervøy settes til:
09.00 -18.00
 
For dager før søn- og helligdager settes salgstiden til:
09.00 – 15.00
 
Salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m 4,75 volumprosent skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.
 
Kommunestyret

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, 20.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
015/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 U60 &58
08/01030-1
Lise Román
18.05.2008

 
 
 
Tema - kontroll av salgs- og skjenkesteder 
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ønsket nærmere orientering om utøvelsen av kontroll med salgs- og skjenkesteder, jfr. Forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. §§ 10-5, 10-6 m.fl.
 
Varaordfører og leder av rusforum har bedt helse- og sosialsjefen kontakte Alkontroll AS som utfører kontrollene med salgs- og skjenkestedene i Skjervøy.
 
Alkontroll v/ Jacobsen vil orientere om kontroll av salgs- og skjenkesteder kl. 12.
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 18.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
016/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U63 &13
08/01049-2
Lise Román
20.05.2008

 
 
 
Søknad om fornying av skjenkebevilling Public AS - uttalelse
 
Vedlegg:
 • Søknad om fornyet skjenkebevilling fra Public AS datert 21.04.08 og 09.05.08
 • Brev fra rådmannen datert 20.05.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet skjenkebevilling.
 
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. Det er bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Saksopplysninger:
Public søker om følgende bevilling:
 • Øl, vin og brennevin i lokalene i Strandveien 51
 • Uteservering
 • Det søkes om de samme skjenketidene som tidligere.
 
Det fremgår av Edruskapspolitisk plan følgende når det gjelder skjenketider:

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag for bevegelige helligdager
Øl og vin
10.00 -   01.00
10.00 - 03.00
Brennevin
13.00 -   24.00
13.00 - 02.00

 
Oppvekst- og levekårsutvalget har i sak 07/08 oppnevnt et utvalg (Rusforum) som skal rullere Edruskapspolitisk plan. Dette utvalget har avgitt uttalelse til skjenketider, jfr.sak 14/08:

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag for bevegelige helligdager
Øl og vin
11.00 -   23.30
11.00 - 02.00
Brennevin
13.00 -   23.30
13.00 - 02.00

 
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00.
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen anbefaler at Public får skjenkebevilling som omsøkt. Rusforum sin anbefaling for skjenketider følges med unntak av det gir skjenkebevilling for skjenking av brennevin til kl. 01.00 fredager, lørdager og dager før bevegelige helligdager.
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Public AS får skjenkebevilling som omsøkt og da for øl, vin og brennevin inne i skjenkelokalene og for øl og vin på uteservering. Følgende skjenketider anbefales:
 

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag før bevegelig helligdag
Øl og vin
11.00 - 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 01.00

 
I sommermånedene, juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00.
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 20.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
017/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U63 &13
08/00518-2
Lise Román
19.05.2008

 
 
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Hotell Maritim AS - uttalelse 
 
Vedlegg:
 • Søknad om fornyet skjenkebevilling fra Hotell Maritim AS datert 04.02.08
 • Brev fra rådmannen datert 03.03.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet skjenkebevilling.
 
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. Det er bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Saksopplysninger:
Hotell Maritim søker om følgende bevilling:

Bar m/røykeveranda
Øl, vin og brennevin
Ikke for skjenking, men gjestene kan ta med ”glass” ut
Restauranten
Øl, vin og brennevin
 
Kaféen
Øl, vin og brennevin
Sjelden noen drikker alkohol i kaféen, men gjelder større anledninger
Bøteriet
Øl, vin og brennevin
Gjelder større anledninger
Uteservering på terrassene
Øl og vin
 

Det søkes om de samme skjenketidene som tidligere.
 
Det fremgår av Edruskapspolitisk plan følgende når det gjelder skjenketider:

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag for bevegelige helligdager
Øl og vin
10.00 -   01.00
10.00 - 03.00
Brennevin
13.00 -   24.00
13.00 - 02.00

 
Oppvekst- og levekårsutvalget oppnevnte i sal 07/08 et utvalg(Rusforum) som skal rullere Edruskapspolitisk plan. Dette utvalget har avgitt uttalelse til skjenketider, jfr. sak 14/08:

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag for bevegelige helligdager
Øl og vin
11.00 -   23.30
11.00 - 02.00
Brennevin
13.00 -   23.30
13.00 - 02.00

 
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00.
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen anbefaler at Hotell Maritim får skjenkebevilling som omsøkt. Rusforum sin anbefaling for skjenketider følges med unntak av at det gis skjenkebevilling for skjenking av brennevin til kl. 01.00 fredager, lørdager og dager før bevegelige helligdager.
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Hotell Maritim AS får skjenkebevilling for øl, vin og brennevin som omsøkt og med følgende skjenketider:
 

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dager før bevegelige helligdager
Øl og vin
11.00 – 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 01.00

 
 
I sommermånedene, juni, juli og august, kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00 
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 19.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
018/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U63 &13
08/00593-2
Lise Román
19.05.2008

 
 
 
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og uteservering - fra Lauksletta Overnatting - uttalelse 
 
Vedlegg:
 • Søknad om fornyet skjenkebevilling fra Lauksletta overnatting datert 10.03.08
 • Brev fra rådmannen datert 12.03.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet skjenkebevilling.
 
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. Det er bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Saksopplysninger:
Det søkes om bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for spisestedet.
Og videre om skjenking av øl og vin ved badestamp og uteområder.
 
Det fremgår av Edruskapspolitisk plan følgende når det gjelder skjenketider:

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag for bevegelige helligdager
Øl og vin
10.00 -   01.00
10.00 - 03.00
Brennevin
13.00 -   24.00
13.00 - 02.00

 
Oppvekst- og levekårsutvalget oppnevnte i sak 07/08 et utvalg (Rusforum) som skal rullere Edruskapspolitsk plan. Dette utvalget har avgitt uttalelse til skjenketider, jfr. sak 14/08:

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dag for bevegelige helligdager
Øl og vin
11.00 -   23.30
11.00 - 02.00
Brennevin
13.00 -   23.30
13.00 - 02.00

 
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til 01.00.
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen anbefaler at Lauksletta overnatting får skjenkebevilling som omsøkt. Rusforum sin anbefaling for skjenketider følges med unntak av at det gir skjenkebevilling for skjenking av brennevin til kl. 01.00 fredager, lørdager og dager før bevegelige helligdager.
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Lauksletta overnatting får skjenkebevilling for øl, vin og brennevin som omsøkt og med følgende skjenketider:
 

 
Hverdager
Fredag, lørdag og dager før bevegelige helligdager
Øl og vin
11.00 - 23.30
11.00 – 02.00
Brennevin
13.00 - 23.30
13.00 - 01.00

 
 
I sommermånedene, juni, juli og august, kan skjenking foregå alle dager til 01.00.
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 19.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
019/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U62 &13
08/00517-2
Lise Román
19.05.2008

 
 
 
Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling - uttalelse 
 
 
Vedlegg:
 • Søknad om fornyet salgsbevilling datert 19.12.07
 • Brev fra rådmannen datert 03.03.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet bevilling for salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent(sterkøl).
 
Saksopplysninger:
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det i henhold til Alkohollovens § 1-7 skal det foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. I Skjervøy kommune er det bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen har ingen innvendinger til at salgsbevilling gis som omsøkt.
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
Oppvekst- og levekårsutvalget har ingen innvendinger til at det gies fornyet salgsbevilling til Vinmonopolet for perioden 01.07.08 til 30.06.12,   jfr. Alkoholloven § 1-6 for lokalene i Strandveien 82, 9180 Skjervøy.
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 19.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
020/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U62 &13
08/00566-2
Lise Román
19.05.2008

 
 
 
Detaljhandel - salgsbevilling for øl - Årviksand Handel AS - uttalelse 
 
 
Vedlegg:
 • Søknad om salgsbevilling datert 05.03.08
 • Brev fra rådmannen datert 10.03.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
 
Saksopplysninger:
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det i henhold til Alkohollovens § 1-7 foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. I Skjervøy kommune er det bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Det fremgår ikke av søknaden hva som er ønsket salgstid.
 
I henhold til alkohollovens § 3-7 er det mulig å vedta tidsinnskrenkinger for salg og utlevering av øl.
 
Salg kan skje i tidsrommet 08 – 18. Salg av øl er forbudt etter kl. 20 på hverdager og etter kl. 18 dager før søn- og helligdag.
 
I Skjervøy kommunes Edruskapspolitisk plan er det vedtatt ei salgstid fra kl. 09 -18 på hverdager og kl. 09- 15 på dager før søn- og helligdager. I sak 14/08 til Oppvekst- og levekårsutvalget anbefales det at denne salgstida opprettholdes. Dette er også anbefalt av Rusforum, jfr. skriv av 18.04.08.
 
 
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen har ingen innvendinger til at salgsbevilling gis som omsøkt. Og da med ei salgstid i henhold til Edruskapspolitisk plan.
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Åviksand Handel AS får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og fra 09-15 på dager før søn- og helligdager.
 
 
 

Skjervøy, den 19.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
021/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U62 &13
08/00592-2
Lise Román
19.05.2008

 
 
 
Søknad om salg av øl kl. II i Arnøyhamn Handel 
 
 
Vedlegg:
 • Søknad om salgsbevilling datert 03.03.08
 • Brev fra rådmannen datert 12.03.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
 
Saksopplysninger:
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det i henhold til Alkohollovens § 1-7 foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. I Skjervøy kommune er det bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Det fremgår ikke av søknaden hva som er ønsket salgstid.
 
I henhold til alkohollovens § 3-7 er det mulig å vedta tidsinnskrenkinger for salg og utlevering av øl.
 
Salg kan skje i tidsrommet 08 – 18. Salg av øl er forbudt etter kl. 20 på hverdager og etter kl. 18 dager før søn- og helligdag.
 
I Skjervøy kommunes Edruskapspolitisk plan er det vedtatt ei salgstid fra kl. 09 -18 på hverdager og kl. 09- 15 på dager før søn- og helligdager. I sak 14/08 til Oppvekst- og levekårsutvalget anbefales det at denne salgstida opprettholdes. Dette er også anbefalt av Rusforum, jfr. skriv av 18.04.08.
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen har ingen innvendinger til at salgsbevilling gis som omsøkt. Og da med ei salgstid i henhold til Edruskapspolitisk plan.
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Arnøyhamn Handel får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og kl. 09-15 på dager før søn- og helligdager.
 
 
 

Skjervøy, den 19.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
022/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U62 &13
08/00989-2
Lise Román
19.05.2008

 
 
 
Søknad om fornyet salgsbevilling for øl fra ICA Nær, Skjervøy - uttalelse 
 
 
Vedlegg:
 • Søknad om salgsbevilling datert 09.05.08
 • Brev fra rådmannen datert 14.05.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
 
Saksopplysninger:
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det i henhold til Alkohollovens § 1-7 foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. I Skjervøy kommune er det bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Det fremgår ikke av søknaden hva som er ønsket salgstid.
 
I henhold til alkohollovens § 3-7 er det mulig å vedta tidsinnskrenkinger for salg og utlevering av øl.
 
Salg kan skje i tidsrommet 08 – 18. Salg av øl er forbudt etter kl. 20 på hverdager og etter kl. 18 dager før søn- og helligdag.
 
I Skjervøy kommunes Edruskapspolitisk plan er det vedtatt ei salgstid fra kl. 09 -18 på hverdager og kl. 09- 15 på dager før søn- og helligdager. I sak 14/08 til Oppvekst- og levekårsutvalget anbefales det at denne salgstida opprettholdes. Dette er også anbefalt av Rusforum, jfr. skriv av 18.04.08.
 
 
 
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen har ingen innvendinger til at salgsbevilling gis som omsøkt. Og da med ei salgstid i henhold til Edruskapspolitisk plan.
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at ICA Nær Skjervøy får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og kl. 09 - 15 på dager før søn- og helligdager. 
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 19.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
023/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
U62 &13
08/00516-2
Lise Román
19.05.2008

 
 
 
Søknad om bevilling til salg av alkohol fra Coop Prix, Skjervøy - uttalelse 
 
 
Vedlegg:
 • Søknad om salgsbevilling datert 21.12.07
 • Brev fra rådmannen datert 03.03.08 hvor det bes om uttalelse fra Oppvekst- og levekårsutvalget
 
Bakgrunn for saka:
Bevillingsperioden utløper den 30.06.08 og det søkes om fornyet bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
 
Saksopplysninger:
Før kommunestyret avgjør søknaden skal det i henhold til Alkohollovens § 1-7 skal det foreligge uttalelse fra sosialtjenesten. I Skjervøy kommune er det bestemt at slik uttalelse skal gis av Oppvekst- og levekårsutvalget.
 
Det fremgår av søknaden at det søkes om salgsbevilling slik:
 

 
Mandag til fredag
Dag før søn- og helligdag
Utsalgsstedets åpningstid
09 -   2100
09 - 18
Ønsket salgstid for alkohol
09 -   2000
09 - 18

 
I henhold til alkohollovens § 3-7 er det mulig å vedta tidsinnskrenkinger for salg og utlevering av øl.
 
Salg kan skje i tidsrommet 08 – 18. Salg av øl er forbudt etter kl. 20 på hverdager og etter kl. 18 dager før søn- og helligdag.
 
 
 
I Skjervøy kommunes Edruskapspolitiske plan fra 2005 er det vedtatt ei salgstid fra 09-18 på hverdager og 09-15 på dager før søn- og helligdager. I sak 14/08 til Oppvekst- og levekårsutvalget anbefales det at denne salgstida opprettholdes. Dette er også anbefalt av Rusforum, jfr. skriv datert 18.04.08.
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen har ingen innvendinger til at salgsbevilling gis som omsøkt. Men da med salgstid i henhold til Edruskapspolitisk plan.
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget har ikke innvendinger til at Coop Prix, Skjervøy avd. 68, 9180 Skjervøy får bevilling for salg av øl. Salgstid anbefales i henhold til Edruskapspolitisk plan fra 09-18 på hverdager og 09-15 på dager før søn- og helligdager.
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 19.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
024/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 G71 &00
08/00963-1
Lise Román
09.05.2008

 
 
 
Retningslinjer for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam 
 
 
Vedlegg:                                                                                                                                     Retningslinjer for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam og samtykkeerklæring
 
Bakgrunn for saka:
Skjervøy kommune har vedtatt plan for psykisk helse, jfr. k-sak 02/07. Planen ble evaluert av kommunestyret, jfr. k-sak 17/08.
 
Kap. IV er Handlingsplan for psykisk helsearbeid. Det fremgår her av tiltak 5 og 6 at det skal utarbeides retningslinjer for henholdsvis Skolehelseteam og Barnehagehelseteam.
 
Saksopplysninger:
Plan for psykisk helse har et sterkt fokus på barn og unge. Planens kap. 5 – Aktører i psykisk helsearbeid for barn og unge gir en beskrivelse av de ulike aktører og hvordan de hver på sin måte er betydningsfulle for barn og unges psykisk helse. De enkelte aktører har selv beskrevet sin situasjon og sine utfordringer.
 
For å ivareta barn og unges psykiske helse må tilbudet være samordnet og helhetlig. Dette vil en kunne få til ved å ha gode rutiner og å samarbeide tverrfaglig.
 
Det er oppnevnt ei tverrfaglig ressursgruppe, jfr. handlingsplanens tiltak 4 med slik sammensetning: 
 • Helsestasjonen: Eldbjørg Ringsby ( leder og sekretær), Elin Winje Skallebø og Sissel Østvang
 • Skjervøy barneskole/Skjervøy ungdomsskole: Kristin Norheim og Britt Risdahl
 • Barnehagene: Torill Marcussen
 • PPT Eva Alfsen
 • Skolene på Arnøy: Gry Eilertsen
 • Skjervøy videregående skole: Jon Haugen
 • Barnevernstjenesten: Janne Olsen
 • Prosjektleder funksjonshemmede barn: Marit Olsen
 
Vurdering:
Retningslinene har vært vurdert og er vedtatt av den tverrfaglige ressursgruppa. Dermed er enda ett av tiltakene som det har vært fokusert på i Plan for psykisk helse på plass.
 
Helse- og sosialsjefen anser det som meget viktig at dette tiltaket som er svært vesentlig for å kunne arbeide helthetlig og samordnet i forhold til barn og unge nå er utarbeidet.
 
Det å ha skriftlig rutiner/prosedyrer på plass er svært viktig, men også prosessen forut med de tverrfaglige drøftingene er svært viktig.
 
Det vises videre til at samtykkeerklæring er vedlagt retningslinjene. Foresatte skal samtykke i hvilke opplysninger som skal utveksles og skal vite hvordan opplysningene skal brukes.
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget viser til Plan for psykisk helse del IV Handlingsplan.
Ett av tiltakene i handlingsplanen er å utarbeide rutiner for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam.
 
Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner de fremlagte Retningslinjer for Barnehagehelseteam og Skolehelseteam utarbeidet av Tverrfaglig ressursgruppe (TRG).
 
 
 
 
 

Skjervøy, 9.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
025/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 144
08/01031-1
Lise Román
18.05.2008

 
 
 
Plan for psykisk helse - tiltak finansiert av midler i Opptrappingsplanen 
 
 
Vedlegg:
Forslag til tiltak dekket av psykiatrimidler v/ tverrfaglig resursgruppe
Søknad om midler fra Rusforum v/leder Ingrid Lønhaug
Søknad om midler fra Natteravnene v/ Einar Lauritzen
 
Bakgrunn for saka:
Skjervøy kommunes plan for psykisk helse ble vedtatt av kommunestyret i sak 2/07.
Planens handlingsdel er evaluert, jfr. k.sak 17/08.
 
Alle kommuner får statlige øremerkede midler gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse. Skjervøy kommune har ikke disponert alle sine statlige midler. Psykiatriteamet og Tverrfaglig gruppe (TRG) har ansvar for legge frem forslag til disponering av midler slik at disse gir størst mulig effekt og med spesielt fokus på barn og unge.
 
Saksopplysninger:
TRG søker nå om midler til følgende tiltak:   
1)      Temadag om rus og psykiatri:
·        Marco Elsafadi fra ”Newpage” er forespurt og kan komme den 22.september d.å. Totalkostnader er kr. 40.000 og som dekkes gjennom et spleiselag med SVS og grunnskolen og psykiatrimidler
·        Målgruppe: elever fra barnskolens øverste trinn, ungdomsskole, videregående skole, foresatte og fagfolk
·        Rusforebygging og tiltak for å fremme psykisk helse i betydningen mestring, trivsel, vennskap og respekt
 
  
2)      Utstyr til klatrevegg i Idrettshallen
·        Det er klatrevegg i Idrettshallen, men denne brukes ikke fordi det mangler sikkerhetsutstyr og kursing
·        Natteravnene har om vinteren holdt idrettshallen åpen på lørdagene. Tilbudet er til ungdom i alderen 13-18 år og det kan enkelte kvelder være 60 ungdommer der.
·        Det er et ønske om å tilby et klatretilbud som en annen type fysisk utfordring
·        Utgifter er totalt kr. 26.500. Det er søkt om midler gjennom FYSAK og det er innvilget kr. 20.000 til dette formålet.
 
 
Varaordføreren og helse- og sosialsjefen har deltatt på 2 kursdager, 13. og 14.mai 2008, med tema Nordnorsk barnevernkonferanse. Konferansen hadde et spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid og det å komme tidlig på ”banen” overfor barn og unge. Det kom flere innspill fra andre kommuner. Varaordføreren og helse- og sosialsjefen vil ta opp dette med Tverrfaglig gruppe for å se om man kan arbeide videre med lignende tiltak i vår kommune. Det foreslås å sette av kr. 20.000 til reise- og oppholdsutgifter og tverrfaglig kursing.
 
 
Vurdering:
Alle tiltakene som det søkes midler til tiltak som er nevnt som viktige i Plan for psykisk helse.
 
Helse- og sosialsjefen anbefaler at det gis midler til disse tiltakene og at utgiftene dekkes av midler i Opptrappingsplan for psykisk helse.
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner bruk av midler gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse slik:
 
1)      Temadag om rus og psykiatri høsten 2008 med kr. 15.000
2)      Sikkerhetsutstyr, tau og kursing til klatrevegg i Idrettshallen med kr. 6.500
3)      Kursing av fagpersonell med fokus på flerfaglig samarbeid overfor barn og unge med inntil kr. 20.000
4)      Helse- og sosialsjefen gis fullmakt til å iverksette andre tiltak som er basert i Plan for psykisk helse og som fremmes gjennom Tverrfaglig ressursgruppe innafor ramma av midler i Opptrappingsplanen. 
 
 
 

Skjervøy, den 18.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 

 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
026/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
RINGPERM
07/01501-4
Lise Román
21.05.2008

 
 
 
Brukerundersøkelse i psykiatritjenesten i Skjervøy kommune 
 
 
Vedlegg:
Rapport fra gjennomført brukerundersøkelse innafor psykiatritjenesten i Skjervøy januar/februar 2008.
 
Bakgrunn for saka:
I forbindelse med rapportering av bruk av midler i Opptrappingsplanen for psykisk helse etterspørres det om kommunene har gjennomført brukerundersøkelser.
 
På de fleste områder innafor helse- og sosialtjenestene fokuseres det på brukermedvirkning og brukertilfredshet.
 
En ”ting” er at staten krever brukerundersøkelser. Enda viktigere er det at tjenesteyter er kjent med hva brukerne synes om de tjenestene de får. Når man så gjennomfører slike brukerundersøkelser er det viktig å opprettholde kvaliteten på de områdene hvor man har gode tilbakemeldinger og at man arbeider for å bedre kvaliteten på de områdene hvor brukerne er mindre tilfredse.
 
Det stilles strenge krav fra statlige myndigheter på metode for gjennomføring av brukerundersøkelser. Disse metodekrav er innfridd i denne undersøkelsen.
 
Saksopplysninger:
Skjervøy kommune ble i juli 2007 invitert til å delta i et nettverksamarbeid ”Brukermedvirking og samhandling i det psykiske helsearbeidet”.
 
Tiltaket var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms og KS Troms og Finnmark. Åtte kommuner ble invitert og Skjervøy var en av fire kommuner som takket ja til deltakelse i det forpliktende nettverksamarbeidet. De andre kommunene var Balsfjord, Storfjord og Karlsøy.
 
Undersøkelsen er gjennomført i januar/februar 2008.
 
Viktige sider med å gjennomføre undersøkelsen er:
 • Kvalitetssikring
 • Økt brukermedvirkning
 • Åpenhet om psykiatritjenesten
 
26 personer fikk utdelt spørreskjema. 22 besvarte og det gir en svarprosent på 76.
 
Resultatet av undersøkelsen var gjennomgående godt for Skjervøy kommune:
 • 70% av brukerne svarer at tjenesten påvirker at de får et mer aktivt liv og en tryggere hverdag.
 • 70% mener at de har mulighet til å påvirke de tjenestene de får
 • 80% føler at de får en respektfull behandling
 • 85% mener at personalet har bra kompetanse
 • 80% er fornøyd med tjenesten
 • 40% er mindre fornøyd med informasjonen de får
 • 50% svarte ”vet ikke” på spørsmål om personalet overholdt taushetsplikten sin
 
 
Vurdering:
Helse- og sosialsjefen synes det er positivt at kommunen har deltatt i en slik kvalitetssikret brukerundersøkelse. På flere områder ”skårer” kommunen like bra/bedre enn sammenlignbare kommuner.
 
Det er nå viktig at psykiatritjenesten melder tilbake til de som har deltatt i undersøkelsen om hva slags resultat man har fått av undersøkelsen.
 
Videre er det viktig at ansatte blir kjent med resultatet av undersøkelsen.
 
Og til slutt er det viktig at men legger en plan for hvordan man skal forbedre seg på områder hvor man har skåret lavt, for eksempel i forhold informasjon og taushetsplikt.
 
Helse- og sosialsjefen vil sammen med virksomhetslederne vurdere å gjennomføre brukerundersøkelser på andre områder innafor etatens tjenester.
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
Oppvekst- og levekårsutvalget tar den gjennomførte brukerundersøkelsen for psykiatritjenesten til etterretning.
 
Oppvekst- og levekårsutvalget ber om at undersøkelsen blir fulgt opp og da med fokus på de områdene brukertilfredsheten viste seg å være lav.
 
Oppvekst- og levekårsutvalget ber helse- og sosialsjefen vurdere å gjøre slike brukerundersøkelser på andre tjenesteområder innafor helse- og sosialetaten.
 
 
 
 
 
 

Skjervøy, den 21.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
027/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 
 
Kommunestyret
18.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 144
05/00235-23
Lise Román
21.05.2008

 
 
 
Plan for atomberedskap - delplan til Plan for sosial og helsemssig beredskap for Skjervøy 
 
 
Vedlegg:
Plan for atomberedskap som delplan til Plan for helsemessig og sosial beredskap.
 
Bakgrunn for saka:
Skjervøy kommune har utarbeidet Plan for helsemessig og sosial beredskap, jfr. k-sak 72/07.
Helsetilsynet i Troms har i brev datert 08.02.08 bedt Skjervøy kommune utarbeide plan for atomberedskap. Frist for denne planen er satt til 15.mai 2008.
 
Saksopplysninger:
Planen har følgende hovedinndeling:
1)      Atomuhell – radioaktivt nedfall
2)      Prosedyre for lagring og utdeling av jodtabletter
3)      Prosedyre for rensing av forurensede personer
4)      Prosedyre ved råd om å oppholde seg innendørs
5)      Vedlegg
 
Planens hovedfokus er oppbevaring og utdeling av jodtabletter til ulike grupper barn fra 0-18 år og for gravide og ammende kvinner. For andre har ikke jodtabletter nytteeffekt.
 
Vurdering:
Planen vurderes å være i samsvar med henvendelsen fra Helsetilsynet datert 08.02.08. Prosedyrer for Skjervøy ved atomuhell er beskrevet. Denne planen må sees i sammenheng med Plan for helsemessig og sosial beredskap, Smittevernplan og overordnet kriseplan.
  
 
Planen skal sendes ut til alle som tidligere er bedt om å oppbevare Plan for helsemessig og sosial beredskap i egen ringperm slik:
 
 • Helse- og sosialetatens ekspedisjon
 • Helsesenteret, sykepleierkontoret 1. etasje
 • Helsesenteret, hjemmetjenestens vaktrom 2. etasje
 • Legekontorets eksepdisjon
 • Psykiatritjenesten, Skoleveien, vaktrom
 • Omsorgsboliger Malenaveien 2-4, vaktrom
 • Avlastnings- og omsorgsboliger, Sandvåghaugan 2, vaktrom
 • Helsestasjonen v/ledende helsesøster
 • Hjemmetjenesten på Arnøy
 • Ordfører
 • Rådmannen
 
I tillegg må de skoler og barnehager som er nevnt i planens pkt. 5.3. få planen slik at de er kjent med sine oppgaver.
 
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
 
Plan for atomberedskap i Skjervøy kommune datert mai 2008 godkjennes.
 
Planen oppdateres i forhold til aktuelle navn, adresser og telefonnummer når Plan for helsemessig og sosial beredskap oppdateres 1. gang høsten 2008.
 
 
 
 

Skjervøy, den 21.mai 2008
 
Lise Román
 
Helse- og sosialsjef
 
 
 
 
 

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
028/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
 
08/01086-1
Torleif Nordfjærn
23.05.2008

 
 
 
Tema: Forventninger til folkehelsearbeidet - helse inn i langsiktig kommuneplanlegging
 
 
FYSAK-koordinator Rita Mathiesen oppsummerer fra det tredje stormøtet for folkehelse, holdt i Tromsø i april.
 
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
 
 
 
 

Skjervøy,
 
Lise Roman
 
Helse- og sosialsjef
 
 
Torleif Nordfjærn
 
kultur- og undervisningssjef

 
 


 
Skjervøy kommune
Saksutredning
 
 
 
 

Utvalgssaksnr
Utvalg
Møtedato
Å/L
029/08
Oppvekst- og levekårsutvalget
03.06.08
 

 
 

Arkiv
Saksmappe
Saksbehandler
Dato
430
08/01033-1
Torleif Nordfjærn
19.05.2008

 
 
 
Løft for læring - strategi og handlingsplan for kompetanse-utvikling for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa i Skjervøy
 
 
 
Vedlegg:
 
Løft for læring – Strategi og handlingsplan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, revidert utgave utarbeidet av Regionkontoret i Nord-Troms vårhalvåret 2008.
 
 
Bakgrunn for saken:
 
Formannskapet behandlet som f.sak 36/07 den 26.04.07 Løft for læring – Strategi og handlingsplan for kompetanseutvikling i forbindelse med Kunnskapsløftet og gjorde slikt vedtak:
 
Skjervøy formannskap godkjenner handlingsplanen for 2007 som framgår av del 2 i den framlagte regionale strategi- og handlingsplanen ”Løft for læring” – ”Kunnskapsløftet i Nord-Troms”, samt den egenfinansiering som framgår av saksframlegget.
 
 
Skolereformen Kunnskapsløftet trådde i kraft fra 01.08.06. Reformen gjelder hele det 13 løpet, dvs. at den omfatter både grunnskolen og den videregående skolen. Reformen krever et betydelig kompetanseløft for skoleadministratorer, skoleledere og undervisningspersonell. Dette kompetanseløftet skal skje i årene 2005 – 2008. Dette innebærer at inneværende år er det fjerde og siste i arbeidet med nødvendig kompetanseheving i forbindelse med reformen.
 
I Nord-Troms har vi valgt å utarbeide en felles strategiplan for kompetansetiltak på grunnlag av kartlegging av kompetansebehovet ved den enkelte skole. Planen som har fått navnet Løft for læring, er utarbeidet av Ulla Laberg ved Regionkontoret og har fått tilslutning fra skolefaglig ansvarlig i de 6 Nord-Troms-kommunene.
 
Løft for læring som er vår regionale plan, inneholder en strategidel og en handlingsdel. Strategidelen som formannskapet tidligere har behandlet og vedtatt, gjelder for hele perioden 2005 – 2008. Handlingsdelen som oppvekst- og levekårsutvalget nå inviteres til å vedta, gjelder for ett kalenderår om gangen. Vedlagte handlingsplan (s. 16 – 22 i plandokument) gjelder for 2008, og det er en betingelse for å få statlig tilskudd til kompetansehevingen at handlingsdelen av planen er behandlet politisk.
 
Siden planen nå legges fram for hovedutvalget som er mindre kjent med dette kompetansehevingsarbeidet enn formannskapet er, legges også strategidelen av planen ved.    
 
Saksopplysninger:
 
På bakgrunn av formannskapets behandling av den regionale planen for 2007 fikk Skjervøy kommune i fjor utbetalt kr 255.000,- i statlige midler i forbindelse med den kompetanseheving Kunnskapsløftet krever. I tillegg kom kr 228.630,- som var øremerket kompetanseheving i 2. fremmedspråk og naturfag, dvs. totalt kr 483.630,-. Av kommunale midler ble det i 2007 brukt ca kr 308.000,- til kompetanseheving i tillegg til de statlige tilskuddene, slik at det i fjor ble brukt ca kr 792.000,- totalt i forbindelse med reformen.
 
Det er allerede kommet beskjed om at Skjervøy vil få kr 239.000,- i statlige midler til kompetanseheving i 2008, avhengig av at vi har en politisk godkjent plan for hvordan midlene skal brukes. I tillegg vil komme et mindre beløp øremerket kompetanseheving i naturfag.  
 
Den kommunale egenandelen i forbindelse med Kunnskapsløftet består i at deler av vikar-, kurs-, reise- og oppholdsutgifter må dekkes. 
 
Ved behandling av årsbudsjett for 2008 vedtok kommunestyret å sette av kr 200.000,- til kompetanseheving i forbindelse med reformarbeidet. I tillegg til dette vil man kunne bruke vikarutgifter som egenandel for kommunen. 
 
 
Vurderinger:
 
Som del 2 – Regional handlingsplan 2008/09 i framlagte plandokument viser, vil det foregå en intens etter- og videreutdanning innen de fleste fag og øvrige statlige satsingsområder i forbindelse med skolereformen. I Skjervøy vil vi følge den regionale planen og ikke ha en særskilt kommuneplan. Dette fordi det regionalt er lagt opp til de kurs og andre tiltak som skolene i kommunen har signalisert det er størst behov for.
 
Kostnadsanslagene nedenfor bygger på erfaringstall fra de siste årene. Det kan nevnes at det i gjennomsnitt koster kr 2.000,- i vikarutgifter pr. dag når en lærer er på kurs eller deltar i heldagsmøter i forbindelse med nettverk og lignende. Det er også normalt et kursavgiften er ca kr 2.000,- pr. deltaker på kurs. Reise- og oppholdsutgiftene vil variere ut fra hvor kurs/møter holdes. Overnatting på hotell, kostgodtgjøring og reise til for eksempel Tromsø vil normalt utgjøre ca kr 2.000,- pr. døgn. Disse satsene er brukt i kostnadsanslaget nedenfor.
 
 
 
 
Kostnadsoverslag for kompetanseutviklingstiltak i 2008:
 
Skoleledelse:
 
Skolen som lærende organisasjon
 
Kursavgift:                                           kr   20.000,-
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   20.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   10.000,-
 
 
Tilpasset opplæring:
 
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   40.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   40.000,-
 
Vurderingskompetanse:
 
Kursavgift:                                           kr   30.000,-
Vikarutgifter                                        kr   30.000,-
Reise- og oppholdsutgifter                   kr   30.000.-
 
Matematikk:
 
Kursavgift:                                           kr   60.000,-
Reise- og oppholdsutgifter                   kr   25.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   60.000,-
 
Norsk:
 
Kursavgift:                                           kr   25.000,-
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   25.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   25.000,-
 
RLE (tidligere KRL):
 
Kursavgift:                                           kr   20.000,-
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   20.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   20.000,-
 
Engelsk:
 
Kursavgift:                                           kr   40.000,-
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   40.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   40.000,-
 
Karriereveiledning:
 
Kursavgift:                                           kr   30.000,-
Reise- og oppholdsutgifter:               kr   20.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   30.000,-
 
 
 
Kroppsøving/Fysisk aktivitet:
 
Kursavgift:                                           kr   20.000,-
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   20.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   20.000,-
 
IKT:
 
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   20.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   20.000,-
 
 
 
Utdanningsvalg (tidligere Programfag til valg på u.trinnet):
 
Kursavgift:                                           kr   30.000,-
Reise- og oppholdsutgifter:                  kr   30.000,-
Vikarutgifter:                                       kr   30.000,-
 
Sum utgifter                                         kr 890.000,-                                       
 
Fradrag for tiltak i 2009:                      kr 330.000,-
 
Sum utgifter i 2008                              kr 560.000,-
 
Statstilskudd                                        kr 239.000,-
 
Kommunal egenandel                          kr 321.000,-
 
 
 
 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner handlingsplanen for 2008 som framgår av del 2 i den framlagte regionale strategi- og handlingsplanen ”Løft for læring” – ”Kunnskapsløftet i Nord-Troms”, samt den egenfinansiering som framgår av saksframlegget.
 
 
 
 

Skjervøy, 19.05.08
 
 
 
Torleif Nordfjærn
 
kultur- og undervisningssjef