Hvem kan stemme ved stortingsvalg?

For å stemme ved stortingsvalg må du:

 • være norsk statsborger
 • fylle 18 år innen utgangen av valgåret
 • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • være, eller noen gang ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge (gjelder ikke ansatte i diplomatiet eller deres familier)
 • være manntallsført i en kommune 

Manntallet er lagt til offentlig ettersyn på følgende steder:

 • Rådhuset: Skoleveien 4, 9180 Skjervøy
 • Bygdebutikken i Arnøyhamn
 • Bygdebutikken i Årviksand

Valgkort

Hva er et valgkort? Når skal jeg bruke det?

Et valgkort inneholder personlig informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Vi oppfordrer alle til å ha med valgkort om du skal forhåndsstemme eller om du skal avgi stemme på valgdagen. Det er ikke krav om at du må ha med valgkort for å stemme, men det letter arbeidet til valgfunksjonærene om du har det med.

Når får jeg tilsendt valgkort?

Ved årets valg (2021) vil det bli sendt ut digitale valgkort. De som har reservert seg mot digital post, samt de som ikke har benyttet digital pålogging de siste 18 månedene vil få valgkort tilsendt i posten som tidligere.

Hva gjør jeg om jeg ikke får tilsendt valgkort eller om jeg har mistet det?
Du kan stemme selv om du ikke har med deg valgkort. 

Valgkort ved sametingsvalget

Har du registrert deg i Sametingets valgmanntall, og har stemmerett til sametingsvalget, vil du få et eget valgkort som du tar med når du skal stemme.

Legitimasjon

Det er krav om gyldig legitimasjon.

Hva er gyldig legitimasjon?

Kravet er at legitimasjonen er av en viss kvalitet (eks.pass, førerkort eller bankkort med bilde) og inneholder

 • navnet ditt
 • fødselsdatoen din
 • bilde av deg

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus, fengsel eller lignende, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte identiteten din.

Forhåndsstemming

Når kan jeg forhåndstemme?

Du kan forhåndsstemme alle hverdager fram til 10. september, fra kl.09.00-14.00. 

Sted: Skjervøy rådhus, Sentraladministrasjonen i 2etg. 

Adresse: Skoleveien 6, 9180 Skjervøy

Du kan finne valglokalene og åpningstidene på nettsiden valglokaler.no

Kan jeg forhåndsstemme til sametingsvalget?

Er du innført i Sametingets valgmanntall i Skjervøy eller en annen kommune, kan du også avgi forhåndsstemme til sametingsvalget.

Forhåndsstemme i en annen kommune?

Jeg er stemmeberettiget i Skjervøy, men på grunn av reise må jeg avlegge forhåndstemme et annet sted. Hvordan får jeg tak i stemmesedler for Troms?
Så snart partilistene for stortingsvalget er godkjent i juni, vil disse bli tilgjengelig på nettet. Utskrift av disse vil være gyldig stemmeseddel.

Skal du forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført, får du utlevert en stemmeseddelkonvolutt som du legger stemmeseddelen din i. Stemmeseddelkonvolutten legges så i en omslagskonvolutt sammen med valgkortet ditt. Omslagskonvolutten sendes til valgstyret i den kommunen du er manntallsført. Der blir du krysset i manntallet og valgkortet ditt blir skilt fra stemmeseddelkonvolutten. Stemmeseddelkonvolutten din legges i en urne som åpnes valgdagen. Da blir alle stemmeseddelkonvoluttene åpnet, og opptelling av stemmene starter. Det er derfor ikke mulig å finne ut hva en person har stemt.

Husk å stemme så tidlig at stemmen rekker fram til kommunen din.

For syk til å ta deg til et valglokale?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme til stemmelokalet verken til forhåndsstemming eller på valgdagen, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg, f.eks. hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning eller hjemmestemming.

Dersom du er satt i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19 smitte kan du stemme hjemme.

Søknadsfristen er fredag kl. 10 før valgdagen. Send søknad via e-post eller telefon 77 77 55 03.

 

Endre på stemmeseddelen din

Ved stortingsvalget kan du gjøre følgende endringer på stemmeseddelen:

 • Endre rekkefølgen på kandidatene ved å sette nummer til venstre for kandidatnavnet.
 • Stryke kandidater ved å sette kryss til høyre for kandidatnavnet

Stemmene vil ikke bli forkastet selv om du markerer på andre måter, men rettingen blir da ikke tatt til følge.
Veiledning for endring av stemmeseddelen er også trykt på stemmesedlene. Se også informasjon på valg.no

Hjelp i stemmeavlukket

Dersom du har behov for hjelp i stemmeavlukket, kan du få det av en av valgfunksjonærene. I helt spesielle tilfeller (alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming) kan du få peke ut din egen hjelper i tillegg til valgfunksjonæren

Stemme på valgdagen

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen der du er manntallsført, dvs. den kommunen som folkeregisteret hadde registrert deg, som bosatt, 30. juni i valgåret.

På valgkortet ditt vil det stå adresse og åpningstid for valglokalet i den stemmekretsen du tilhører, men du kan fritt velge å stemme i det valglokalet i kommunen som passer deg best.

Alle velgere må vise legitimasjon for å få stemme. Ta også med valgkort - det sparer deg for tid i valglokalet.

Hvordan stemmer jeg i valglokalet på valgdagen?

 1. Gå først til avlukket og finn stemmeseddelen du vil bruke
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen
 3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut slik at ingen kan se hva du stemmer. Du skal ikke brukes konvolutt eller noe omslag rundt stemmeseddelen.
 4. Gå til avkrysserbordet og bli registrert i manntallet.
 5. En valgfunksjonær stempler utsiden av stemmeseddelen din.
 6. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen.

Hvordan stemme ved sametingsvalget?

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet.

Du kan kreve deg innført i valgmanntallet dersom du avgir erklæring om at du oppfatter seg selv som same, og i tillegg

 • har samisk som hjemmespråk eller
 • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller
 • er barn av person som står eller har stått i manntallet

Hvordan finner jeg ut om jeg står i Sametingets valgmanntall?

Var du innført i valgmanntallet ved forrige valg, trenger du ikke å registrere deg på nytt. Valgmanntallet er knyttet opp mot folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressen 30. juni i valgåret som registreres i valgmanntallet. Du kan ta kontakt med Sametinget for å sjekke om du er registrert, eller sjekke i Sametingets valgmanntallet som ligger til ettersyn hos Innbyggerservice i Kaigaten 4 fra månedsskiftet juli-august i valgåret.

Når er fristen for å registrere seg i Sametingets valgmanntall?

30. juni er frist for registrering i valgmanntallet for dem som vil avgi stemme ved sametingsvalget.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Stemmesedler til sametingsvalget

Skjervøy kommune hører til Nordre valgkrets. I stemmelokalene har vi stemmeseddelsett med valglister for Nordre valgkrets. Valglistene for alle kretsene finner du på Sametingets nettsider.

Valgkort ved sametingsvalget

De som har registrert seg i Sametingets valgmanntall, og som dermed har stemmerett til sametingsvalget, vil få tilsendt et eget valgkort som tas med til stemmestedet.

Forhåndsstemming ved sametingsvalget

Er du innført i Sametingets valgmanntall i Skjervøy eller en annen kommune, kan du avgi forhåndsstemme i Skjervøy.

Hvor kan jeg stemme til sametingsvalget på valgdagen?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du kan avgi stemme til sametingsvalget samtidig som du avgir stemme til stortingsvalget.