Plandokumentene;  Planbeskrivelse, Plankart og Reguleringsbestemmelsene følger vedlagt

 

Uttalelse til planforslaget kan gis etter plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-10.

Fristen for uttalelser skal være minimum seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.

Dvs.  uttalelser må være mottatt innen 19. april 2022.

 

Eventuelle innspill eller merknader sendes skriftlig til:
Skjervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145

9189 Skjervøy

Eller på e-post til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no