Skjervøy kommune
 
 
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
9:30 – 13:45
 
Møteleder
Helge Guttormsen
Møtende medlemmer
 
1.   Helge Guttormsen    
2.   Linda Laupstad
3.   Carl Johan Bentsen
4.   Elin Aleksandersen
 
 
5.   Mona Jørgensen
6.   Peder A. Amundsen
7.   Marita Friis
Til stede
Antall: 7 medlemmer
 
Herav: 5 medlemmer
            2 varamedlemmer
Andre møtende
Kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn. Ved behandling av sak 008/08 deltok ungdomsleder Ken-Yngve Kristiansen og ungdomsråds-medlemmene Karen Kristiansen og Kristian Kristiansen.
Ved behandling av sak 011/08 deltok prosjektleder Ragnhild Sandøy, FYSAK-koordinator Rita Mathiesen og Dagfinn Thomassen, Ruth Sumstad og Sissel Østvang fra FYSAK-gruppa.  
Behandlede saker
Sak nr./år   008/08 – 011/08
Merknader til protokollen
I tillegg til de oppsatte sakene ble det foretatt en befaring av forretningen Midt i Værret fra kl. 11.15 til 11.35. Befaringen ble foretatt for å se på mulige løsninger når det gjelder Seppala-utstilingen og bruk av kommunens 1000-årsmidler.
Underskrift
 
 
Helge Guttormsen               Mona Jørgensen            Linda Laupstad   
Ekspedisjons-påtegning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saker til behandling:
 
Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 008/08
Presentasjon av Skjervøy ungdomsråd
PS 009/08
17. maiarrangementet på Skjervøy 2008
PS 010/08
Årsmelding for kultur- og undervisningsetaten 2007
PS 011/08       Orientering om prosjektet Ishavskystens friluftsråd

 
 
PS 008/08 Presentasjon av Skjervøy ungdomsråd
  


           
            Leder av ungdomsrådet Karen Kristiansen og medlem Kristian Kristiansen presenterte  
ungdomsrådet. De var spesielt opptatt av størrelsen på stillingen som ungdomsleder og 16. maiarrangementet som var tenkt holdt på Skjervøy denne gangen. Kultur- og undervisningssjefen opplyste at ungdomslederstillingen vil bli på 80 % også skoleåret 2008/09 fordi Skjervøy videregående skole vil forlenge eksisterende avtale og kjøp av ungdomsklubbtilbud til skolens elever.
 
Til et ungdomstilbud 16. mai trengs en garanti på kr 50.000,- for å unngå underskudd.
På grunn av kort tid fram til 16. mai, er det ikke aktuelt med et arrangement på Skjervøy i år. Det må lages et budsjett for et eventuelt arrangement i god tid på forhånd.  
 
PS 009/08      17. maiarrangementet på Skjervøy 2008
 


Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
1.      17.maiarrangementet 2008 på Skjervøy tildeles Skjervøykorpset.
 
2.      Fra og med 2009 innføres ei ordning der arrangementet gis etter en treårssyklus, der SIK gis arrangementsansvar to påfølgende år og Skjervøykorpset hvert tredje år. Dette vil innebære at SIK tildeles arrangementet i 2009 og 2010 mens Skjervøykorpset blir arrangør i 2011.
 
 


 
 
                        Forslag fra Elin Aleksandersen, H til punkt 2:
 
Arrangementet i 2009 tildeles SIK.
Arrangementet i 2010 står åpent, slik at alle kan søke. 
 
 
Punkt 1 enstemmig vedtatt. Punkt 2 som foreslått av Elin Aleksandersen enstemmig vedtatt.
 
PS 010/08      Årsmelding for kultur- og undervisningsetaten 2007
 


 
Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
Hovedutvalget tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
 
Årsmelding for kultur- og undervisningsetaten for 2007 tas til etterretning.
 
 


 
 


                       
Mona Jørgensen H, foreslår at utvalget kan ta en befaring på kulturhuset for å se det nye lyd- og bilderommet.
 
Det er også ønskelig at utvalget kan få en orientering om Solovki - prosjektet av prosjektleder.
 
Arrangement i kommunen må reklameres mye bedre. Kulturhuset i sær må være flinkere å få ut info for å trekke gjester, og for å unngå underskudd på større arrangement.                   
 
 
            Kultur- og undervisningssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
PS 011/08 Orientering om prosjektet Ishavskysten friluftsråd
 
 
Prosjektleder Ragnhild Sandøy orienterte om prosjektet som er ment å omfatte kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.
 
Balsfjord kommune er vertskommune, og foreløpig er kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen med.
 
Leder Helge Guttormsen, Sp, foreslo slik innstilling til
 
vedtak:
 
 
Skjervøy kultur- og fritidsutvalg tilrår på det sterkeste at Skjervøy kommune blir medlem av Ishavskysten Friluftsråd med fulle forpliktelser og rettigheter. Skjervøy kultur- og fritidsutvalg søker herved styret for  omstillingsprosjektet i Skjervøy kommune om å få benytte ubrukte omstillingsmidler til å tegne medlemskap for 2008. Medlemskapet vil for 2008 utgjøre en kontingent på ca kroner 50 000,- og kroner 10,- pr. innbygger, dvs. ca kr 80.000,-. Det er meget gode muligheter til å hente ut minst tilsvarende midler til tiltak i kommunen gjennom et slikt medlemskap.
 
Skjervøy kultur- og fritidsutvalg mener at dette medlemskapet vil kunne gi kommunen en meget god start på merking av stier, og kunne gjøre det mulig å innhente fylkeskommunale midler. Dette vil også kunne styrke FYSAK- arbeidet i kommunen, Skjervøy som reiselivsområde og også styrke Skjervøy kommune som en omstillingskommune.
 
Vedtak i Kultur- og fritidsutvalg - 01.04.2008:
 
            Helge Guttormsens innstilling enstemmig vedtatt.