Skjervøy kommune Kultur- og undervisningutvalget Møteinnkalling Utvalg: Kultur- og undervisningutvalget Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 30.10.02 Tidspunkt: 10:00 Saksnr Innhold PS 015/02 Søknader om aktivitetsstøtte PS 016/02 Forslag om å legge ned Skjervøy folkebiblioteks utlånssentraler i Arnøyhamn og i Uløybukt PS 017/02 Uttalelse om skoleskyssen Årviksand - Akkarvik - Arnøyhamn PS 018/02 Flytting av skøytebanen fra krøllgressbanen til gressbanen PS 019/02 Budsjett 2003 for kultur- og undervisningsetaten PS 020/02 Forslag til nye tiltak i økonomiplanperioden 2003 - 2006 for kultur- og undervisningsetaten PS 021/02 Referater Av hensyn til ønsket om at hovedutvalgene skal ha møte samme dag og den videre behandling av budsjett 2003 i formannskapet, var det ikke mulig å flytte møtedatoen. Evt. forfall meldes til 77 76 00 11. Håkon Henriksen, Kristine Sørensen og Rita Mathiesen har på forhånd meldt forfall. Vara for disse får tilsendt sakspapirer og bes møte. Øvrige vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling. Jon Andreassen Utvalgsleder Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 015/02 Kultur- og undervisningutvalget 30.10.02 Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 223 02/02634-1 Torleif Nordfjærn 22.10.02 Søknader om aktivitetsstøtte Etter kultur- og undervisningsutvalgets behandling av søknader om aktivitetsstøtte tidligere i år, står det nå igjen kr 28.900,- til fordeling. Følgende søknader foreligger: 1. Permafrost MC Skjervøy - Søknadsbeløp kr 20.000,- Søker midler til vedlikehold og drift av motorsykkelklubben. Ønsker å pusse opp fasaden av bygget der klubben holder til. 2. Nord-Troms Ungdomsstorband - Søknadsbeløp kr 15.000,- Søknadsbeløpet er underskudd i forbindelse med storbandets besøk i Latvia i begynnelsen av juli d.å. Nord-Troms Ungdomsstorband har overtatt Troms kretsjanitsjars (TROJA) kontaktrolle med byen Talsi i Latvia. Tidligere har TROJA besøkt Talsi, og representanter fra Talsi inkludert musikere og dansere har besøkt Skjervøy. 3. Skjervøy bordtennisklubb A) Søknadsbeløp kr 40.500,- Søker økonomisk støtte til 8 nye bordtennisbord med tilbehør. B) Søknadsbeløp kr 3.360,- Søknaden gjelder dekning av reiseutgifter til Troms ved deltakelse i nordnorsk mesterskap i bordtennis i mars 2002. 4. SIK skigruppa A) Søknadsbeløp kr 12.556,- Søknaden gjelder deltakelse i Økokraft-cup for 2 ungdommer. Cupen er landsomfattende. B) Søknadsbeløp kr 5.000,- Søknaden gjelder høstsamling i Straumfjord. 15 voksne og 20 barn/ungdom deltok. C) Søknadsbeløp kr 6.500,- Søknaden gjelder Økokraft-cup med 1 ungdomsdeltaker. D) Søknadsbeløp kr 9.983,- Søknaden gjelder 2 ungdommer som deltok i NM for juniorer. E) Søknadsbeløp kr 6.569,- Søknaden gjelder Skjervøys eneste seniorløpers deltakelse i NM. Kultur- og undervisningssjefens kommentarer til søknadene: MC-klubben Permafrost Søknaden gjelder oppussing av klubblokalet. Aktivitetsstøtten skal gå til aktiviteter eller tiltak som legger til rette for aktiviteter. Søknadsmidlene skal brukes i hovedsak til tiltak for barn og ungdom. Kultur- og undervisningssjefen kan ikke se at Permafrost fyller vilkårene for tildeling av aktivitetsstøtte og innstiller på at søknaden avslås. Nord-Troms ungdomsstorband I henhold til framlagte budsjett/regnskap kom turen til Latvia på kr 102.000. Egenandelen for de 15 deltakerne er på kr 47.000, altså drøyt kr 3.100,- per deltaker. Foruten støtte fra Skjervøy kommune på kr 15.000,- har man søkt om kr 10.000,- fra Nord-Troms regionråd. 5 - 6 av de 15 deltakerne er fra Skjervøy. Det er i følge budsjettet for tiltaket ikke søkt om støtte fra de kommunene hvor de øvrige deltakerne kommer fra. Kultur- og undervisningssjefen foreslår en støtte på kr 3.000,- Skjervøy bordtennisklubb Det er hyggelig å konstatere at det gror godt i bordtennismiljøet på Skjervøy. I løpet av kort tid har medlemmer i klubben erobret titler som nordnorske mestere og kretsmestere. Klubben har søkt om å få flytte lokaler fra Skjervøy ungdomsskoles bomberom til idrettshallen av plasshensyn. Dette er innvilget administrativt - bordene ryddes da unna og plasseres under tribunen etter hver trening. Søknaden gjelder tilskudd til å kjøpe 8 nye bord med tilhørende utstyr. I skrivende stund har undertegnede fått beskjed om at bordtennisklubben har fått låne bord fra Tromsø. Søknaden reduseres dermed til å omfatte frakt av disse bordene, noe som oppgis til å koste kr 3.100,- inklusiv moms. Kultur- og undervisningssjefen innstiller på at klubben gis et tilskudd på kr 2.500,- til frakt av ovennevnte bord. Når det gjelder samme klubbs søknad om dekning av reiseutgifter på kr 3.360,- til NNM i Tromsø, må det bemerkes at det her ikke er beregnet egenandel på reisen - overnattinga skjedde i bordtennishallen i Tromsø og var gratis. Med en egenandel på kr 300,- for den ene voksne og kr 150,- for barn/ungdom, ville søknaden vært redusert til kr 1.560,-. Kultur- og undervisningssjefen anbefaler en støtte på kr 1.500,-. Skjervøy idrettsklubb skigruppa Det er svært positivt at skigruppa har greid å få fram utøvere som hevder seg på landsbasis både på junior- og seniornivå. Miljøet er lite når man kommer opp på dette nivået, og reisene blir derfor lange og svært kostbare om man skal delta for eksempel i NM og i cuprenn. Noen form for reisefordeling eksisterer ikke, og skigruppa er derfor avhengig av inntektsbringene arrangement som 17. mai for å få det til å gå rundt økonomisk. I tillegg er ski en kostbar gren å drive for den enkelte deltaker på grunn av kravet til utstyr. Samlet søker skigruppa om en støtte på kr 40.608. De har hatt utgifter i forbindelse med de arrangementene som er listet opp tidligere, på kr 51.608. Kr 11.000,- er dekket av klubben eller av deltakerne selv. Kultur- og undervisningssjefen anbefaler en støtte på kr 21.900,-. Kultur- og undervisningssjefens innstilling: Kr 28.900,- i aktivitetsstøtte som gjenstår på årets budsjett, fordeles slik: 1. Nord-Troms ungdomsstorband kr 3.000,- 2. Skjervøy bordtennisklubb kr 4.000,- 3. SIK skigruppa kr 21.900,- Søknad fra Permafrost MC Skjervøy avslås da klubbens virksomhet og søknad om tilskudd ikke fyller kriteriene for aktivitetsstøtte som prioriterer barn og ungdom. Skjervøy, 22.10.02 Torleif Nordfjærn Kultur- og undervisningssjef Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 016/02 Kultur- og undervisningutvalget 30.10.02 Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato C61 02/02631-1 Torleif Nordfjærn 21.10.02 Forslag om å legge ned Skjervøy folkebiblioteks utlånssentraler i Arnøyhamn og i Uløybukt På bakgrunn av svært lave årlige utlån av bøker de siste årene foreslår kultur- og under-visningssjefen bibliotekets utlånssentraler i Arnøyhamn og i Uløybukt nedlagt fra 01.01.2003. Bakgrunn for saken: Ordningen med utlånssentraler utenom tettstedet har eksistert i mer enn 30 år. Kolonialbutikkene i Uløybukt, Arnøyhamn, på Lauksletta og i Årviksand har hatt denne funksjonen. Etter at butikken i Uløybukt ble nedlagt, har den tidligere butikkeieren fortsatt med ordningen privat. I Årviksand er utlånssentralen flyttet fra butikk til skolen fordi den butikken som var utlånssentral ble nedlagt og den andre, og fortsatt eksisterende butikken, ikke hadde plass. Statistikk for utlån: 2001 2000 1999 1998 1997 Arnøyhamn 15 58 42 31 17 Lauksletta 95 70 150 111 231 Uløybukt 11 20 33 35 37 Årviksand 170 400 341 209 216 Ordningen med utlånssentraler i distriktet koster kommunen kr 16.000,- per år. Hver sentral får kr 4.000 årlig for å opprettholde ordningen. Dette innebærer at hver utlånt bok i Uløybukt og Arnøyhamn i 2001 kostet kommunen henholdsvis kr 364,- og kr 267,-! På bakgrunn av at interessen for å låne bøker er så liten i Arnøyhamn og Uløybukt, har biblioteket ikke prioritert å skifte ut bøkene ved sentralene her i samme grad som på Lauksletta eller i Årviksand - dette koster både tid og penger. Ovennevnte forhold kan være med å forsterke det forhold at det nesten ikke lånes bøker i Arnøyhamn og Uløybukt. Biblioteksjefen som er enig i at utlånssentralene i Arnøyhamn og Uløybukt bør legges ned, melder at mange innbyggere i Skjervøy bosatt utenom tettstedet, besøker biblioteket når de er her. Det er også mulig å bestille bøker fra biblioteket via telefon og e-post. Bøkene blir da sendt i posten til låntakeren uansett hvor vedkommende bor i kommunen. Det er viktig at biblioteket får beholde de kr 8.000,- man vil spare ved å legge ned to utlånssentraler. Konkret vil beløpet bli brukt til å styrke budsjettposten for porto. Postens satser for pakker har økt sterkt de siste årene i tillegg til at stadig flere låner via posten i stedet for å besøke utlånssentralene i distriktet. Kultur- og undervisningssjefen foreslår at ordningen med utlånssentraler på Lauksletta og i Årviksand opprettholdes, men signaliserer samtidig at heller ikke disse er fredet dersom antall utlån skulle vise en fallende tendens i årene framover. Kultur- og undervisningssjefens innstilling: Med virkning fra 01.01.2003 legges Skjervøy folkebiblioteks utlånssentraler i Arnøyhamn og Uløybukt ned. Innspart beløp, kr 8.000,- per år, omdisponeres til øvrig drift ved Skjervøy folkebibliotek. Skjervøy, 22.10.02 Torleif Nordfjærn Kultur- og undervisningssjef Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 017/02 Kultur- og undervisningutvalget 30.10.02 Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato N06 02/02636-1 Torleif Nordfjærn 22.10.02 Uttalelse om skoleskyssen Årviksand - Akkarvik - Arnøyhamn I henhold til drøfting av ovennevnte tema i kultur- og undervisningsutvalgets møte den 16.10. d.å. skal utvalgsmedlem Ørjan Albrigtsen lage en uttalelse om saken til møtet i hovedutvalget den 30.10.02. Uttalelsen blir utdelt på møtet. Skjervøy kommune Møtebok Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 018/02 Kultur- og undervisningutvalget 30.10.02 Formannskapet 04.11.02 Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 611 02/02495-1 Torleif Nordfjærn 07.10.02 Flytting av skøytebanen fra krøllgressbanen til gressbanen Forslag om å flytte skøytebanen fra krøllgressbanen til gressbanen fremmes nå overfor kultur- og undervisningsutvalget til møtet i utvalget den 16.10.02. Saken vil deretter bli sendt på høring til de berørte parter, dvs. Skjervøy skøyteklubb, SIK ved hovedlaget, SIK ved skigruppa og fotballgruppa, samt til Skjervøy Krøllgress BA. Bakgrunn for saken: I årene før 1995, dvs. før vi fikk anlagt krøllgressbane, kunne man uten de helt store bruks-konflikter kombinere fotball og skøyter på samme baneanlegg, selv om tidspunktet for når isen skulle tas om våren, var et stridsspørsmål. To forhold gjør at man ikke lenger kan kombinere fotball og skøyter på samme bane: 1. Fotballsesongen starter stadig tidligere om våren. Første hjemmekamp for A-laget i inneværende sesong var for eksempel den 20.04. For at laget skal få trent utendørs før sesongen starter, må isen tas i slutten av mars. Den beste tida for å gå på skøyter er gjerne i april. 2. Slitasjen på krøllgressbanen er uakseptabelt høy. Slitasjen skyldes ikke i og for seg at man kombinerer fotball om sommeren og islegging om vinteren, men at fotballsesongen starter så tidlig at isen ikke forsvinner på en naturlig måte. Vi har så lang vinter at når isen må fjernes i månedsskiftet mars/april, må det skje ved hjelp av maskiner. Dette har ført til stygge revner i krøllgresset. Ved å flytte skøytebanen til gressbanen unngår man både skader på krøllgresset og den brukskollisjon som er beskrevet ovenfor. Gressbanen kan likevel ikke benyttes til fotball i vårsesongen. Her kan isen ligge til den smelter av seg selv. Skøytesesongen kan dermed forlenges med flere uker. Kombinasjonen gressbane og is anses ikke å være noe problem, jfr. at Bislett stadion i årevis hadde verdens beste lavlandsskøyteis, kombinert med fotball på naturgress. Skøytegruppa har som kjent ønsket en 400-metersbane i stedet for 333-metersbanen vi nå har. Tidligere har det vært oppe til politisk behandling å utvide nåværende skøytebane sørover i retning av kirkegården. Dette er uaktuelt ikke bare på grunn av den brukskollisjon man fortsatt vil få, men også fordi en utvidelse vil innebære at man kommer for nært kirkegården - et moment som ble tatt opp av biskopen ved visitas i Skjervøy for en del år siden. Flytter man skøyteanlegget til gressbanen, vil man kunne få en 400-metersbane. Skøyteis på gressbanen vil redusere startsletta for ski. Dette er særlig et problem de 2-3 gangene per år det arrangeres stafett. Dette kan løses enten ved at startsletta flyttes til krøllgressbanen eller ved at man starter som nå på gressbanen, men da med bredden redusert til ca det halve, m.a.o. at ikke alle lagene starter i bredden. Kostnader ved en flytting: Det må settes opp nye lys på øversida av gressbanen. Det foreslås altså ikke å flytte lysene fra krøllgressbanen. Videre må det monteres en spesiell kran for uttak av vann. Kostnadene til dette må man komme tilbake til. Kostnadene vil imidlertid bli små i forhold til hva man må regne med dersom ødeleggelsen av krøllgressbanen skal fortsette. Kommunestyret bes innarbeide kostnadene i neste års budsjett. Finner man ikke rom for tiltaket, anser kultur- og undervisningssjefen tiltaket likevel å være så viktig å få gjennomført at det anbefales at en del av kulturmidlene brukes. Kultur- og undervisningssjefens innstilling: Kultur- og undervisningsutvalget bes fatte følgende vedtak: 1. Kultur- og undervisningsutvalget ber formannskapet vedta å flytte skøytebanen fra krøllgressbanen til gressbanen fra og med sesongen 2002/03. 2. Tiltaket søkes innarbeidet i årsbudsjettet for 2003. 3. Dersom det ikke finnes rom for ekstrabevilgning til tiltaket, finansieres det ved hjelp av kulturmidlene. Behandling i Kultur- og undervisningutvalget - 16.10.02: Kultur- og undervisningssjefen foreslo saken utsatt til møte den 30.10.02 for at høringsuttalelsene skal følge med saken. Det ble stemt over utsettelsesforslaget. Vedtak i Kultur- og undervisningutvalget - 16.10.02: Kultur- og undervisningssjefens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Skjervøy, 07.10.02 Torleif Nordfjærn Kultur- og undervisningssjef Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 019/02 Kultur- og undervisningutvalget 30.10.02 Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 100 02/02626-1 Torleif Nordfjærn 21.10.02 Budsjett 2003 for kultur- og undervisningsetaten Med dette legges kultur- og undervisningssjefens forslag til budsett for 2003 for etaten fram. Budsjettet er på hovedpostnivå for de enkelte virksomheter. Detaljbudsjett vil man komme tilbake til etter årsskiftet når kommunestyret har gjort sitt endelige vedtak. De økonomiske rammene for etatene vil bli behandlet i formannskapet den 23.10.02, dvs. etter at dette saksframlegget er skrevet. Kultur- og undervisningssjefens forslag tar hensyn til virkningen i 2003 av de ulike lønnsoppgjør som har skjedd i 2002, og dessuten til de forutsetninger kommunestyret la til grunn i behandlingen av økonomiplanen for 2002 - 2005 i desember 2001. NYE TILTAK Alle nye tiltak som hovedutvalgene ønsker iverksatt, men som ikke kan iverksettes innenfor den gitte ramme, må oversendes formannskapet som en "tilleggsliste". Som vanlig fremmes forslag til nye tiltak i egen sak. PRIS- OG LØNNSVEKST Regjeringen regner med at det i kommunesektoren vil skje en lønnsvekst på 5 % i 2003. Det presiseres at i framlagte forslag til budsjett er lønnsstigning som følge av lønnsoppgjør neste år ikke tatt med. Regjeringen regner videre med en øvrig prisvekst på 1,3 %, dvs. at etter vekting av pris- og lønnsvekst vil denne samlet utgjøre 3,75 % neste år. Kultur- og undervisningssjefen foreslår å øke de kommunale avgiftene med 4 % fra 01.01.03. Dette gjelder også barnehageavgiften. Denne foreslås imidlertid redusert til kr 2.500,- per måned for hel plass fra 01.08.03 i tråd med Stortingets vedtak. Kommunens andel av pensjonen er satt til 13,5 % av lønn innen KLP-området. For lærerne er den satt til 8 %, men med et påslag på til sammen kr 904.000,- som er det beløp staten har gitt beskjed om at Skjervøy får i tilskudd for å dekke forventet pensjonsøkning neste år for lærerne. Uklart hvor stort statstilskuddet til barnehagene blir i 2003 I Økonomi-info nr 3/02 fra fylkesmannen i Troms, datert 03.10.02, heter det bl.a.: "Det innføres maksimalpris på kr 2.500 fra 1.8. 2003 og kr 1.500 fra 1.8. 2004… Mye uklarhet gjenstår rundt barnehagesatsningen, og en endelig avklaring forventes våren 2003, når en har mer reellt grunnlag å bygge på. Det er innregnet en økning i statstilskuddet fra 1.08. 2003 på 750 mill. kroner. Disse pengene holdes igjen til våren i påvente av mer reellt beregningsgrunnlag for fordeling. Vi vil anbefale kommunene i årsbudsjett 2003 fortsatt å regne med at de har et medfinansieringsansvar." I kultur- og undervisningssjefens budsjettforslag er det ikke regnet med økt statstilskudd til barnehagene i 2003. Satsene for 2002 er brukt, med en mindre justering for noe endret barnetall. Det reelle statstilskuddet for neste år må man komme tilbake til i vårhalvåret 2003 når vi vet hvor stor kompensasjon vi får for reduserte priser fra 01.08.03. ETATENS RAMMER 1 2003 I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden 2002 - 2005 danner det opprinnelige drifts-budsjettet for 2002 basis for 2003-budsjettet. For kapittel 1.2 Undervisning var det opprinnelige budsjettet for 2002, dvs. driftsbudsjettet før årets reguleringer, som følger: 0000-0999 Lønn 33.802.000 1000-2999 Driftsutgifter 5.580.000 3000-3999 Tjenestekjøp 290.000 4000-4999 Overføringer 450.000 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER 40.122.000 6000-6999 Vanlig salg 3.768.000 7000-7999 Refusjoner 5.856.000 SUM DRIFTSINNTEKTER 9.624.000 NETTO DRIFTSUTGIFTER 30.498.000 I kommunestyrets vedtatte økonomiplan er det for år 2003 lagt inn følgende endringer i forhold til årets driftsbudsjett (i parentes er nevnt saksnummer og årstall for kommunestyrets vedtak): 1. (K-19/01) Økte strømutgifter Skjervøy barneskole - nybygg + kr 35.000 2. (K-19/01) Reduksjon tilskudd instrumenter Skjervøykorpset - kr 50.000 3. (K-34/01) Skjervøy barneskole redusert klassetall (red. våren 2002) - kr 156.000 4. (K-34/01) Skjervøy u.skole - økning fra 4 til 5 klasser (fra høst 02) - kr 362.000 5. (K-34/01) Økte utgifter leirskole + kr 25.000 6. (K-34/01) Rødlys kino (ekstra bevilgning i 2002) - kr 35.000 7. (K-34/01) Reduksjon spes.ped. - kr 75.000 8. (K-34/01) Reduksjon drift musikkskolen - kr 60.000 9. (K-34/01) Skjervøy barneskole - ekstra ressurser 3. klasse + kr 20.000 10.(K-34/01) Reduksjon kulturstøtte - kr 20.000 Økt pensjon lærere + kr 904.000 Sum endret basis driftsutgifter + kr 950.000 Lønnsøkning i 2002 + kr 2.496.000 For å slippe å gjøre så mange budsjettreguleringer i løpet av året, foreslås at refusjonsberettiget lønn og statstilskudd/foreldrebetaling økes med samme beløp - Refusjonsberettiget lønn + kr 1.205.000 Foruten at driftsinntektene økes med kr 1.145.000 som følge av økte refusjoner, må følgende endringer gjøres i inntektene: 1. Statstilskudd SFO inngår i rammeoverføringer og er ikke lenger øremerket fra høsten 2003 - inntektstap kr 59.000 i 2003 2. Redusert salg av tjenester musikkskolen kr 30.000 i 2003 En reduksjon her er nødvendig som følge av at antall korps er redusert fra to til ett. Etter dette får man følgende budsjettrammer i 2003: Brutto driftsutgifter kr 44.773.000 Driftsinntekter kr 10.740.000 Netto driftsutgifter kr 34.033.000 Budsjett for 2003 på hovedpostnivå for de ulike virksomheter: 2003 2002 1.200 ADMINISTRASJON 0000-0999 Lønn kr 1.371.000 kr 1.474.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 96.000 kr 96.000 Brutto driftsutgifter kr 1.467.000 kr 1.570.000 1.203 PPT 0000-0999 Lønn kr 438.000 kr 417.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 52.000 kr 52.000 Brutto driftsutgifter kr 490.000 kr 469.000 7000-7999 Refusjoner kr 41.000 kr 41.000 Netto driftsutgifter kr 449.000 kr 428.000 1.210 GRUNNSKOLENE FELLESUTGIFTER 1000-2999 Driftsutgifter kr 265.000 kr 265.000 3000-3999 Tjenestekjøp kr 86.000 kr 86.000 Brutto driftsutgifter kr 351.000 kr 351.000 1.211 SKJERVØY BARNESKOLE 0000-0999 Lønn kr 12.522.000 kr 10.380.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 1.148.000 kr 1.084.000 Brutto driftsutgifter kr 13.670.000 kr 11.464.000 7000-7999 Refusjoner kr 807.000 kr 457.000 Netto driftsutgifter kr 12.863.000 kr 11.007.000 1.212 SKJERVØY UNGDOMSSKOLE 0000-0999 Lønn kr 6.680.000 kr 5.777.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 1.353.000 kr 1.364.000 Brutto driftsutgifter kr 8.033.000 kr 7.141.000 6000-6999 Vanlig salg kr 8.000 kr 8.000 7000-7999 Refusjoner kr 478.000 kr 278.000 Driftsinntekter kr 486.000 kr 286.000 Netto driftsutgifter kr 7.547.000 kr 6.855.000 1.213 ARNØYHAMN SKOLE 0000-0999 Lønn kr 3.155.000 kr 3.051.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 580.000 kr 573.000 Brutto driftsutgifter kr 3.735.000 kr 3.624.000 7000-7999 Refusjoner kr 112.000 kr 112.000 Netto driftsutgifter kr 3.623.000 kr 3.512.000 1.214 ÅRVIKSAND SKOLE 0000-0999 Lønn kr 1.590.000 kr 1.444.000 2000-2999 Driftsutgifter kr 183.000 kr 183.000 Brutto driftsutgifter kr 1.773.000 kr 1.627.000 7000-7999 Refusjoner kr 160.000 kr 160.000 Netto driftsutgifter kr 1.613.000 kr 1.467.000 1.220 BIBLIOTEKET 0000-0999 Lønn kr 481.000 kr 472.000 2000-2999 Driftsutgifter kr 244.000 kr 238.000 3000-3999 Tjenestekjøp kr 16.000 kr 16.000 Brutto driftsutgifter kr 741.000 kr 726.000 1.221 KINO 0000-0999 Lønn kr 218.000 kr 246.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 224.000 kr 211.000 Brutto driftsutgifter kr 442.000 kr 457.000 6000-6999 Vanlig salg kr 298.000 kr 298.000 7000-7999 Refusjoner kr 20.000 kr 20.000 Driftsinntekter kr 318.000 kr 318.000 Netto driftsutgifter kr 124.000 kr 139.000 1.222 KULTURHUSET 0000-0999 Lønn kr 611.000 kr 548.000 1000-2999 Andre dr.utg. kr 340.000 kr 393.000 Brutto driftsutgifter kr 951.000 kr 941.000 6000-6999 Vanlig salg kr 120.000 kr 120.000 7000-7999 Refusjoner kr 67.000 kr 67.000 Driftsinntekter kr 187.000 kr 187.000 Netto driftsutgifter kr 764.000 kr 754.000 1.223 SAMFUNNSHUS 1000-2999 Driftsutgifter kr 147.000 kr 147.000 4000-4999 Overføringer kr 0 kr 3.000 Brutto driftsutgifter kr 147.000 kr 150.000 6000-6999 Vanlig salg kr 23.000 kr 23.000 Netto driftsutgifter kr 124.000 kr 127.000 1.224 SVØMME-/IDRETTSHALL 0000-0999 Lønn kr 606.000 kr 576.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 97.000 kr 94.000 3000-3999 Tjenestekjøp kr 55.000 kr 55.000 Brutto driftsutgifter kr 758.000 kr 725.000 6000-6999 Vanlig salg kr 127.000 kr 127.000 Netto driftsutgifter kr 631.000 kr 598.000 1.229 ANDRE KULTURFORMÅL 1000-2999 Driftsutgifter kr 4.000 kr 0 4000-4999 Overføringer kr 373.000 kr 447.000 Brutto driftsutgifter kr 377.000 kr 447.000 Bruk av fond kr 0 kr 50.000 Netto driftsutgifter kr 377.000 kr 397.000 1.230 UNGDOMSKLUBBEN 3000-3999 Tjenestekjøp kr 78.000 kr 78.000 Brutto driftsutgifter kr 78.000 kr 78.000 1.271 SOLSTUA BARNEHAGE 0000-0999 Lønn kr 1.213.000 kr 1.000.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 117.000 kr 117.000 Brutto driftsutgifter kr 1.330.000 kr 1.117.000 6000-6999 Vanlig salg kr 531.000 kr 338.000 7000-7999 Refusjoner kr 642.000 kr 642.000 Driftsinntekter kr 1.173.000 kr 980.000 Netto driftsutgifter kr 157.000 kr 137.000 1.272 EIDEKROKEN BARNEHAGE 0000-0999 Lønn kr 2.494.000 kr 2.381.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 189.000 kr 189.000 Brutto driftsutgifter kr 2.683.000 kr 2.570.000 6000-6999 Vanlig salg kr 778.000 kr 708.000 7000-7999 Refusjoner kr 1.395.000 kr 1.389.000 Driftsinntekter kr 2.173.000 kr 2.097.000 Netto driftsutgifter kr 510.000 kr 473.000 1.273 VÅGEN BARNEHAGE 0000-0999 Lønn kr 2.724.000 kr 2.334.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 182.000 kr 182.000 Brutto driftsutgifter kr 2.906.000 kr 2.516.000 6000-6999 Vanlig salg kr 1.060.000 kr 1.060.000 7000-7999 Refusjoner kr 1.348.000 kr 1.230.000 Driftsinntekter kr 2.408.000 kr 2.290.000 Netto driftsutgifter kr 498.000 kr 226.000 1.274 ÅRVIKSAND BARNEHAGE 0000-0999 Lønn kr 783.000 kr 694.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 78.000 kr 78.000 Brutto driftsutgifter kr 861.000 kr 772.000 6000-6999 Vanlig salg kr 190.000 kr 184.000 7000-7999 Refusjoner kr 307.000 kr 292.000 Driftsinntekter kr 497.000 kr 476.000 Netto driftsutgifter kr 364.000 kr 296.000 1.275 ARNØYHAMN BARNEHAGE 0000-0999 Lønn kr 1.021.000 kr 857.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 46.000 kr 46.000 Brutto driftsutgifter kr 1.067.000 kr 903.000 6000-6999 Vanlig salg kr 366.000 kr 360.000 7000-7999 Refusjoner kr 512.000 kr 505.000 Driftsinntekter kr 872.000 kr 865.000 Netto driftsutgifter kr 195.000 kr 38.000 1.281 SFO SKJERVØY 0000-0999 Lønn kr 1.354.000 kr 887.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 111.000 kr 51.000 Brutto driftsutgifter kr 1.465.000 kr 938.000 6000-6999 Vanlig salg kr 630.000 kr 390.000 7000-7999 Refusjoner kr 200.000 kr 244.000 Driftsinntekter kr 830.000 kr 634.000 Netto driftsutgifter kr 635.000 kr 304.000 1.282 SFO ÅRVIKSAND 0000-0999 Lønn kr 128.000 kr 113.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 12.000 kr 12.000 Brutto driftsutgifter kr 140.000 kr 125.000 6000-6999 Vanlig salg kr 81.000 kr 81.000 7000-7999 Refusjoner kr 20.000 kr 35.000 Driftsinntekter kr 101.000 kr 116.000 Netto driftsutgifter kr 39.000 kr 9.000 1.290 MUSIKKSKOLEN 0000-0999 Lønn kr 740.000 kr 776.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 179.000 kr 179.000 3000-3999 Tjenestekjøp kr 0 kr 55.000 Brutto driftsutgifter kr 919.000 kr 1.010.000 6000-6999 Vanlig salg kr 32.000 kr 32.000 7000-7999 Refusjoner kr 236.000 kr 266.000 Driftsinntekter kr 268.000 kr 298.000 Netto driftsutgifter kr 651.000 kr 712.000 1.294 VOKSENOPPLÆRING 0000-0999 Lønn kr 18.000 kr 18.000 7000-7999 Refusjoner kr 118.000 kr 118.000 Netto driftsutgifter - kr 100.000 - kr 100.000 1.295 IDRETTSSKOLEN 0000-0999 Lønn kr 345.000 kr 357.000 1000-2999 Driftsutgifter kr 26.000 kr 26.000 Brutto driftsutgifter kr 371.000 kr 383.000 6000-6999 Vanlig salg kr 39.000 kr 39.000 Netto driftsutgifter kr 332.000 kr 344.000 Kultur- og undervisningssjefens innstilling: 1. Kultur- og undervisningsutvalget godkjenner kultur- og undervisningssjefens forslag til driftsbudsjett for etaten i 2003 ,ed ei ramme på Brutto driftsutgifter kr 44.773.000 Driftsinntekter kr 10.740.000 Netto driftsutgifter kr 34.033.000 2. Kultur- og undervisningsutvalget gjør spesielt oppmerksom på det forhold at Skjervøy ungdomsskole fra høsten 2003 vil få en klasse mer enn i inneværende skoleår - årets 7. klassetrinn ved Skjervøy barneskole har 32 elever, og på ungdomstrinnet må trinnet deles dersom elevtallet overstiger 30. 1 ny klasse på ungdomstrinnet fra 01.08.03 vil innebære en kostnad på kr 224.000,- i 2003 utover den ramma det er bedt om ovenfor. Fra og med 2004 vil kostnaden være kr 538.000 per år. 3. Kultur- og undervisningsutvalget viser ellers til egen sak når det gjelder nye tiltak. 4. Kultur- og undervisningsutvalget fremmer i møtet forslag til en kuttliste dersom dette viser seg å bli nødvendig. Skjervøy, 21.10.02 Torleif Nordfjærn Kultur- og undervisningssjef Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 020/02 Kultur- og undervisningutvalget 30.10.02 Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 100 02/02630-1 Torleif Nordfjærn 21.10.02 Forslag til nye tiltak i økonomiplanperioden 2003 - 2006 for kultur- og undervisningsetaten I sak 18/01 foreslo kultur- og undervisningsutvalget følgende investeringsprogram innen sektoren i planperioden 2002 - 2005: A) Investeringstiltak: 1. Rødlys kino kr 35.000,- 2. Digital kinolyd kr 120.000,- 3. Nærmiljøanlegg (binge) kr 125.000,- (Hollendervika) 4. Snowboardbakke kr 50.000,- B) Driftstiltak: 2002 2003 2004 2005 1. 2-deling 8. klassetrinn Skj.u.skole 258.000 620.000 620.000 620.000 2. Kompensasjon økt elevtall 120.000 120.000 120.000 120.000 3. Fortsatt 3-deling 3. kl.trinn 111.000 266.000 155.000 - 4. Reduserte egenandel leirskole 20.000 45.000 60.000 60.000 5. 3,6 % prisvekst 1000-2999-poster 131.000 131.000 131.000 131.000 6. Økt behov spes.ped-timer 75.000 180.000 180.000 180.000 Av ovennevnte tiltak kom følgende med i kommunestyrets vedtatte budsjett: A) Investeringstiltak: Rødlys kino kr 35.000 i 2002 B) Driftstiltak: 1. 2-deling 8. klassetrinn Skjervøy u.skole (økning fra 4 til 5 klasser) kr 258.000 i 2002, kr 620.000 fra og med 2003 2. Redusert egenandel leirskole kr 20.000 i 2002, kr 45.000 i 2003 og kr 60.000 fra og med 2004 FORSLAG TIL NYE TILTAK FOR PERIODEN 2003 - 2006: INVESTERINGER: 2003 2004 2005 2006 1. Flytting av skøytebanen 50 2. Snowboardbakke 50 3. Nærmiljøanlegg Hollendervika 100 4. Digital kinolyd 125 DRIFT: 2003 2004 2005 2006 1. 2-deling 8. kl.trinn Skj.u.skole (økning fra 5 til 6 klasser) 234 538 538 538 2. Kompensasjon økt elevtall 130 130 130 130 3. Økt behov døveundervisning (barnehage) 80 192 192 192 4. Økt driftsutgifter Skjervøy folkebibliotek 50 50 50 50 Begrunnelse for foreslåtte tiltak: 1. 2-DELING AV 8. KLASSETRINN VED SKJERVØY UNGDOMSSKOLE Årets 10. klasse som forlater ungdomsskolen våren 2003, har 28 elever og er udelt. Årets 7. klassetrinn ved Skjervøy barneskole har 32 elever og er delt i to klasser. Også på ungdomstrinnet må sistnevnte klassetrinn deles i henhold til Opplæringslovens bestemmelser om maksimalt antall elever per klasse. Det vil da bli ca to nye lærerstillinger på ungdomsskolen fra 01.08.03. 2. KOMPENSASJON FOR ØKT ELEVTALL: Da reform 97 brakte inn et helt nytt årskull i skolen - 6-åringene - ble det gitt økte bevilgninger som skulle dekke elevrelaterte utgifter i grunnskolen. Elevrelaterte utgifter omfatter utstyr, lærebøker, fritt skolemateriell, materiell til kunst og håndverk og til heimkunnskap, skoleskyss, tema- og prosjektundervisning, elevforsikring og ekskursjoner. Siden 6-åringene kom inn i skolen skoleåret 1997/98 har elevtallet utviklet seg slik i grunnskolen: 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 398 391 404 439 446 455 463 Elevtallet har altså steget med 57 fra 1997/98 til 2002/03 og vil stige med ytterligere 8 elever fra høsten 2003, trolig vil det stige enda mer på grunn av nye flyktningebarn. De elevrelaterte kostnadene ble kompensert med kr 100.000 i 2001, men dette beløpet lå inne bare dette ene året. Kultur- og undervisningssjefen ber om at ordningen med kompensasjon for det høye elevtallet gjeninnføres. Det er helt umulig å få budsjettet til å strekke til bl.a. i forhold til skolebarnkjøring, læremidler og fritt skolemateriell når elevtallet er så høyt i forhold til det som ble lagt til grunn for 5-6 år siden. I tillegg til manglende kompensasjon for årlig prisvekst, sliter vi med å dekke de elevrelaterte kostnadene fordi elevtallet har vokst så sterkt. 3. Økt behov døveundervisning Det forventes at et døvt barn født i 2001 vil bli søkt inn i barnehage i løpet av 2003. 5. Økte driftsutgifter Skjervøy folkebibliotek Biblioteket erfarer at de krav som stilles fra publikum koster. Økte portoutgifter ved fjernlån, økte utgifter ved bruk av data ved utlån - serviceavtaler for programvare - og økt bruk av internett blant de besøkende, sprenger budsjettet. Skal servicen opprettholdes, må budsjettrammen økes. Kultur- og undervisningssjefens innstilling: Kultur- og undervisningsutvalget ber om at de nye tiltak som framkommer i kultur- og undervisningssjefens saksframlegg, innpasses i kommunens økonomiplan for perioden 2003 - 2006. Skjervøy, 21.10.02 Torleif Nordfjærn Kultur- og undervisningssjef Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 021/02 Kultur- og undervisningutvalget 30.10.02 Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 02/02499-1 08.10.02 Referater A) KUF Om endring i opplæringsloven B) KUF Om lov om endringar i lov … (Om gratisprinsippet i grunnskolen) C) KUF IKT i grunnskolen - oppheving av forbehold om gradvis innføring av IKT - Læreplan L97