Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Høring og offentlig ettersyn av alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024. Høringsfrist er 29.05.2020. Det bemerkes at forelagt plan er en delplan i rusmiddelpolitisk handlingsplan som er under utvikling.

close-up-of-open-book-256467

Du finner planen under aktuelle dokumenter. Den som ønsker er velkommen til å gi sin mening om planen. Det gjøres på følgende måte:

post@skjervoy.kommune.no (tittel/emne: Alkoholpolitisk handlingsplan)
• I post til Skjervøy kommune, Sentraladministrasjon, PB145, 9189 Skjervøy

Høringsperiode er tre uker, fra 08.05.2020 til 29.05.2020

Bakgrunn for planen

Alkoholloven § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. En alkoholpolitisk handlingsplan skal angi de alkoholpolitiske mål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som skal tas i bruk for å nå målene. I tillegg til alkoholloven, sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk. Alkoholloven gir kommunene ansvaret for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, samt å føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle avvik. Som forvalter av denne myndighet har kommunen ansvar for et saksområde med mange ulike og til dels motstridende interesser. Helse- og sosialpolitiske hensyn og næringspolitiske hensyn skal søkes ivaretatt på best mulig måte. Gjennom den alkoholpolitiske plan skal kommunen legge til rette for en helhetlig og samlet alkoholpolitikk, samt en forutsigbar saksbehandling fra kommunens side. Den alkoholpolitiske planen gjelder for 4 år, og rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden, dog slik at vedtak må være fattet senest innen 30.september året etter at nytt kommunestyre er valgt. Retningslinjene i planen oppdateres ved lovendring, forskriftsendring eller politiske vedtak.  

Delplan til rusmiddelpolitisk plan

Alkoholpolitisk handlingsplan er en delplan i den overhengende planen, Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Grunnen til at denne delen nå legges ut på høring for seg selv har bakgrunn i at salgs- og skjenkebevillinger i Skjervøy kommune har utløpsdato 30.06.2020. Plan som gjelder dette området bør være vedtatt før behandling av nye søknader ang. salgs- og skjenkebevillinger. Rusmiddelpolitisk handlingsplan vil komme på høring i sin helhet, på senere tidspunkt. Prosjektgruppe er satt og planen er under utarbeidelse.

Ansvarlig for utarbeidelse av planen

Denne planen, samt rusmiddelpolitisk handlingsplan er utarbeidet/utarbeides av en tverrsektoriell gruppe bestående personer fra barnevernet, rus- og pyskiatri, barnehagekonsulent, kommunepyskolog, folkehelsekoordinator og ansvarlig for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger. Gruppen er satt sammen av rådmannen.

Videre saksgang

Alkoholpolitisk handlingsplan behandles i Skjervøy kommunestyre 09.06.2020 og innlemmes ved senere tidspunkt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Web levert av CustomPublish AS