Gravemelding

Rutiner for gravemelding i Skjervøy kommune

 

Rutiner for gravemelding i Skjervøy kommune

 

Gravemelding skal inneholde informasjon om:

  • Hvor det skal graves.
  • Hva det skal graves for.
  • Dybde for graving.
  • Hvem som skal grave og kontaktperson som er ansvarlig for graving.
  • Vedlagt kart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Kart finner du her: Kart

 

I Skjervøy kommune skal gravemelding minimum sendes / leveres til:

Skal det graves over vei eller vei må stenges skal i tillegg Skjervøy lensmannskontor og Statens vegvesen kontaktes.

Gravemelding skal behandles hos Geomatikk og Ymber før Skjervøy kommune behandler og godkjenner denne som siste instans.

Ferdigbehandlet gravemelding vil bli sendt pr. post, fax, epost, eller melding om henting vil bli gitt pr. tlf avhengig av hva som er avtalt

Gravemelding som ikke har vært behandlet hos Geomatikk og Ymber vil ikke bli behandlet av Skjervøy kommune.

Gravemelding skal leveres Skjervøy kommune, teknisk etat minimum fem dager før arbeidet skal starte.

 

Den enkleste måten å sende gravemelding på er å registrere seg på kundeportalen til Geomatikk på gravemelding.no, og levere gravemelding digitalt der. Når man så får svar fra Geomatikk videresender man den til Ymber.

Her er et eksempel på hvordan dette gjøres: Veiledning gravemelding.no

 

Påvisning:

- Elektriske kabler blir påvist av Ymber eventuelt Geomatikk. - Vann og avløpsledninger blir påvist av Skjervøy kommune v/ anleggseksjon.

Bestilling av påvisning utføres av den som er ansvarlig for graving.

 

Informasjon på nett:

Ymber.no

Geomatikk

Plikter og ansvar for den som graver

Ved graving plikter den som er ansvarlig for arbeidet å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene.

Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og plikter å betale reparasjon av skaden. Han/hun og også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og Forurensningslovens § 28, 37.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

Ved graving i kommunale veger og plasser skal området tilbakeføres til minimum den standen det hadde når gravingen skjedde og innen 3 måneder etter graving er ferdigstilt. Ved graving i asfaltert vei skal asfaltkanter sages før reasfaltering. Dersom dette ikke skjer vil Skjervøy kommune sette i stand området for byggherrens regning.
 

Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i denne orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengingen. Det er en forutsetning for tillatelsen at arbeidet som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.

 

Web levert av CustomPublish AS