Forslag til forskrift er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.09.15 – 01.11.15

Forslag til forskrift vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. Unntaket er bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

Forskriften ligger i sin helhet i menyen på høyre side.

Det er Skjervøy Formannskap, PS 48/15 som har vedtatt å legge forslag til lokal forskrift ut til offentlig høring. Dette i medhold av § 37 i forvaltningsloven.

 

Innkomne høringsuttalelser blir behandlet samlet etter høringsfristen.

 

Eventuelle merknader til forskriften kan sendes:

 

Skjervøy kommune, postboks 145-G, 9189 Skjervøy

  eller til : post@skjervoy.kommune.no innen 01.11.2015

Merk. Lokal feieforskrift