Sakspapirer

Sakspapirene til eldrerådet finner du i Skjervøy kommunes møteportal.

Om eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer også gjelder for eldrerådene.