Dataljplan for Fylkesvei 866 - Langbakken

Egengodkjenning

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre enstemmig i møte den 06.05.15 i sak 13/15 «detaljplan for fylkesveg 866 – Langbakken» med tilhørende bestemmelser.

Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager merkes «detaljplan for fylkesveg 866 - Langbakken» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.