08.04.2020 - Pressemelding: Gradvis åpning av barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

– Målet er å få alle tilbake til skolen før sommeren, men smittesituasjonen tilsier at vi bør ha en forsiktig og gradvis gjenåpning. Vi må sikre at det er nok plass i skolebygningene, og nok tid til forberedelser. Vi vil prioritere de yngste barna fordi hjemmeundervisning er vanskeligere. De er mer avhengige av foreldrene enn eldre elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Barneskolen[1]

Lager veiledning om smittevern

Det forutsettes at barnehageeiere og Skjervøy kommune i lag med kommuneoverlegen sørger for smittevernfaglig drift.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Skjervøy kommune avventer konkrete veiledere for hvordan smittevernhensyn skal ivaretas ved gjenåpning av våre barnehager og skoler. De ansatte i skolene og barnehagene skal ikke være i tvil om hvordan de skal ivareta smittevernet.

Nasjonale rammer

Den gradvise åpningen av barnehager og skoler skal skje innenfor nasjonale rammer.

Det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. 

Skjervøy kommune skal fortsatt gi et barnehage- og skoletilbud til alle utsatte barn og unge, også de over 4. trinn.

– Lærerne har gjort en formidabel innsats med hjemmeundervisning i tiden som har vært, men nå får vi en litt annerledes situasjon med både hjemmeundervisning og vanlig skole. Gjenåpningen vil kreve mye ekstra av lærerne, og jeg vil benytte anledningen til takke for innsatsen, sier kultur- og undervisningssjef Bjørn Pedersen..

Avventer åpning av 5.-10.trinn

Etter 27. april vil 5. – 10. trinn fortsatt være stengt.

Regjeringen vurderer løpende hvilke trinn som kan starte på skolen og det er et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene. Hensikten er å sørge for at alle skoler er godt forberedt når elevene skal tilbake.

Veilederen og kompetanseopplegget skal være klare henholdsvis 16. april for barnehager og 20. april for skoler.

 

Skjervøy kommune 8.4.2020

Web levert av CustomPublish AS