PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov eller som strever med utviklingen.

Åpningstider:

Mandag -  Fredag: 08:00 – 15:00

Tlf: 77 77 55 85/ 911 41 790

Ansatte:

Postadresse: PPT for Skjervøy, Boks 145, 9189 Skjervøy

Besøksadresse: Havneterminalen på dampskipskaia, 2.etg.

Tilmeldingsskjemaer:

Trykk på skjemanavnet for å laste ned:

Momentliste for tilmelding: 

Søknad om tilleggsressurser:

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de er bedre i stand til å inkludere det enkelte barn og elev i fellesskapet.

PP-tjenesten skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barn og elever som har behov for det.

Kommuner og fylkeskommuner henter inn råd fra PP-tjenesten blant annet i disse sakene:

 • spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a)
 • tidligere skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)
 • utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)
 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h)
 • spesialundervisning på skolen (opplæringsloven § 5-1)
 • for voksne med behov for grunnskoleopplæring (opplæringsloven § 4 A-2)
 • tidligere skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)
 • utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)
 • fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd)
 • tegnspråkopplæring i grunnskolen og i videregående opplæring (opplæringsloven §§ 2-6 og 3-9)
 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring (opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10)
 • særskilt inntak til videregående skoler (opplæringsloven § 3-1 sjette ledd)
 • utvidet opplæringstid i videregående opplæring (opplæringsloven § 3-1 femte ledd)

 

Utfordringer PPT kan utrede og gi råd om

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer er

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

 • Barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

 • Elever

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

 • Voksne i grunnopplæringen

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. En sak kan også drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

 

PP-tjenesten har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

 

Web levert av CustomPublish AS