Vi har også tjenester som er lokalisert utenfor Helsesenteret: vi har døgnbemanna boliger innen rus og psykiatri, avlastnings– og omsorgsboliger for funksjonshemmede barn og unge samt boliger for mennesker med psykisk utviklingshemmede. I tillegg kommer barnevernstjeneste og helsestasjon.

Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesket skal kunne bo hjemme lengst mulig. Vi arbeider derfor med å snu våre omsorgstjenester fra å ha hovedvekt på institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester.

I Skjervøy kommune er vi bevisst på at det mye å hente på forebyggende tiltak. Kommunen har både folkehelsekoordinator og frisklivssentral. Her kan man få tilbud om veiledning og hjelp i forhold til for eksempel fysisk aktivitet, røykeslutt og kosthold.