Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy rådhus 3.etg

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775553

Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Tjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som f. eks helsestasjon, barnehage, skole, PPT, NAV, barne- og ungdomspsykiatri. Offentlige instanser har meldeplikt til kommunens barneverntjeneste.  

Ansvar og arbeid er regulert av Lov om barneverntjenester.

Tiltak kan bestå av  

  • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon 
  • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet, som for eksempel støttekontakt, miljøkontakt, besøks- og avlastningstiltak.
  • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet  
  • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser   ​

Viktig telefonnummer: 
Alarmtelefon for barn og unge 116 111